FODELIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2021 (tilintarkastamaton)

Report this content

Fodelia Oyj  Yhtiötiedote 9.2.2022 klo 8.00

KONSERNIN LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA KORONAPANDEMIASTA HUOLIMATTA

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN PÄÄKOHDAT

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020 ja ovat samaa yksikköä.

Tammi-joulukuun 2021 yhteenveto

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 48,4 % ja oli 34 072 tuhatta euroa (22 963 tuhatta euroa)
 • Konsernin käyttökate oli 2 410 tuhatta euroa ja 7,1 % liikevaihdosta (1 695 ja 7,4 % liikevaihdosta)
 • Konsernin liikevoitto oli 1 186 tuhatta euroa ja 3,5 % liikevaihdosta (839 ja 3,7 %)
 • Konsernin tilikauden tulos oli 653 tuhatta euroa ja 1,9 % liikevaihdosta (623 ja 2,7 %)

Heinä-joulukuun 2021 yhteenveto

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 44,6 % ja oli 17 935 tuhatta euroa (12 403)
 • Konsernin käyttökate oli 1 627 tuhatta euroa ja 9,1 % liikevaihdosta (973 ja 7,8 %)
 • Konsernin liikevoitto oli 1 105 tuhatta euroa ja 6,2 % liikevaihdosta (556  ja 4,5 %)
 • Konsernin tilikauden tulos oli 700 tuhatta euroa ja 3,9 % liikevaihdosta (438 ja 3,5 %)

Loka-joulukuun 2021 yhteenveto

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 44,7 % ja oli 9 061 tuhatta euroa (6 263)
 • Konsernin käyttökate oli 702 tuhatta euroa ja 7,7 % liikevaihdosta (504 ja 8,0 %)
 • Konsernin liikevoitto oli 338 tuhatta euroa ja 3,7 % liikevaihdosta (315 ja 5,0 %)
 • Konsernin katsauskauden tulos oli 174 tuhatta euroa ja 1,9 % liikevaihdosta (306 ja 4,9 %)

Hallitus esittää, että yhtiö maksaa osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.

Ohjeistus vuodelle 2022

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan noin 40-50 miljoonaa euroa. Liikevoiton ja suhteellisen kannattavuuden arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna. Ennusteeseen tuo epävarmuutta mahdollinen koronapandemian jatkuminen ja uudelleen kiihtyminen.

Konserni 10-12/
2021
10-12/
2020
Muutos
-%
7-12/
2021
7-12/
2020
Muutos
-%
1-12/
2021
1-12/
2020
Muutos
-%
Liikevaihto 9 061 6 263 44,7 17 935 12 403 44,6 34 072 22 963 48,4
Käyttökate 702 504 39,3 1 627 973 67,3 2 410 1 695 42,1
    % liikevaihdosta 7,7 8,0 9,1 7,8 7,1 7,4
Liikevoitto 338 315 7,3 1 105 556 98,8 1 186 839 41,4
    % liikevaihdosta 3,7 5,0 6,2 4,5 3,5 3,7
Tilikauden tulos 174 306 -43,1 700 438 59,9 653 623 4,8
    % liikevaihdosta 1,9 4,9 3,9 3,5 1,9 2,7
Osakekohtainen tulos, € 0,02 0,04 0,09 0,06 0,09 0,09
Omavaraisuusaste % 37,5 42,1 37,5 42,1 37,5 42,1
Nettovelkaantumisaste % 113,6 72,3 113,6 72,3 113,6 72,3
Oman pääoman tuotto % 7,1 14,0 14,2 10,0 6,6 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto % 6,3 7,5 10,3 6,6 5,5 5,0
Taseen loppusumma 26 380 20 886 26,4 26 380 20 886 26,4 26 380 20 886 26,4 

Avainluvut
TOIMITUSJOHTAJA MIKKO TAHKOLA:

”Fodelia-konserni jatkoi vahvaa kasvua vuonna 2021, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena huomioiden toimintaympäristön haasteet. Koronapandemia väritti jo toista vuotta foodservice-markkinan kehittymistä. PTY:n tilaston mukaan foodservice-tukkukauppojen liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa edellisvuodesta 5,9 prosenttia, mutta oli 12,7 prosenttia pienempi kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019.

