FISKARS OYJ ABP:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET

Fiskars Oyj Abp        PÖRSSITIEDOTE 3.2.2004 klo 8.30   1(2)

FISKARS OYJ ABP:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 16.3.2004


Hallitus ehdottaa:

1.
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen yhden vuoden aikana 16.3.2004
lukien hankkimaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa
Helsingin Pörssissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin yhtiön
omista osakkeista enintään 1 869 803 kpl A-osakkeita ja enintään 805 618
kpl K-osakkeita. Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta, kun siihen
on painava taloudellinen syy konsernin toimintaedellytysten turvaamisen
tai yhtiön kansainvälisen ja/tai kotimaisen liiketoiminnan vahvistamisen
ja laajentamisen ja/tai vakaan kurssikehityksen säilyttämisen kannalta.

Yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma vähenee edellä mainitun mukaisen
osakkeiden hankkimisen seurauksena.

Koska valtuutukseen sisältyvä enimmäismäärä on pienempi kuin 5 % yhtiön
kaikista osakkeista ja äänistä, edellä mainitun mukaisella osakkeiden
hankkimisella on vain vähäinen vaikutus yhtiön osakeomistuksen ja
äänimäärän jakautumiseen.

Osakeyhtiölain 1 luvun 4 pykälän tarkoittama yhtiön lähipiiri omistaa
yhteensä 63,0 % yhtiön kaikista osakkeista ja 71,0 % äänimäärästä. Koska
tarkoituksena on, että omat osakkeet hankitaan Helsingin Pörssistä
tietämättä osakkeiden luovuttajia, ei ole mahdollista ilmoittaa tarkasti
lähipiirin hankinnan jälkeen omistamaa osuutta osakkeista ja
äänimäärästä.

2.
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen yhden vuoden aikana 16.3.2004
lukien päättämään niiden enintään 1 869 803 Fiskarsin A-osakkeen ja
enintään 805 618 Fiskarsin K-osakkeen luovuttamisesta, jotka on ostettu
hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella.

Ehdotetun valtuutuksen mukaan hallituksella on oikeus päättää, kenelle
ja missä järjestyksessä omat osakkeet luovutetaan, poiketen
osakkeenomistajille kuuluvista etuoikeuksista. Hallituksella on oikeus
käyttää valtuutusta, kun siihen on painava taloudellinen syy konsernin
toimintaedellytysten turvaamisen tai yhtiön kansainvälisen ja/tai
kotimaisen liiketoiminnan vahvistamisen ja laajentamisen kannalta.
Osakkeiden luovutushinnan on oltava vähintään niiden Helsingin Pörssissä
luovutuksen tapahtumahetkellä oleva käypä arvo.

Heikki Allonen
toimitusjohtaja

Tilaa