Fodelia Oyj:n 20 suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

Report this content

Fodelia Oyj
Yhtiötiedote 28.11.2019 kello 17:35

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Seuraavassa taulukossa esitetään Fodelia Oyj:n ("Fodelia" tai "Yhtiö") 20 suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen Yhtiön suorittaman listautumisannin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("Listautumisanti") jälkeen. Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon (tilannepäivä 26.11.2019).

Sija Osakkeenomistaja Määrä (kpl) Osuus (%)
1 Tahkola Mikko Kalervo 2 195 739 31,1 %
2 Ojala Jukka Matti 1 078 656 15,3 %
3 Kamula Antti Mikko Johannes 615 864 8,7 %
4 Liukko Raimo Ylermi 444 306 6,3 %
5 Lahti Juha Mikko Tapio 400 974 5,7 %
6 Paso Mikko Antero 399 533 5,7 %
7 Tahkola Eeva-Liisa 235 905 3,3 %
8 Kivioja Jukka Antero 178 981 2,5 %
9 Nordnet Bank AB 114 931 1,6 %
10 Callardo Capital Oy 111 628 1,6 %
10 Winduo Oy 111 628 1,6 %
12 Hintsala Eino Ensio 93 024 1,3 %
12 Takoa Invest Oy 93 024 1,3 %
14 OP-Henkivakuutus Oy 72 452 1,0 %
15 Zeroman Oy 40 131 0,6 %
16 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 39 800 0,6 %
17 Ristinen Jaakko Ilmari 35 897 0,5 %
18 Rio Group Oy 14 131 0,2 %
19 Nikkonen Matti Olavi 13 794 0,2 %
20 Vahtola Miika Juhani 11 715 0,2 %
  20 suurinta yhteensä 6 302 113 89,4 %
  Muut osakkeenomistajat 749 667 10,6 %
  Yhteensä 7 051 780 100,0 %

 

Lisätietoja 

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195
Sähköposti: 
mikko.tahkola@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: 
heikki.saukola@fi.ey.com

 

Fodelia lyhyesti

Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia ja snacks-tuotteita valmistava Real Snacks. Ne ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin. 

Tärkeitä tietoja

Tämän asiakirjan sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Ernst & Young eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan yhtiöesitteen tietojen perusteella. 

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista. 

Tämä asiakirja ei ole myöskään tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua. 

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Tilaa