FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004

Fiskars Oyj Abp          Pörssitiedote 16.2.2005 klo 8.30


FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004


LOKA- JOULUKUUN 2004 TULOS

Konsernin liikevaihto loka- joulukuussa oli 127 milj. euroa (132)
eli 4 % edellisvuotta pienempi. Myynnin lasku johtui
valuuttakurssimuutoksista, dollarin keskikurssi oli viimeisellä
neljänneksellä 9 % edellisvuoden keskikurssia alhaisempi. Volyymin
kasvu muissa tuoteryhmissä korvasi puutarhakalustetoiminnan
myymisestä aiheutuneen myynnin vähenemisen.

Viimeisen neljänneksen bruttokateprosentti parani 29,8 %:iin
(27,2). Edellisen tilikauden viimeisellä neljänneksellä kirjattiin
käyttöomaisuuden ja liikearvojen arvonalennuksia 75,6 milj. euroa,
vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä ei ollut vastaavia
kulukirjauksia. Liikevoitto, joka ennen kertaluonteisiakin eriä oli
huomattavasti edellisvuotta parempi, oli 5,7 milj. euroa (-75,7)
eli 4,5 %.

Wärtsilän hyvä viimeinen neljännes näkyy myös Fiskarsin tuloksessa,
osuus osakkuusyhtiön tuloksesta on 9,7 milj. euroa (0).
Nettorahoituskulut muut sijoitustuotot mukaan lukien kasvoi hieman
ja oli 1,2 milj. euroa, kun ne edellisvuonna olivat olleet 0,4
milj. euroa tuottoja. Tulos ennen veroja oli 14,2 milj. euroa (-
75,3) ja neljänneksen voitto oli 14,5 milj. euroa (-43,9).


Hallituksen toimintakertomus 2004

Konsernin liikevaihto oli 597 milj. euroa (620) eli 4 % alhaisempi
kuin edellisellä tilikaudella. Dollarin kurssimuutosten vaikutus
liikevaihtoon oli -6 % ja näin ollen liikevaihto muuttumattomin
kurssein laskettuna kasvoi 2 %.

Konsernin teollisen toiminnan, joka koostuu käytännössä Fiskars
Brands, Inc.:sta ja Inhan Tehtaat Oy:stä, liiketulos oli 40,8 milj.
euroa oltuaan vuotta aiemmin voimakkaasti tappiollinen (-48,9).
Puutarhakalustetoiminnan myynnistä kirjattiin tilikaudelle 3,9
milj. euron kertaluonteinen tappio kun vastaavasti edellisvuonna
tehtiin käyttöomaisuuden ja liikearvon alaskirjauksia 84,2 milj.
euroa.

Kiinteistöliiketoiminnan kannattavuus parani ja tulos oli hyvä.

Fiskars-konsernin liiketulos tilivuodelta parani selvästi ja oli
39,0 milj. euroa (-51,9) eli 6,5 % liikevaihdosta (-8,4 %).

Konsernin tuloksessa tilikaudelta 2004 on huomioitu Fiskarsin
omistusosuuden mukainen osuus, 20,9 milj. euroa osakkuusyhtiö
Wärtsilä Oyj Abp:n tuloksesta. Edellisellä tilikaudella tuloksessa
huomioitiin Wärtsilästä saadut osinkotuotot 25,6 milj. euroa osana
sijoitustoiminnan tulosta.

Nettorahoituskulut olivat edellisvuoden tasolla 9,5 milj. euroa
(9,4) ja tulos ennen veroja parani ja oli 56,7 milj. euroa (-30,0).

Konsernin tilikauden tulos oli 44,9 milj. euroa (-12,8), joka on
0,58 euroa osaketta kohden (-0,16). Oman pääoman tuotto oli 13,5 %
ja sijoitetun pääoman tuotto 12,3 %. Edellisellä tilikaudella
kummatkin tunnusluvut olivat negatiivisia.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2004 maksetaan osinkoa A-
osakkeelle 0,30 euroa ja K-osakkeelle 0,28 euroa. Osinkojen
yhteismäärä vuodelta 2004 olisi näin 22,8 milj. euroa.

