FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
9.8.2004 klo 8.30

FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2004
(Tietoja ei ole tilintarkastettu)

FISKARSIN TOISEN NELJÄNNEKSEN LIIKETULOS PARANI JA KASSAVIRTA
SÄILYI VAHVANA

- Liiketulos oli 17,0 milj. euroa ja parani edellisen vuoden
vastaavaan tulokseen (9,0) verrattuna
- Liikevaihto toisella neljänneksellä oli 180,4 milj. euroa eli
sama kuin edellisenä vuonna (180,4)
- Fiskars lisäsi omistustaan Wärtsilässä, josta tuli osakkuusyhtiö
- Omistuksista EQT-sijoitusrahastoissa luovuttiin

FISKARS-KONSERNI huhti-kesäkuu (3 kk)
Milj. euroa    	  Q2/2004 Q2/2003
liikevaihto    	   180,4  180,4
liiketulos    	    17,0   9,0
liiketulos %   	   9,4 %  5,0 %
osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta    		4,2   0,0
muut sijoitustoiminnan tuotot  4,4   1,2
tulos ennen veroja       22,5   6,9
tulos osaketta kohden	    0,30   0,11
liiketoiminnan kassavirta   33,7   35,9

FISKARS-KONSERNI tammi-kesäkuu (6 kk)
Fiskarsin tuloksen rakenteessa tapahtui vuoden alusta alkaen
kirjattava muutos, kun omistusosuutta Wärtsilässä lisättiin
huhtikuun alussa. Fiskarsin tulokseen sisällytetään nyt osuus
osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta, kun edellisinä vuosina
tulokseen kirjattiin Wärtsilältä saadut vuosittaiset osinkotuotot.
Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta alkuvuodelta oli 7,4 milj.
euroa. Vertailujaksolla taas Wärtsilän osingot olivat 25,6 milj.
euroa 27,7 milj. euron sijoitustoiminnan kokonaistuloksesta.

Milj. euroa    		6 kk/04 6 kk/03   2003
liikevaihto    		 335,9  354,0  620,3
liiketulos    		  29,4   18,9  -51,9
liiketulos %   		 8,8 %  5,3 %  -8,4 %
osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta    		  7,4    0    0
muut sijoitustoiminnan tuotot    5,7   27,7   31,3
tulos ennen veroja     	  36,5   39,5  -30,0
tulos osaketta kohden   	  0,50   0,51  -0,23
liiketoiminnan kassavirta 	  32,2   46,5   83,6


LIIKETOIMINNAT

FISKARS BRANDS, INC.

Huhti-kesäkuu (3 kk)

Fiskars Brands, Inc.:n liikevaihto dollareissa oli 203,7 milj.
USD. Se ylitti viime vuoden vastaavan neljänneksen myynnin 5,0
prosentilla. Euromääräisesti myynti oli edellisen vuoden tasolla.
Liiketoiminnan kannattavuuden positiivinen kehitys jatkui
edelleen. Toisen neljänneksen liikevoitto oli 16,6 milj. euroa eli
9,8 % myynnistä (8,8 ja 5,1 %).
Liiketoimintaympäristössä oli havaittavissa, että varsinkin
USA:ssa suuret vähittäismyyntiketjut pienentävät yhä
määrätietoisemmin kausiluonteisesti myytävien tuotteiden varastoja
kunkin sesongin päättyessä. Tämä vaikeuttaa sekä menekin
ennustamista että tuotannon suunnittelua. Toisen neljänneksen
aikana puutarhakalusteiden myynti oli odotuksia vilkkaampaa ja
toisaalta puutarhatyökalujen menekki oli hyvällä tasolla mutta
kuitenkin odotettua laimeampaa. Keski-Euroopan huonolla säällä oli
oma vaikutuksensa tähän kehitykseen.