Koronapandemia vaikutti negatiivisesti Fodelia-konsernin liiketoimintaan erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Pystyimme toisella vuosipuoliskolla toteuttamaan positiivisen käänteen yhtiön kannattavuudessa ja kaksinkertaistamaan käyttökatteen määrän alkuvuoteen verrattuna. Loppuvuotta kohti kiristyvät rajoitukset sekä kohonneet kustannukset, joita ei saatu välittömästi vietyä myyntihintoihin, laskivat konsernin tulosta viimeisellä kvartaalilla ja koko vuoden tulostavoite jäi siten saavuttamatta. Toisen vuosipuoliskon 9 prosentin käyttökatetaso antaa kuitenkin hyvän pohjan vuoden 2022 tuloskehitykselle.

Vaikeasti ennakoitavassa toimintaympäristössä olemme määrätietoisesti siirtäneet liiketoiminnan painopistettä koronapandemiaa edeltävää aikaa laajemmalle asiakasryhmälle. Olemme panostaneet Feelia Ruokakaupan kehittämiseen tavoitteenamme tarjota Feelian valmisruokia kuluttaja-asiakkaille suoraan oman jakelukanavan kautta, ja yhtiöitimme toukokuussa 2021 verkkokauppaliiketoiminnan omaksi yhtiökseen (FodNet Oy). Feelian foodservice liiketoiminnassa painopiste on siirtynyt enemmän hoivasektorille, ja voitimmekin vuonna 2021 uusia merkittäviä asiakkuuksia.  

Vuonna 2021 toteutimme konsernissa merkittäviä investointeja. Feelian Pyhännän tuotantolaitoksen laajennus otettiin käyttöön, ja tuotantotoimintaa on tehostettu automaatioinvestoinneilla sekä Feelialla että Real Snacksillä. Vuonna 2022 tarkoituksemme on investoida erityisesti verkkokauppaliiketoiminnan kehittämiseen, digitalisaatioon sekä jatkaa tehtaiden toiminnan automatisointia ja tehostamista.

Olemme uudistaneet strategiaamme vuoden 2021 aikana, ja otimme käyttöön konsernin laajuisen ohjausmallin ja palkitsemisohjelman. Olemme hakeneet synergiaetuja yhteistyöstä eri yksiköiden välillä hankkimalla yhteisiä resursseja, käynnistämällä tuotevalikoimia ja myyntikanavia koskevia yhteistyöhankkeita, yhdistämällä hankintoja sekä perustamalla yhteistyötiimejä eri toimintoja varten. Otimme myös vastuullisuustyössä merkittäviä askelia huomioimalla ympäristönäkymät tehdasinvestoinnissamme ja käynnistämällä yhteistyön Biocode-yhteisön kanssa tavoitteena tuotteiden päästöjen selvittäminen ja niiden ilmastovaikutuksen hallinta.

Lähdemme vuoteen 2022 positiivisella mielellä. Uskomme vahvan kasvun jatkuvan, ja yhtiön kannattavuuden paranevan. Monet Fodelia-konsernin tuotteet ja ratkaisut sopivat hyvin toimintaympäristön muutokseen ja kuluttajien toiveisiin. Julkisen sektorin kohteita on tulossa kilpailutuksiin runsaasti vuoden 2022 aikana johtuen muun muassa sote-ratkaisun tuottamasta uudesta tilanteesta markkinoilla sekä käynnissä olevista markkinan uudelleenjärjestäytymisistä. Vahvojen kasvunäkymien vuoksi olemme päivittäneet pitkän aikavälin tavoitteemme. Liikevaihdon osalta tavoitteemme on ylittää 100 miljoonaa euroa vuonna 2026. Tiedotimme 24.1.2022 aloittavamme selvityksen mahdollisesta siirtymisestä Helsingin pörssilistalle loppuvuonna 2022. Vuonna 2021 rakennettu pohjatyö investointien, uusien asiakkaiden hankinnan ja toiminnan kehittämisen kautta tuo hyvän pohjan vuoden 2022 liiketoiminnalle.

