FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 200

Fiskars Oyj Abp        Pörssitiedote 14.2.2003 klo 8.30

FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002
   
NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN TULOKSET (LOKA-JOULUKUU, 3KK)

Konsernin liikevaihto oli 143 milj. euroa (151), joka on 6
prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.
Pääasiallisesti myynnin lasku johtui dollarin heikkenemisestä
euroon nähden.

Liikevoitto oli –0,3 milj. euroa (+1,3). Katsauskauden tulokseen
sisältyy toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvä ylimääräinen
3,2 milj. euron liikearvon poisto. Edellisen vuoden vertailujakson
vastaavat poikkeukselliset kulut olivat nettona -0,8 milj. euroa.
Vertailukelpoinen liikevoitto oli siten 3,0 milj. euroa (2,1),
mikä on hieman edellisvuotta parempi.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen loka-joulukuussa oli –2,3
milj. euroa (-2,5). Konsernin tulos loka-joulukuussa oli 1,6 milj.
euroa (-4,5). Tulos on selvästi parempi kuin vastaavana aikana
edellisenä vuonna, kuitenkin edelleen vaatimaton johtuen toiminnan
kausiluonteisuudesta. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat
merkittävästi pienentyneet verot +3,9 milj. euroa (-2,0) ja
alentuneet nettorahoituskulut –2,0 milj. euroa (-3,8).

KONSERNI VUONNA 2002

Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa vallitsi
kuluttajatuotealueella kireä markkinatilanne. Konsernin
liikevaihto oli 725 milj. euroa (762), joka on viisi prosenttia
vähemmän kuin edellisenä vuotena. Pääasiallisesti myynnin lasku
johtui dollarin heikkenemisestä euroon nähden.

Konsernin teollisen toiminnan liikevoitto parantui huomattavasti
ja oli 28 milj. euroa (12). Sijoitustoiminnan tuotot nousivat 59
milj. euroon (51). Konsernin voitto rahoituserien jälkeen oli 72
milj. euroa (36).

Konsernin tilikauden voitto oli 50 milj. euroa (23) ja tulos
osaketta kohden 0,90 (0,41).

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2002 osinkoa maksetaan A-
osakkeelle 0,70 euroa (0,31) ja K-osakkeelle 0,68 (0,29) euroa
osaketta kohden. Osinkojen yhteismäärä nousisi näin 38,4 milj.
euroon (16,8).
LIIKETOIMINTA

Fiskars Brands Inc.

Konsernin ylivoimaisesti suurimman teollisen toimialan,
kuluttajatuotteiden, liikevaihto oli 693 milj. euroa (731), joka
on viisi prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Myynti
dollareissa laskettuna säilyi edellisen vuoden tasolla.

Kuluttajatuotteiden kokonaismyynnistä syntyi pääosa eli 68 %
Pohjois-Amerikassa ja Euroopan osuus on 29 %.

Pohjois-Amerikassa pääosin FISKARS-tuotemerkillä myytävien koulu-,
toimisto- ja askartelutuotteiden liikevaihto kasvoi lähes kuusi
prosenttia dollareissa, mikä oli vallitsevissa vaikeissa
olosuhteissa hyvä saavutus.
Myös vapaa-aika -tuotealueen, lähinnä Gerber-tuotteiden,
liikevaihdon kehitys oli myönteinen.
Puutarhatuotealueen kehitys oli epäyhtenäistä; Fiskars-
tuotemerkillä myytävien käsityökalujen myynti kasvoi peräti
kahdeksan prosenttia innovatiivisten uutuksien voimalla ja
merkittävää on, että Billnäsin tehtaalla tuotantovolyymi kasvoi
vuoden aikana peräti 20 prosenttia. Puutarhatuotealueen
kokonaismyynti jäi kuitenkin negatiiviseksi volyymituotteiden,
kuten kukkaruukkujen, mattojen, puutarhakalusteiden ja
muovituotteiden heikkona jatkuneen kysynnän vuoksi.

Euroopassa kuluttajatuotteiden liikevaihto nousi edellisestä
vuodesta ja oli 214 milj. euroa (206). Pohjoismaissa Fiskarsin
asema on edelleen vahva ja markkinaosuudet kasvoivat. Keski-
Euroopan euromaissa ja Iso-Britanniassa myynti säilyi
edellisvuoden tasolla varsin vaikeissa markkinaoloissa. Uusilla
markkina-alueilla kuten Puolassa ja Venäjällä kasvu ylitti
kymmenen prosenttia; maiden osuus kokonaisliikevaihdosta on
kuitenkin pieni.

Liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtäävien
toimenpiteiden aiheuttamat kertaluonteiset kulut olivat edelleen
mittavat 20 milj. euroa (34). Suurimmat kustannukset liittyvät Iso-
Britanniassa ja Saksassa tehtyihin järjestelyihin, joissa
toimintoja lopetettiin ja keskityttiin tuotteisiin, joissa Fiskars
Brands on vahvimmillaan. Liikearvon poistot nousivat 14 milj.
euroon (11) ja niihin sisältyy edellä mainittuihin järjestelyihin
liittyvä ylimääräinen 3,2 milj. euron alaskirjaus. Fiskars
Brandsin liikevoitto oli 27 milj. euroa (11).Inhan Tehtaat

Inhan Tehtaiden liikevaihto oli 23 milj. euroa (22) ja se ylitti
viime vuoden liikevaihdon seitsemän prosenttia. Kasvua syntyi
venemyynnistä, kun sekä kotimaan myynti että vienti lisääntyivät
selvästi. Erityisen suuren suosion saavutti uudistettu Buster
Magnum. Saranoiden kysyntä säilyi edellisvuoden tasolla.

Inhan Tehtaiden liikevoitto oli 2,5 milj. euroa (2,6).

Kiinteistötoiminnan tulos oli hyvä ja viimevuotista selvästi
parempi.

Pitkäaikaisten sijoitusten tuotto, 59 milj. euroa (51) koostui
pääasiassa Wärtsilän maksamista lisäosingoista.

HENKILÖSTÖ

Pohjois-Amerikassa henkilökunnan määrä väheni 342 henkilöllä ja
Euroopassa 12:llä. Koko konsernin henkilökunnan lukumäärä vuoden
lopussa oli 4206 (4556), mikä on kahdeksan prosenttia vähemmän
kuin edellisvuonna.

INVESTOINNIT JA SIJOITUKSET

Teolliseen toimintaan investoitiin 31 milj. euroa (31).

Laajamittaisin investointi on vielä vuodelle 2003 ajoittuva
toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), joka on Pohjois-Amerikassa
asennusvaiheessa.

Pääomarahastoihin on vuoden aikana sijoitettu 4 milj. euroa (5).

TASE JA RAHOITUS

Vuoden aikana jatkettiin teollisen käyttöpääoman hallinnan
tehostamista. Vaihto-omaisuudesta vapautui 21 milj. euroa (56).

Konsernin kassavirta oli hyvä, 130 milj. euroa (100). Vahvan
kassavirran ja heikentyneen dollarin ansiosta konsernin korolliset
velat vähenivät 266 milj. euroon (400).

Taseen loppusumma pieneni 13 prosenttia. Edellä mainitun
positiivisen kassavirran johdosta sekä dollarin heikentymisen
myötä käyttöpääoma on pienentynyt. Dollarin arvon merkittävän
heikkenemisen myötä ovat teollisen käyttöomaisuuden arvot myös
vastaavasti laskeneet. Käyttöomaisuuden pitkäaikaiset sijoitukset,
lähinnä Wärtsilän osakkeet, ovat entiseen tapaan kirjoissa
hankintamenoarvoisina.

Konsernin maksuvalmius on hyvä ja konsernilla on huomattavia
käyttämättömiä luottolimiittejä ja 20 milj. euron kassavarat.

Nettorahoituskulut laskivat voimakkaasti 15 milj. euroon (28).
Kulujen lasku johtuu sekä laskeneesta keskikorosta että
edellisvuotta huomattavasti alhaisemmasta korollisen pääoman
määrästä. Nettovelkaantumisaste parani 57 prosenttiin (96).
Omavaraisuusaste nousi 53 prosenttiin (44) taseen loppusummasta.

YHTIÖN JOHTO

Konsernin toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ilmoitti tammikuussa
siirtyvänsä toisen yhtiön palvelukseen kevään 2003 aikana. Inhan
Tehtaiden toimitusjohtaja Vesa Koivula siirtyy toisen yhtiön
palvelukseen toukokuun 2003 aikana.

Fiskars Brandsin johtoryhmä on viime vuoden aikana toimitusjohtaja
William J. Dentonin johdolla tuloksellisesti uudelleenorganisoinut
kuluttajatuoteliiketoimintaa ja sen organisaatiota.

HALLINNOINTI (Corporate Governance)

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät Suomen osakeyhtiölain
ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus huolehtii yhtiön
hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus
valitsee toimitusjohtajan ja tarpeellisen määrän johtajia sekä
määrää heidän palkkaetunsa.
Hallitus kokoontui vuoden 2002 aikana yksitoista kertaa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen on kuulunut kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi
varajäsentä. Kukaan hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä ei ole
yhtiön palveluksessa.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Vuonna
2002 puheenjohtajan palkkio oli 45 420 euroa vuodessa,
varapuheenjohtajan 34 065 euroa, jäsenten palkkio oli 22 710
euroa vuodessa ja varajäsenten 11 355 euroa. Tämän lisäksi
hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan 510 euron
kokouspalkkio sekä korvausta matkoista ja muista kuluista, jotka
ovat syntyneet yhtiön asioiden hoidosta.