Tammi-kesäkuu (6 kk)

Alkuvuoden liikevaihdon kehitys dollareissa mitattuna oli
positiivinen, myynti kasvoi 386,3 milj. USDiin (371,1) eli 4
prosenttia. Euromääräisesti liikevaihto oli 315,3 milj. euroa eli
6 prosenttia alle edellisen vuoden vastaavan (335,8). Liiketulos
oli 28,6 milj. euroa (19,0) eli 9,1 prosenttia (5,6). Vuoden 2003
vertailujakson liiketulosta rasittivat 8,7 milj. euron
kertaluontoiset kustannukset.
Fiskars Brandsin markkinat USA:ssa ovat ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana kehittyneet lievästi positiivisesti. Pohjoismaissa ja Iso-
Britanniassa kysyntä on ollut kasvussa, Saksassa ja Italiassa
yksityinen kulutuskysyntä on yhä heikkoa.
Koulu-, toimisto- ja askartelutuotteet (FISKARS(R)) ovat tärkeä
mutta aiempaa kovemmin kilpailtu tuotealue, jossa halpatuonnin
osuus USA:n markkinoilla on ollut kasvussa. Fiskars Brands on
johtava toimittaja USA:ssa ja sen tuotanto on edelleen
kilpailukykyistä kiristyneestä markkinatilanteesta huolimatta.
Puutarhatuotteiden (FISKARS(R) ) menekki on tyydyttävä ja
vaihdellut markkinoittain. Toteutetut strukturointi- ja
markkinoinnin tehostamistoimenpiteet ovat parantaneet
kilpailukykyä. Yksittäisenä tuotteena Suomessa suunniteltu
rikkaruohonpoistaja nousi menestystuotteeksi saaden tunnustusta
merkittävässä muotoilukilpailussa Saksassa ja saavuttamalla
kotimaassa ennennäkemättömiä myyntilukuja heti ensimmäisinä
kuukausina. Puutarhatuoteliiketoiminta on ala, jolla Fiskars-
tuotteilla on selviä kasvumahdollisuuksia. Vuoden toisen
neljänneksen alusta siihen on liitetty yhä enemmän alihankintoihin
perustuva kukkaruukkuliiketoiminta.
Retkeily- ja vapaa-ajan tuotteiden (GERBER(R)) myynti jatkaa
USA:ssa jo viime vuoden puolella alkanutta voimakasta kasvuaan.
Gerber on alkuvuoden aikana tuonut markkinoille lukuisia
onnistuneita tuotteita, jotka yhdessä tammikuussa ostetun LED-
valaisintoiminnan kanssa ovat osaltaan vahvistaneet Gerberin
asemaa erilaisten vapaa-ajan välineiden toimittajana niin suurissa
kauppaketjuissa kuin alan erikoisliikkeissäkin.
Kuluttajaelektroniikan (Power-Sentry(R)) myynti kehittyi uusien
tuotteiden ansiosta suotuisasti.
Puutarhakalusteita valmistavan Syrocon(R) myynti oli edellisvuoden
tasolla. Kannattavuus parani tervehdyttämistoimenpiteiden
ansiosta, mutta oli edelleen epätyydyttävä. Kilpailu on jatkunut
äärimmäisen kovana ja raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet
korkeina.
Euroopan markkinat ovat epäyhtenäiset. Pohjoismaissa myynti on
kehittynyt positiivisesti, varsinkin puutarhatyökaluja ja
keittiövälineitä on uusien tuoteinnovaatioiden ansiosta myyty
hyvin. Fiskars Brandsin suurin yksittäinen markkina-alue
Euroopassa on Saksa, jossa ensimmäiset heikot merkit
markkinatilanteen tasaantumisesta on saatu. Italia kärsii yhä
alhaisesta kulutuskysynnästä. Iso-Britannia näyttää lieviä
elpymisen merkkejä.
Keittiövälineiden (FISKARS(R)) myynti, joka on keskittynyt
pelkästään Eurooppaan, kehittyi hyvin varsinkin Pohjoismaissa.
Keittiövälineiden myynnissä on panostettu Euroopan myyntiyhtiöiden
tehokkaampaan hyödyntämiseen. Varsinkin Fiskars Functional Form -
tuoteperhe on saanut uutta jalansijaa.

