FISKARSIN LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUS PARANI KATSAUSKAUDELLA

Fiskars Oyj Abp        PÖRSSITIEDOTE 10.11.2004 klo 9.00

Fiskars-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2004
(Tietoja ei ole tilintarkastettu)


FISKARSIN LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUS PARANI KATSAUSKAUDELLA

Keskeistä kolmannelta neljännekseltä 7 – 9 / 2004:
- Liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 134,4 milj. euroa eli
 edellisvuoden tasolla (134,1).
- Muovisiin puutarhakalusteisiin liittyvät liiketoiminnot myytiin.
- Liiketulos 3,9 milj. euroa (4,9) sisältää muovisten
 puutarhakalusteiden myynnistä aiheutuneen 3,9 milj. euron
 kertaluontoisen tappion (0,0).
- Fiskars Brands, Inc.:n toimitusjohtaja vaihtui.

Keskeistä katsauskaudelta 1 – 9 / 2004:
- Liikevaihto pieneni 3,6 % ja oli 470,3 milj. euroa (488,0).
- Liiketulos parani 33,3 milj. euroon (23,8).
- Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta alkuvuodelta oli 11,2 milj.
 euroa. Vertailujaksolla taas Wärtsilän osingot olivat 25,6 milj.
 euroa 31,0 milj. euron sijoitustoiminnan tuloksesta.

FISKARS-KONSERNI LYHYESTI

Milj. euroa       Q3/2004 Q3/2003 9 kk/2004 9 kk/2003 2003
                             
liikevaihto       134,4  134,1  470,3   488,0   620,3
liiketulos       3,9   4,9   33,3    23,8    -51,9
liiketulos %      2,9 %  3,7 %  7,1 %   4,9 %   -8,4 %
osuus osakkuusyhtiön                      
tuloksesta       3,8   -    11,2    -     -
muut sijoitustoiminnan                     
tuotot         0,2   3,3   5,3    31,0    31,3
tulos ennen veroja   6,0   5,9   42,5    45,3    -30,0
tulos osaketta kohden  0,05   0,05  0,55    0,56    -0,23
liiketoiminnan                         
kassavirta       18,6   39,0  50,8    85,5    83,6

LIIKETOIMINNAT

FISKARS BRANDS, INC.

Heinä-syyskuu (3 kk)

Fiskars Brandsin liikevaihto oli 127,6 milj. euroa (128,2). Myynti
dollareissa ylitti viime vuoden vastaavan neljänneksen 8,0 prosentilla
ja oli 155,9 milj. USD (144,3). Liiketoiminnan kehittäminen jatkui.
Muovisia puutarhakalusteita valmistava Syroco myytiin syyskuun alussa.
Kolmannen neljänneksen liikevoittoon, joka oli 4,1 milj. euroa eli
3,2 % myynnistä (4,8 ja 3,8 %), sisältyy Syrocon liiketoimintakaupasta
syntynyt kertaluonteinen 3,9 milj. euron tappio.

Fiskars Brandsin liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen kolmannen
neljänneksen myynti on vähäisempää kuin toisen neljänneksen. Koulu-,
toimisto- ja askartelutuotteiden myynti ei yltänyt odotetulle tasolle,
puutarhatyökalujen menekki oli varsin tyydyttävää. Retkeily- ja vapaa-
ajantuotteiden myynti kasvoi edelleen nopeasti (44 %). Myös
kuluttajaelektroniikan tuotteiden myynti kehittyi suotuisasti, kun
näitä tuotteita saatiin uusien vähittäismyyntiketjujen valikoimiin.
Pohjoismaisilla markkinoilla kysyntä on edelleen kehittynyt
positiivisesti, mutta Keski- ja Etelä-Euroopassa talouden ja
Fiskarsin markkinoiden kehitys on ollut epäsuotuisaa.

Tammi-syyskuu (9 kk)

Alkuvuoden liikevaihto oli 442,8 milj. euroa (464,0) eli 4,6 %
edellisvuotista pienempi. Liikevaihdon kehitys dollareissa mitattuna
oli positiivinen, myynti kasvoi 542,2 milj. USDiin (515,4) eli 5,2
prosenttia. Liiketulos parani ja oli 32,7 milj. euroa (23,8) tai 7,4
prosenttia (5,1). Tarkastelujakson liiketulosta rasittivat 3,9 milj.
euron kertaluontoiset kustannukset (8,7).