Haluan kiittää asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneita vuodesta 2021.”

YHTIÖN STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Fodelia toimii suomalaisten elintarvikeyhtiöiden holdingyhtiönä.  Tehtävämme (missio) on kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä menestystarinoita ja tavoitteemme (visio) on olla halutuin ja menestyvin elintarvikealan uudistaja.

Fodelian strategiana on omistaa elintarvikealan elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti. Fodelia erottautuu uusilla, innovatiivisilla ja vastuullisilla tuotteilla ja konsepteilla. Strategiaamme kuuluu konserniyhtiöiden välinen yhteistyö sekä synergioiden hyödyntäminen. Fodelia tukee tytäryhtiöidensä liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä tuomalla investointimahdollisuuksia, osaamista sekä parhaita käytäntöjä konserniyhtiöiden käyttöön. Tämän lisäksi Fodelian tavoitteena on hallita tytäryhtiöportfoliotaan tunnistamalla uusia kasvunmahdollisuuksia, sekä tarvittaessa myös luopumalla omistetuista yhtiöistä.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Konsernin liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa vuonna 2026.
 • Konsernin liikevoittomarginaali on noin 8-10 %.
 • Konsernin sijoitetun pääoman tuotto on yli 10 %.
 • Konsernin korolliset velat suhteessa käyttökatteeseen ovat alle 3.
 • Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 % tuloksestaan osinkoina omistajilleen.

Esitetyt tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.

TALOUDELLINEN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi- joulukuussa 11 109 tuhatta euroa eli 48,4 % edellisvuodesta ja oli 34 072 tuhatta euroa (22 963). Liikevaihdon kasvusta 4 740 tuhatta euroa oli orgaanista kasvua ja 6 369 tuhatta euroa tuli yrityshankintojen kautta.

Loka-joulukuussa konsernin liikevaihto kasvoi 44,7 % edellisvuodesta ja oli 9 061 tuhatta euroa (6 263).

Liikevaihto yksiköittäin 10-12/
2021
10-12/
2020
Muutos
-%
7-12/
2021
7-12/
2020
Muutos
-%
1-12/
2021
1-12/
2020
Muutos
-%
Real Snacks Oy 2 079 1 744 19,2 4 185 3 851 8,7 8 077 7 343 10,0
Feelia Oy + FodNet 5 350 4 191 27,7 10 552 8 341 26,5 19 519 15 710 24,2
Perniön Liha Oy ja Pita Factory Oy 1 634 328 398,1 3 256 328 892,7 6 697 328 1941,4
Muut yksiköt ja eliminoinnit -3 -57 -117 51,3 -221 -418 -47,2
Fodelia-konserni yhteensä 9 061 6 263 44,7 17 935 12 403 30,8 34 072 22 963 48,4

Tuloksen kehitys

Konsernin liikevoitto kasvoi tammi-joulukuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 347 tuhatta euroa ja oli 1 186 tuhatta euroa (839). Konsernin tammi-joulukuun liiketulos ennen konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli  1 505 tuhatta euroa ja 4,4 prosenttia liikevaihdosta (963 tuhatta euroa ja 4,2 %). EBITA kasvoi 56 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin loka-joulukuun liikevoitto oli 338 tuhatta euroa (315). EBITA kasvoi 21 prosenttia ja oli 4,6 prosenttia liikevaihdosta.