INHAN TEHTAAT

Inhan Tehtaiden toisen neljänneksen liikevaihto oli 9,6 milj.
euroa (7,3) ja kasvoi 33 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna. Kuuden kuukauden liikevaihto oli 17,3 milj. euroa
(14,8) eli kasvua oli 17 %. Buster(R) -veneiden kysyntä jatkui
ennätysmäisen vilkkaana ja niiden myynti kasvoikin suhteessa
enemmän kuin venemarkkinat kokonaisuutena. Sekä kotimaan että
vientimarkkinoiden kysyntä jatkui hyvänä. Vienti kasvoi alkuvuoden
aikana lähinnä Ruotsissa ja Virossa, josta osa veneistä ohjautuu
edelleen Venäjän kasvaville markkinoille.

Saranatuotteiden kysyntä jatkui tasaisena rakentamisen korkeasta
tasosta johtuen sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla.
Inhan Tehtaiden toisen neljänneksen liikevoitto oli 1,3 milj.
euroa (1,1) ja kuuden kuukauden liikevoitto 2,3 milj. euroa (2,1).

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

Kiinteistötoiminnan liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät hyvin.

WÄRTSILÄ

Wärtsilä on konsolidoitu vuoden 2004 alusta Fiskarsin
konsernitilinpäätökseen. Kuuden kuukauden tulokseen on luettu
Fiskarsin kulloisenkin omistusosuuden mukainen osuus Wärtsilän
tuloksesta konserniliikearvopoistoilla vähennettynä.
Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta toisella neljänneksellä oli
4,2 milj. euroa. Omistusosuus jakson lopussa oli 20,5 % osakkeista
ja 28,1 % äänistä.

SIJOITUSTOIMINTA

Muun sijoitustoiminnan tuotot olivat 4,4 milj. euroa (1,2), joihin
sisältyy muun muassa kesäkuussa myydystä EQT -rahasto-osuudesta
saatu noin 1 milj. euron tuotto.
Jakson aikana toteutetun EQT-kaupan jälkeen rahastosijoituksista
on jäljellä vain vähäinen sijoitus amerikkalaisessa AEA-
rahastossa. Fiskarsin tarkoitus on strategiansa mukaisesti
keskittyä suorien teollisten omistusten kehittämiseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstö kauden lopussa oli 3 983 henkeä (4 272).
Heistä 2 088 (2 328) työskenteli Pohjois-Amerikassa ja 958 (1 006)
Suomessa.


INVESTOINNIT

Vuoden alkupuoliskolla on teolliseen käyttöomaisuuteen investoitu
9,9 milj. euroa (15,1). Pitkäaikaiset sijoitukset olivat 22,6
milj. euroa (10,9) ja niistä suurin osa osakkuusyhtiö Wärtsilän
osakkeisiin.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma on 710 milj. euroa (792). Vuoden vaihteesta
taseen loppusumma on kasvanut 32 milj. eurolla. Tämä johtuu
käytännössä kokonaan toiminnan kausiluonteisuudesta.
Kassavirta ja maksuvalmius ovat hyvät. Omavaraisuusaste oli kauden
lopussa 51 %, sama kuin edellisen tilikauden lopussa.
Nettovelkaantumisaste parantui vuoden vaihteen 57 %:sta 55 %:iin.
Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa 199 milj. euroa.
Nettorahoituskulut ovat laskeneet ja olivat toisella
neljänneksellä 3,1 milj. euroa (3,3) ja alkuvuonna yhteensä 5,9
milj. euroa (7,2).

OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA LUOVUTUS

Yhtiön hallituksella on ollut valtuutus hankkia yhtiön osakkeita.
Vuonna 2003 tätä valtuutusta käyttäen oli ostettu 62 219 A-
osaketta ja 300 K-osaketta ja osakkeiden hankintahinta oli
yhteensä 615 007 euroa. Lisäksi 2.1. - 6.1.2004 ostettiin saman
valtuutuksen nojalla omia osakkeita yhteensä 30 281 A-osaketta
yhteensä 301 110 eurolla. Yhtiön hallussa oli 31.7.2004 omia
osakkeita yhteensä 91 080 A-osaketta ja 300 K-osaketta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2004