Hallituksen komiteat

Hallitus on keskuudestaan nimittänyt kolme komiteaa: Audit
Committee, Compensation Committee ja Planning Committee.

1. Audit Committeen tehtävänä on ohjata ja valvoa konsernin
tulosraportointia ja tarkastusta. Jäseninä komiteassa olivat Göran
J. Ehrnrooth, Thomas Tallberg, Gustaf Gripenberg ja Paul
Ehrnrooth.

2. Compensation Committeen tehtävänä on valmistella yhtiön
palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiin liittyviä asioita. Jäseninä
olivat Göran J. Ehrnrooth, Mikael von Frenckell ja Olli Riikkala.
 
3. Planning Committeen tehtävänä on valmistella yhtiön
tulevaisuuteen ja strategiaan liittyviä asioita. Jäseninä olivat
Göran J. Ehrnrooth, Mikael von Frenckell ja Robert G.
Ehrnrooth.

Yhtiön sisäpiiri

Yhtiö on soveltanut Helsingin Pörssin vahvistamaa sisäpiiriohjetta
1.1.2000 lähtien. Yhtiön pysyvään sisäpiiriin kuuluvat
arvopaperimarkkinalain mukaisesti asemansa perusteella hallituksen
jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja tilintarkastajat.
Näiden lisäksi kuuluvat laajennettuun sisäpiiriin yhtiön
talousjohtaja, rahoitusjohtaja, lakiasiainjohtaja ja
viestintäjohtaja sekä Fiskars Brands, Inc:in hallituksen jäsenet,
toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Fiskars pitää
sisäpiirirekisteriään Suomen Arvopaperikeskus Oy:n SIRE-
järjestelmässä.

Tilintarkastus

Konsernin tilintarkastajana toimii KPMG Wideri Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana Sixten Nyman. Fiskars Brands,
Inc:n tilintarkastajana toimii PriceWaterhouseCoopers
päävastuullisena tilintarkastajana Douglas C. Calvin.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2002

Fiskars Oyj Abp:n 14.3.2002 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
maksaa osinkoa A-osakkeille 0,31 euroa/osake ja K-osakkeille 0,29
euroa/osake, joka on yhteensä 16,8 milj. euroa.

Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Robert G. Ehrnrooth ja
Mikael von Frenckell valittiin uudelleen. Heidän toimikautensa
päättyy 2005. Hallituksen jäsenet Stig Stendahl ja Juha Toivola
ilmoittivat haluavansa erota hallituksesta. Uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin Olli Riikkala. Hänen toimikautensa päättyy
2004.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan ja luovuttamaan
yhtiön omia osakkeita yhden vuoden aikana enintään 1 962 303 kpl A-
osakkeita ja enintään 805 918 kpl K-osakkeita. Vastaavat
aikaisemmat valtuutukset peruttiin. Valtuutuksia ei ole käytetty.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin A-sarjan osakkeen hinta oli vuoden lopussa 7,80 euroa
(8,50) ja K-sarjan 8,10 (8,00). Yhtiön osakekannan markkina-arvo
laski edellisestä vuodesta 5,6 prosenttia 436,7 milj. euroon
(462,5).
Vuonna 2002 osakkeita vaihtui yhteensä 45 milj. eurolla (10); A-
osakkeita 3,9 milj. kappaletta ja K-osakkeita 1,3 milj.
kappaletta. Koko osakekannasta vaihto oli noin 9,5 prosenttia
(2,4).

NÄKYMÄT

Konsernissa viime vuosina toteutetut toimenpiteet
kannattavuustason parantamiseksi mahdollistavat liikevoiton
paranemisen myös kuluvana vuonna. Epävarmoissa markkinaoloissa
painopiste on edelleen kannattavuuden parantamisessa. Liikevaihdon
odotetaan olevan edellisvuotta pienempi US-dollarin heikentymisen
johdosta. Kansainvälinen epävarmuus vaikeuttaa luotettavan
tulosennusteen tekemistä.

Sijoitustoiminnasta on myös alkaneena vuotena odotettavissa
merkittäviä tuottoja Wärtsilän lisäosinkona.

Konsernin taloudellinen asema säilyy vakaana.

