FISKARSIN IFRS:N MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004

Fiskars Oyj Abp        PÖRSSITIEDOTE 21.3.2005 klo 14.00

FISKARSIN IFRS:N MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004


Fiskars-konserni on ottanut raportoinnissaan käyttöön kansainväliset
tilinpäätösstandardit (IFRS) 1.1.2005 alkaen. Aiempi raportointi on
ollut suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaista. Vuodelta 2004
julkaistaan alustavat IFRS:n mukaiset vertailukelpoiset tiedot, joista
selviää myös uuden käytännön merkittävimmät vaikutukset Fiskarsin
tilinpäätöksiin.

Fiskars noudattaa 31.3.2004 voimaan tulleita standardeja vuoden 2004
vertailutietojen laskennassa, mutta standardien IAS 39
(Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen) ja IAS 32
(Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja
esittämistapa) osalta siirtymispäivä on 1.1.2005. Siirtymässä on
noudatettu joitakin IFRS 1 (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto)
sallimia siirtymävaiheen helpotuksia. Näistä Fiskarsille
merkittävimpiä ovat käyttöomaisuuden arvostukseen ja yritysten
yhteenliittymien käsittelyyn liittyvät säännökset.


Suurimmat muutokset vuoden 2004 (FAS) tilinpäätöslukuihin verrattuna
aiheutuvat:

- puuvarannon sisällyttämisestä taseeseen (IAS 41 Maatalous)

- rahoitusleasing-sopimusten kirjaamista koskevan käytännön
 tarkentumisesta (IAS 17 Vuokrasopimukset)

- myytyjen liiketoimintojen vertailutietojen käsittelystä (IFRS 5
 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot)

- etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kirjaustavan tarkennuksesta (IAS
 19 Työsuhde-etuudet)

 
Syksyllä 2004 myyty puutarhakalusteliiketoiminta on siirretty
lopetettuihin toimintoihin ja tämä vaikuttaa täsmäytyslaskelmissa
lähes kaikkiin tuloslaskelman ja taseen eriin.

Osakkuusyhtiö Wärtsilä on siirtynyt IFRS-tilinpäätöskäytäntöön samaan
aikaan kuin Fiskars ja siirtymisen vaikutukset Wärtsilän tulokseen ja
omaan pääomaan näkyvät myös Fiskarsin tilinpäätösluvuissa. Omistukseen
liittyy liikearvo, jonka testauksessa ei ilmennyt tarvetta kirjata
arvonalentumista.

IFRS-luvut ovat tilintarkastamattomia.


Tuloslaskelma ja tase

IFRS:n mukaiseen raportointiin siirtymisellä on jatkossa vähäinen
positiivinen vaikutus Fiskarsin tulokseen. Liikevoitto paranee hieman
konserniliikearvojen poistojen jäädessä pois ja rahoitusleasingin
kustannusten erilaisen kirjaustavan vuoksi. Tase kasvaa, kun
rahoitusleasing-sopimuksilla vuokratut rakennukset ja niitä vastaavat
velat sisällytetään taselukuihin. Puuvarannon sisällyttäminen
taseeseen kasvattaa myös sekä taseen loppusummaa että omaa pääomaa.
Kokonaisuutena vaikutukset eivät kuitenkaan ole Fiskarsin
tilinpäätösluvuissa kovin merkittäviä.

IAS 39 ja IAS 32 standardit otettiin käyttöön 1.1.2005. Fiskars ei
noudata IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa vaan johdannaisinstrumentit
kirjataan tulosvaikutteisesti tilinpäätöshetken käypiin arvoihin.


Segmentit

Fiskars-konsernin IFRS-standardin mukaiset ensisijaiset segmentit ovat
Fiskars Brands, Inhan Tehtaat, Kiinteistöliiketoiminta ja
osakkuusyhtiö Wärtsilä. Tämä jako vastaa konsernin sisäistä vastuu- ja
raportointirakennetta. Vaikka Fiskars Brands markkinoi ja valmistaa
erilaisia kuluttajatuotteita, ovat niiden jakelukanavat enimmäkseen
yhteisiä ja osin myös valmistuskapasiteetti ja alihankintaketjut ovat
yhteisiä.


