• news.cision.com/
  • Fodelia Oyj/
  • Fodelia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 12.4.2022 ja hallituksen järjestäytyminen

Fodelia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 12.4.2022 ja hallituksen järjestäytyminen

Report this content

Fodelia Oyj Yhtiötiedote 12.4.2022 klo 14.00

Fodelia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2022 Helsingissä. Yhtiökokous järjestettiin osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistajat ja osakkeenomistajien asiamiehet osallistuivat yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan 17.5.2022 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2022 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Toimielinten valinnat ja palkkiot

Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) henkilöä. Hallituksen kokouspalkkioksi vahvistettiin hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja hallituksen jäsenelle 1 200 euroa per kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön periaatteiden mukaisesti.

Hallituksen jäseniksi valittiin Helene Auramo, Markku Lampela, Marc Moberg, Mikko Paso ja Eero Raappana sekä uutena jäsenenä Emma Tahkola.

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti, KHT. Tilintarkastajille maksetaan palkkiota heidän yhtiölle esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 500 000 osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq First North Growth Market -kauppapaikan julkisessa kaupankäynnissä ja osakkeista maksettava vastike on Fodelia Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2023 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 700 000 osakkeen suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä on noin 9,4 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista osakeannin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan poiketa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu anti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2023 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.fodelia.fi viimeistään 20.4.2022.

Hallituksen järjestäytyminen

12.4.2022 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Fodelia Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikko Pason ja varapuheenjohtajaksi Markku Lampelan.

Fodelia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195

sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

"Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, Feelia ruokakauppana tunnettu FodNet, Suomen vanhimpiin makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha, välipalatuotteita ja pitaleipää valmistava Pita Factory sekä yhteisyrityksemme Fodbar, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Omistamamme yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin."

www.fodelia.fi

Tilaa