Liikevoitto yksiköittäin 10-12/
2021
10-12/
2020
Muutos
-%
7-12/
2021
7-12/
2020
Muutos
-%
1-12/
2021
1-12/
2020
Muutos
-%
Real Snacks Oy 89 50 80,1 140 73 91,8 304 212 43,4
Feelia Oy + Fodnet 568 387 47,0 1 425 736 93,6 1 898 1 162 63,4
Perniön Liha Oy ja Pita Factory Oy -1 39 -102,6 91 39 133,3 136 39 243,6
Muut yksiköt ja eliminoinnit -238 -130 -83,1 -391 -230 -70,0 -833 -451 -84,7
Liiketoimintojen tulos (EBITA) 418 346 20,8 1 265 618 104,7 1 505 963 56,3
konserniliikearvopoistot -80 -31 -155,0 -160 -62 -158,1 -320 -124 -156,8
Fodelia-konserni yhteensä 338 315 7,4 1 105 556 98,7 1 186 839 41,4

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT

Real Snacks Oy:

Real Snacksin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia tammi-joulukuussa 2021 ja oli 8 077 tuhatta euroa (7 343). Omien brändituotteiden liikevaihto kasvoi 27 prosenttia, mikä tuki yhtiön tavoitetta kääntää omien ja private label -tuotteiden suhdetta kannattavuuden kannalta parempaan suuntaan. Yhtiössä panostetaan vahvasti myyntityön kehittämiseen uuden myyntiorganisaation myötä.

Real Snacksin tuotantolaitoksella otettiin alkuvuonna 2021 käyttöön pakkausautomaatiolaitteet, joiden ansiosta on saatu säästöä henkilöstökustannuksissa sekä tehokkuutta tuotantoon. Yhtiön liikevoitto kasvoi 43 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, vaikka tulosta rasitti kohonneet raaka-aine- ja materiaalikustannukset.

Feelia Oy ja FodNet Oy:

Feelian ja FodNetin yhdistetty liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 24 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, vaikka koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet kurittivat Feelialle tärkeän foodservice-sektorin markkinaa. Kasvussa korostuivat kuluttajille suunnatun verkkokaupan kasvu sekä uudet asiakkuudet hoiva- ja julkisella sektorilla. Sitä vastoin myynti koulu- ja muuhun lounasruokailuun laskivat etäkoulun ja etätyön vaikutuksesta.

Feelian ja FodNetin kannattavuus kehittyi tilikaudella hyvin. Liikevoitto kasvoi 63 prosenttia ja oli noin 10 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden aikana toteutettiin lukuisia kasvua ja toiminnan tehostamista tukevia investointeja. Pyhännän tuotantolaitoksella valmistui yli 5000 neliön laajennus, joka mahdollistaa kasvavan tuotantokapasiteetin lisäksi erikoisruokavaliotuotteiden sekä pienten kuluttajapakkauksien entistä tehokkaamman valmistuksen.

Feelia Ruokakauppana tunnettu Feelian verkkokauppaliiketoiminta yhtiöitettiin 1.5.2021 omaksi yhtiökseen (FodNet Oy) tukemaan liiketoiminnan vahvaa kasvua. Feelia Ruokakaupan liikevaihto kasvoi vuonna 2021 116 prosenttia ja oli 4,7 miljoonaa euroa.  Yhtiö on panostanut erityisesti tunnettuuden kasvattamiseen, logistiikan kehittämiseen sekä markkinointiin. Aktiivista kehitystyötä on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2022.

Perniön Liha Oy ja Pita Factory Oy

Perniön Liha ja Pita Factory liittyivät Fodelia-konserniin vuodenvaihteessa 2021. Yhtiöiden yhdistäminen osaksi Fodelia-konsernia on edennyt suunnitelmien mukaan, ja yhtiöiden välillä on käynnistetty tuotevalikoimia ja myyntikanavia koskevia yhteistyöhankkeita. Näiden hankkeiden kautta voidaan saada merkittäviä synergiaetuja sekä uusia kasvumahdollisuuksia.

Liiketoiminnan kehitys jäi vuonna 2021 tavoitetasoa heikommaksi. Koronapandemia vaikutti negatiivisesti erityisesti Pita Factoryn liiketoimintaan ja myös Perniön Lihan myynti jäi tavoitteista. Yhtiöiden myyntiorganisaatiota on uudistettu loppuvuonna 2021 ja tämän uskotaan tuovan positiivista kehitystä vuodelle 2022.