Goodwill

Aloittavan taseen 1.1.2004 liikearvo 32,5 milj. euroa kohdistuu
kokonaan Fiskars Brands –liiketoimintaan. Liikearvo on testattu
jokaista rahavirtaa tuottavaa yksikköä kohden mahdollisten
arvonalentumisten varalta tilikauden viimeisen päivän tilanteen mukaan
vuodelta 2003 ja 2004. Testaus on perustunut yksikön arvioituun
diskontattuun tulevaan kassavirtaan. Testien perusteella ei
arvonalentumistappion kirjaustarvetta ollut. Suurin yksittäinen
liikearvo liittyy Puutarha ja kodin vapaa-aika –yksikköön.

Tilinpäätöslukuja tilivuodelta 2004

                IFRS      FAS

tulos / osake, euro      0,70      0,58
liikevoitto          52,1      39,0
tilikauden voitto       54,6      44,9
oma pääoma          335,7     318,8
nettovelka          202,0     184,3
taseen loppusumma       683,5     635,0
omavaraisuusaste, %      49 %      50 %
nettovelkaantumisaste, %    60 %      58 %

IFRS vertailutietoja esitellään yhtiökokouksen yhteydessä 23.3.2005
tämän tiedotteen pohjalta.
Heikki Allonen
toimitusjohtajaLisätietoja: talousjohtaja Maija Elenius, puh. (09) 6188 6250


Liite 1 Lukusarjat


KONSERNIN TULOSLASKELMA, MEUR
Tuloslaskelma 1.1.-31.3.2004      FAS Oikaisut  IFRS
LIIKEVAIHTO             155,5  -14,9  140,6
Hankinta ja valmistus        -109,4  13,2  -96,2
BRUTTOKATE              46,1  -1,7  44,4
Muut liiketoiminnan tuotot       0,3   0,0   0,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut    -16,4   0,2  -16,3
Hallinnon kulut           -15,2   0,8  -14,4
Muut liiketoim. kulut         -2,4   1,2  -1,2
Kertaluontoiset erät          0,0   0,0   0,0
LIIKEVOITTO              12,4   0,5  12,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista   3,2   0,6   3,9
Rahoitustuotot ja -kulut       -1,6  -0,3  -1,9
JATKUVAN TOIMINNAN TULOS
ENNEN VEROJA             14,0   0,8  14,8
Verot                 -2,9   0,1  -2,8
Lopetettujen toimintojen tulos     0,0   0,5   0,5
KATSAUSKAUDEN TULOS          11,1   1,5  12,5


KONSERNIN TULOSLASKELMA, MEUR
Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2004      FAS Oikaisut  IFRS
LIIKEVAIHTO             335,9  -31,1  304,8
Hankinta ja valmistus        -238,2  28,8 -209,3
BRUTTOKATE              97,7  -2,3  95,5
Muut liiketoiminnan tuotot       1,1   0,0   1,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut    -33,0   0,4  -32,7
Hallinnon kulut           -31,6   1,7  -29,9
Muut liiketoim. kulut         -4,8   2,5  -2,3
Kertaluontoiset erät          0,0   0,0   0,0
LIIKEVOITTO              29,4   2,3  31,7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista   7,4   1,9   9,3
Rahoitustuotot ja -kulut       -0,2  -0,6  -0,8
JATKUVAN TOIMINNAN TULOS
ENNEN VEROJA             36,5   3,7  40,2
Verot                 -8,8  -0,3  -9,0
Lopetettujen toimintojen tulos     0,0   0,0   0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS          27,8   3,4  31,2