Fiskars Oyj Abp:n 16.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous
päätti, että osinkona maksetaan A-osakkeille 0,31 euroa/osake ja K-
osakkeille 0,29 euroa/osake, yhteensä 16,8 milj. euroa.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän ja
varajäsenten lukumääräksi yksi. Hallituksen jäseniksi valittiin
Göran J. Ehrnrooth, Mikael von Frenckell, Gustaf Gripenberg, Olli
Riikkala, Thomas Tallberg sekä uusiksi jäseniksi Paul Ehrnrooth ja
Ilona Ervasti-Vaintola. Varajäseneksi valittiin Alexander
Ehrnrooth. Hallituksen jäsenten ja varajäsenen toimikausi päättyy
vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 16.3.2004
lukien päättämään enintään 1 869 803 A-osakkeen ja enintään 805
618 K-osakkeen ostamisesta ja luovuttamisesta.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin A-osakkeen hinta oli Helsingin Pörssissä kesäkuun
lopussa 10,16 euroa (9,40 vuoden alussa) ja K-osakkeen 10,01 euroa
(10,45). Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 560
milj. euroa.

IFRS

Fiskars siirtyy aiemman ilmoituksensa mukaan IFRS-
tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta.

NÄKYMÄT

Ensimmäinen vuosipuolisko on ollut konsernille vakaan ja varsin
positiivisen kehityksen jakso. Toiminnan kausiluonteisuudesta
johtuen tämä on myös koko vuoden tuloksen kannalta tärkeää. Vaikka
joitain positiivia merkkejä on havaittu, on todennäköistä, että
markkinoiden kehitys jatkuu epätasaisena.
Fiskars-konsernin kolmannen vuosineljänneksen toiminnallisen
tuloksen odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla.
Koko vuoden toiminnallisen tuloksen odotetaan paranevan
edellisvuodesta.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Fiskars julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 10.11.2004.
Heikki Allonen
toimitusjohtaja
KONSERNIN TULOSLASKELMA     4-6  4-6  1-6  1-6 muutos  1-12
                2004  2003  2004  2003   %  2003
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO          180,4 180,4 335,9 354,0   -5 620,3

Hankinta ja valmistus    -128,7 -130,9 -238,2 -255,0   -7 -448,3
BRUTTOKATE           51,6  49,4  97,7  99,0   -1 172,0

Muut liiketoim. kulut     -34,6 -34,7 -68,4 -71,4   -4 -139,6
Kertaluontoiset erät      0,0  -5,7  0,0  -8,7     -84,2
LIIKETULOS           17,0  9,0  29,4  18,9   55 -51,9

Osuus osakkuusyht.tuloksista  4,2  0,0  7,4  0,0      0,0
Tuotot sijoituksista      4,4  1,2  5,7  27,7  -79  31,3
Muut rahoitustuotot       0,2  0,3  0,2  0,4  -52  2,1
Rahoituskulut         -3,3  -3,6  -6,1  -7,6  -19 -11,5
TULOS ENNEN VEROJA       22,5  6,9  36,5  39,5   -7 -30,0

Tilikauden verot        -5,9  -1,0  -8,8 -11,2  -22  17,2
KATSAUSKAUDEN TULOS      16,7  5,9  27,8  28,3   -2 -12,8

Tulos/osake, euro       0,30  0,11  0,50  0,51     -0,23

                4-6  4-6  1-6  1-6 muutos  1-12
                2004  2003  2004  2003   %  2003
Valuuttakursseja:
USD keskikurssi        1,20  1,14  1,23  1,10   11  1,13
USD kurssi kauden lopussa   1,22  1,14  1,22  1,14   6  1,26

KONSERNIN TASE         6/04  6/03 muutos 12/03
                MEUR  MEUR   %  MEUR
VASTAAVAA

Käyttöomaisuus        200,0 255,3  -22 173,6
Pitkäaikaiset sijoitukset   192,6 219,6  -12 215,9
Vaihto-omaisuus        115,3 136,7  -16 124,4
Rahoitusomaisuus       202,6 180,8   12 164,6
YHTEENSÄ           710,5 792,4  -10 678,4

