FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI

Fiskars Oyj Abp    PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 klo 14.00

FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – MAALISKUU 2003
(Tietoja ei ole tilintarkastettu)

FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI

- konsernin liikevaihto 173,6 milj. euroa (199,9)
- liikevoitto 9,9 milj. euroa (-1,7)
- sijoitustoiminnan tuotot 26,5 milj. euroa (58,4)
- tulos ennen veroja 32,6 milj. euroa (51,4)
- tulos osaketta kohden 0,40 euroa (0,62)
- dollarin keskikurssi heikkeni euroa vastaan 22 %
 
LIIKETOIMINNAN TULOKSET

Fiskars Brands, Inc:n liikevaihto oli 165 milj. euroa (191) eli 14 %
edellisvuotista pienempi, josta dollarin heikkenemisen vaikutus oli 24
milj. euroa. USA:ssa FISKARS-brandillä myytävät koulu-, toimisto- ja
askartelutuotteet kasvattivat myyntiään ja myös GERBER-tuotteiden
myynti kasvoi voimakkaasti. Muovisten puutarhatuotteiden (kukka
ruukkujen ja puutarhakalusteiden) menekki oli Yhdysvalloissa edelleen
heikko.

Pohjoismaiden myynti oli edellisen vuoden tasolla, mutta Saksan
vaikeat markkinat vetivät Euroopan kokonaismyynnin hieman viime
vuotista alemmalle tasolle. Suomessa ja USA:ssa valmistettavien
FISKARS-puutarhatyökalujen menekki jatkui vahvana sekä USA:ssa että
Euroopassa. Poikkeuksellisen kylmät kevätsäät ovat hieman viivyttäneet
puutarhatuotteiden myynnin käynnistymistä.

Fiskars Brandsin liikevoitto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä
10,2 milj. euroa (-1,2), kun kertaluontoisia kustannuksia oli 3,0
milj. euroa (15,6). Kertaluontoiset kustannukset ovat pääosin
koostuneet tehtaiden siirroista ja sulkemisista Saksassa ja
Meksikossa.

Inhan Tehtaiden liikevaihto, 8 milj. euroa, kasvoi 21 % edellis
vuotisesta (6). Veneiden kysyntä on ollut hyvä ja liikevaihdon
voimakas kasvu ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuoteen
verrattuna selittyy osittain venetoimitusten aikaisella ajankohdalla.
Saranoiden kysyntä on pysynyt hyvänä. Inhan Tehtaiden liikevoitto oli
1,0 milj. euroa (0,4). Maaliskuussa myytiin radiaattoriliiketoiminta,
mikä mahdollistaa entistä selkeämmin keskittymisen Inhan Tehtaiden
ydinliiketoimintoihin. Kaupan vaikutus Inhan Tehtaiden liikevaihtoon
ja –voittoon on pieni.

Kiinteistötoiminnan tulos oli vakaa.

Sijoitustoiminnan 26,5 milj. euron tuotot (58,4) koostuvat pääosin
ensimmäisellä vuosineljänneksellä saaduista Wärtsilän osingoista.

KONSERNIN UUSI TOIMITUSJOHTAJA

Huhtikuussa nimitettiin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi ja konserni
johtajaksi diplomi-insinööri Heikki Allonen. Hän aloittaa tehtävässään
16.6.2003. Fiskarsin nykyinen konsernijohtaja Bertel Langenskiöld
eroaa yhtiön palveluksesta 15.5.2003. Väliaikaisena toimitusjohtajana
toimii yhtiön varatoimitusjohtaja Ingmar Lindberg.

HENKILÖSTÖ

Konsernin lakiasiainjohtajaksi nimitettiin 1.4.2003 lukien varatuomari
Johan Landsdorff.
Inhan Tehtaiden uutena toimitusjohtajana aloitti 1.4.2003 diplomi-
insinööri Jukka Suonperä.

Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli kaikkiaan 4385 henkilöä
(4206 vuoden vaihteessa). Pohjois-Amerikassa työskenteli 2469 ja
Suomessa 938 henkilöä.

INVESTOINNIT JA SIJOITUKSET

Vuoden alkupuoliskolla on teolliseen käyttöomaisuuteen investoitu
7 milj. euroa (8) ja pitkäaikaisiin sijoituksiin sijoittamalla 10
milj. euroa strategiseen Wärtsilä-omistukseen(0).

