FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2004

Fiskars Oyj Abp               PÖRSSITIEDOTE 16.3.2004 klo 17.00

FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2004

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2004
vahvistettiin vuoden 2003 tilinpäätös. Hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2003.
Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,31 euroa/osake ja K-
osakkeille 0,29 euroa/osake. Osinko maksetaan 26.3.2004.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 7 ja varajäsenten
lukumääräksi 1.

Hallituksen jäseniksi valittiin vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth,
valtiotieteiden maisteri Mikael von Frenckell, tekniikan tohtori
Gustaf Gripenberg, diplomi-insinööri Olli Riikkala, lääketieteen
ja kirurgian tohtori Thomas Tallberg sekä uusiksi jäseniksi
kauppatieteiden maisteri Paul Ehrnrooth ja varatuomari Ilona
Ervasti-Vaintola. Hallituksen varajäseneksi valittiin
kauppatieteiden maisteri Alexander Ehrnrooth.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenen toimikausi päättyy vuoden 2005
varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 16.3.2004
lukien hankkimaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa Helsingin Pörssissä kulloinkin voimassa olevaan
pörssikurssiin yhtiön omista osakkeista enintään 1 869 803 kpl
A-osakkeita ja enintään 805 618 kpl K-osakkeita.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 16.3.2004
lukien päättämään niiden enintään 1 869 803 Fiskarsin A-osakkeen
ja enintään 805 618 K-osakkeen luovuttamisesta, jotka on ostettu
hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella.

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Göran
J. Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin.
Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf
Gripenbergin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin
ja Ilona Ervasti-Vaintolan. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Göran J. Ehrnroothin ja
jäseniksi Mikael von Frenckellin ja Olli Riikkalan.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Göran J.
Ehrnroothin ja jäseniksi Mikael von Frenckellin ja Robert G.
Ehrnroothin.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 7.5.2004.

Heikki Allonen
toimitusjohtaja

Tilaa