FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 200

Fiskars Oyj Abp     Pörssitiedote 13.2.2004 klo 8.30

FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN TULOS 2003

Konsernin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 132
milj. euroa (143) eli 8% edellisvuotta pienempi. Vertailukelpoisilla
kursseilla laskettuna myynti kasvoi. Euron keskikurssi dollariin
verrattuna oli viimeisellä vuosineljänneksellä 19% korkeampi kuin
edellisenä vuonna.

Fiskars konsernissa kirjattiin viimeisellä vuosineljänneksellä
kertaluontoisiin eriin arvonalennuksia kukkaruukku- ja muovisten
puutarhakalusteliiketoimintojen liikearvoista ja kiinteästä
käyttöomaisuudesta sekä uudelleenjärjestelyvarauksia 75,6 milj.
euroa. Emoyhtiössä kirjattiin arvonalennuksia vastaavasti
tytäryhtiöosakkeisiin ja saataviin. Näistä osa on hyväksytty
verotuksessa vähennyskelpoisiksi. Syntynyt 24,2 milj. euron
verosaatava parantaa tulosta vastaavasti.

Viimeisen neljänneksen liiketulos ennen kertaluontoisia eriä oli
edellisvuoden tasolla –0,1 milj. euroa (-0,1). Liiketulos
kertaluontoisten erien jälkeen oli –75,7 milj. euroa (-0,3).

Neljänneksen nettorahoituskulut sijoitustuotot mukaan lukien
laskivat edellisvuodesta ollen katsauskaudella 0,4 milj. euroa
positiiviset
(-1,9). Konsernin tulos ennen veroja oli –75,3 milj. euroa (-2,3)
ja kauden verot olivat 31,5 milj. euroa (3,9) positiiviset.
Viimeisen vuosi-neljänneksen nettotulos oli näin ollen 43,9 milj.
euroa tappiollinen (1,6).

KONSERNI VUONNA 2003

Konsernin koko tilivuoden liikevaihto oli 620 milj. euroa (725),
14 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Konsernin rakenteen
muutokset ovat osaltaan vaikuttaneet liikevaihdon vähenemiseen,
mutta pääasiallinen syy on ollut dollarin heikentyminen suhteessa
euroon.
Konsernin teollisen liiketoiminnan liiketulosta -48,9 milj. euroa
(29,8) rasittivat liikearvojen ja aineellisen käyttöomaisuuden
arvonalennukset, suuruudeltaan yhteensä 84,2 milj. euroa (19,5).
Kiinteistöliiketoiminnan tulos oli positiivinen.
Konsernin liiketulos tilivuodelta oli -51,9 milj. euroa (27,9).
Sijoitustoiminnan tuotot olivat 31,3 milj. euroa (59,0).
Nettorahoituskulut laskivat edellisestä vuodesta 9,4 milj. euroon
(14,8) ja tulos ennen veroja oli –30,0 milj. euroa (72,1).
Emoyhtiössä tehdyistä tytäryhtiösijoitusten arvonalennuksista
huomattava osa on hyväksytty verovähennyskelpoisiksi ja niitä
vastaavasti on kirjattu verosaatavia 24,2 milj. euroa. Tästä johtuen
tilikaudelle kirjataan veroista tuottoa nettona 17,2 milj. euroa,
kun edellisen tilikauden verot olivat 22,5 milj. euroa kuluja.
Koko konsernin tilikauden tulos oli –12,8 milj. euroa (49,6) ja
tulos osaketta kohti oli –0,23 euroa (0,90).
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2003 maksetaan osinkoa A-osakkeelle
0,31 euroa ja K-osakkeelle 0,29 euroa. Tällöin osinkojen yhteismäärä
vuodelta 2003 olisi 16,8 milj. euroa. Vuodelta 2002 maksettiin
maaliskuussa 2003 varsinaista osinkoa A-osakkeelle 0,70 euroa ja
K-osakkeelle 0,68 euroa ja joulukuussa lisäosinkoa vastaavasti
0,40 euroa ja 0,38 euroa. Vuodelta 2002 maksettujen osinkojen
yhteismäärä oli siten 60,3 milj. euroa.

LIIKETOIMINTA

Fiskars Brands, Inc.

