FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2005

Fiskars Oyj Abp              PÖRSSITIEDOTE 23.3.2005 klo 17.00

FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2005


Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2005 vahvistettiin vuoden
2004 tilinpäätös. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus tilikaudelta 2004. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,30
euroa/osake ja K- osakkeille 0,28 euroa/osake. Osinko maksetaan 6.4.2005.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, kauppaneuvos Mikael von Frenckell,
tekniikan tohtori Gustaf Gripenberg, diplomi-insinööri Olli Riikkala,
kauppatieteiden maisteri Paul Ehrnrooth, varatuomari Ilona Ervasti-Vaintola ja
uutena jäsenenä kauppatieteiden maisteri Alexander Ehrnrooth. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 23.3.2005 lukien hankkimaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssissä
kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin yhtiön omista osakkeista enintään 2
619 712 kpl
A-osakkeita ja enintään 1 127 865 kpl K-osakkeita.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 23.3.2005 lukien päättämään
niiden enintään 2 747 224 Fiskarsin A-osakkeen ja enintään 1 128 285 K-osakkeen
luovuttamisesta, jotka on hankittu hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella.

Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 §:n kaksi viimeistä
kappaletta kuulumaan seuraavasti:
"Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla."

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin
ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin. Hallitus valitsi
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Paul
Ehrnroothin ja Ilona Ervasti-Vaintolan. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
hallitus valitsi Göran J. Ehrnroothin ja jäseniksi Mikael von Frenckellin ja Olli
Riikkalan. Hallitus päätti, ettei se yhtiön osakkeenomistajarakenteesta johtuen
nimeä nimitysvaliokuntaa.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 11.5.2005.

Heikki Allonen
toimitusjohtaja

Tilaa