FISKARSIN ARVO-OSUUKSIKSI VAIHTAMATTOMAT OSAKKEET

Fiskars Oyj Abp        PÖRSSI-ILMOITUS 14.1.2005 klo 8.30

FISKARSIN ARVO-OSUUKSIKSI VAIHTAMATTOMAT OSAKKEET

Osakeyhtiölain 3 a luvun 3 a §:n sekä 4 luvun 14 §:n mukainen tiedoksianto ja
kehotus

Fiskars Oyj Abp:n yhtiökokous on 3.12.2004 päättänyt myydä yhteisellä arvo-
osuustilillä olevat yhtiön A- ja K-sarjan osakkeet niiden omistajien lukuun ja
valtuuttanut yhtiön hallituksen ryhtymään asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin.
Yhtiön avaamalle yhteiselle arvo-osuustilille on merkitty yhtiön niiden
osakkeenomistajien osakkeet, jotka eivät ole kirjanneet osakkeiden
omistusoikeutta arvo-osuusjärjestelmään, sekä rahastoanneissa 1995 ja 1999
vaatimatta jääneet osakkeet. Arvo-osuusjärjestelmään oli 3.12.2004 siirtämättä
yhteensä 33 102 A-sarjan ja 8 766 K-sarjan osaketta.

Niitä Fiskarsin osakkeenomistajia tai muita oikeuden haltijoita, jotka eivät ole
vielä siirtäneet omistustaan arvo-osuusjärjestelmään, kehotetaan oikeutensa
kirjaamiseksi viivytyksettä toimittamaan osakekirjansa sekä mahdolliset
saantoselvitykset jollekin tilinhoitajayhteisölle omistusoikeutensa kirjaamista
varten.

Osakkeenomistajan tai muun oikeudenhaltijan tulee vaatia osakkeiden kirjaamista
arvo-osuusjärjestelmään lain mukaisin tavoin viimeistään 31.1.2006 uhalla, että
hän muutoin menettää oikeutensa näihin osakkeisiin.

Osakkeet, jotka ovat 31.1.2006 jälkeen siirtämättä arvo-osuusjärjestelmään,
myydään julkisessa kaupankäynnissä niiden omistajien lukuun. Myynnistä saadut
varat, joista vähennetään ilmoittamisesta ja myynnistä aiheutuneet kulut,
talletetaan omistajien lukuun Etelä-Suomen lääninhallitukseen kymmenen vuoden
ajaksi. Osakkeiden myynnin jälkeen osakkeenomistajalla on ainoastaan oikeus saada
osakkeitaan vastaava osuus talletetuista varoista osakekirjaa ja mahdollista
saantoselvitystä vastaan.

Fiskars Oyj Abp kehottaa myös niitä osakkeenomistajia, joilla on ollut oikeus
saada osakkeita vuosien 1995 ja 1999 rahastoanneissa, mutta jotka eivät ole tätä
oikeuttaan käyttäneet, ottamaan vastaan osakkeensa viimeistään 31.1.2006 uhalla,
että oikeus osakkeisiin on muuten menetetty.

Jollei rahastoantien osakkeita vaadita mainitussa ajassa, myydään osakkeet niihin
oikeutetun lukuun julkisessa kaupankäynnissä. Sillä, jolla on oikeus osakkeisiin,
on tämän jälkeen oikeus vain myynnistä kertyneisiin varoihin, joista on
vähennetty kehotuksesta ja myymisestä aiheutuneet kulut. Varat, joita ei ole
nostettu neljän vuoden kuluessa myynnistä, lankeavat yhtiölle.Leena Kahila-Bergh       Johan Landsdorff
viestintäjohtaja        lakiasiainjohtaja

Tilaa