FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2003

Fiskars Oyj Abp         PÖRSSITIEDOTE 13.3.2003 

FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2003

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.3.2003
vahvistettiin vuoden 2002 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-
osakkeille 0,70 euroa/osake ja K-osakkeille 0,68 euroa/osake. Osinko
maksetaan 25.3.2003.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus
tilikaudelta 2002.

Yhtiöjärjestyksen 6 § 1 momentti muutettiin siten, että hallituksen
jäsenten lukumäärä on vähintään 5 ja enintään 9 sekä hallituksen
varajäsenten lukumäärä enintään 3. Heidän toimikautensa kestää
valitsemista seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Tämän muutoksen seurauksena muutettiin myös 14 §:n kohta 12.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 6 ja varamiesten
lukumääräksi 2.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Thomas
Tallberg sekä varajäsenet Paul Ehrnrooth ja Alexander Ehrnrooth
valittiin uudelleen.

Kun yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity, päättyy kaikkien
hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi vuoden 2004
varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 13.3.2003
lukien hankkimaan muun kuin osakkeenomistuksen suhteessa Helsingin
Pörssissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin yhtiön omista
osakkeista enintään 1 962 303 kpl A-osakkeita ja enintään
805 918 kpl K-osakkeita.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 13.3.2003
lukien päättämään niiden enintään 1 962 303 Fiskarsin A-osakkeen ja
enintään 805 918 K-osakkeen luovuttamisesta, jotka on ostettu
hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella.

Yhtiökokous päätti korottaa yhtiön pääomaa vähintään 100 eurolla ja
enintään 525 000 eurolla yhtiön vuoden 1998 optiotodistusten
haltijoille suunnatulla uusmerkinnällä.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 9.5.2003.Bertel Langenskiöld
toimitusjohtaja
                              LIITE

Viitaten Helsingin Pörssin sääntöihin julkaisemme Fiskars Oyj Abp:n
13.3.2003 pitämän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 §:n 1 momentin ja 14
§:n 12 kohdan kuulumaan seuraavasti:


"6 §
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän
varsinaista jäsentä. Yhtiökokous voi myös päättää valita enintään
kolme varajäsentä. Varajäsenet on kutsuttava hallituksen kokouksiin.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi kestää valitsemista
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka."

"14 §
VALITAAN
12. hallituksen jäsenet ja, tarvittaessa, varajäsenet,"


Yhtiökokous päätti peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2002
myöntämän hankintavaltuutuksen ja valtuuttaa hallituksen sen
ehdotuksen mukaisesti yhden vuoden aikana 13.3.2003 lukien
hankkimaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa

Helsingin Pörssissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin
yhtiön omista osakkeista enintään 1 962 303 kpl A-osakkeita ja
enintään 805 918 kpl K-osakkeita. Hallituksella on oikeus käyttää
valtuutusta, kun siihen on painava taloudellinen syy konsernin
toimintaedellytysten turvaamisen tai yhtiön kansainvälisen ja/tai
kotimaisen liiketoiminnan vahvistamisen ja laajentamisen tai vakaan
kurssikehityksen säilyttämisen kannalta.

Yhtiökokous päätti peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2002
myöntämän luovutusvaltuutuksen ja valtuuttaa hallituksen sen
ehdotuksen mukaisesti yhden vuoden aikana 13.3.2003 lukien
päättämään niiden enintään 1 962 303 Fiskarsin A-osakkeen ja
enintään 805 918 Fiskarsin K-osakkeen luovuttamisesta, jotka on
ostettu hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella. Valtuutuksen
mukaan hallituksella on oikeus päättää, kenelle ja missä
järjestyksessä omat osakkeet luovutetaan, poiketen osakkeen
omistajille kuuluvista etuoikeuksista. Hallituksella on oikeus
käyttää valtuutusta, kun siihen on painava taloudellinen syy
konsernin toimintaedellytysten turvaamisen tai yhtiön kansainvälisen
ja/tai kotimaisen liiketoiminnan vahvistamisen ja laajentamisen
kannalta. Osakkeiden luovutushinnan on oltava vähintään niiden
Helsingin Pörssissä luovutuksen tapahtumahetkellä oleva käypä arvo.