Fiskars Brandsin markkinat USA:ssa ovat alkuvuoden aikana kehittyneet
lievän positiivisesti. Pohjoismaissa kysyntä on ollut kasvussa, mutta
Saksassa ja Italiassa yksityinen kulutuskysyntä on yhä heikkoa. Isossa-
Britanniassa kesän huono säätila on vaikuttanut negatiivisesti muutoin
hyvin alkaneen vuoden myyntiin.

Koulu-, toimisto- ja askartelutuotteet (FISKARS(R)) on Fiskars
Brandsille tärkeä mutta aiempaa kovemmin kilpailtu liiketoiminta-alue.
Koulujen alkuun Yhdysvalloissa liittyvä myyntikausi toteutui odotettua
heikommin. Liiketoiminta-alueelle on nimitetty uusi johtaja ja
toiminnassa tullaan panostamaan aiempaa enemmän uusiin tuotteisiin.

Puutarhatyökalujen ja –tarvikkeiden (FISKARS(R)) menekki on ollut
tyydyttävä ja kilpailukyky on edelleen parantunut. Liiketoiminta-alue
on aloittanut siihen liitettyjen kukkaruukkujen ja mattojen tuotannon
ja markkinoinnin tehostamisen sekä rationalisoinnin tavoitteenaan
parantaa näiden tuoteryhmien kannattavuutta.

Retkeily- ja vapaa-ajan tuotteiden (GERBER(R)) myynti jatkoi USA:ssa
voimakasta kasvuaan. Alkuvuoden aikana on markkinoille tuotu uusia
menestystuotteita, tuotevalikoimaa on laajennettu LED-valaisimiin ja
myös uusien vähittäismyyntikanavien avautuminen on lisännyt myyntiä.

Kuluttajaelektroniikan (Power-Sentry(R)) myynti on kehittynyt
suotuisasti. Uudet tuotteet ja parantunut palvelutaso ovat olleet
avaamassa myös uusia myyntikanavia tuotelinjalle.

Euroopan markkinat ovat edelleen epäyhtenäiset. Pohjoismaissa myynti
on kehittynyt positiivisesti varsinkin uusien puutarhatyökalujen
onnistuneen markkinoinnin ansiosta. Keittiövälineiden osalta toimintaa
on aktivoitu ja uusia tuotesarjoja on tulossa markkinoille. Syyskuussa
yhtiön jakelukanavissa aloitettiin lumikauteen valmistautuminen. Keski-
Euroopassa kysynnän kehitys on tähän mennessä ollut heikkoa yleisestä
taloudellisesta tilanteesta ja osin myös kesän huonoista säätiloista
johtuen. Isossa-Britanniassa on tuotu uusia tuotteita markkinoille,
mutta se ei ole riittänyt korvaamaan perinteisten tuotteiden
hidastunutta myyntiä. Italiassa on tuotu markkinoille uusi
veitsituotesarja, joka tullaan esittelemään myös muille Euroopan
markkinoille.

INHAN TEHTAAT

Inhan Tehtaiden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 34 %
edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 5,6 milj. euroa
(4,2). Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 22,9 milj. euroa (19,0) eli
kasvua oli 21 %. Buster(R) -veneiden kysyntä jatkui vilkkaana yli
tavanomaisen myyntikauden ja myynti onkin tänä vuonna kasvanut enemmän
kuin venemarkkinat kokonaisuutena. Syyskuussa esiteltiin ensi vuoden
markkinoille tulevat uudet maalatut ja aiempia malleja
pintakäsittelyltään huolitellummat alumiiniveneet. Kiinnostus näitä
uutuuksia kohtaan on ollut suurta jälleenmyyjien ja lehdistön
keskuudessa ja ne esitellään suurelle yleisölle kevään pohjoismaisissa
venenäyttelyissä.

Saranatuotteiden kysyntä jatkui hyvänä sekä kotimaassa että
vientimarkkinoilla. Takomon kapasiteetti on ollut täydessä käytössä.
Teräksen hinnan nousu vaikuttaa osaltaan tuotteiden muutoin hyvään
kannattavuuteen.

Inhan Tehtaiden kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 0,4 milj. euroa
(0,3) ja yhdeksän kuukauden liikevoitto 2,7 milj. euroa (2,4).

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

Kiinteistötoiminnan liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät hyvin.

WÄRTSILÄ

Wärtsilä on konsolidoitu vuoden 2004 alusta Fiskarsin
konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä. Yhdeksän kuukauden tulokseen
on luettu Fiskarsin kulloisenkin omistusosuuden mukainen osuus
Wärtsilän tuloksesta konserniliikearvopoistoilla vähennettynä.