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma          55,4  55,4   0  55,4
Muu oma pääoma        304,8 360,3  -15 293,0

VARAUKSET            7,3  7,7   -5  8,9
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen         100,7 135,4  -26 123,4
Lyhytaikainen         242,3 233,7   4 197,8
YHTEENSÄ           710,5 792,4  -10 678,4


TUNNUSLUVUT          6/04  6/03 muutos 12/03
                        %
Oma pääoma/osake, euro     6,51  7,51  -13  6,29
Omavaraisuusaste        51 %  52 %   -3  51 %
Nettovelkaantumisaste     55 %  58 %   -4  57 %
Oma pääoma, meur       360,2 415,7  -13 348,3
Korolliset nettovelat, meur  198,7 239,7  -17 198,6
Bruttoinvestoinnit, meur    32,5  26,0   25  37,8
Henkilöstö keskimäärin     3982  3987   0  3633


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA  4-6  4-6  1-6  1-6     1-12
                2004  2003  2004  2003     2003
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Liiketoiminnasta        33,7  35,9  32,2  46,5     83,6
Investoinneista        -6,7  -7,9  -7,9 -22,6     -22,4
Rahoitustoiminnoista     -22,2 -28,3 -20,9 -27,0     -63,8
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS    4,8  -0,3  3,4  -3,0     -2,6
Likvidit varat kauden alussa  15,6  16,5  16,9  19,5     19,5
Kurssimuutos          0,0  0,3  0,2  0,0     -0,1
LIKVIDIT VARAT KAUDEN LOPUSS  20,5  16,4  20,5  16,4     16,9

LIIKEVAIHTO           4-6  4-6  1-6  1-6 muutos  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2004  2003  2004  2003   %  2003
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         169  171  315  336   -6  589
Inhan Tehtaat          10   7   17   15   17   24
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       179  179  333  351   -5  613
Konsernitoim. ja kiinteistöt   2   3   5   5   -2   10
Sisäinen liiketoiminta      -1   -1   -1   -1   0   -3

KONSERNI YHTEENSÄ        180  180  336  354   -5  620

TULOKSET            4-6  4-6  1-6  1-6 muutos  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2004  2003  2004  2003   %  2003
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         16,6  8,8  28,6  19,0   50 -51,4
Inhan Tehtaat          1,3  1,1  2,3  2,1   11  2,5
TEOLLISUUS YHTEENSÄ      18,0  10,0  30,9  21,1   46 -48,9
Konsernitoim. ja kiinteistöt  -1,0  -0,9  -1,5  -2,2   30  -3,0

KONSERNIN LIIKETULOS      17,0  9,0  29,4  18,9   55 -51,9
Osuus osakkuusyht.tuloksista  4,2  0,0  7,4  0,0      0,0
Tuotot sijoituksista      4,4  1,2  5,7  27,7  -79  31,3
KONSERNIN LIIKETOIM. TULOS   25,6  10,2  42,5  46,6   -9 -20,6

LIIKEVAIHTO           4-6  4-6  1-6  1-6 muutos  1-12
MARKKINA-ALUEITTAIN      2004  2003  2004  2003   %  2003
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Suomi              12   11   23   21   9   38
Skandinavia           17   15   32   31   5   57
Muu Eurooppa           36   37   71   75   -5  119
Pohjois-Amerikka        110  114  199  219   -9  389
Muut               5   4   10   8   23   18
KONSERNI YHTEENSÄ        180  180  336  354   -5  620

Vienti Suomesta         13   14   31   32   -3   53

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET  6/04  6/03 12/03
                MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset      0   1   1
Pantit              0   0   0
Vekselivastuut          1   0   1
Leasing- ja vuokravastuut    49   61   54
Muut vastuut           6   1   8
VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ    55   63   64

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit        107  178   91
Koronvaihtosopimukset      82   88   87
Korkotermiinit ja -futuurit   16   9   36

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUINA NIMELLISARVOIHIN

Koronvaihtosopimukset      -3   -7   -5
Korkotermiinit ja -futuurit    0   0   0

Myös suljetut sopimukset sisältyvät nimellisarvoihin.

Tilaa