FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI

Fiskars Oyj Abp    PÖRSSITIEDOTE 11.8.2003 klo 8.30
                                   
FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - KESÄKUU 2003
(Tietoja ei ole tilintarkastettu)

FISKARSIN TOINEN NELJÄNNES VAIKEA - KASSAVIRTA VAKAA

Konserni, huhti - kesäkuu (3 kk)
- liikevaihto 180 milj. euroa (232)
- liikevoitto 9,0 milj. euroa (23,7)
- tulos ennen veroja 6,8 milj. euroa (19,6)

Konserni, tammi - kesäkuu (6 kk)
- liikevaihto 354 milj. euroa (432)
- liikevoitto 18,9 milj. euroa (22,0)
- sijoitustoiminnan tuotot 27,7 milj. euroa (58,4)
- tulos ennen veroja 39,4 milj. euroa (71,0)
- tulos osaketta kohden 0,51 euroa (0,83)
- liiketoiminnan kassavirta 47 milj. euroa (55)
- US-dollarin keskikurssi heikkeni euroa vastaan 23 %

LIIKETOIMINNAN TULOKSET

Fiskars Brands Inc.

Huhti-kesäkuu
Fiskars Brands Inc:n liikevaihto toisella neljänneksellä oli 171 milj.
euroa (222) eli 23 % edellisvuotista pienempi. Muuttumattomin kurssein
liikevaihto laski 8%. Pohjois-Amerikassa lasku oli 11 % ja Euroopassa
5 %. Yhtiön liikevaihto US-dollareissa oli 194 milj. dollaria (204).

Fiskars Brandsin liikevoitto oli toisella vuosineljänneksellä 8,8
milj. euroa (21,8), kun kertaluontoisia kustannuksia oli kirjattu
5,7 milj. euroa (3,3). Pääosa kertaluontoisista kustannuksista on
ruukkutuoteryhmän saneeraukseen liittyviä käyttöomaisuuden
arvonalennuksia.

Tammi-kesäkuu
Fiskars Brandsin liikevaihto koko alkuvuoden aikana oli 336 milj.
euroa eli 19 % pienempi kuin edellisenä vuotena (413), muuttumattomin
kurssein lasku oli 5 %. Yhtiön liikevaihto US-dollareissa laskettuna
oli 371 milj. dollaria (372) eli ennallaan.

Fiskars Brandsin kuuden kuukauden liikevoitto oli 19,0 milj. euroa
(20,6), johon sisältyi kertaluontoisia kustannuksia 8,7 milj. euroa
(19,0).

FISKARS-tuotenimellä Pohjois-Amerikassa myytävien puutarhatyökalujen
menekki oli hyvä. GERBER-tuotteiden myynti jatkoi voimakasta kasvuaan.
Koulu-, toimisto- ja askartelutuotteet ovat edelleen tärkeä osa
Fiskars Brandsin toiminnan taloudellista perustaa, vaikka markkinat
ovat selvästi vaikeutuneet USA:ssa. Muovisten kukkaruukkujen ja
kalusteiden heikko markkinatilanne heijastui sekä liikevaihtoon että
kannattavuuteen Pohjois-Amerikassa. Pienentyneet myyntivolyymit ja
korkeat raaka-ainekustannukset heikensivät tulosta toteutetuista
sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta.

Suomessa kuluttajatuotteiden myynti säilyi edelleen hyvällä tasolla,
mutta Euroopan talouden tila näkyi kuluttajatuotteiden myynnin laskuna
lähes kaikilla muilla päämarkkina-alueilla.

Inhan Tehtaat

Inhan Tehtaiden toisen neljänneksen liikevaihto, 7,3 milj. euroa,
laski 7 % edellisvuotisesta (7,8). Kuuden kuukauden liikevaihto
puolestaan kasvoi 14,8 milj. euroon (14,0). Buster-veneiden myynti on
jatkunut hyvänä sekä kotimaassa että viennissä. Saranoiden menekki
kotimaassa on ollut hyvä.
Inhan Tehtaiden toisen neljänneksen liikevoitto oli 1,1 milj. euroa
(1,2) ja kuuden kuukauden liikevoitto 2,1 milj. euroa (1,6).


Kiinteistötoiminnan tulos oli edelleen vakaa.

Sijoitustoiminnan 27,7 milj. euron tuotot (58,4) koostuvat pääosin
ensimmäisellä vuosineljänneksellä saaduista Wärtsilän osingoista.

KONSERNIN UUSI TOIMITUSJOHTAJA

Fiskarsin toimitusjohtajaksi ja konsernijohtajaksi nimitettiin
huhtikuussa diplomi-insinööri Heikki Allonen ja hän aloitti yhtiön
palveluksessa 16.6.2003. Toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld erosi
yhtiön palveluksesta 15.5.2003. Väliaikaisena toimitusjohtajana 16.5.-
15.6.2003 toimi yhtiön varatoimitusjohtaja Ingmar Lindberg.