Bertel Langenskiöld
Toimitusjohtaja
KONSERNIN TULOSLASKELMA    10-12 10-12  1-12  1-12 muutos
                2002  2001  2002  2001   %
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

LIIKEVAIHTO          142,9 151,4 725,5 762,3   -5

Hankinta ja valmistus     -99,0 -105,5 -501,5 -538,1   -7
BRUTTOKATE           43,9  45,9 224,0 224,2   0

Muut liiketoim. kulut     -44,1 -40,9 -176,6 -178,4   -1
TULOS ENNEN
KERTALUONTOISIA ERIÄ      -0,1  4,9  47,4  45,7   4

Kertaluontoiset erät      -0,2  -3,6 -19,5 -33,6  -42
LIIKEVOITTO          -0,3  1,3  27,9  12,1  130

Tuotot sijoituksista      -0,1  0,8  59,0  51,1   16
Muut rahoitustuotot       1,1  0,0  1,5  1,1   28
Rahoituskulut         -3,0  -4,6 -16,3 -28,6  -43
TULOS ENNEN VEROJA      -2,3  -2,5  72,1  35,7  102

Tilikauden verot        3,9  -2,0 -22,5 -13,1   71
KATSAUSKAUDEN VOITTO      1,6  -4,5  49,6  22,6  120

Tulos/osake, euro       0,03 -0,08  0,90  0,41

KONSERNIN TASE        12/02 12/01 muutos
                MEUR  MEUR   %
VASTAAVAA

Käyttöomaisuus        280,1 335,0  -16
Pitkäaikaiset sijoitukset   211,4 208,7   1
Vaihto-omaisuus        160,2 214,3  -25
Rahoitusomaisuus       157,6 170,6   -8
YHTEENSÄ           809,3 928,7  -13

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma          55,4  55,4   0
Muu oma pääoma        373,7 351,4   6

VARAUKSET            5,5  3,8   44
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen         183,5 274,5  -33
Lyhytaikainen         191,3 243,6  -21
YHTEENSÄ           809,3 928,7  -13

Osakeantioikaistu
oma pääoma/osake, euro     7,75  7,35   5
Omavaraisuusaste        53%  44%   21
Nettovelkaantumisaste      57%  96%  -40

BRUTTOINVESTOINNIT       35,2  39,6  -11
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN     4095  4489   -9


               10-12 10-12  1-12  1-12 muutos
                2002  2001  2002  2001   %
Valuuttakursseja:
USD keskikurssi        1,00  0,90  0,95  0,90   6
USD kurssi kauden lopussa   1,05  0,88  1,05  0,88   19

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA 10-12 10-12  1-12  1-12
                2002  2001  2002  2001
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

Liiketoiminnasta        13,9  2,7 130,0  99,9
Investoinneista        -9,1  -9,0 -29,6  30,1
Rahoitustoiminnoista      1,5  -3,6 -89,6 -129,9
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS    6,4  -9,9  10,9  0,1
Likvidit varat kauden alussa  13,4  19,3  9,5  9,3
Kurssimuutos          -0,2  0,1  -0,8  0,1
LIKVIDIT VARAT KAUDEN LOPUSS  19,5  9,5  19,5  9,5

LIIKEVAIHTO
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
Kuluttajatuotteet        136  145  693  731   -5
Inhan Tehtaat           5   4   23   22   7
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       141  149  717  753   -5
Konsernitoim. ja kiinteistöt   3   4   12   12   -4
Sisäinen liiketoiminta      -1   -1   -3   -3   3

KONSERNI YHTEENSÄ        143  151  725  762   -5

TULOKSET
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
Kuluttajatuotteet        0,5  1,6  27,3  11,0  148
Inhan Tehtaat          0,5  0,0  2,5  2,6   -4
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       1,0  1,6  29,8  13,6  119
Konsernitoim. ja kiinteistöt  -1,4  -0,3  -1,9  -1,5  -29

KONSERNIN LIIKEVOITTO     -0,3  1,3  27,9  12,1  130
Tuotot sijoituksista      -0,1  0,8  59,0  51,1   16
KONSERNIN LIIKETOIM. TULOS   -0,4  2,1  86,9  63,2   37

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Suomi               8   6   37   36   2
Skandinavia           17   18   63   62   1
Muu Eurooppa           21   23  130  132   -1
Pohjois-Amerikka         90   99  473  508   -7
Muut               6   6   23   23   -2
KONSERNI YHTEENSÄ        143  151  725  762   -5

Vienti Suomesta         13   11   51   40   27

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET  12/02 12/01
                MEUR  MEUR

OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset      1   3
Pantit              0   32
Vekselivastuut          1   0
Leasing- ja vuokravastuut    70   92
Muut vastuut           1   0
YHTEENSÄ             72  128


TAKAUKSET MUIDEN PUOLESTA     0   1

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ    72  129

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit        167  218
Koronvaihtosopimukset      105  136
Korkotermiinit ja -futuurit   29  119

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUINA NIMELLISARVOIHIN

Koronvaihtosopimukset      -10   -9
Korkotermiinit ja -futuurit    0   0

Myös suljetut sopimukset sisältyvät nimellisarvoihin.

Tilaa