KONSERNIN TULOSLASKELMA, MEUR
Tuloslaskelma 1.1.-30.9.2004      FAS Oikaisut  IFRS
LIIKEVAIHTO             470,3  -30,7  439,6
Hankinta ja valmistus        -331,3  31,2 -300,1
BRUTTOKATE              139,0   0,5  139,5
Muut liiketoiminnan tuotot       1,7   0,0   1,7
Myynnin ja markkinoinnin kulut    -48,8   0,3  -48,5
Hallinnon kulut           -47,0   2,4  -44,6
Muut liiketoim. kulut         -7,7   3,7  -4,0
Kertaluontoiset erät         -3,9   3,9   0,0
LIIKEVOITTO              33,3  10,8  44,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  11,2   2,5  13,8
Rahoitustuotot ja -kulut       -2,1  -0,8  -2,9
JATKUVAN TOIMINNAN TULOS
ENNEN VEROJA             42,5  12,5  55,0
Verot                -12,0  -1,7  -13,7
Lopetettujen toimintojen tulos     0,0  -4,8  -4,8
KATSAUSKAUDEN TULOS          30,5   6,0  36,5


KONSERNIN TULOSLASKELMA, MEUR
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2004     FAS Oikaisut  IFRS
LIIKEVAIHTO             597,0  -30,7  566,3
Hankinta ja valmistus        -420,3  31,5 -388,8
BRUTTOKATE              176,7   0,8  177,5
Muut liiketoiminnan tuotot       3,6   0,0   3,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut    -64,5   0,1  -64,4
Hallinnon kulut           -60,6   2,7  -58,0
Muut liiketoim. kulut        -12,6   5,6  -7,1
Kertaluontoiset erät         -3,5   3,9   0,4
LIIKEVOITTO              39,0  13,0  52,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  20,9   5,8  26,7
Rahoitustuotot ja -kulut       -3,3  -0,5  -3,8
JATKUVAN TOIMINNAN TULOS
ENNEN VEROJA             56,7  18,3  75,0
Verot                -11,8  -3,4  -15,2
Lopetettujen toimintojen tulos     0,0  -5,3  -5,3
KATSAUSKAUDEN TULOS          44,9   9,6  54,6

KONSERNIN TASE, MEUR
Tase 1.1.2004             FAS Oikaisut  IFRS
VASTAAVAA
Aineelliset hyödykkeet        139,1   5,7  144,7
Aineettomat hyödykkeet        34,5   2,5  37,0
Biologiset hyödykkeet         0,0  28,7  28,7
Osuudet osakkuusyhtiöissä       0,0  191,8  191,8
Muut sijoitukset           216,6 -191,8  24,8
Laskennalliset verosaamiset      48,0   1,7  49,7
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ        438,1  38,5  476,6
Vaihto-omaisuus           124,4  -14,9  109,4
Rahoitusomaisuus           115,9  -4,8  111,1
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ        240,3  -19,8  220,5
Lopetettujen toimintojen varat     0,0  28,2  28,2
YHTEENSÄ               678,4  46,9  725,3

KONSERNIN TASE, MEUR
Tase 1.1.2004             FAS Oikaisut  IFRS
VASTATTAVAA
Oma pääoma              348,3   6,3  354,6
Varaukset               8,9   5,0  13,8
Pitkäaik.korollinen vieras pääoma  114,6  21,0  135,7
Laskennalliset verovelat        2,4  15,2  17,5
Muut pitkäaik.korottomat velat     6,4  -1,4   5,0
Lyhytaik.korollinen vieras pääoma  100,9  -0,3  100,6
Lyhytaik.koroton velka        96,9  -3,3  93,6
Lopetettujen toimintojen velat     0,0   4,4   4,4
YHTEENSÄ               678,4  46,9  725,3

