FISKARSIN HALLITUS EHDOTTAA YLIMÄÄRÄISTÄ OSINKOA JA RAHASTOANTIA

Fiskars Oyj Abp               PÖRSSITIEDOTE 10.11.2004 klo 8.30

FISKARSIN HALLITUS EHDOTTAA YLIMÄÄRÄISTÄ OSINKOA JA RAHASTOANTIA

Hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka
pidetään 3.12.2004.

Fiskars Oyj Abp:n hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle
ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa/A-osake ja 0,98 euroa/K-osake.
Hallitus esittää myös rahastoantia, jossa viittä vanhaa A-osaketta
kohti annetaan kaksi uutta A-osaketta ja viittä vanhaa K-osaketta
kohti annetaan kaksi uutta K-osaketta.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

(1) Ehdotus ylimääräisestä osingosta
Hallitus esittää, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella jaetaan 16.3.2004 varsinaisessa
yhtiökokouksessa päätetyn osingon (0,31 euroa/A-osake ja 0,29 euroa/K-
osake) lisäksi ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa A-osakkeelta ja 0,98
euroa K-osakkeelta.

Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen lisäosingoksi, osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 9.12.2004 on
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että lisäosingon maksupäivä on 17.12.2004.

(2) Ehdotus rahastoannista
Hallitus esittää yhtiön osakepääoman korottamista rahastoannilla
55 364 430 eurosta 77 510 200 euroon.

Rahastoannissa annetaan viittä (5) vanhaa A-osaketta kohti kaksi (2)
uutta A-osaketta ja viittä (5) vanhaa K-osaketta kohti kaksi (2) uutta
K-osaketta eli yhteensä 15 698 426 uutta A-osaketta ja 6 447 344 uutta
K-osaketta, joiden kaikkien kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00 euroa.

Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on
osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkitty yhtiön
osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä on 9.12.2004.

Uudet osakkeet kirjataan suoraan osakkeenomistajan arvo-osuustilille
arviolta 10.12.2004 edellyttäen, että osakepääoman korotus on merkitty
kaupparekisteriin.

Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta
tilikaudelta, mutta eivät siis tilikaudelta 2003 maksettavaan
ylimääräiseen osinkoon, jota yllä ehdotetaan yhtiökokoukselle.
Osakkeet tuottavat muut osakasoikeudet yhtiössä osakepääoman
korottamisen rekisteröintipäivästä alkaen.

(3) Ehdotus arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömien osakkeiden
myymisestä

Hallitus esittää, että arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät
yhteisellä arvo-osuustilillä olevat yhtiön osakkeet sekä vuosien 1995
ja 1999 rahastoanneissa vaatimatta jääneet osakkeet, yhteensä 33 102 A-
sarjan ja 8 766 K-sarjan osaketta, myytäisiin niiden omistajien
lukuun.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen:

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa ja Västra Nylandissa 16.11.2004 sekä Fiskars Oyj
Abp:n kotisivuilla www.fiskars.fi.
Heikki Allonen
toimitusjohtajaLIITTEET 3 kpl
Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
kokonaisuudessaanLIITE 1

EHDOTUS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YLIMÄÄRÄISESTÄ OSINGOSTA

Tilikauden 2003 päättyessä konsernin jakokelpoinen oma pääoma oli
261,3 miljoonaa euroa ja konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma
oli 258,6 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous päätti 16.3.2004 jakaa vuodelta 2003 osinkoa A-osakkeille
0,31 euroa per osake ja K-osakkeille 0,29 euroa per osake. Vuodelta
2003 on siis jaettu osinkoa yhteensä 16 811 844,02 euroa.

Fiskars Oyj Abp:n hallitus esittää 3.12.2004 kokoontuvalle
ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa A-osakkeelle ja
0,98 euroa K-osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
9.12.2004 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
17.12.2004.LIITE 2

EHDOTUS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE RAHASTOANNISTA

Fiskars Oyj Abp:n hallitus esittää 3.12.2004 kokoontuvalle
ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakepääoman korottamista
rahastoannilla 55 364 430 eurosta 77 510 200 euroon siirtämällä
ylikurssirahastosta 21 280 696,40 euroa ja arvonkorotusrahastosta
865 073,60 euroa osakepääomaan seuraavin ehdoin:

Uudet osakkeet
Rahastoannissa annetaan 15 698 426 uutta A-osaketta ja 6 447 344 uutta
K-osaketta, joiden kaikkien kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00 euroa.

Oikeus uusiin osakkeisiin
Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on
osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkitty yhtiön
osakasluetteloon.

Täsmäytyspäivä
Täsmäytyspäivä on 9.12.2004.

Uusien osakkeiden antaminen
Rahastoannissa annetaan viittä (5) vanhaa A-osaketta kohti kaksi (2)
uutta A-osaketta ja viittä (5) vanhaa K-osaketta kohti kaksi (2) uutta
K-osaketta. Uudet osakkeet kirjataan suoraan osakkeenomistajan arvo-
osuustilille arviolta 10.12.2004 edellyttäen, että osakepääoman
korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Osakasoikeudet
Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta
tilikaudelta. Osakkeet tuottavat muut osakasoikeudet yhtiössä
osakepääoman korottamisen rekisteröintipäivästä alkaen.

Jaottomat merkintäoikeudet
Merkintäoikeuksia annetaan osakkeenomistajille määrä, joka on tasan
jaollinen merkintään tarvittavalla määrällä. Fiskars Oyj Abp myy
osakeyhtiölain 3a luvun 16 §:n mukaisesti ylijäävät merkintäoikeudet
osakkeenomistajien lukuun julkisessa kaupankäynnissä ja tilittää
myynnistä saadut rahat osakkeenomistajille arviolta 17.12.2004.

Muut asiat
Rahastoantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista
käytännön toimenpiteistä päättää Fiskars Oyj Abp:n hallitus.LIITE 3

EHDOTUS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN
SIIRTÄMÄTTÖMIEN OSAKKEIDEN MYYMISESTÄ

Fiskars Oyj Abp:n hallitus esittää 3.12.2004 kokoontuvalle
ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi myydä arvo-
osuusjärjestelmään siirtämättömät yhteisellä arvo-osuustilillä olevat
yhtiön osakkeet sekä vuosien 1995 ja 1999 rahastoanneissa vaatimatta
jääneet osakkeet, yhteensä enintään 33 102 A-sarjan ja
8 766 K-sarjan osaketta, niiden omistajien lukuun, jotka eivät ole
toimittaneet osakekirjaansa omistusoikeuden kirjaamista varten arvo-
osuusrekisteriin, sekä samalla valtuuttaa yhtiön hallituksen ryhtymään
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin päätöksen tiedoksiantoon,
osakkeiden myyntiin ja luovuttamiseen ja osakkeiden myynnistä saatujen
varojen tallettamiseen ja luovuttamiseen liittyen osakeyhtiölain sekä
muiden sovellettavien säädösten mukaisesti.


Tilaa