Kuluttajatuotemarkkinoilla hintakilpailu kiristyi varsinkin USA:ssa
muovituotteiden osalta. Aasialaisen tuotannon hintakilpailukyky
parani edelleen suhteessa länsimaiseen tuotantoon. Tämä vaikutti
sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen negatiivisesti ja johti myös
osaltaan omaisuuden tasearvojen arvonalennuksiin. Konsernin selvästi
suurimman liiketoiminnan, Fiskars Brandsin, liikevaihto oli
589 milj. euroa (693), joka oli 15 % pienempi kuin edellisenä
vuonna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna
liikevaihto pieneni 3,5 %.
Myynnistä pääosa syntyi Pohjois-Amerikassa 63 % (68) ja vaikka sen
osuus kokonaismyynnistä laski, oli myynnin osuus dollareissa
edellisvuoden tasolla. Euroopan osuus kokonaismyynnistä oli 31 % (29).
Pohjois-Amerikassa FISKARS-tuotemerkillä myytävien koulu-, toimisto-
ja askartelutuotteiden myynti laski osin rakennejärjestelyistä
johtuen 6 %, mutta kannattavuus säilyi hyvänä.
Puutarhatuotteiden, joita myydään myös enimmäkseen FISKARS-
tuotemerkillä, myyntivolyymi ja kannattavuus paranivat. Billnäsissä
valmistettujen tuotteiden tuotevalikoima ja myyntivolyymi kasvoivat
Yhdysvalloissa.
Lähinnä GERBER-tuotemerkillä myytävien vapaa-ajan harrastuksiin
liittyvien tuotteiden myynti kasvoi dollareissa 41 %. Myös
kannattavuus pysyi hyvällä tasolla.
Kodin vapaa-ajan tuotteiden, joista pääosan muodostavat muoviset
kukkaruukut, myynti kehittyi erittäin epätyydyttävästi ja
kannattavuutta heikensivät lisäksi sekä raaka-aineiden hintojen
nousu että tuotantokapasiteetin vajaakäyttö.
Myös muovisten puutarhakalusteiden myynti laski ja tulos oli
tappiollinen.
Kuluttajaelektroniikkatuotteiden myynti laski noin 17 %, mutta
kannattavuus säilyi entisellä tasolla.
Keittiötarvikkeet, jotka tuoteryhmänä muodostavat puutarhatyökalujen
ohella merkittävimmän osan Euroopan myynnistä kehittyi vuoden aikana
positiivisesti. Suomessa myynti kasvoi edelleen, Saksan ja Iso-

Britannian heikentyneet markkinat heijastuivat myyntilukuihin.
Billnäsin tehtaan tuotantovolyymien kasvu ja Euroopan markkinointi-
kanavien uudelleenjärjestelyt paransivat kannattavuutta Euroopassa,
vaikka kuluttajatuotteiden liikevaihto yhteenlaskettuna koko
Euroopassa laski noin 4 %.
Liiketoimintaa laajennettiin Aasiaan perustamalla tytäryhtiöt
Japaniin paikallista myyntiä ja markkinointia varten ja Kiinaan
alihankintaa kehittämään. Vuoden aikana myytiin Bucket Boss -
liiketoiminta ja tammikuussa 2004 ostettiin Gerber-liiketoimintaan
sisällytettävä yhdysvaltalainen retki- ja taskulamppuja valmistava
CMG Equipment.
Fiskars Brandsin liiketulos oli –51,4 milj. euroa (27,3), jonon
sisältyy 84,2 milj. euroa (19,5) kertaluonteisia eriä.

Inhan Tehtaat

Inhan liikevaihto oli 24,2 milj. euroa (23,3), jossa oli kasvua 4%.
Venemyynti kehittyi suotuisasti sekä kotimaassa että
vientimarkkinoilla. Uusien tuotteiden myynti ja tuotanto ovat
alkaneet hyvin, Buster M ja uusi Buster XL ovat sarjatuotannossa.
Muiden tuotteiden kysyntä on jatkunut aiemman vuoden tasolla.
Liikevoitto oli 2,5 milj. euroa (2,5).

Kiinteistöliiketoiminta

Kiinteistötoiminnan tulos oli edellisvuotta pienempi, mutta
kuitenkin selkeästi positiivinen. Fiskarsin Ruukki on keskeinen osa
kiinteistöliiketoimintaa ja se on viime vuosina kehittynyt
voimakkaasti ja sen yhtiölle tuoma positiivinen maine on kasvanut
vuosi vuodelta. Yli 350-vuotiaan ruukin historialliset arvot on
säilytetty, vaikka teollisuuden tilalla on uutta toimintaa.

HENKILÖSTÖ

Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli kaikkiaan 3877 henkilöä
(4206). Henkilöstön vähentyminen johtuu sekä tuotannon että jakelun
rationalisointitoimenpiteistä USA:ssa ja Euroopassa. Pohjois-
Amerikassa työskenteli 2096 (2330) ja Suomessa 873 (908) henkilöä.