Yhtiö toteutti ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen
mukaan joulukuussa 2004 rahastoannin, joten kaikki osakekohtaiset
luvut ovat tässä toimintakertomuksessa osakeantikorjattuja.
Vuodelta 2003 maksettiin maaliskuussa 2004 varsinaista osinkoa
osakeantioikaistuna A-osakkeelle 0,22 euroa ja K-osakkeelle 0,21
euroa. Lisäksi maksettiin joulukuussa lisäosinkoa 0,71 euroa A-
osakkeelle ja 0,70 euroa K-osakkeelle myös osakeantikorjattuina
määrinä. Vuodelta 2003 maksettujen osinkojen kokonaismäärä nousi
täten 71,8 milj. euroon.

Tilikauden 2004 tilinpäätös on tehty suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaan. Vuoden 2005 ensimmäisestä
osavuosikatsauksesta alkaen Fiskars siirtyy noudattamaan
taloudellisessa raportoinnissaan kansainvälistä IFRS-käytäntöä.

LIIKETOIMINTA

Fiskars Brands, Inc.

Fiskars Brandsin liikevaihto oli 561 milj. euroa (589).
Liikevaihdon pieneneminen 5 prosentilla johtui kokonaan dollarin
heikentyneestä vaihtokurssista. Myynnistä 58 % tapahtui
Yhdysvalloissa (61) ja dollareissa laskettuna volyymi kasvoi
hieman.

Tuonti halvan kustannustason maista on eräissä tuotteissa
laadultaan kohtuullista ja hinnaltaan kilpailukykyistä. Tästä
johtuen Fiskars Brands ei ole kyennyt täysipainoisesti viemään
raaka-aineiden hintojen nousua myyntihintoihin. Varsinkin teräksen
ja muoviraaka-aineiden hinnat nousivat tilikaudella selvästi.

Liiketulos ennen kertaluontoisia eriä parani liikevaihdon laskusta
huolimatta 41,0 milj. euroon edellisen tilikauden 32,8 milj.
eurosta. Liiketulos kertaluonteiset erät huomioiden parani ja oli
37,5 milj. euroa (-51,4). Kertaluontoisia eriä liiketulokseen
sisältyi 3,5 milj. euroa (-84,2). Kannattavuutta paransivat
tuotannon tehostaminen, alihankinnan lisääminen ja uusien
tuotteiden kehittäminen. Alihankintoja Kaukoidästä suorittavaa
Fiskars Brandsin Shanghain toimistoa on kasvatettu selvästi.

Syyskuussa toteutettu tappiollisen puutarhakalusteliiketoiminnan
myynti aiheutti 3,9 milj. euron realisointitappion. Kausiluonteisen
toiminnan kauppa ei kuitenkaan vielä ehtinyt merkittävästi
vaikuttaa Fiskars Brandsin liikevaihtoa pienentävästi tai tulosta
parantavasti.

Pohjois-Amerikassa pääosin FISKARS-tuotemerkillä myytävien koulu-,
toimisto- ja askartelutuotteiden myynti laski euromääräisesti 12 %,
mutta kannattavuus säilyi hyvänä. Toiminnalle nimitettiin uusi
johto vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

FISKARS- puutarhatuotteet ja kodin vapaa-ajan tuotteet on
yhdistetty samaan tuoteryhmään Yhdysvalloissa. Näillä tuotteilla on
osittain yhteiset jakelukanavat, mikä luo mahdollisuuksia
markkinoinnin ja logistiikan tehostamiselle. Ryhmän myynti on
hieman laskenut edellisvuodesta. Kannattavuuteen vaikuttivat
haitallisesti tuotannon ja hallinnon rationalisoinnista aiheutuneet
kertaluonteiset kustannukset.

GERBER- ja WINCHESTER-tuotemerkillä pääosin USA:ssa myytävien vapaa-
ajan-, retkeily- ja metsästysharrastuksiin liittyvien tuotteiden
myynti kasvoi dollareissa mitattuna 44 %. Myös kannattavuus parani.
Tuotevalikoimaa laajennettiin tammikuussa 2004 LED-teknologiaa
hyödyntävillä retki- ja taskulampuilla.

