FISKARSIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Fiskars Oyj Abp                    Pörssitiedote 3.12.2004 klo 15.00

FISKARSIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Ylimääräinen osinko
Fiskars Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous on tänään hyväksynyt
hallituksen ehdotuksen ylimääräisen osingon maksamisesta 31.12.2003
päättyneeltä tilikaudelta. Ylimääräistä osinkoa maksetaan 1,00 euroa A-
osakkeelle ja 0,98 euroa K-osakkeelle, yhteensä noin 55,0 miljoonaa
euroa.

Ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon
täsmäytyspäivänä 9.12.2004 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n myöntämän poikkeusluvan mukaisesti 17.12.2004.

Rahastoanti
Ylimääräinen yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa
55 364 430 eurosta 77 510 200 euroon rahastoannilla. Rahastoannissa
annetaan viittä (5) vanhaa A-osaketta kohti kaksi (2) uutta A-osaketta
ja viittä (5) vanhaa K-osaketta kohti kaksi (2) uutta K-osaketta eli
yhteensä 15 698 426 uutta A-osaketta ja 6 447 344 uutta K-osaketta,
joiden kaikkien kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00 euroa.

Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on
osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 9.12.2004 merkitty
yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet kirjataan suoraan
osakkeenomistajan arvo-osuustilille arviolta 10.12.2004 edellyttäen,
että osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta
tilikaudelta, mutta eivät siis tilikaudelta 2003 maksettavaan
ylimääräiseen osinkoon, josta ylimääräinen yhtiökokous tänään päätti.
Osakkeet tuottavat muut osakasoikeudet yhtiössä osakepääoman
korottamisen rekisteröintipäivästä alkaen.

Merkintäoikeuksia kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille se
enimmäismäärä, joka on tasan jaollinen merkintään tarvittavalla
määrällä. Fiskars Oyj Abp myy osakeyhtiölain 3a luvun 16 §:n
mukaisesti ylijäävät merkintäoikeudet osakkeenomistajien lukuun
julkisessa kaupankäynnissä ja tilittää myynnistä saadut rahat
osakkeenomistajille arviolta 17.12.2004.

Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät osakkeet
Yhtiökokous päätti, että arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät
yhteisellä arvo-osuustilillä olevat yhtiön osakkeet sekä vuosien 1995
ja 1999 rahastoanneissa vaatimatta jääneet osakkeet, yhteensä 33 102 A-
sarjan ja 8 766 K-sarjan osaketta, myydään niiden omistajien lukuun.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään asiassa päätöksen
edellyttämiin toimiin.Heikki Allonen
toimitusjohtaja


Tilaa