YHTIÖKOKOUSKUTSU

FISKARS OYJ ABP       PÖRSSITIEDOTE 14.2.2006 klo 19.15

YHTIÖKOKOUSKUTSU


Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 20. maaliskuuta 2006 klo 15.00 Finlandia-talon Helsinki-
salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta
ovesta M3 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K3.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
  asiat

2. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankintavaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan omia
osakkeita yhteensä enintään 7 751 019 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita
voidaan hankkia enintään 5 494 449 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 2
256 570 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
äänimäärästä.

Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet
hankitaan hankintahetken pörssikurssiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa.

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena
tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa
alentamalla.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

3. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden luovuttamisvaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan enintään
5 494 449 A-osaketta ja enintään 2 256 570 K-osaketta, jotka on hankittu
yhtiölle.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja
osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan
luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena
yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet
voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset ovat 13.3.2006
lähtien osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, Mannerheimintie 14 A,
Helsinki. Fiskars Oyj Abp:n vuosikertomus 2005 on nähtävissä myös Fiskarsin
internetsivuilla www.fiskars.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös
osakkeenomistajalle.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
10.3.2006 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään
10.3.2006 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön konttoriin viimeistään torstaina maaliskuun 16. päivänä
2006 ennen klo 16.00
- internet-sivujen kautta www.fiskars.fi, tai
- kirjeitse osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki tai
- puhelimitse ma-pe klo 8.00-16.00 numeroon (09) 6188 6231.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun
mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.

Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen valintaan liittyen hallituksen jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Mikael
von Frenckell ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 % yhtiön äänistä, tulevat tekemään
varsinaiselle yhtiökokoukselle esityksen, jonka mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän ja että yhtiön hallitukseen valitaan
uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-
Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt ja Olli Riikkala. Kaikki
valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa ja ovat ilmoittaneet, että
mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan
puheenjohtajaksi Olli Riikkala ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnrooth ja
Paul Ehrnrooth.

Ehdotus tilintarkastajaksi

Yllä mainittu osakkeenomistajaryhmä ehdottaa myös, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on suostunut tehtävään.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,45 euroa A-osakkeelta ja 0,43 euroa K-osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä torstaina
23.3.2006 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan torstaina 30.3.2006.

Helsingissä 14.2.2006

Hallitus


Fiskars Oyj Abp


Maija Elenius        Leena Kahila-Bergh
talousjohtaja        viestintäjohtaja

Tilaa