Kuluttajaelektroniikkatuotteiden, joita myydään POWER SENTRY- ja
NEWPOINT-tuotemerkeillä Yhdysvalloissa, myynti kasvoi selvästi
11 %:lla ja kannattavuus oli entisellä tasollaan.

Taloustavarat ovat Euroopassa merkittävä tuoteryhmä.
Liiketoimintaan kuuluu joukko kansallisesti tunnettuja tuotemerkejä
– muun muassa FISKARS, RAADVAD ja MONTANA. Katsauskaudella
lanseerattiin useita uusia keittiöveitsisarjoja, jotka tulevat
myyntiin kuluvan tilikauden aikana Euroopan markkinoilla.
Taloustavaroiden myynti on kasvanut varsinkin Pohjoismaissa.

Myynti Euroopassa jäi edellisen vuoden tasolle. Yleinen
taloudellinen kehitys on ollut vaihtelevaa ja enimmäkseen
vaatimatonta. Iso-Britannia on ottanut Saksan aseman suurimpana
yksittäisenä markkinana. Myynti on kasvanut Tanskassa, Suomessa ja
Norjassa. Billnäsin tehtaalla on tilikauden aikana investoitu
tuotannon tehostamiseen ja toimitukset Eurooppaan ovat kasvaneet.Inhan Tehtaat

Inhan Tehtaiden liikevaihto kasvoi 21 %:lla 29,2 milj. euroon
(24,2). Venemarkkinat kasvoivat kotimaassa ja Buster-veneiden
myynnin kasvu ylitti alan keskimääräisen markkinakasvun. Myös
vienti Norjaan ja Ruotsiin kasvoi merkittävästi. Myynnin voimakas
kasvu aiheutti ajoittaisia kapasiteettiongelmia tuotannossa
erityisesti uuden Buster XL:n osalta. Tilikauden aikana
investoitiin uuteen pintakäsittelylinjaan ja vastaisuudessa
keskikokoiset ja niitä suuremmat venemallit ovat maalattuja. Myös
muiden tuotteiden kysyntä on jatkunut hyvänä. Inhan liikevoitto
parani ja oli 3,3 milj. euroa (2,5).


Kiinteistöliiketoiminta

Kiinteistötoiminnan tulos oli positiivinen ja sen kehittäminen
jatkuu strategian mukaisesti. Fiskarsin Ruukki on keskeinen osa
kiinteistötoimintaa. Vuonna 1649 perustetun ruukin historialliset
arvot ovat säilyneet, kun väistyneen teollisuuden tilalle on
pitkäjänteisesti luotu uutta toimintaa. Kiinteistöjä vuokrataan
sekä konsernin suomalaisille yhtiöille että varsinkin Fiskarsin
Ruukin alueella ulkopuolisille asiakkaille.
Kiinteistötoiminta hallinnoi yhteensä 15 000 hehtaarin suuruista
maaomaisuutta. Konsernin metsäalueista 120 hehtaaria merkittiin
vuonna 2004 Natura-alueiksi.


INVESTOINNIT

Tilikaudella investoitiin teolliseen liiketoimintaan 19,6 milj.
euroa (26,7). Investointeihin sisältyy kaksi pienehköä
liiketoimintakauppaa, joilla hankittiin pääasiassa uusia tuotteita
Fiskars Brandsin vapaa-ajan tuoteryhmään. Muutoin Fiskars Brandsin
investoinnit liittyivät tuotantokapasiteetin ylläpitoon ja
tuotannon ja tietotekniikan käytön tehostamiseen. Suurimmat
yksittäiset investoinnit on tehty Suomessa Billnäsin tehtaalla
tuotannon tehostamiseen.

Inhan Tehtailla on investoitu pintakäsittelylinjaan ja tehtaan
laajennukseen.