KONSERNIN TASE, MEUR
Tase 31.3.2004             FAS Oikaisut  IFRS
VASTAAVAA
Aineelliset hyödykkeet        139,4   5,7  145,1
Aineettomat hyödykkeet        50,8  -12,0  38,8
Biologiset hyödykkeet         0,0  28,9  28,9
Osuudet osakkuusyhtiöissä      170,9  16,8  187,6
Muut sijoitukset           24,5   0,0  24,5
Laskennalliset verosaamiset      44,0   0,8  44,8
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ        429,5  40,1  469,6
Vaihto-omaisuus           124,4  -11,1  113,3
Rahoitusomaisuus           151,7  -32,6  119,1
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ        276,1  -43,7  232,4
Lopetettujen toimintojen varat     0,0  33,5  33,5
YHTEENSÄ               705,5  29,9  735,4

KONSERNIN TASE, MEUR
Tase 31.3.2004             FAS Oikaisut  IFRS
VASTATTAVAA
Oma pääoma              343,8   6,7  350,5
Varaukset               7,4   9,3  16,7
Pitkäaik.korollinen vieras pääoma  123,6  21,0  144,6
Laskennalliset verovelat        2,4  15,4  17,8
Muut pitkäaik.korottomat velat     4,9  -1,7   3,2
Lyhytaik.korollinen vieras pääoma  117,5  -20,2  97,3
Lyhytaik.koroton velka        106,0  -5,2  100,8
Lopetettujen toimintojen velat     0,0   4,6   4,6
YHTEENSÄ               705,5  29,9  735,4

KONSERNIN TASE, MEUR
Tase 30.6.2004             FAS Oikaisut  IFRS
VASTAAVAA
Aineelliset hyödykkeet        140,2   5,3  145,5
Aineettomat hyödykkeet        59,8  -20,9  38,8
Biologiset hyödykkeet         0,0  28,8  28,8
Osuudet osakkuusyhtiöissä      186,7  27,9  214,6
Muut sijoitukset            6,5   0,0   6,5
Laskennalliset verosaamiset      45,4  -4,3  41,1
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ        438,6  36,8  475,4
Vaihto-omaisuus           115,3  -5,2  110,1
Rahoitusomaisuus           156,6  -31,2  125,4
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ        271,9  -36,3  235,5
Lopetettujen toimintojen varat     0,0  26,3  26,3
YHTEENSÄ               710,5  26,7  737,2

KONSERNIN TASE, MEUR
Tase 30.6.2004             FAS Oikaisut  IFRS
VASTATTAVAA
Oma pääoma              360,2   9,5  369,7
Varaukset               7,3   9,4  16,7
Pitkäaik.korollinen vieras pääoma   93,5  20,7  114,2
Laskennalliset verovelat        2,2   9,6  11,8
Muut pitkäaik.korottomat velat     5,1  -1,9   3,1
Lyhytaik.korollinen vieras pääoma  125,7  -19,8  105,9
Lyhytaik.koroton velka        116,6  -3,9  112,7
Lopetettujen toimintojen velat     0,0   3,1   3,1
YHTEENSÄ               710,5  26,7  737,2

KONSERNIN TASE, MEUR
Tase 30.9.2004             FAS Oikaisut  IFRS
VASTAAVAA
Aineelliset hyödykkeet        131,1  10,6  141,7
Aineettomat hyödykkeet        54,1  -15,2  38,9
Biologiset hyödykkeet         0,0  30,4  30,4
Osuudet osakkuusyhtiöissä      194,0  25,1  219,1
Muut sijoitukset            6,6   0,0   6,6
Laskennalliset verosaamiset      42,0   1,6  43,5
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ        427,7  52,5  480,2
Vaihto-omaisuus           116,8  -1,6  115,2
Rahoitusomaisuus           114,7  -7,3  107,4
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ        231,5  -8,9  222,6
Lopetettujen toimintojen varat     0,0   0,0   0,0
YHTEENSÄ               659,2  43,6  702,8