YHTIÖN JOHTO

Konsernin lakiasiainjohtajaksi nimitettiin 1.4.2003 varatuomari Johan
Landsdorff ja Inhan Tehtaiden toimitusjohtajana aloitti 1.4.2003
diplomi-insinööri Jukka Suonperä, jolloin toimitusjohtaja Vesa Koivula
erosi yhtiön palveluksesta.

HENKILÖSTÖ

Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli kaikkiaan 4272 henkilöä
(4601). Pohjois-Amerikassa työskenteli 2328 ja Suomessa 1006 henkilöä.

INVESTOINNIT JA SIJOITUKSET

Vuoden alkupuoliskolla on teolliseen käyttöomaisuuteen investoitu 15,1
milj. euroa (15,4) ja pitkäaikaisiin sijoituksiin 10,9 milj. euroa
(1,0), pääosin Wärtsilä-omistukseen. Fiskarsin omistusosuus Wärtsilän
osakkeista katsauskauden lopussa oli 19,2 % ja äänistä 24,4 %.

Fiskarsin hallussa olevan Wärtsilän osakesalkun markkina-arvo oli
126 milj. euroa kesäkuun lopussa.

Fiskarsilla on muita pitkäaikaisia sijoituksia yhteensä 25 milj. euron
arvosta eri pääomarahastoissa.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 792 milj. euroa, eli 11 % pienempi kuin
kesäkuussa 2002 (889). Liiketoiminnan kassavirta jatkui vahvana ja oli
47 milj. euroa (55). Omavaraisuusaste oli 52 % (48) ja
nettovelkaantumisaste 58 % (76). Konsernin maksuvalmius on hyvä.
Nettorahoituskulut laskivat 7,2 milj. euroon (9,4).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2003

Fiskars Oyj Abp:n 13.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
maksaa osinkoa A-osakkeille 0,70 euroa/osake ja K-osakkeille
0,68 euroa/osake, yhteensä 38,4 milj. euroa.

Yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että hallituksen jäsenten lukumäärä
on vähintään 5 ja enintään 9 sekä hallituksen varajäsenten lukumäärä
enintään 3. Heidän toimikautensa kestää valitsemisesta seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Thomas
Tallberg sekä varajäsenet Paul Ehrnrooth ja Alexander Ehrnrooth
valittiin uudelleen. Kaikkien hallituksen jäsenten ja varajäsenten
toimikausi päättyy vuoden 2004 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana hankkimaan ja
luovuttamaan yhtiön omia osakkeita enintään 1 962 303 kpl A-osakkeita
ja enintään 805 918 kpl K-osakkeita. Vastaavat aikaisemmat valtuudet
peruttiin. Valtuutusta ei ole käytetty.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin A-sarjan osakkeen hinta oli Helsingin pörssissä kesäkuun
lopussa 8,20 euroa, kun se vuoden alussa oli 7,80 euroa. Vastaavasti K-
sarjan hinta oli 9,00 euroa (8,10). Yhtiön osakekannan markkina-arvo
oli 467 milj. euroa (437).

NÄKYMÄT

Vähittäismyynnin kehitysnäkymät ovat epävarmat sekä USA:ssa että
Euroopassa. Huolimatta menestyneistä uusien FISKARS- ja GERBER-
tuotteiden lanseerauksista yhtiön koko vuoden liikevaihto jää selvästi
viime vuodesta.

Koko vuoden liikevoiton uskotaan kuitenkin säilyvän edellisen vuoden
tasolla mm. käynnissä olevien liiketoimintojen tervehdyttämisohjelmien
ansiosta. Mikäli kysyntä edelleen heikentyy, on mahdollista, etteivät
nykyiset toimenpiteet ole riittäviä.

Koko vuoden nettotulos jää viime vuoden tasosta, erityisesti koska
sijoitustoiminnan tuotot ovat noin 20 milj. euroa edellisvuotta
pienemmät.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Fiskars Oyj Abp julkaisee tammi - syyskuun osavuosikatsauksen
11.11.2003.


Heikki Allonen
toimitusjohtaja
KONSERNIN TULOSLASKELMA     4-6  4-6  1-6  1-6 muutos  1-12
                2003  2002  2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO          180,4 232,1 354,0 432,0  -18 725,5

Hankinta ja valmistus    -124,0 -159,7 -242,2 -298,2  -19 -501,5
BRUTTOKATE           56,4  72,4 111,8 133,9  -16 224,0

Muut liiketoim. kulut     -41,7 -45,4 -84,2 -92,9   -9 -176,6
TULOS ENNEN
KERTALUONTOISIA ERIÄ      14,7  27,0  27,6  41,0  -33  47,4

Kertaluontoiset erät      -5,7  -3,3  -8,7 -19,0  -54 -19,5
LIIKEVOITTO           9,0  23,7  18,9  22,0  -14  27,9