OSAKKUUSYHTIÖ WÄRTSILÄ

Fiskars lisäsi omistusosuuttaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa tilikauden
ensimmäisen neljänneksen lopussa ostamalla 824.146 kpl A-osaketta
ja 376.333 kpl B-osaketta noin 22 milj. euron kauppahinnalla.
Fiskars on Wärtsilän suurin osakkeenomistaja ja sen omistusosuus
osakkeista oli vuodenvaihteessa 20,54 % ja osuus äänistä 28,07 %.

Wärtsilä on huomioitu osakkuusyhtiönä Fiskarsin
konsernitilinpäätöksessä tilikauden 2004 alusta.

Osakkuusyhtiön tulososuus vuonna 2004 oli 20,9 milj. euroa
liikearvopoistojen jälkeen. Tasearvo konsernissa oli yhteensä 212,6
milj. euroa, josta 192,2 milj. euroa oli osakkuusyhtiöosuuksissa ja
20,3 milj. euroa kirjattuna liikearvoksi. Edellisvuoden taseessa
Wärtsilän osakkeet oli kirjattu alkuperäiseen hankintamenoonsa.

Wärtsilän osakkeiden hankintameno emoyhtiössä oli 214 milj. euroa
(192) ja markkina-arvo vuoden vaihteessa oli 295 milj. euroa.


SIJOITUKSET

Fiskars keskittyy suoriin teollisiin omistuksiin. Osana tätä
strategiaa myytiin sijoitukset mm. EQT-rahastoissa, yhteensä noin
25 milj. euroa. Fiskarsilla oli tilikauden lopussa vain vähäisiä
rahastosijoituksia. Sijoitusten tuotot olivat 6,3 milj. euroa.
Tilikaudella 2003 sijoitustoiminnan tuotot olivat 31,3 milj. euroa
ja koostuivat pääasiassa Wärtsilän maksamista osingoista.


TASE JA RAHOITUS

Liiketoiminnan kassavirta oli 84,4 milj. euroa (83,6).
Käyttöpääomasta vapautettiin edelleen varoja ja teollisen
liiketoiminnan investoinnit alittivat tilikauden poistojen määrän.
Pitkäaikaisten sijoitusten nettokassavirta oli selkeästi
positiivinen.

Konsernin rahoitusrakenne muuttui vuoden lopussa, kun hallitus
laski liikkeeseen osakkeenomistajille tarjotun pääomalainan. Laina
ylimerkittiin ja sen kokonaismääräksi tuli hallituksen päätöksellä
45,1 milj. euroa. Laina on osakeyhtiölain mukainen pääomalaina,
jolle voidaan maksaa korkoa ja joka voidaan maksaa takaisin vain,
mikäli yhtiön sidotulle omalle pääomalle jää täysi kate. Laina-aika
on 5,5 vuotta ja korko 6,25 %.

Konsernin korolliset nettovelat laskivat 184,3 milj. euroon
(198,6). Nettovelkaantumisaste oli 58 % (57). Konsernin
maksuvalmius oli hyvä. Kassavaroja oli tilikauden lopussa 15,6
milj. euroa (16,9), jonka lisäksi konsernilla oli merkittäviä
käyttämättömiä luottolimiittejä. Nettorahoituskulut olivat
edellisvuoden tasolla 9,5 milj. euroa (9,4).

Konsernin oma pääoma tilikauden lopussa oli 318,8 milj. euroa
(348,3). Oman pääoman määrää alensivat osingot tilikaudelta 2003,
yhteensä 71,8 milj. euroa (60,3). Omavaraisuusaste pysyi hyvällä
tasolla 50 % (51).

Taseen loppusumma pieneni ja oli 635,0 milj. euroa (678,4).
Pysyvien vastaavien määrä laski 18,0 milj. eurolla edellisvuoden
lopun 389,5 milj. eurosta 371,5 milj. euroon. Konserniliikearvot
liittyvät sekä Fiskars Brandsin liiketoimintaan että osakkuusyhtiö
Wärtsilään. Teollisen käyttöomaisuuden tasearvo on 115,0 milj.
euroa (134,8). Pitkäaikaisista sijoituksista merkittävin oli
Wärtsilän osakkuusyhtiöosuus.