KONSERNIN TASE, MEUR
Tase 30.9.2004             FAS Oikaisut  IFRS
VASTATTAVAA
Oma pääoma              360,8  13,7  374,5
Varaukset               4,2  12,8  17,0
Pitkäaik.korollinen vieras pääoma   92,4  19,8  112,2
Laskennalliset verovelat        2,3   4,9   7,2
Muut pitkäaik.korottomat velat     5,2  -2,1   3,1
Lyhytaik.korollinen vieras pääoma   89,3  -4,6  84,7
Lyhytaik.koroton velka        105,0  -0,9  104,0
Lopetettujen toimintojen velat     0,0   0,0   0,0
YHTEENSÄ               659,2  43,6  702,8

KONSERNIN TASE, MEUR
Tase 31.12.2004            FAS Oikaisut  IFRS
VASTAAVAA
Aineelliset hyödykkeet        124,7   8,4  133,1
Aineettomat hyödykkeet        50,2  -15,5  34,7
Biologiset hyödykkeet         0,0  30,4  30,4
Osuudet osakkuusyhtiöissä      192,2  26,9  219,1
Muut sijoitukset            4,4   0,0   4,4
Laskennalliset verosaamiset      40,6   6,6  47,3
PITKÄAIKAISET YHTEENSÄ        412,2  56,8  469,0
Vaihto-omaisuus           110,9  -1,2  109,7
Rahoitusomaisuus           111,9  -7,0  104,8
LYHYTAIKAISET YHTEENSÄ        222,8  -8,3  214,5
Lopetettujen toimintojen varat     0,0   0,0   0,0
YHTEENSÄ               635,0  48,5  683,5

KONSERNIN TASE, MEUR
Tase 31.12.2004            FAS Oikaisut  IFRS
VASTATTAVAA
Oma pääoma              318,8  16,9  335,7
Varaukset               7,3   7,4  14,7
Pitkäaik.korollinen vieras pääoma  128,8  17,7  146,5
Laskennalliset verovelat        9,3  10,9  20,2
Muut pitkäaik.korottomat velat     5,3   0,0   5,3
Lyhytaik.korollinen vieras pääoma   71,1   0,0  71,1
Lyhytaik.koroton velka        94,4  -4,4  90,0
Lopetettujen toimintojen velat     0,0   0,0   0,0
YHTEENSÄ               635,0  48,5  683,5


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT, MEUR
1.1.-31.3.2004             FAS Oikaisut  IFRS
LIIKEVAIHTO
Fiskars Brands            146,2  -15,3  130,8
Inhan Tehtaat             7,6   0,0   7,6
Kiinteistöliiketoiminta        2,2   0,4   2,7
Osakkuusyhtiö Wärtsilä         0,0   0,0   0,0
Sisäinen liiketoiminta        -0,5   0,0  -0,5
KONSERNI YHTEENSÄ          155,5  -14,9  140,6

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT, MEUR
1.1.-31.3.2004             FAS Oikaisut  IFRS
LIIKEVOITTO JA TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN
Fiskars Brands            12,0   0,3  12,3
Inhan Tehtaat             1,0   0,0   1,0
Kiinteistöliiketoiminta        0,5   0,1   0,7
Sisäinen liiketoiminta ja muut    -1,1   0,0  -1,1
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ         12,4   0,5  12,8
Osuus osakkuusyht.tuloks.Wärtsilä   3,2   0,6   3,9
Rahoituskulut netto          -1,6  -0,3  -1,9
KONSERNIN TULOS RAH.ERIEN JÄLKEEN   14,0   0,8  14,8

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT, MEUR
1.1.-30.6.2004             FAS Oikaisut  IFRS
LIIKEVAIHTO
Fiskars Brands            315,3  -31,7  283,6
Inhan Tehtaat             17,3   0,0  17,3
Kiinteistöliiketoiminta        4,4   0,6   5,0
Osakkuusyhtiö Wärtsilä         0,0   0,0   0,0
Sisäinen liiketoiminta        -1,0   0,0  -1,0
KONSERNI YHTEENSÄ          335,9  -31,1  304,8