Tuotot sijoituksista      1,2  0,0  27,7  58,4  -53  59,0
Muut rahoitustuotot       0,3  0,1  0,4  0,2  163  1,5
Rahoituskulut         -3,6  -4,2  -7,6  -9,6  -21 -16,3
TULOS ENNEN VEROJA       6,8  19,6  39,4  71,0  -44  72,1

Tilikauden verot        -1,0  -7,9 -11,2 -24,8  -55 -22,5
KATSAUSKAUDEN VOITTO      5,9  11,7  28,2  46,2  -39  49,6

Tulos/osake, euro       0,11  0,21  0,51  0,83     0,90

KONSERNIN TASE         6/03  6/02 muutos 12/02
                MEUR  MEUR   %  MEUR
VASTAAVAA

Käyttöomaisuus        255,3 301,5  -15 280,1
Pitkäaikaiset sijoitukset   219,6 209,4   5 211,4
Vaihto-omaisuus        136,7 166,0  -18 160,2
Rahoitusomaisuus       180,8 212,3  -15 157,6
YHTEENSÄ           792,4 889,2  -11 809,3

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma          55,4  55,4   0  55,4
Muu oma pääoma        360,3 372,8   -3 373,7

VARAUKSET            7,7  10,0  -24  5,5
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen         135,4 229,9  -41 183,5
Lyhytaikainen         233,7 221,1   6 191,3
YHTEENSÄ           792,4 889,2  -11 809,3

Osakeantioikaistu
oma pääoma/osake, euro     7,51  7,73   -3  7,75
Omavaraisuusaste        52 %  48 %   9  53 %
Nettovelkaantumisaste     58 %  76 %  -24  57 %

BRUTTOINVESTOINNIT       26,0  16,4   59  35,2
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN     3987  4527  -12  4095


                4-6  4-6  1-6  1-6 muutos  1-12
                2003  2002  2003  2002   %  2002
Valuuttakursseja:
USD keskikurssi        1,14  0,92  1,10  0,90   23  0,95
USD kurssi kauden lopussa   1,14  1,00  1,14  1,00   15  1,05

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA  4-6  4-6  1-6  1-6     1-12
                2003  2002  2003  2002     2002
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Liiketoiminnasta        35,9  23,5  46,5  54,7     130,0
Investoinneista        -7,9  -8,4 -22,6 -15,3     -29,6
Rahoitustoiminnoista     -28,3 -23,4 -27,0 -48,6     -89,6
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS    -0,3  -8,3  -3,0  -9,2     10,9
Likvidit varat kauden alussa  16,5  8,7  19,5  9,5      9,5
Kurssimuutos          0,3  -0,4  0,0  -0,3     -0,8
LIKVIDIT VARAT KAUDEN LOPUSS  16,4  0,0  16,4  0,0     19,5

LIIKEVAIHTO           4-6  4-6  1-6  1-6 muutos  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2003  2002  2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         171  222  336  413  -19  693
Inhan Tehtaat           7   8   15   14   5   23
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       179  230  351  427  -18  717
Konsernitoim. ja kiinteistöt   3   3   5   6  -18   12
Sisäinen liiketoiminta      -1   -1   -1   -1   9   -3

KONSERNI YHTEENSÄ        180  232  354  432  -18  725

TULOKSET            4-6  4-6  1-6  1-6 muutos  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2003  2002  2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         8,8  21,8  19,0  20,6   -8  27,3
Inhan Tehtaat          1,1  1,2  2,1  1,6   32  2,5
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       9,9  22,9  21,1  22,2   -5  29,8
Konsernitoim. ja kiinteistöt  -0,9  0,8  -2,2  -0,2 -1033  -1,9

KONSERNIN LIIKEVOITTO      9,0  23,7  18,9  22,0  -14  27,9
Tuotot sijoituksista      1,2  0,0  27,7  58,4  -53  59,0
KONSERNIN LIIKETOIM. TULOS   10,2  23,7  46,6  80,4  -42  86,9

LIIKEVAIHTO           4-6  4-6  1-6  1-6 muutos  1-12
MARKKINA-ALUEITTAIN      2003  2002  2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Suomi              11   11   21   22   -1   37
Skandinavia           15   17   31   34   -9   63
Muu Eurooppa           37   41   75   82   -9  130
Pohjois-Amerikka        114  157  219  284  -23  473
Muut               4   5   8   10  -22   23
KONSERNI YHTEENSÄ        180  232  354  432  -18  725

Vienti Suomesta         14   14   32   28   12   51

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET  6/03  6/02 12/02
                MEUR  MEUR  MEUR

OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset      1   3   1
Pantit              0   0   0
Vekselivastuut          0   0   1
Leasing- ja vuokravastuut    61   71   70
Muut vastuut           1   0   1
VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ    63   75   72

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit        178  213  167
Koronvaihtosopimukset      88  110  105
Korkotermiinit ja -futuurit    9   70   29

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUINA NIMELLISARVOIHIN

Koronvaihtosopimukset      -7   -8  -10
Korkotermiinit ja -futuurit    0   0   0

Myös suljetut sopimukset sisältyvät nimellisarvoihin.

Tilaa