HENKILÖSTÖ

Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 3448 henkilöä (3877).
Yhdysvalloissa olevan henkilöstön määrän aleni 462 hengellä 1481
henkilöön (1943). Tästä 344 johtui puutarhakalusteliiketoiminnan
myynnistä. Lisäksi henkilöstömäärää vähensivät tuotannon
rationalisointitoimenpiteet. Suomessa konsernin palveluksessa oli
vuoden lopussa 915 henkilöä (873), josta Inhan Tehtailla oli 248
(202).


KONSERNIN JOHTO

Emoyhtiön johdossa ei ole tapahtunut vuoden aikana muutoksia.
Toimitusjohtajana ja konsernijohtajana jatkoi diplomi-insinööri
Heikki Allonen.
Fiskars Brands, Inc:n toimitusjohtajana toimi William J. Denton
syyskuun loppuun asti. Hän on edelleen yhtiön hallituksen
käytettävissä. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 15.10.2004
James S. Purdin. Hän on vuodesta 2003 alkaen ollut Fiskars Brandsin
Chief Operating Officer.
Inhan Tehtaiden toimitusjohtajana jatkoi diplomi-insinööri Jukka
Suonperä.


CORPORATE GOVERNANCE

Fiskars noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton julkaisemaa suositusta
pörssiyhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate
Governance), joka tuli voimaan 1.7.2004.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2004

Fiskars Oyj Abp:n 16.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
maksaa osinkoa A-osakkeille 0,22 euroa/osake ja K-osakkeille 0,21
euroa/osake, yhteensä 16,8 milj. euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän ja
varajäsenten lukumääräksi yksi. Hallituksen jäseniksi valittiin
Göran J. Ehrnrooth, Mikael von Frenckell, Gustaf Gripenberg, Olli
Riikkala, Thomas Tallberg sekä uusiksi jäseniksi Paul Ehrnrooth ja
Ilona Ervasti-Vaintola. Hallituksen varajäseneksi valittiin
Alexander Ehrnrooth. Kaikkien hallituksen jäsenten ja varajäsenen
toimikausi päättyy vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tarkastajana KHT Sixten Nyman.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana hankkimaan ja
luovuttamaan enintään 2 617 724 kpl A-osakkeita ja enintään 1 127
865 kpl K-osakkeita. Vastaavat aiemmat valtuudet peruttiin.

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin ja
varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2004

Fiskars Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 3.12.2004
ehdotuksen ylimääräisen osingon maksamisesta 31.12.2003
päättyneeltä tilikaudelta. Ylimääräistä osinkoa maksettiin 0,71
euroa A-osakkeelle ja 0,70 euroa K-osakkeelle, yhteensä noin 55,0
milj. euroa.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös korottaa yhtiön osakepääomaa
55.364.430 eurosta 77.510.200 euroon rahastoannilla. Rahastoannissa
annettiin viittä vanhaa A-osaketta kohti kaksi uutta A-osaketta ja
viittä vanhaa K-osaketta kohti kaksi uutta K-osaketta eli yhteensä
15.698.426 A-osaketta ja 6.447.344 K-osaketta. Kaikkien osakkeiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00 euroa. Uudet osakkeet
oikeuttavat täyteen osinkoon 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti edelleen myös arvo-osuusjärjestelmään
siirtämättömien yhtiön osakkeiden myynnistä niiden omistajien
lukuun.

OMAT OSAKKEET

Hallitus on käyttänyt yhtiökokouksessa 2003 saamaansa valtuutusta
omien osakkeiden ostoon ja luovuttamiseen siten, että 31.12.2004
yhtiön hallussa oli omia osakkeita 127 512 kpl A-osakkeita ja 420
kpl K-osakkeita. A-osakkeen keskihinta on 7,05 euroa ja K-osakkeen
keskihinta 7,50 euroa. Hallitus ei ole käyttänyt varsinaisessa
yhtiökokouksessa 2004 saamaansa valtuutusta omien osakkeiden ostoon
tai luovuttamiseen.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin osakekannan markkina-arvo Helsingin Pörssissä nousi
vuoden aikana 14 % ja oli 31.12.2004 612 milj. euroa (537).
Molempien Fiskarsin osakesarjojen hinta vuoden lopussa oli 7,90
euroa. Vuoden takaiset hinnat olivat A-sarja 6,71 euroa ja K-sarja
7,46 euroa.