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT, MEUR
1.1.-30.6.2004             FAS Oikaisut  IFRS
LIIKEVOITTO JA TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN
Fiskars Brands            28,6   2,1  30,7
Inhan Tehtaat             2,3   0,0   2,4
Kiinteistöliiketoiminta        1,3   0,1   1,4
Sisäinen liiketoiminta ja muut    -2,8   0,0  -2,8
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ         29,4   2,3  31,7
Osuus osakkuusyht.tuloks.Wärtsilä   7,4   1,9   9,3
Rahoituskulut netto          -0,2  -0,6  -0,8
KONSERNIN TULOS RAH.ERIEN JÄLKEEN   36,5   3,7  40,2

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT, MEUR
1.1.-30.9.2004             FAS Oikaisut  IFRS
LIIKEVAIHTO
Fiskars Brands            442,8  -33,0  409,9
Inhan Tehtaat             22,9   0,0  22,9
Kiinteistöliiketoiminta        6,5   2,3   8,8
Osakkuusyhtiö Wärtsilä         0,0   0,0   0,0
Sisäinen liiketoiminta        -1,9   0,0  -1,9
KONSERNI YHTEENSÄ          470,3  -30,7  439,6

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT, MEUR
1.1.-30.9.2004             FAS Oikaisut  IFRS
LIIKEVOITTO JA TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN
Fiskars Brands            32,7   9,1  41,8
Inhan Tehtaat             2,7   0,0   2,8
Kiinteistöliiketoiminta        1,8   1,6   3,4
Sisäinen liiketoiminta ja muut    -3,9   0,0  -3,9
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ         33,3  10,8  44,1
Osuus osakkuusyht.tuloks.Wärtsilä   11,2   2,5  13,8
Rahoituskulut netto          -2,1  -0,8  -2,9
KONSERNIN TULOS RAH.ERIEN JÄLKEEN   42,5  12,5  55,0

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT, MEUR
1.1.-31.12.2004            FAS Oikaisut  IFRS
LIIKEVAIHTO
Fiskars Brands            561,4  -33,4  528,0
Inhan Tehtaat             29,2   0,0  29,2
Kiinteistöliiketoiminta        9,0   2,7  11,7
Osakkuusyhtiö Wärtsilä         0,0   0,0   0,0
Sisäinen liiketoiminta        -2,6   0,0  -2,6
KONSERNI YHTEENSÄ          597,0  -30,7  566,3

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT, MEUR
1.1.-31.12.2004            FAS Oikaisut  IFRS
LIIKEVOITTO JA TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN
Fiskars Brands            37,5  11,0  48,5
Inhan Tehtaat             3,3   0,3   3,6
Kiinteistöliiketoiminta        3,5   1,7   5,2
Sisäinen liiketoiminta ja muut    -5,2   0,0  -5,3
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ         39,0  13,0  52,1
Osuus osakkuusyht.tuloks.Wärtsilä   20,9   5,8  26,7
Rahoituskulut netto          -3,3  -0,5  -3,8
KONSERNIN TULOS RAH.ERIEN JÄLKEEN   56,7  18,3  75,0


TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA, MEUR    1-3   1-6   1-9  1-12
                   2004  2004  2004  2004
Tilikauden tulos FAS:n mukaan     11,1  27,8  30,5  44,9
Biologisten varojen muutos (1)     0,1   0,1   1,7   2,0
Myynnin jaksotuksen muutos (3)    -0,2  -0,8  -0,3  -0,2
Vaihto-omaisuuden arvostus (4)    -0,3   0,2  -0,2  -0,1
Työsuhde-etuudet (5)         -0,1  -0,3  -0,4   3,1
Tuotekehitysmenot (6)         0,0   0,0   0,1   0,1
Konserniliikearvon poistot
ja arvonalennukset (7)         1,0   2,1   3,1   2,5
Rahoitusleasingsopimukset (8)     0,1   0,3   0,5  -0,5
Laskenn.verot ja kauden verot     0,1  -0,1  -0,9  -2,8
Osakkuusyhtiö Wärtsilä (10)      0,6   1,9   2,5   5,8
Muut muutokset (11)          0,0   0,1   0,0  -0,2
Kauden tulos IFRS:n mukaan      12,5  31,2  36,5  54,6

OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA, MEUR
                  1.1.04 31.3.04 30.6.04 30.9.04 31.12.04
Oma pääoma FAS- tilinpäätöksessä   348,3  343,8  360,2  360,8  318,8
Biologiset varat (1)         28,7  28,9  28,8  30,4   30,4
Arvonkorotusten peruutus (2)     -9,8  -9,8  -9,8  -9,8   -9,8
Maa-alueiden uudelleen arvostus (2   1,1   1,0   1,0   0,9   0,9
Myynnin jaksotus (3)         -0,8  -0,9  -1,6  -1,0   -0,8
Vaihto-omaisuuden arvostus (4)    -2,6  -3,4  -2,9  -3,2   -2,4
Työsuhde-etuudet (5)         -9,7  -10,0  -10,0  -9,7   -6,6
Tuotekehitysmenot (6)         2,5   2,5   2,6   2,6   2,5
Konserniliikearvon poistot
ja arvonalennukset (7)         0,0   1,0   3,1   3,8   3,5
Rahoitusleasingsopimukset (8)     0,0  -0,1  -0,3  -0,4   -0,4
Laskennalliset verot (9)       -2,9  -3,7  -3,0  -3,8   -6,0
Osakkuusyhtiö Wärtsilä (10)      0,0   1,2   1,3   3,6   5,3
Muut muutokset (11)          0,0   0,1   0,3   0,4   0,3
Oikaisut yhteensä           6,3   6,7   9,5  13,7   16,9
Oma pääoma IFRS-tilinpäätöksessä   354,6  350,5  369,7  374,5  335,7


TUNNUSLUVUT               1.1.04     31.3.04     30.6.04
                    FAS  IFRS   FAS  IFRS   FAS  IFRS
Tulos/osake, euro                   0,14  0,16  0,36  0,40
Oma pääoma/osake, euro        4,49  4,58  4,44  4,52  4,65  4,77
Omavaraisuusaste           51,3%  48,9%  48,7%  47,6%  50,7%  50,1%
Nettovelkaantumisaste        57,0%  61,9%  65,6%  70,4%  55,2%  59,4%
Oma pääoma, meur           348,3  354,6  343,8  350,5  360,2  369,7
Korolliset nettovelat, meur     198,6  219,5  225,4  246,6  198,7  219,6

TUNNUSLUVUT               30.9.04     31.12.04
                    FAS  IFRS   FAS  IFRS
Tulos/osake, euro           0,39  0,47  0,58  0,70
Oma pääoma/osake, euro        4,65  4,83  4,11  4,33
Omavaraisuusaste           54,7%  53,3%  50,2%  49,1%
Nettovelkaantumisaste        48,5%  52,1%  57,8%  60,2%
Oma pääoma, meur           360,8  374,5  318,8  335,7
Korolliset nettovelat, meur     175,2  195,0  184,3  202,0
Liite 2 Lisätietoja


1. IAS 41 Maatalous - standardin mukaisesti biologiset hyödykkeet on
  arvostettu käypään arvoonsa arvioiduilla myyntikustannuksilla
  vähennettynä. Fiskarsin puuvaranto sijaitsee Suomessa ja arvostus
  perustuu tilinpäätöshetkellä vallinneeseen hintatasoon,
  metsänhoitosuunnitelmiin sisältyviin määrä- ja laatutietoihin ja
  toteutuneisiin myyntikustannuksiin.

2. Maa-alueisiin suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti tehdyt
  arvonkorotukset on peruttu. IFRS 1:n sallimien helpotusten
  mukaisesti on maa-alueet arvostettu uudelleen: metsäalueiden
  arvoksi on kirjattu vain maapohjan arvo, kaavoitetun tonttimaan
  arvostusta on yhdenmukaistettu aiempien arvostusten pohjalta.

