YHTIÖKOKOUSKUTSU

Fiskars Oyj Abp              PÖRSSITIEDOTE 16.2.2005 klo 8.45

YHTIÖKOKOUSKUTSU


Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona maaliskuun 23. päivänä 2005 klo 15.00 Finlandia-talon
Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynti Mannerheimintien
puolelta ovesta M3 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K3.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
   asiat

2. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankintavaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla yhtiön omia A- ja K-sarjan osakkeita
osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, että hankittavien ja yhtiöllä
jo hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden
tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia (5 %) yhtiön osakepääomasta tai
kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet
hankitaan hankintahetken pörssikurssiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa.

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena
tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet
voidaan hankkia myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa
alentamalla.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

3. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden luovuttamisvaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden
yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi
prosenttia (5 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja
luovuttamisen muista ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin
rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista,
joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena
yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet
voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

4. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n kaksi viimeistä kappaletta
muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla."

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat
16.3.2005 lähtien osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa,
Mannerheimintie 14 A, Helsinki. Fiskars Oyj Abp:n vuosikertomus 2004 on
nähtävissä myös Fiskarsin internetsivuilla www.fiskars.fi. Asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
11.3.2005 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään
11.3.2005 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten.


Ilmoittautuminen


Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön konttoriin viimeistään perjantaina maaliskuun 18.
päivänä 2005 ennen klo 16.00
- kirjallisesti osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki,
- puhelimitse ma - pe klo 8.00-16.00 numeroon (09) 6188 6230 tai
- sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautumiset@fiskars.fi.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun
mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.


Nimitysvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi


Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab valitaan
yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on suostunut tehtävään.


Osingonmaksu


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,30 euroa A-osakkeelta ja 0,28 euroa K-osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä keskiviikkona
30.3.2005 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan keskiviikkona 6.4.2005.Heikki Allonen
toimitusjohtaja
LIITTEET


HALLITUKSEN EHDOTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTAVALTUUTUKSEKSI

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla yhtiön omia A- ja K-sarjan osakkeita
osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, että hankittavien osakkeiden
lukumäärä on enintään 2 619 712 A-sarjan ja 1 127 865 K-sarjan osaketta. Omien
osakkeiden hankkimisen jälkeen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä ei saa ylittää viittä
prosenttia (5 %) yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet
hankitaan hankintahetken pörssikurssiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa.

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena
tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet
voidaan hankkia myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa
alentamalla.

Osakeyhtiön 1 luvun 4 pykälän tarkoittama yhtiön lähipiiri omistaa yhteensä
60,7 % yhtiön kaikista osakkeista ja 71,2 % äänimäärästä. Koska tarkoituksena on,
että omat osakkeet hankitaan Helsingin Pörssistä tietämättä osakkeiden
luovuttajia, ei ole mahdollista ilmoittaa tarkasti lähipiirin hankinnan jälkeen
omistamaa osuutta osakkeista ja äänimäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus huomauttaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2004 myöntämä valtuutus
omien osakkeiden hankkimisesta on päättynyt.


HALLITUKSEN EHDOTUS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUTUKSEKSI

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden lukumäärä on
enintään 2 747 224 A-sarjan ja 1 128 285 K-sarjan osaketta. Valtuutuksen kattama
osakemäärä on vähemmän kuin viisi prosenttia (5 %) yhtiön osakepääomasta ja
kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita. Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta, kun siihen on
painava taloudellinen syy konsernin toimintaedellytysten turvaamisen tai yhtiön
kansainvälisen ja/tai kotimaisen liiketoiminnan vahvistamisen ja laajentamisen
kannalta, tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutus ei sisällä oikeutta
luovuttaa osakkeita yhtiön osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Hallitus päättää osakkeiden
luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa
muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä
niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään.

Osakkeet voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus huomauttaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2004 myöntämä valtuutus
omien osakkeiden luovuttamisesta on päättynyt.


HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSEKSI

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n momentit 2 ja 3
muutetaan kuulumaan seuraavasti.

"Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla."

Tilaa