INVESTOINNIT JA SIJOITUKSET

Vuoden aikana teolliseen käyttöomaisuuteen on investoitu 26,7 milj.
euroa (31,0). Pitkäaikaisiin sijoituksiin on investoitu 11,0 milj.
euroa (4,2), pääosin Wärtsilä-omistukseen.
Fiskarsin omistusosuus Wärtsilän osakkeista katsauskauden lopussa
oli 19,2 % ja äänistä 24,4 %. Fiskarsin hallussa olevan Wärtsilän
osakesalkun markkina-arvo oli 175 milj. euroa joulukuun lopussa.
Helmikuun 9.päivänä Wärtsilän markkina-arvo ylitti osakkeiden kirja-
arvon.
Fiskarsilla on pitkäaikaisia sijoituksia pääomarahastoihin, joiden
käypä arvo on rahastoista saatujen laskelmien perusteella yhteensä
noin 27 milj. euroa.
Pitkäaikaisten sijoitusten tuotto 31,3 milj. euroa (59,0) koostui
pääasiassa Wärtsilän maksamista osingoista. Rahastosijoitusten
tuotto oli edellisvuotta korkeammalla tasolla.

TASE JA RAHOITUS

Liiketoiminnan kassavirta oli edelleen positiivinen 83,6 milj. euroa
(130,0). Käyttöpääomasta vapautettiin varoja kuten edellisenäkin
tilivuonna ja vaihto-omaisuuden määrä laski 11,9 milj. euroa (21,4).
Nettovelkaantumisaste pysyi alhaisena ollen 57 % (57). Konsernin
korollisten velkojen määrä laski 216 milj. euroon edellisvuoden
266 milj. eurosta.

Konsernin maksuvalmius on hyvä. Merkittävien käyttämättömien
luottolimiittien lisäksi kassavaroja oli tilivuoden vaihtuessa
16,9 milj. euroa (19,5).
Nettorahoituskulut laskivat edelleen voimakkaasti ja olivat 9,4
milj. euroa (14,8). Kulujen lasku johtuu sekä korollisten lainojen
pääoman vähenemisestä että alhaisemmasta keskikorosta.
Konsernin oma pääoma tilikauden lopussa oli 348 milj. euroa (429).
Kertapoistojen ja aiempia vuosia suuremman osingonjaon jälkeenkin
omavaraisuusaste pysyi hyvällä tasolla ja oli 51 % (53).
Taseen loppusumma oli 678,4 milj. euroa eli 16 % pienempi kuin
edellisen tilikauden loppusumma, 809,3 milj. euroa. Tilikauden
aikana tehtyjen kertapoistojen jälkeen taseessa on Fiskars Brandsin
liiketoimintaan liittyviä liikearvoja 33,0 milj. euroa (102,2).
Tehdyt kertapoistot pienentävät jatkossa tehtäviä vuotuisia
liikearvo-poistoja. Dollarin arvo laski suhteessa euroon 20 %. Tämä
vaikutti teollisen käyttöomaisuuden tase-arvoon pienentävästi noin
20 milj. euroa.
Käyttöomaisuudessa olevat pitkäaikaiset sijoitukset ovat taseessa
entiseen tapaansa alkuperäisen hankintamenonsa arvoisina.
Wärtsilä-osakkeiden hankintameno oli 192 milj. euroa eli 16,72
euroa/osake. Rahastosijoitusten kirja-arvo oli puolestaan noin 21
milj. euroa.

KONSERNIN JOHTO

Huhtikuussa nimitettiin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi ja
konsernijohtajaksi diplomi-insinööri Heikki Allonen. Hän aloitti
tehtävässään 16.6.2003. Toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld erosi
yhtiön palveluksesta 15.5.2003. Väliaikaisena toimitusjohtajana
toimi yhtiön varatoimitusjohtaja Ingmar Lindberg.
Fiskars Brands Inc:n toimitusjohtajana toimi koko vuoden
William J. Denton.
Inhan Tehtaiden toimitusjohtajana aloitti 1.4.2003 diplomi-insinööri
Jukka Suonperä.
Konsernin lakiasiainjohtajaksi nimitettiin 1.4.2003 varatuomari
Johan Landsdorff ja talousjohtajaksi 17.11.2003 alkaen ekonomi Maija
Kutvonen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2003

