FODELIA OYJ -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2022 (tilintarkastamaton)

Report this content

Fodelia Oyj yhtiötiedote 10.8.2022 klo 8.00

KONSERNIN TAMMI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO KASVOI 22 PROSENTTIA, JA KANNATTAVUUS PARANI

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021 ja ovat samaa yksikköä.

Tammi-kesäkuun 2022 yhteenveto

  • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 22,0 % ja oli 19 686 tuhatta euroa (16 136 tuhatta euroa).
  • Katsauskauden käyttökate oli 1 072 tuhatta euroa (782) ja 5,4 % liikevaihdosta (4,8).
  • Katsauskauden liikevoitto oli 250 tuhatta euroa (81) ja 1,3 % liikevaihdosta (0,5).

Huhti-kesäkuun 2022 yhteenveto

  • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 21,3 % ja oli 10 449 tuhatta euroa (8 617).
  • Katsauskauden käyttökate oli 421 tuhatta euroa (432) ja 4,0 % liikevaihdosta (5,0).
  • Katsauskauden liikevoitto oli 5 tuhatta euroa (121) ja 0,0 % liikevaihdosta (1,4).

Ohjeistus vuodelle 2022

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan noin 40–50 miljoonaa euroa. Liikevoiton ja

suhteellisen kannattavuuden arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna. Ennusteeseen tuo epävarmuutta

Ukrainan sodan vaikutukset materiaalihintoihin, materiaalien saatavuuteen ja yleiseen hintatasoon sekä mahdollinen koronapandemiasta johtuvien rajoitusten lisääminen.


Avainluvut

Konserni 46/22 4–6/21 Muutos-% 16/22 1–6/21 Muutos-% 112/21
Liikevaihto, tuhatta euroa 10 449 8 617 21,3 19 686 16 136 22,0 34 072
Käyttökate, tuhatta euroa 421 432 -2,6 1 072 782 37,0 2 410
    % liikevaihdosta 4,0 5,0 5,4 4,9 7,1
Liikevoitto, tuhatta euroa 5 121 -95,7 250 81 209,0 1 186
    % liikevaihdosta 0,0 1,4 1,3 0,5 3,5
Katsauskauden tulos, tuhatta euroa -74 51 -244,0 30 -48 162,7 653
    % liikevaihdosta -0,7 0,6 0,2 -0,3 1,9
Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 0,01 0,00 -0,01 0,09
Omavaraisuusaste % 34,6 35,8 34,6 35,8 37,5
Nettovelkaantumisaste % 125,9 110,6 125,9 110,6 113,6
Oman pääoman tuotto % -3,1 2,2 0,6 -1,0 6,6
Sijoitetun pääoman tuotto % 2,2 2,3 2,3 0,8 5,5
Taseen loppusumma, tuhatta euroa 27 728 25 568 8,4 27 728 25 568 8,4 26 380
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 137 136 0,7 133 131 1,5 127


KATSAUS LIIKETOIMINTAAN

Toimitusjohtaja Mikko Tahkola:

Fodelia-konsernin liiketoiminta on jatkanut tasaista orgaanista kasvua. Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 22,0 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 21,3 prosenttia. Konsernin tammi-kesäkuun 19,7 miljoonan euron liikevaihto ylittää jo koko vuoden 2019 (pro forma) liikevaihdon.

Liiketoimintaympäristö on säilynyt poikkeuksellisena. Koronapandemiaan liittyvien rajoitustoimien purku on mahdollistanut Foodservice-markkinan positiivisen kehityksen. Päivittäistavarakauppa ry:n tilaston mukaan Foodservice-markkinan myynti Suomessa kasvoi tammi-kesäkuussa 22,4 % edellisvuoteen verrattuna ja palasi koronapandemiaa edeltävälle, vuoden 2019 tasolle. Ukrainan sodan myötä tapahtunut hintojen voimakas nousu tuo puolestaan haasteita kannattavuuskehitykselle. Raaka-aineiden, materiaalien, kuljetuskustannusten ja energiakustannusten nopea nousu edellyttävät jatkuvia hintaneuvotteluja ja oman toiminnan tehostamista.

Fodelia-konsernissa Feelia Foodservice -liiketoiminta on päässyt erittäin hyvään vauhtiin. Katsauskaudella on saatu merkittäviä uusia asiakkuuksia. Foodservice-markkinan piristyminen on tukenut liiketoimintaa ja kesän tapahtumat ovat tuoneet lisää liikevaihtoa. Liiketoiminta on hyvällä kasvu-uralla ja kannattavuus on palautunut haastavan korona-ajan jälkeen paremmalle tasolle.  Feelian Foodservice -liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 41,7 prosenttia ja käyttökate oli yli 10 %.