TASE JA RAHOITUS

Konsernin maksuvalmius on hyvä. Taseen loppusumma on 824 milj. euroa
eli 15 % pienempi kuin maaliskuussa 2002 (970), mikä johtuu hyvästä
kassavirrasta ja osittain US dollarin arvon muutoksesta. Omavaraisuus
aste on 50 prosenttia (44). Nettovelkaantumisaste on 68 % (91 %).

Nettorahoituskustannukset 3,8 milj. euroa laskivat huomattavasti viime
vuoteen verrattuna (5,3).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2003

Fiskars Oyj Abp:n 13.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
maksaa osinkoa A-osakkeille 0,70 euroa/osake ja K-osakkeille
0,68 euroa/osake, yhteensä 38,4 milj. euroa.

Yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että hallituksen jäsenten lukumäärä
on vähintään 5 ja enintään 9 sekä hallituksen varajäsenten lukumäärä
enintään 3. Heidän toimikautensa kestää valitsemisesta seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Thomas
Tallberg sekä varajäsenet Paul Ehrnrooth ja Alexander Ehrnrooth
valittiin uudelleen. Kaikkien hallituksen jäsenten ja varajäsenten
toimikausi päättyy vuoden 2004 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana hankkimaan ja
luovuttamaan yhtiön omia osakkeita enintään 1 962 303 kpl A-osakkeita
ja enintään 805 918 kpl K-osakkeita. Vastaavat aikaisemmat valtuudet
peruttiin. Valtuutusta ei ole käytetty.

Yhtiökokous päätti korottaa yhtiön pääomaa vähintään 100 eurolla ja
enintään 525 000 eurolla yhtiön vuoden 1998 optiotodistusten
haltijoille suunnatulla uusmerkinnällä.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin A-sarjan osakkeen hinta oli Helsingin pörssissä maaliskuun
lopussa 7,50 euroa (7,80 vuoden 2002 lopussa). Vastaavasti K-sarjan
hinta oli 8,25 euroa (8,10). Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 427
milj. euroa (437).

NÄKYMÄT

Vähittäismyynnin kehitys on ollut heikko sekä USA:ssa että Euroopassa
tämän vuoden alkupuolella eikä sen odoteta paranevan lähikuukausina.

Dollarin kurssin heikkous suhteessa euroon laskee yhtiön liikevaihtoa
tänä vuonna, vaikka uusien tuotelanseerauksien odotetaan kasvattavan
varsinkin FISKARS-brandilla myytävien puutarhatyökalujen sekä GERBER-
tuotteiden myyntiä loppuvuonna.

Toukokuussa hyväksytty kukkaruukku-liiketoiminnan tervehdyttämis
ohjelma, johon kuuluu tuotantolaitosten yhdistämisiä sekä tuotannon
osittainen ulkoistaminen, aiheuttaa kertaluonteisia kustannuksia,
jotka kirjataan kokonaisuudessaan toiselle vuosineljännekselle.

Yllä mainittujen seikkojen johdosta yhtiön toisen vuosineljänneksen
tulos jää edellisen vuoden tasosta.

Koko vuoden liikevoiton parantumiselle katsotaan kuitenkin edelleen
olevan hyvät mahdollisuudet.

Sijoitustoiminnasta ei odoteta saatavan loppuvuoden aikana merkittäviä
lisätuottoja, näin ollen koko vuoden tulos jää viime vuoden tasosta.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Fiskars Oyj Abp julkaisee osavuosikatsauksensa tammi – kesäkuulta
12.8.2003.Bertel Langenskiöld
toimitusjohtajaKONSERNIN TULOSLASKELMA     1-3  1-3 muutos  1-12
                2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO          173,6 199,9  -13 725,5

Hankinta ja valmistus    -118,2 -138,5  -15 -501,5
BRUTTOKATE           55,4  61,4  -10 224,0

Muut liiketoim. kulut     -42,5 -47,5  -10 -176,6
TULOS ENNEN
KERTALUONTOISIA ERIÄ      12,9  13,9   -8  47,4

Kertaluontoiset erät      -3,0 -15,6  -81 -19,5
LIIKEVOITTO           9,9  -1,7  685  27,9