Pita Factoryn tehtaalla Jokioisissa investoitiin sämpyläkoneeseen, mikä tuo tehokkuutta ja tasalaatuisuutta tuotantoon. Myös Pita Factoryn tuotteiden reseptiikkaa on uudistettu. Perniön Lihan makkarat saivat jälkeen tunnustusta, kun Akateeminen Kiuas-Seura (AKS) valitsi vuoden 2021 parhaaksi lenkkimakkaraksi Perniön Liha Oy:n omistaman Helsingin Makkaratehdas -brändin Cheddar-Jalapenolenkin ja vuoden parhaaksi bratwurstiksi Helsingin Makkaratehtaan Oktober Bratwurst-Duon (Savupaprika & Cheddar).

Fodbar Oy:

Yhteisyrityksemme Fodbarin ensimmäiset kohteet ovat käynnistyneet vuoden 2021 aikana, ja yhtiölle valittu uusi toimitusjohtaja Nina Rokkila on aloittanut työssään 1.2.2022. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli vielä vuonna 2021 vähäinen, mutta kasvunäkymät ovat hyvät.

YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2021 oli 26 380 tuhatta euroa (20 886). Konsernin omavaraisuusaste oli 37,5 % (42,1 %) ja nettovelkaantumisaste 113,6 % (72,3 %). Yhtiön taseen tunnuslukuihin vaikutti tilikauden aikana toteutetut merkittävät investoinnit.

Yhtiön vuoden 2021 nettoinvestoinnit (ilman investointitukea) olivat 6 058 tuhatta euroa (4 965  tuhatta euroa). Investointeihin sisältyy Feelian tehtaan laajennusinvestointi 1 741 tuhatta euroa (vuoden 2021 osuus kokonaiskustannuksista). Tämän lisäksi Feelialla investoitiin kone- ja laitehankintoihin 1 220 tuhatta euroa ja aineettomiin hyödykkeisiin 241 tuhatta euroa. Real Snacks Oy kone- ja laitehankintoihin investoitiin 883 tuhatta euroa, tehdasrakennuksen hankintaan 480 tuhatta euroa ja investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 494 tuhatta euroa. Perniön Lihan ja Pita Factoryn investoinnit olivat 637 tuhatta euroa ja FodNet Oy:n 362 tuhatta euroa.

Feelian, Real Snacksin ja Perniön Lihan investointeihin on myönnetty ELY:n tukea yhteensä noin 1 570 tuhatta euroa. Konserni sai lisäksi vuonna 2021 Business Finlandin kehitystukea liiketoiminnan häiriötilanteessa yhteensä 30 tuhatta euroa.

Konsernin likvidit rahavarat kauden päättyessä olivat 281 tuhatta euroa (1 696). Konsernilla oli 31.12.2021 käytettävissä limiittiä 443 tuhatta euroa. Korollisten velkojen määrä oli 11 507 tuhatta euroa (8 035).
 

YHTIÖN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Vuonna 2022 yhtiö julkaisee seuraavat taloudelliset tiedotteet ja raportit

 • Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 julkaistaan 17.3.2022
 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2022 julkaistaan 3.5.2022
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 julkaistaan 10.8.2022
 • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2022 julkaistaan 2.11.2022

Kaikki yhtiön taloudelliset raportit ja tiedotteet julkistetaan suomeksi, ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.fodelia.fi/sijoittajat.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 12.4.2022. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Yhtiö järjestää tiinpäätöstiedotteesta suomenkielisen sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden webcast-lähetyksenä 9.2.2022 kello 12 alkaen.

Esitystä voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteessa https://fodelia.videosync.fi/2021-h2-tulosjulkistus

Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://www.fodelia.fi

9.2.2022

HALLITUS

Fodelia Oyj

Lisätietoja

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195, sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Fodelia Oyj, talousjohtaja Kati Kokkonen, puhelin 0400 138 396, sähköposti: kati.kokkonen@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, Feelia ruokakauppana tunnettu FodNet, Suomen vanhimpiin makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha, välipalatuotteita ja pitaleipää valmistava Pita Factory sekä yhteisyrityksemme Fodbar, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Omistamamme yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.

www.fodelia.fi