Osakkuusyhtiön tulososuus kolmannella neljänneksellä oli 3,8 milj.
euroa ja koko alkuvuoden osalta 11,2 milj. euroa. Omistusosuus jakson
lopussa oli 20,5 % osakkeista ja 28,1 % äänistä. Osakkeiden tasearvo
syyskuun lopussa oli 214,7 milj. euroa ja markkina-arvo 240 milj.
euroa.

SIJOITUSTOIMINTA

Fiskars on katsauskaudella luopunut suurelta osin sijoitustoiminnasta
myytyään osuutensa EQT-rahastoissa. Jäljellä olevan sijoitustoiminnan
tuotot olivat kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa (3,3) ja koko
alkuvuoden aikana 5,3 milj. euroa (31,0). Wärtsilän osinkotuotot
sisältyvät viime vuoden sijoitustuottoihin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstö kauden lopussa oli 3495 henkeä (3789). Heistä
1572 (1884) työskenteli Pohjois-Amerikassa ja 900 (893) Suomessa.
Katsauskauden aikana myydyssä Syrocossa työskenteli edellisenä vuonna
syyskuun lopussa 261 henkeä.

FISKARS BRANDS, INC.:N JOHTO

Fiskars Brands, Inc.:n toimitusjohtaja William J. Denton siirtyi
syrjään tehtävistään (CEO ja President) syyskuun 2004 lopussa. Hänen
nelivuotiskaudellaan ja johdollaan uusi johtoryhmä toteutti vaikeissa
markkinatilanteissa kauaskantoisia struktuurimuutoksia ja
pääomarakennetta kevennettiin merkittävästi. William J. Denton on
edelleen yhtiön hallituksen käytettävissä.

Fiskars Brands, Inc.:n uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin
15.10.2004 Jim Purdin, yhtiön siihenastinen COO, operatiivinen
johtaja.

INVESTOINNIT

Vuoden alusta on teolliseen käyttöomaisuuteen ja kiinteistöihin
investoitu 13,7 milj. euroa (21,1). Sijoitukset osakkeisiin olivat
22,7 milj. euroa (10,9), joista suurin osa oli osakkuusyhtiö Wärtsilä
Oyj Abp:n osakkeita.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma on 659 milj. euroa (758). Tilikauden 2003/2004
vaihteesta taseen loppusumma on pienentynyt 19 milj. eurolla. Taseen
pieneneminen johtuu niin tehdyistä divestoinneista kuin
määrätietoisesta käyttöpääoman pienentämisestä.
Kassavirta ja maksuvalmius ovat hyvät. Omavaraisuusaste oli kauden
lopussa 55 %, joka on 4 % korkeampi kuin tilikauden vaihteessa.
Nettovelkaantumisaste parantui vuoden vaihteen 57 %:sta 49 %:iin.
Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa 175 milj. euroa eli 24
milj. euroa vähemmän kuin tilikauden vaihteessa.
Nettorahoituskulut ovat laskeneet ja olivat kolmannella neljänneksellä
2,0 milj. euroa (2,3) ja alkuvuonna yhteensä 7,4 milj. euroa (9,5).

OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA LUOVUTUS

Yhtiön hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön osakkeita.
Kolmannella neljänneksellä hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan.
Yhtiön hallussa oli 30.9.2004 omia osakkeita yhteensä 91 080 A-
osaketta ja 300 K-osaketta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2004

Fiskars Oyj Abp:n 16.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti,
että osinkona maksetaan A-osakkeille 0,31 euroa/osake ja K-osakkeille
0,29 euroa/osake, yhteensä 16,8 milj. euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän ja varajäsenten
lukumääräksi yksi. Hallituksen jäseniksi valittiin Göran J. Ehrnrooth,
Mikael von Frenckell, Gustaf Gripenberg, Olli Riikkala, Thomas
Tallberg sekä uusiksi jäseniksi Paul Ehrnrooth ja Ilona Ervasti-
Vaintola. Varajäseneksi valittiin Alexander Ehrnrooth. Hallituksen
jäsenten ja varajäsenen toimikausi päättyy vuoden 2005 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 16.3.2004 lukien
päättämään enintään 1 869 803 A-osakkeen ja enintään 805 618 K-
osakkeen ostamisesta ja luovuttamisesta.

CORPORATE GOVERNANCE

HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain
Keskusliiton julkaisema suositus pörssiyhtiöiden hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) tuli voimaan 1.7.2004.
Fiskars noudattaa suositusta.