Vuoden 2004 aikana osakkeita vaihdettiin yhteensä 114 milj.
eurolla, osakevaihto yli kaksinkertaistui edellisvuoden 44 milj.
eurosta. A-osakkeita vaihdettiin 11,7 milj. kpl (6,2) ja K-
osakkeita 3,2 milj. kpl (0,6). Vaihto oli 19,1 % (8,9) koko
osakekannasta.


NÄKYMÄT

Fiskarsin toiminnan ja portfolion rakennetta on selkeytetty menneen
tilivuoden aikana. Konsernin tase säilyy vakaana ja positiivisen
kassavirran ansiosta maksuvalmius hyvänä.

Yhtiön markkinoille on ominaista kausiluonteisuus ja ensimmäinen
vuosipuolisko on sen tuotteiden kannalta tärkeä. Olennaisia
muutoksia markkinatilanteessa ei ole ollut nähtävissä mutta
kevätsesonki on käynnistynyt tänä vuonna viimevuotista hitaammin.

Fiskars jatkaa pääliiketoimintojensa kehittämistä. Kuluvalla
tilikaudella panostetaan edelleen tuotannon tehokkuuteen yhtiön
tuotantolaitoksissa kilpailukyvyn parantamiseksi alhaisen
kustannustason maista tulevaa kilpailua vastaan. Samalla kehitetään
myös logistiikkaa alihankintojen tehostamiseksi.

Viime tilikaudella toteutetuista rakennemuutoksista ja
dollarikurssista johtuen liikevaihdon ei uskota kasvavan kuluvalla
tilikaudella.

Konsolidoitu osakkuusyhtiötulos Wärtsilästä muodostaa edelleen
tärkeän osan Fiskars-konsernin tuloksesta.

Konsernin kokonaan omistaman teollisen toiminnan liiketuloksen
uskotaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jäävän hieman alle
edellisvuoden tason ja kannattavuuden jatkavan sen jälkeen
loppuvuonna kohentumistaan.
KONSERNIN           10-12 10-12 muu-  1-12  1-12 muu-
TULOSLASKELMA          2004  2003 tos  2004  2003 tos
                MEUR  MEUR  %  MEUR  MEUR  %

LIIKEVAIHTO          126,7 132,2  -4 597,0 620,3  -4

Hankinta ja valmistus     -89,0 -96,3  -8 -420,3 -448,3  -6
BRUTTOKATE           37,7  36,0  5 176,7 172,0  3

Muut liiketoim. kulut     -32,4 -36,1 -10 -134,1 -139,6  -4
Kertaluontoiset erät       0,4 -75,6    -3,5 -84,2
LIIKEVOITTO           5,7 -75,7 108  39,0 -51,9 175

Osuus osakkuusyht.tuloksista   9,7        20,9
Tuotot sijoituksista       0,9  0,2     6,3  31,3
Muut rahoitustuotot       0,2  2,7 -91  0,5  2,1 -77
Rahoituskulut          -2,4  -2,5  -5 -10,0 -11,5 -13
TULOS ENNEN VEROJA       14,2 -75,3    56,7 -30,0

Tilikauden verot         0,3  31,5    -11,8  17,2
KATSAUSKAUDEN VOITTO      14,5 -43,9    44,9 -12,8

Tulos/osake, euro        0,19 -0,57    0,58 -0,16

Valuuttakursseja:       10-12 10-12 muu-  1-12  1-12 muu-
                2004  2003 tos  2004  2003 tos
                        %         %
USD keskikurssi         1,30  1,19  9  1,24  1,13  10
USD kurssi kauden lopussa    1,36  1,26  8  1,36  1,26  8

KONSERNIN TASE         12/04 12/03 muu-
                MEUR  MEUR tos
                        %
VASTAAVAA

Käyttöomaisuus         174,9 173,6  1
Pitkäaikaiset sijoitukset   196,5 215,9  -9
Vaihto-omaisuus        110,9 124,4 -11
Rahoitusomaisuus        152,6 164,6  -7
YHTEENSÄ            635,0 678,4  -6