Ylimääräinen yhtiökokous 23.11.1998 päätti suunnatusta optio-
oikeuksien antamisesta hallituksen nimeämille Fiskars-konserniin
kuuluvien yhtiöiden johtohenkilöille sekä Fiskarsin kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle Fiskars Holdings, Inc:lle, joka sittemmin
on sulautunut Fiskars Brands, Inc:iin. Optiot annettiin kolmena
sarjana, Litt. A, Litt. B. ja Litt. C. Näistä A ja B sarjojen
käyttöaika on jo umpeutunut. Litt. C-sarjan optioiden osalta
käyttöaika on 15.5.-15.6.2003. Ulkona olevien optioiden määrä on
525 000 kpl, jotka oikeuttavat vastaavan määrän Fiskars A-osakkeiden
merkintään. Optioihin kuuluvia merkintäoikeuksia käyttämällä yhtiön
pääoma voi nousta enintään 525 000 eurolla.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätös merkittiin kaupparekisteriin
1.12.1998. Rekisteriviranomainen on tulkinnut osakeyhtiölakia siten,
että olisi pitänyt tehdä vielä yksi rekisterimerkintä viimeistään
kahden vuoden kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä, jotta päätös
olisi pysynyt voimassa. Tällainen toinen merkintä puuttuu kauppa
rekisteristä.

Yhtiökokous päätti suunnata osakeannin yhtiön vuoden 1998 Litt.
C-optioiden haltijoille, jotta yhtiöllä olisi valmius noudattaa
ylimääräisten yhtiökokousten 23.11.1998 ja 28.10.1999 vahvistamat
optioehdot. Osa haltijoista kuuluu yhtiön lähipiiriin ja he
omistavat nyt 0,2 % yhtiön osakepääomasta ja 0,03 % äänimäärästä.
Mikäli yhtiön lähipiiriin kuuluvat haltijat merkitsevät kaikki
heille tarjotut osakkeet, on osakeannin jälkeen heidän osuutensa
osakepääomasta 0,5 % ja äänimäärästä 0,08 %.


Yhtiökokous vahvisti seuraavat ehdot:

OSAKEANNIN EHDOT

1.
Yhtiön osakepääomaa korotetaan vähimmäis- ja enimmäisosakepääoman
puitteissa vähintään 100 eurolla ja enintään 525 000 eurolla
55 364 430 eurosta vähintään 55 364 530 euroon ja enintään
55 889 430 euroon vähintään 100 euron ja enintään 525 000 euron
uusmerkinnällä antamalla vähintään 100 uutta A-osaketta ja enintään
525 000 uutta A-osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1
euro/osake.

2.
Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen
yhtiön Litt. C -sarjan optiotodistusten haltijoille lukuun ottamatta
Fiskars Brands, Inc:lle. Poikkeamista osakkeenomistajille
kuuluvista etuoikeuksista perustellaan sillä, että yhtiöllä olisi
valmius noudattaa optiotodistuksiin liittyviä velvollisuuksia
ylimääräisten yhtiökokousten 23.11.1998 ja 28.10.1999 vahvistamien
optioehtojen mukaisesti.

3.
Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään
optiotodistuksessa mainitun määrän Fiskars A-osakkeita.

4.
Osakkeita voi optiotodistusten perusteella merkitä 15.5.-15.6.2003.
Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön konttorissa Helsingissä.
Merkintä tapahtuu optiotodistusten luovutusta vastaan. Osakkeet on
maksettava merkittäessä.

5.
Osakkeiden merkintähinta on 10,10 euroa/osake, minkä merkintähinnan
yhtiön hallitus on 1.11.2000 pitämässään kokouksessa päättänyt
alkuperäisten optioehtojen kohdan 7.3 perusteella. (Helsingin
Pörssissä 1. - 30.9.2000 vaihdettujen A-osakkeiden keskikurssi
korotettuna 10 %:lla.)

6.
Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille.

7.
Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilivuodelta, jonka kuluessa ne
on merkitty. Osakkeenomistajan muut oikeudet yhtiössä alkavat
osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

8.
Hallitus päättää muista osakkeiden merkintään liittyvistä seikoista.

Tätä osakeantia koskevat asiakirjat ovat kaikki nähtävissä yhtiön
konttorissa Helsingissä.


Tilaa