OSAKEKURSSIT

Fiskarsin A-osakkeen hinta oli Helsingin Pörssissä syyskuun lopussa
10,89 euroa (9,40 vuoden alussa) ja K-osakkeen 10,90 euroa (10,45).
Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli syyskuun lopussa 600 milj. euroa.

IFRS

Fiskars siirtyy aiemman ilmoituksensa mukaan IFRS-
tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta siten, että maaliskuun
osavuosikatsaus on ensimmäinen IFRS:n mukainen raportti. Projekti
etenee suunnitellusti, raportointieroja on kartoitettu, kuluvan vuoden
vertailutietoja kerätään ja järjestelmiin tehdään uuden raportoinnin
vaatimia päivityksiä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ylimääräinen yhtiökokous: Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt
kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka pidetään 3.12.2004.
- Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle ylimääräisen
 osingon maksamista. Osinkoehdotus on 1,00 euroa/A-osake ja 0,98
 euroa/K-osake.
- Hallitus esittää myös rahastoantia, jossa viittä A-osaketta kohden
 annetaan kaksi uutta A-osaketta ja vastaavasti viittä K-osaketta
 kohden kaksi uutta K-osaketta.

Pääomalaina: Fiskars Oyj Abp:n hallitus on edelleen päättänyt tarjota
yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi suuruudeltaan enintään 30
milj. euron suuruisen pääomalainan. Laina tullaan noteeraamaan
julkisesti ja sitä koskeva listalleottoesite julkaistaan 2.12.2004.

NÄKYMÄT

Fiskarsin kolmas vuosineljännes jatkoi alkuvuoden myönteistä
suuntausta.

Tilikauden viimeinen vuosineljännes on toiminnan kausiluontoisuudesta
johtuen myynniltään vuoden alhaisin, eikä sen uskota tuovan muutosta
yhtiön tuloskehitykseen. Fiskars jatkaa toimintansa tehostamista ja
järjestelee tuotantoaan ja organisaatiotaan vastaamaan
markkinatilannetta.

Yhtiön koko tilikauden 2004 toiminnallisen tuloksen uskotaan paranevan
edellisestä tilikaudesta.
Heikki Allonen
toimitusjohtaja
KONSERNIN            7-9  7-9 muu-  1-9  1-9 muu-  1-12
TULOSLASKELMA          2004  2003 tos  2004  2003 tos  2003
                MEUR  MEUR  %  MEUR  MEUR  %  MEUR

LIIKEVAIHTO          134,4 134,1  0 470,3 488,0  -4 620,3

Hankinta ja valmistus     -93,1 -97,0  -4 -331,3 -352,0  -6 -448,3
BRUTTOKATE           41,3  37,0  11 139,0 136,1  2 172,0

Muut liiketoim. kulut     -33,4 -32,1  4 -101,8 -103,6  -2 -139,6
Kertaluontoiset erät      -3,9  0,0    -3,9  -8,7    -84,2
LIIKETULOS            3,9  4,9 -19  33,3  23,8  40 -51,9

Osuus osakkuusyht.tuloksista   3,8  0,0    11,2  0,0     0,0
Tuotot sijoituksista       0,2  3,3 -93  5,3  31,0 -83  31,3
Muut rahoitustuotot       0,1  0,4 -81  0,2  0,5 -54  2,1
Rahoituskulut          -2,1  -2,7 -22  -7,6 -10,0 -24 -11,5
TULOS ENNEN VEROJA        6,0  5,9  2  42,5  45,3  -6 -30,0

Tilikauden verot        -3,3  -3,1  7 -12,0 -14,3 -16  17,2
KATSAUSKAUDEN TULOS       2,7  2,8  -4  30,5  31,1  -2 -12,8

Tulos/osake, euro        0,05  0,05    0,55  0,56    -0,23

Valuuttakursseja:        7-9  7-9 muu-  1-9  1-9 muu-  1-12
                2004  2003 tos  2004  2003 tos  2003
                        %         %
USD keskikurssi         1,22  1,12  9  1,23  1,11  10  1,13
USD kurssi kauden lopussa    1,24  1,17  6  1,24  1,17  6  1,26

KONSERNIN TASE         9/04  9/03 muu- 12/03
                MEUR  MEUR tos  MEUR
                        %
VASTAAVAA

Käyttöomaisuus         185,2 249,1 -26 173,6
Pitkäaikaiset sijoitukset   199,9 218,5  -8 215,9
Vaihto-omaisuus        116,8 139,0 -16 124,4
Rahoitusomaisuus        157,3 151,0  4 164,6
YHTEENSÄ            659,2 757,7 -13 678,4

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma           55,4  55,4  0  55,4
Muu oma pääoma         305,4 362,9 -16 293,0