Kuluttajille suunnattu Feelia Ruokakauppa (FodNet) on ollut muutosvaiheessa. Toimintaa ja verkkokauppa-alustaa on aktiivisesti kehitetty ja organisaatiota on uudistettu. Liikevaihdon kasvu on kuitenkin hidastunut ja jäänyt yksikölle asetetuista tavoitteista. Ruoan verkkokauppaliiketoiminta on edelleen kiinnostava liiketoiminta-alue, mutta panostuksia vähennetään hieman ja haetaan kustannussäästöjä toiminnan sopeuttamiseksi.

Konsernissa on käynnistetty merkittävä ohjausmallin muutos, jossa Real Snacksin, Perniön Lihan, Pita Factoryn ja FodNetin liiketoiminnat yhdistettiin 1.7.2022 alkaen uuteen Fodelia Retail -yksikköön. Kyseisten yksiköiden kannattavuus on tavoitteita alhaisemmalla tasolla, ja muutoksella haetaan synergiaetuja ja kustannussäästöjä sekä toiminnan selkeyttämistä. Jatkossa raportoimme konsernin tytäryhtiöiden liiketoiminnan jaettuna Feeliaan ja Fodelia Retailiin.

Konsernin yhteisyrityksen Fodbarin liiketoiminta ei ole käynnistynyt suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa, ja se vaikuttaa tällä hetkellä vielä negatiivisesti konsernin tuloskehitykseen. Yhtiön toiminnassa nähdään edelleen paljon potentiaalia, mutta sopimusten saanti ja toiminnan käynnistyminen suunnitellussa laajuudessa vie aikaa.

Epävarmassa maailmantilanteessa katsomme luottavasti tulevaisuuteen. Feelian liiketoiminnan uskotaan jatkavan vahvaa kehitystä ja uudistettu liiketoimintarakenne tuo tehokkuutta Fodelia Retailin toimintaan.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 19 686 tuhatta euroa (16 136). Kasvua vertailukaudesta oli noin 22,0 % eli 3 550 tuhatta euroa. Liikevaihdon kasvu tuli erityisesti Feelian ja FodNetin liiketoiminnasta, joiden liikevaihto kasvoi 38,9 prosenttia.

Huhti-kesäkuussa konsernin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta noin 21,3 % ja oli 10 449 tuhatta euroa (8 617).

Liikevaihto yksiköittäin/ liiketoiminta-alueittain 4–6/22 4–6/21 Muutos-% 1–6/22 1–6/21 Muutos-% 1–12/21
Real Snacks Oy 2 109 2 001 5,4 3 965 3 892 1,9 8 077
Feelia Oy ja FodNet Oy* 6 331 4 806 31,7 12 347 8 891 38,9 19 519
Perniön Liha Oy ja Pita Factory Oy 2 008 1 865 7,7 3 389 3 434 -1,3 6 697
Muut yksiköt ja eliminoinnit 1 -55 -15 -81 -221
Fodelia-konsernin liikevaihto yhteensä 10 449 8 617 21,3 19 686 16 136 22,0 34 072

*Feeliasta osittaisjakautumisen kautta 1.5.2021 syntynyt FodNet Oy raportoidaan samassa segmentissä Feelian kanssa

Liikevoiton kehitys

Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 250 tuhatta euroa (81) ja huhti-kesäkuussa 5 tuhatta euroa (121). Liikevoitto kehittyi erityisen suotuisasti Feelia Foodservice -liiketoiminnassa. Myös Real Snacksin sekä Perniön Lihan ja Pita Factoryn yhteenlaskettu liikevoitto kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin huhti-kesäkuun liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna. Liiketoimintayksiköiden yhteenlaskettu liikevoitto kasvoi 48 prosenttia, mutta tulosta laski emoyhtiön ja yhteisyrityksen toiselle kvartaalille ajoittuneet kustannukset sekä eliminointien ja liikearvopoistojen kohdentuminen eri kvartaalien välillä.

Liikevoitto yksiköittäin/ liiketoiminta-alueittain 4–6/22 4–6/21 Muutos-% 1–6/22 1–6/21 Muutos-%        1–12/21
Real Snacks Oy 103 91 13,1 177 164 7,6 304
Feelia Oy ja FodNet Oy* 387 240 61,2 674 474 42,1 1 898
Perniön Liha Oy ja Pita Factory Oy 111 76 46,6 57 44 29,1 136
Muut yksiköt ja eliminoinnit -516 -255 -102,4 -498 -442 -12,8 -833
Liiketoimintojen tulos (EBITA) 85 152 -44,0 410 241 70,0 1 505
Konserniliikearvopoistot -80 -31 -155,0 -160 -160 0 -320
Fodelia-konsernin liikevoitto yhteensä 5 121 -95,7 250 81 209,0 1 186

*Feeliasta osittaisjakautumisen kautta 1.5.2021 syntynyt FodNet Oy raportoidaan samassa segmentissä Feelian kanssa.


LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT

Feelian liiketoiminta kehittyi katsauskaudella suotuisasti. Liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 38,9 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja liikevoitto parani 42,1 %. Feelia Ruokakaupan (1.5.2021 alkaen FodNet Oy) liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 26,9 %.

Feelian Foodservice -liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 41,7 %. Yhtiö sai katsauskaudella merkittäviä uusia Foodservice-asiakkuuksia. Feelia allekirjoitti sopimuksen Vantaan tilapalvelut Vantti Oy:n kanssa ateriakomponenttien toimittamisesta Vantti Oy:n toimipisteisiin. Hankinnan kokonaisarvo neljälle vuodelle on Vantin arvion mukaan 10–12 miljoonaa euroa. Sopimuksen ansiosta Vantin valikoimiin tulee yli 40 Feelian toimittamaa tuotetta. Yhteistyö käynnistyi kesän aikana. Lisäksi Feelia valittiin valtakunnallisen hoiva-alan palveluja tarjoavan Validia Oy:n ateriapalvelukumppaniksi. Yhteistyöhön kuuluu hoivayksikön koko ateriapäivä sisältäen aamupalan, lounaan, päivällisen sekä iltapalan lisukkeineen. Validia käyttää Feelian hoiva-asiakkaille räätälöityä tilausjärjestelmää, joka helpottaa päivittäistä tekemistä merkittävästi. Yhteistyö Feelian ja Validian välillä on jo käynnistynyt, ja kyseessä on Feelian suurin yksittäinen hoivasektorin asiakkuus. Lisäksi Feelia sai useita pienempiä uusia asiakkaita.

Feelian Foodservice -liiketoimintaa tuki katsauskaudella koronapandemiaan liittyvien rajoitusten poistuminen ja markkinan palautuminen koronapandemiaa edeltävälle, vuoden 2019 tasolle. Liiketoiminnassa on onnistuttu parantamaan kannattavuutta kustannusten voimakkaasta noususta huolimatta.

Feelia Ruokakaupan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 26,9 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvun vauhti on kuitenkin hidastunut ja sisäisiin kasvutavoitteisiin ei ole täysimääräisinä päästy. Tämän seurauksena liiketoiminnassa on käynnistetty kustannusten sopeuttamistoimenpiteitä.

Real Snacksin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 1,9 %. Yhtiön kannattavuus parani liikevoiton kasvaessa 7,6 prosenttia. Huhti-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia ja liikevoitto parani 13,1 prosenttia. Yhtiössä on pystytty kasvattamaan omien tuotteiden osuutta liikevaihdosta ja saamaan kannattavuuden kannalta parempia sopimuksia ns. kaupan merkkejä koskien.

Perniön Lihan ja Pita Factoryn liikevaihto oli tammi-kesäkuussa likimain edellisvuoden tasolla, mutta kannattavuus parani. Perniön Lihan liikevaihto kehittyi suotuisasti huhti-kesäkuussa. Yhtiö on saanut parempia valikoimapeittoja kauppaketjuihin. Pita Factoryn tehtaan toimintaa on kehitetty investoimalla uuteen tuotantolinjaan.

Vähittäiskauppa-asiakkuuksiin keskittyvien Real Snacksin, Perniön Lihan ja Pita Factoryn liiketoimintaan on katsauskaudella vaikuttanut raaka-aineiden, materiaalien, energian ja kuljetuskustannusten nopea nousu. Yhtiöissä on käyty aktiivisia hintaneuvotteluja hyvässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Hintojen nousun negatiivisia vaikutuksia on pystytty hallitsemaan kohtuudella. Osa uusista myyntihinnoista astuu kuitenkin voimaan vasta toisella vuosipuoliskolla.

FodNetin (Feelia Ruokakauppa), Real Snacksin, Perniön Lihan ja Pita Factoryn liiketoiminnat yhdistettiin 1.7.2022 alkaen uuteen Fodelia Retail liiketoiminta-alueeseen, jota johtaa yhtiöiden toimitusjohtaja Sanna Kittelä. Fodelia Retail keskittyy vähittäiskauppa-asiakkuuksiin ja kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan. Fodelia-konsernin julkistettavat talousluvut esitetään muutoksen jälkeen uuden rakenteen mukaisesti. Liiketoimintarakenteen muutoksella pyritään tehostamaan ja selkeyttämään toimintoja, saamaan kustannussäästöjä sekä vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Konsernissa käynnistetään fuusiosuunnittelu tavoitteena yhdistää Fodelia Retail liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yksiköt myös juridisesti yhdeksi yksiköksi.

YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2022 oli 27 728 tuhatta euroa (25 568). Konsernin omavaraisuusaste 30.6.2022 oli 34,6 % (35,8) ja nettovelkaantumisaste 125,9 % (110,6). Konsernin likvidit rahavarat kauden päättyessä olivat 112 tuhatta euroa (1 712). Korollisten velkojen määrä oli 12 199 tuhatta euroa (11 845). Korolliset nettovelat olivat 12 087 tuhatta euroa (10 133).

Konsernin nettoinvestoinnit tammi-kesäkuussa olivat 1 210 tuhatta euroa (2 634). Investoinnit jakautuivat yhtiöittäin seuraavasti: Feelia Oy 693 tuhatta euroa, FodNet Oy 116 tuhatta euroa, Real Snacks Oy 105 tuhatta euroa, Pita Factory Oy 228 tuhatta euroa, Perniön Liha Oy 52 tuhatta euroa ja Fodelia Oyj 16 tuhatta euroa.

YHTIÖN HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Konsernin henkilömäärät

Henkilömäärä keskimäärin (FTE) 1–6/22 1–6/21 Muutos-% 1–12/21
Real Snacks Oy 22 20 10,0 21
Feelia Oy + FodNet Oy 76 77 -1,3 70
Perniön Liha Oy ja Pita Factory Oy 28 29 -3,5 31
Muut yksiköt 7 5 40,0 5
Yhteensä 133 131 1,5 127

Henkilömäärä kasvoi vertailukaudesta 2 henkilöä.

YHTIÖN STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Fodelia toimii suomalaisten elintarvikeyhtiöiden holdingyhtiönä.  Tehtävämme (missio) on kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä menestystarinoita ja tavoitteemme (visio) on olla halutuin ja menestyvin elintarvikealan uudistaja.

Fodelian strategiana on omistaa elintarvikealan elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti. Fodelia erottautuu uusilla, innovatiivisilla ja vastuullisilla tuotteilla ja konsepteilla. Strategiaamme kuuluu konserniyhtiöiden välinen yhteistyö sekä synergioiden hyödyntäminen. Fodelia tukee tytäryhtiöidensä liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä tuomalla investointimahdollisuuksia, osaamista sekä parhaita käytäntöjä konserniyhtiöiden käyttöön. Tämän lisäksi Fodelian tavoitteena on hallita tytäryhtiöportfoliotaan tunnistamalla uusia kasvumahdollisuuksia, sekä tarvittaessa myös luopumalla omistetuista yhtiöistä.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Konsernin liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa vuonna 2026.
  • Konsernin liikevoittomarginaali on noin 8–10 %.
  • Konsernin sijoitetun pääoman tuotto on yli 10 %.
  • Konsernin korolliset velat suhteessa käyttökatteeseen ovat alle 3.

Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 % tuloksestaan osinkoina omistajilleen.

Esitetyt tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön toimintaan liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa sen tulokseen tai taloudelliseen asemaan vaihtelevissa määrin.

Ukrainan sota

Fodelialla ei ole omaa teollista toimintaa eikä myyntiä Ukrainan, Venäjän ja Valkovenäjän markkinalle. Snacks-liiketoimintaan hankitaan auringonkukkaöljyä Ukrainasta. Ukrainan sodalla on nähtävissä välillistä vaikutusta raaka-aine- ja materiaalihintoihin ja saatavuuteen, sekä yleiseen hintatasoon, inflaatiokehitykseen ja korkojen nousuun.  Sodan vaikutus näkyy katsauskaudella Fodelia-konsernin tuloksessa kohonneina kustannuksina, joita saadaan osittain vietyä myyntihintoihin vasta toisella vuosipuoliskolla. Sota välillisine vaikutuksineen tuo yleistä epävarmuutta markkinaan ja yhtiöiden toimintaan.

Muut riskit

Mahdollinen koronapandemiasta johtuvien rajoitusten lisääminen vaikuttaa erityisesti Foodservice-markkinaan ja sen myötä Feelian toimintaan. Näiden lisäksi mahdolliset muutokset asiakkuuksissa ja kuluttajien ostovoimassa sekä kulutuskäyttäytymisessä voivat vaikuttaa yhtiön lähiajan näkymiin.

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 10.8.2022 klo 12 osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://fodelia.videosync.fi/2022-h1-tulosjulkistus. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://www.fodelia.fi

10.8.2022

HALLITUS

Fodelia Oyj

Lisätietoja

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195, sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Fodelia Oyj, talousjohtaja Kati Kokkonen, puhelin 0400 138 396, sähköposti: kati.kokkonen@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

"Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, Feelia ruokakauppana tunnettu FodNet, Suomen vanhimpiin makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha, välipalatuotteita ja pitaleipää valmistava Pita Factory sekä yhteisyrityksemme Fodbar, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Omistamamme yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin."

www.fodelia.fi