Fiskars Oyj Abp:n 13.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
maksaa osinkoa A-osakkeille 0,70 euroa/osake ja K-osakkeille
0,68 euroa/osake, yhteensä 38,4 milj. euroa.
Yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että hallituksen jäsenten
lukumäärä on vähintään 5 ja enintään 9 sekä hallituksen varajäsenten
lukumäärä enintään 3. Heidän toimikautensa kestää valitsemisesta
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Thomas
Tallberg sekä varajäsenet Paul Ehrnrooth ja Alexander Ehrnrooth
valittiin uudelleen. Kaikkien hallituksen jäsenten ja varajäsenten
toimikausi päättyy vuoden 2004 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana hankkimaan ja
luovuttamaan yhtiön omia osakkeita enintään 1 962 303 kpl
A-osakkeita ja enintään 805 918 kpl K-osakkeita. Vastaavat
aikaisemmat valtuudet peruttiin.
Hallitus päätti käyttää saamaansa valtuutusta omien osakkeiden
ostoon ja 10.12. - 31.12.2003 välisenä aikana yhtiö osti 62 219 kpl
A-osaketta ja 300 kpl K-osaketta. A osakkeiden keskihinta oli 9,83
euroa ja K-osakkeiden keskihinta 10,50 euroa. Osakkeiden
hankintahinta oli yhteensä 615 007,05 euroa ja nimellisarvo yhteensä
62 519,00 euroa. Osakkeiden osuus osakepääomasta on 0,11 % ja osuus
äänimäärästä 0,02 %. Omia osakkeita on lisäksi ostettu kuluvalla
tilikaudella 2.1.-16.1.2004 välisenä aikana yhteensä 30 281 kpl
A-osaketta.


YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2003

Fiskars Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 9.12.2003
ehdotuksen ylimääräisen osingon maksamisesta 31.12.2002 päättyneeltä
tilikaudelta. Ylimääräistä osinkoa maksettiin 0,40 euroa A-
osakkeelle ja 0,38 euroa K-osakkeelle, yhteensä noin 21,8 miljoonaa
euroa.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin A-sarjan osakkeen hinta oli Helsingin pörssissä joulukuun
lopussa 9,40 euroa, kun se vuoden alussa oli 7,80 euroa. Vastaavasti
K-sarjan hinta oli 10,45 euroa (8,10). Yhtiön osakekannan markkina-
arvo kasvoi vuoden aikana 23 % 537 milj. euroon (437). Vuonna 2003
osakkeita vaihdettiin yhteensä 44 milj. eurolla (45); A-osakkeita
4,5 milj. kpl (3,9) ja K-osakkeita 0,5 milj. kpl (1,3). Koko
osakekannasta vaihto oli 8,9 % (9,5 %).

NÄKYMÄT

Fiskars Brandsin näkymät olivat vuoden 2003 viimeisen
vuosineljänneksen aikana hieman valoisampia kuin vuotta aiemmin.
Vaikka muutos ei ole suuri, odotetaan alkaneesta tilikaudesta
edellistä parempaa.
Ongelmallisten muovituotealueiden sopeutus- ja rakennemuutostoimet
jatkuvat, jolloin niiden negatiivinen vaikutus tulokseen pienenee.
Alihankintojen osuus näissä tuoteryhmissä kasvaa ja
rationalisointihankkeet etenevät tilikauden aikana.
Inhan näkymät ovat positiiviset erityisesti veneliiketoiminnan
osalta. Kiinteistöliiketoiminta jatkaa vakaata kehitystään.
Sijoitustuotot koostuvat edelleen Wärtsilän osingoista, joita on
ehdotettu maksettavaksi 0,75 euroa / osake eli 8,6 milj. euroa
Fiskarsin omistusosuudelle ja mahdollisista rahastosijoitusten
tuotoista.
Fiskars-konsernin taserakenne säilyy vakaana ja positiivisen
kassavirran ansiosta maksuvalmius pysyy hyvänä.

Heikki Allonen
toimitusjohtajaKONSERNIN TULOSLASKELMA    10-12 10-12  1-12  1-12 muutos
                2003  2002  2003  2002   %
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

LIIKEVAIHTO          132,2 142,9 620,3 725,5  -14

Hankinta ja valmistus     -91,6 -99,0 -426,0 -501,5  -15
BRUTTOKATE           40,6  43,9 194,3 224,0  -13

Muut liiketoim. kulut     -40,7 -44,1 -161,9 -176,6   -8
TULOS ENNEN
KERTALUONTOISIA ERIÄ      -0,1  -0,1  32,4  47,4  -32

Kertaluontoiset erät     -75,6  -0,2 -84,2 -19,5  332
LIIKETULOS          -75,7  -0,3 -51,9  27,9  -286