Tuotot sijoituksista      26,5  58,4  -55  59,0
Muut rahoitustuotot       0,1  0,1   92  1,5
Rahoituskulut         -3,9  -5,4  -26 -16,3
TULOS ENNEN VEROJA       32,6  51,4  -37  72,1

Tilikauden verot       -10,2 -16,9  -40 -22,5
KATSAUSKAUDEN VOITTO      22,4  34,5  -35  49,6

Tulos/osake, euro       0,40  0,62     0,90

KONSERNIN TASE         3/03  3/02 muutos 12/02
                MEUR  MEUR   %  MEUR
VASTAAVAA

Käyttöomaisuus        269,5 333,5  -19 280,1
Pitkäaikaiset sijoitukset   219,5 209,0   5 211,4
Vaihto-omaisuus        151,8 205,8  -26 160,2
Rahoitusomaisuus       183,3 221,6  -17 157,6
YHTEENSÄ           824,2 969,9  -15 809,3

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma          55,4  55,4   0  55,4
Muu oma pääoma        355,8 369,9   -4 373,7

VARAUKSET            7,0  10,3  -32  5,5
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen         146,7 287,4  -49 183,5
Lyhytaikainen         259,4 246,8   5 191,3
YHTEENSÄ           824,2 969,9  -15 809,3

Osakeantioikaistu
oma pääoma/osake, euro     7,43  7,68   -3  7,75
Omavaraisuusaste        50 %  44 %   14  53 %
Nettovelkaantumisaste     68 %  91 %  -26  57 %

BRUTTOINVESTOINNIT       17,3  7,9  119  35,2
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN     4127  4600  -10  4095


                1-3  1-3 muutos  1-12
                2003  2002   %  2002
Valuuttakursseja:
USD keskikurssi        1,07  0,88   22  0,95
USD kurssi kauden lopussa   1,09  0,87   25  1,05

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA  1-3  1-3     1-12
                2003  2002     2002
                MEUR  MEUR     MEUR
Liiketoiminnasta        10,7  31,2     130,0
Investoinneista        -14,7  -6,9     -29,6
Rahoitustoiminnoista      1,3 -25,2     -89,6
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS    -2,7  -0,9     10,9
Likvidit varat kauden alussa  19,5  9,5      9,5
Kurssimuutos          -0,3  0,1     -0,8
LIKVIDIT VARAT KAUDEN LOPUSS  16,5  8,7     19,5

LIIKEVAIHTO           1-3  1-3 muutos  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         165  191  -14  693
Inhan Tehtaat           8   6   21   23
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       172  197  -13  717
Konsernitoim. ja kiinteistöt   2   3  -28   12
Sisäinen liiketoiminta      -1   -1   5   -3

KONSERNI YHTEENSÄ        174  200  -13  725

TULOKSET            1-3  1-3 muutos  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         10,2  -1,2  969  27,3
Inhan Tehtaat          1,0  0,4  125  2,5
TEOLLISUUS YHTEENSÄ      11,2  -0,7  1620  29,8
Konsernitoim. ja kiinteistöt  -1,3  -1,0  -32  -1,9

KONSERNIN LIIKEVOITTO      9,9  -1,7  685  27,9
Tuotot sijoituksista      26,5  58,4  -55  59,0
KONSERNIN LIIKETOIM. TULOS   36,4  56,7  -36  86,9

LIIKEVAIHTO           1-3  1-3 muutos  1-12
MARKKINA-ALUEITTAIN      2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR     MEUR
Suomi              11   10   4   37
Skandinavia           16   17   -3   63
Muu Eurooppa           37   41  -10  130
Pohjois-Amerikka        105  127  -17  473
Muut               4   5  -16   23
KONSERNI YHTEENSÄ        174  200  -13  725

Vienti Suomesta         18   14   26   51

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET  3/03  3/02 12/02
                MEUR  MEUR  MEUR

OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset      1   3   1
Pantit              0   29   0
Vekselivastuut          0   0   1
Leasing- ja vuokravastuut    61   82   70
Muut vastuut           1   0   1
VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ    63  114   72

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit        193  211  167
Koronvaihtosopimukset      92  126  105
Korkotermiinit ja -futuurit   46   69   29

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUINA NIMELLISARVOIHIN

Koronvaihtosopimukset      -9   -7  -10
Korkotermiinit ja -futuurit    0   0   0

Myös suljetut sopimukset sisältyvät nimellisarvoihin.


Tilaa