3. Toteutuneen myynnin tuloutusajankohtaa on tarkennettu standardin
  IAS 18 Tuotot mukaisesti.

4. Vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteita on konsernissa
  yhdenmukaistettu ja tarkennettu IAS 2 –standardia vastaaviksi.

5. Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä kertyneet
  vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot on kirjattu
  täysimääräisinä avaavaan taseeseen. Suomalaisten konserniyhtiöiden
  osalta mukana on avaavassa taseessa TEL-järjestelmän
  työkyvyttömyyseläkevastuu, joka on tuloutettu vuoden 2004
  viimeisellä neljänneksellä sen muututtua maksuperusteiseksi. Erät
  sisältyvät varauksiin.

6. Tuotekehitysmenot on aktivoitu taseeseen niiltä osin, kuin ne
  täyttävät IAS 38 Aineettomat hyödykkeet –standardin
  kirjausedellytykset

7. Konserniliikearvoa ei IFRS tilinpäätöksessä poisteta
  säännönmukaisesti. Poistojen sijaan liikearvosta suoritetaan
  arvonalentumistestit. Vuoden 2003 joulukuussa ja sen jälkeen
  syntyneet liikearvot on käsitelty uuden kirjanpitokäytännön
  mukaan. Puutarha- ja kodin vapaa-aika –yksikön vuoden 2004
  arvonalentumistestin tuloksen perusteella päätettiin kirjata
  tilikauden 2004 FAS tilinpäätöksen liikearvopoiston suuruinen
  arvonalentuminen.

8. Vuokrasopimusten luokittelua on johdonmukaistettu ja joitakin
  aiemmin suomalaisen käytännön mukaisesti muina vuokrasopimuksina
  käsiteltyjä sopimuksia on luokiteltu rahoitusleasingsopimuksiksi.

9. Laskennallisten verojen oikaisu aiheutuu IFRS-oikaisujen
  verovaikutuksista.

10. Omistusta Wärtsilässä käsitellään osakkuusyhtiönä IFRS:n
  mukaisessa avaavassa taseessa. Osakkuusyhtiö Wärtsilän laskennassa
  on sovellettu IFRS 1:n sallimaa helpotusta ja hankintamenolaskelma
  on tehty Wärtsilän avaavan IFRS taseen mukaisesti. IFRS-säännösten
  ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön kirjaus- ja jaksotussäännösten
  erilaisuuden vuoksi Fiskarsin vertailulukuihin sisältyvä
  osakkuusyhtiötulos paranee, vaikka Wärtsilän tilikauden tulokseen
  IFRS oikaisujen vaikutus on ollut negatiivinen.

11. Muut muutokset johtuvat lähinnä maa-alueiden uudelleenarvostuksen
  vaikutuksista niiden realisointivoittoihin.Muita lisätietoja

Syroco puutarhakalusteliiketoiminnan tulos- ja tase-erät on siirretty
lopetettuihin toimintoihin 31.12.2003 alkaen.

Suomalaisen lainsäädännön mukainen pääomalaina on sisällytetty IFRS-
taseessa pitkäaikaisiin korollisiin velkoihin.

Ulkomaanrahamääräisiä kassavirtoja suojaavien johdannaissopimusten
käyvät arvot kirjataan taseeseen ja arvonmuutokset kirjataan
tulosvaikutteisesti 1.1.2005 alkaen.

Fiskars omistaa joitakin sijoitusomaisuudeksi luokiteltavissa olevia
kiinteistöjä. Sijoitusomaisuudeksi luokitellut kiinteistöt arvostetaan
hankintamenomallin mukaisesti. Fiskarsin Ruukin alue on todettu
ainutkertaiseksi eikä sille näin ollen ole löydettävissä
vertailukelpoista markkinahintaa.

Tilaa