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma           77,5  55,4  40
Muu oma pääoma         241,3 293,0 -18

PÄÄOMALAINA           45,1
VARAUKSET            7,3  8,9 -18

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen          98,2 123,4 -20
Lyhytaikainen         165,5 197,8 -16
YHTEENSÄ            635,0 678,4  -6


TUNNUSLUVUT          12/04 12/03 muu-
                       tos
                        %
Oma pääoma/osake, euro     4,11  4,49  -8
Omavaraisuusaste        50 %  51 %
Nettovelkaantumisaste      58 %  57 %
Oma pääoma, meur        318,8 348,3  -8
Korolliset nettovelat, meur  184,3 198,6  -7
Bruttoinvestoinnit, meur    41,2  37,8  9
Henkilöstö keskimäärin     3782  3633  4


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA  10-12 10-12    1-12  1-12
                2004  2003    2004  2003
                MEUR  MEUR    MEUR  MEUR
Liiketoiminnasta        33,6  -1,9    84,4  83,6
Investoinneista         -1,6  0,8    -7,5 -22,4
Rahoitustoiminnoista      -22,7  -5,4    -77,9 -63,8
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS     9,4  -6,4    -1,0  -2,6
Likvidit varat kauden alussa   6,6  23,2    16,9  19,5
Kurssimuutos          -0,4  0,0    -0,3  -0,1
LIKVIDIT VARAT KAUDEN LOPUSSA  15,6  16,9    15,6  16,9

LIIKEVAIHTO          10-12 10-12 muu-  1-12  1-12 muu-
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2004  2003 tos  2004  2003 tos
                MEUR  MEUR  %  MEUR  MEUR  %
Fiskars Brands          119  125  -5  561  589  -5
Inhan Tehtaat           6   5  22   29   24  21
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       125  131  -4  591  613  -4
Konsernitoim. ja kiinteistöt    3   3  5   9   10  -3
Sisäinen liiketoiminta      -1   -1  4   -3   -3  4
KONSERNI YHTEENSÄ        127  132  -4  597  620  -4

TULOKSET            10-12 10-12    1-12  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2004  2003    2004  2003
                MEUR  MEUR    MEUR  MEUR
Fiskars Brands          4,8 -75,2    37,5 -51,4
Inhan Tehtaat          0,6  0,1     3,3  2,5
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       5,4 -75,1    40,8 -48,9
Konsernitoim. ja kiinteistöt   0,4  -0,6    -1,7  -3,0
KONSERNIN LIIKEVOITTO      5,7 -75,7    39,0 -51,9
Osuus osakkuusyht.tuloksista   9,7        20,9
Tuotot sijoituksista       0,9  0,2     6,3  31,3
KONSERNIN LIIKETOIM. TULOS   16,3 -75,5    66,2 -20,6

LIIKEVAIHTO          10-12 10-12 muu-  1-12  1-12 muu-
MARKKINA-ALUEITTAIN       2004  2003 tos  2004  2003 tos
                MEUR  MEUR  %  MEUR  MEUR  %
Suomi               9   9  6   41   38  9
Skandinavia            16   15  6   62   57  9
Muu Eurooppa           21   21  2  115  119  -3
Pohjois-Amerikka         74   82  -9  357  389  -8
Muut                6   6  3   21   18  22
KONSERNI YHTEENSÄ        127  132  -4  597  620  -4

Vienti Suomesta          15   12  17   56   53  6

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET  12/04 12/03
                MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset       0   1
Pantit               1   0
Vekselivastuut           0   1
Leasing- ja vuokravastuut     40   54
Muut vastuut            4   8
VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ    45   64

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit        114   91
Koronvaihtosopimukset       22   87
Korkotermiinit ja -futuurit    29   36

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUINA NIMELLISARVOIHIN

Koronvaihtosopimukset       -1   -5
Korkotermiinit ja -futuurit    0   0

Myös suljetut sopimukset sisältyvät nimellisarvoihin.

Tilaa