Tuotot sijoituksista      0,3  -0,1  31,3  59,0  -47
Muut rahoitustuotot       2,7  1,1  2,1  1,5   47
Rahoituskulut         -2,6  -3,0 -11,5 -16,3  -29
TULOS ENNEN VEROJA      -75,3  -2,3 -30,0  72,1  -142

Tilikauden verot        31,5  3,9  17,2 -22,5  -176
KATSAUSKAUDEN TULOS      -43,9  1,6 -12,8  49,6  -126

Tulos/osake, euro       -0,79  0,03 -0,23  0,90

KONSERNIN TASE        12/03 12/02 muutos
                MEUR  MEUR   %
VASTAAVAA

Käyttöomaisuus        173,6 280,1  -38
Pitkäaikaiset sijoitukset   215,9 211,4   2
Vaihto-omaisuus        124,4 160,2  -22
Rahoitusomaisuus       164,6 157,6   4
YHTEENSÄ           678,4 809,3  -16

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma          55,4  55,4   0
Muu oma pääoma        293,0 373,7  -22

VARAUKSET            8,9  5,5   61
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen         123,4 183,5  -33
Lyhytaikainen         197,8 191,3   3
YHTEENSÄ           678,4 809,3  -16

Osakeantioikaistu
oma pääoma/osake, euro     6,29  7,75  -19
Omavaraisuusaste        51 %  53 %   -3
Nettovelkaantumisaste     57 %  57 %   0

BRUTTOINVESTOINNIT       37,8  35,2   7
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN     3633  4095  -11


               10-12 10-12  1-12  1-12 muutos
                2003  2002  2003  2002   %
Valuuttakursseja:
USD keskikurssi        1,19  1,00  1,13  0,95   20
USD kurssi kauden lopussa   1,26  1,05  1,26  1,05   20

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA 10-12 10-12  1-12  1-12
                2003  2002  2003  2002
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
Liiketoiminnasta        -1,9  13,9  83,6 130,0
Investoinneista         0,8  -9,1 -22,4 -29,6
Rahoitustoiminnoista      -5,4  1,5 -63,8 -89,6
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS    -6,4  6,4  -2,6  10,9
Likvidit varat kauden alussa  23,2  13,4  19,5  9,5
Kurssimuutos          0,0  -0,2  -0,1  -0,8
LIKVIDIT VARAT KAUDEN LOPUSS  16,9  19,5  16,9  19,5

LIIKEVAIHTO          10-12 10-12  1-12  1-12 muutos
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2003  2002  2003  2002   %
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
Fiskars Brands         125  136  589  693  -15
Inhan Tehtaat           5   5   24   23   4
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       131  141  613  717  -14
Konsernitoim. ja kiinteistöt   3   3   10   12  -17
Sisäinen liiketoiminta      -1   -1   -3   -3   3

KONSERNI YHTEENSÄ        132  143  620  725  -14

TULOKSET           10-12 10-12  1-12  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2003  2002  2003  2002
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
Fiskars Brands        -75,2  0,5 -51,4  27,3
Inhan Tehtaat          0,1  0,5  2,5  2,5
TEOLLISUUS YHTEENSÄ      -75,1  1,0 -48,9  29,8
Konsernitoim. ja kiinteistöt  -0,6  -1,4  -3,0  -1,9

KONSERNIN LIIKETULOS     -75,7  -0,3 -51,9  27,9
Tuotot sijoituksista      0,2  -0,1  31,2  59,0
KONSERNIN LIIKETOIM. TULOS  -75,5  -0,4 -20,7  86,9

LIIKEVAIHTO          10-12 10-12  1-12  1-12 muutos
MARKKINA-ALUEITTAIN      2003  2002  2003  2002   %
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
Suomi               9   8   38   37   1
Skandinavia           15   17   57   63  -10
Muu Eurooppa           21   21  119  130   -8
Pohjois-Amerikka         82   90  389  473  -18
Muut               6   6   18   23  -23
KONSERNI YHTEENSÄ        132  143  620  725  -14

Vienti Suomesta         12   13   53   51   5

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET  12/03 12/02
                MEUR  MEUR

OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset      1   1
Pantit              0   0
Vekselivastuut          1   1
Leasing- ja vuokravastuut    54   70
Muut vastuut           8   1
VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ    64   72

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit        91  167
Koronvaihtosopimukset      87  105
Korkotermiinit ja -futuurit   36   29

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUINA NIMELLISARVOIHIN

Koronvaihtosopimukset      -5  -10
Korkotermiinit ja -futuurit    0   0

Myös suljetut sopimukset sisältyvät nimellisarvoihin.

Tilaa