VARAUKSET            4,2  6,7 -37  8,9
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen          99,9 124,3 -20 123,4
Lyhytaikainen         194,3 208,4  -7 197,8
YHTEENSÄ            659,2 757,7 -13 678,4


TUNNUSLUVUT           9/04  9/03 muu- 12/03
                       tos
                        %
Oma pääoma/osake, euro     6,52  7,55 -14  6,29
Omavaraisuusaste        55 %  55 %  -1  51 %
Nettovelkaantumisaste      49 %  47 %  3  57 %
Oma pääoma, meur        360,8 418,3 -14 348,3
Korolliset nettovelat, meur  175,2 196,8 -11 198,6
Bruttoinvestoinnit, meur    36,4  32,0  14  37,8
Henkilöstö keskimäärin     3894  3660  6  3633


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA   7-9  7-9     1-9  1-9    1-12
                2004  2003    2004  2003    2003
                MEUR  MEUR    MEUR  MEUR    MEUR
Liiketoiminnasta        18,6  39,0    50,8  85,5    83,6
Investoinneista         1,9  -0,7    -6,0 -23,2    -22,4
Rahoitustoiminnoista      -34,3 -31,4    -55,2 -58,4    -63,8
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS    -13,8  6,9    -10,4  3,9    -2,6
Likvidit varat kauden alussa  20,5  16,4    16,9  19,5    19,5
Kurssimuutos          -0,1  -0,1     0,1  -0,1    -0,1
LIKVIDIT VARAT KAUDEN LOPUSSA  6,6  23,2     6,6  23,2    16,9

LIIKEVAIHTO           7-9  7-9 muu-  1-9  1-9 muu-  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2004  2003 tos  2004  2003 tos  2003
                MEUR  MEUR  %  MEUR  MEUR  %  MEUR
Fiskars Brands          128  128  -1  443  464  -5  589
Inhan Tehtaat           6   4  34   23   19  21   24
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       133  132  1  466  483  -4  613
Konsernitoim. ja kiinteistöt    2   2 -13   7   7  -6   10
Sisäinen liiketoiminta      -1   -1  15   -2   -2  4   -3
KONSERNI YHTEENSÄ        134  134  0  470  488  -4  620

TULOKSET             7-9  7-9 muu-  1-9  1-9 muu-  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2004  2003 tos  2004  2003 tos  2003
                MEUR  MEUR  %  MEUR  MEUR  %  MEUR
Fiskars Brands          4,1  4,8 -14  32,7  23,8  37 -51,4
Inhan Tehtaat          0,4  0,3  36  2,7  2,4  14  2,5
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       4,5  5,1 -12  35,4  26,2  35 -48,9
Konsernitoim. ja kiinteistöt  -0,6  -0,2 172  -2,1  -2,4 -12  -3,0
KONSERNIN LIIKETULOS       3,9  4,9 -19  33,3  23,8  40 -51,9
Osuus osakkuusyht.tuloksista   3,8  0,0    11,2  0,0     0,0
Tuotot sijoituksista       0,2  3,3 -93  5,3  31,0 -83  31,3
KONSERNIN LIIKETOIM. TULOS    8,0  8,2  -2  49,9  54,8  -9 -20,6

LIIKEVAIHTO           7-9  7-9 muu-  1-9  1-9 muu-  1-12
MARKKINA-ALUEITTAIN       2004  2003 tos  2004  2003 tos  2003
                MEUR  MEUR  %  MEUR  MEUR  %  MEUR
Suomi               8   7  11   32   29  9   38
Skandinavia            13   11  26   46   42  10   57
Muu Eurooppa           23   24  -2   94   98  -4  119
Pohjois-Amerikka         84   88  -5  283  307  -8  389
Muut                6   4  48   15   12  31   18
KONSERNI YHTEENSÄ        134  134  0  470  488  -4  620

Vienti Suomesta          11   9  20   42   41  2   53

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET   9/04  9/03    12/03
                MEUR  MEUR    MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset       0   1      1
Pantit               1   0      0
Vekselivastuut           0   0      1
Leasing- ja vuokravastuut     44   61     54
Muut vastuut            6   1      8
VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ    51   63     64

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit        105  154     91
Koronvaihtosopimukset       40   94     87
Korkotermiinit ja -futuurit    32   39     36

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUINA NIMELLISARVOIHIN

Koronvaihtosopimukset       -1   -6     -5
Korkotermiinit ja -futuurit    0   0      0

Myös suljetut sopimukset sisältyvät nimellisarvoihin.

Tilaa