Fondia 2021: Kasvu ei vielä riittänyt hyvään tulokseen

Report this content

Fondia Oyj

Yhtiötiedote

17.2.2022 klo 8.30 

Fondia Oyj -konserni: Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 (Tilintarkastettu)

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita.

Heinä–joulukuun 2021 yhteenveto:

 • Liikevaihto 10,5 miljoonaa euroa (9,1), muutos 14,8 %
 • Käyttökate (EBITDA) 0,2 miljoonaa euroa (0,6)
 • Käyttökate-% (EBITDA-%) 1,6 % (6,5)
 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 0,4 miljoonaa euroa (0,6)*
 • Vertailukelpoinen käyttökate-% (EBITDA-%) 3,9 % (6,5)*
 • Liikevoitto (EBIT) -0,3 miljoonaa euroa (0,2)
 • Liikevoitto-% (EBIT-%) -2,4 % (2,1)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 0,0 miljoonaa euroa (0,2)*
 • Vertailukelpoinen liikevoitto-% (EBIT-%) -0,1 % (2,1)*
 • Kauden tulos -0,2 miljoonaa euroa (0,1)
 • Vertailukelpoinen kauden tulos 0,0 miljoonaa euroa (0,1)*
 • Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta 50 % (47)
 • Henkilöstö (kauden keskimääräinen FTE) 142 (126), muutos 12,7 %

*Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kirjattu heinä–joulukuussa 2021, mutta ei heinä–joulukuussa 2020.

Tammi–joulukuun 2021 yhteenveto:

 • Liikevaihto 21,1 miljoonaa euroa (19,6), muutos 7,4 %
 • Käyttökate (EBITDA) 1,1 miljoonaa euroa (1,9)
 • Käyttökate-% (EBITDA-%) 5,4 % (9,8)
 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1,4 miljoonaa euroa (1,9)*
 • Vertailukelpoinen käyttökate-% (EBITDA-%) 6,6 % (9,5)*
 • Liikevoitto (EBIT)  0,4 miljoonaa euroa (1,3)
 • Liikevoitto-% (EBIT-%) 1,9 % (6,5)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 0,6 miljoonaa euroa (1,3)*
 • Vertailukelpoinen liikevoitto-% (EBIT-%) 3,0 % (6,5)*
 • Tilikauden tulos 0,3 miljoonaa euroa (0,8)
 • Vertailukelpoinen tilikauden tulos 0,5 miljoonaa euroa (0,8)*
 • Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta 48 % (45)
 • Henkilöstö (kauden keskimääräinen FTE) 135 (129), muutos 4,7 %
 • Osakekohtainen nettotulos 0,07 euroa (0,21)
 • Hallituksen osingonjakoehdotus on 0,28 euroa osaketta kohden

*Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kirjattu heinä–joulukuussa 2021, mutta ei tilikaudella 2020.

AVAINLUVUT

Fondia Oyj konserni 7-12/2021 7-12/2020 Muutos, % 1-12/2021 1-12/2020 Muutos, %
Liikevaihto, 1 000 eroa 10 455 9 108 14,8 % 21 107 19 643 7,4 %
Käyttökate (EBITDA) 1 000 euroa 169 591 -71,4 % 1 142 1 932 -40,9 %
    % liikevaihdosta 1,6 % 6,5 % 5,4 % 9,8 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), 1 000 euroa 413 591 -30,2 % 1 386 1 932 -28,3 %
    % liikevaihdosta 3,9 % 6,5 % 6,6 % 9,8 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa -250 195 -228,0 % 393 1 273 -69,1 %
    % liikevaihdosta -2,4 % 2,1 % 1,9 % 6,5 %
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)* -6 195 -103,1 % 637 1 273 -50,0 %
     % liikevaihdosta* -0,1 % 2,1 % 3,0 % 6,5 %
Kauden tulos, 1 000 euroa -220 80 -375,9 % 259 827 -68,7 %
     % liikevaihdosta -2,1 % 0,9 % 1,2 % 4,2 %
Vertailukelpoinen kauden tulos*, 1 000 euroa -25 80 -131,9 % 454 827 -45,1 %
     % liikevaihdosta* -0,2 % 0,9 % 2,2 % 4,2 %
Nettovelkaantumisaste % -70,9 % -86,9 % -70,9 % -86,9 %
Omavaraisuusaste %           56,1 % 60,1 % 56,1 % 60,1 %
Oman pääoman tuotto (ROE) % 4,7 % 13,7 % 4,7 % 13,7 %
Keskimääräinen kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettu henkilöstömäärä (FTE) 142 126 12,7 % 135 129 4,7 %
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 9 191 10 162 9 191 10 162
Osakekohtainen nettotulos, euroa -0,06 0,02 0,07 0,21

* Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat tulosta rasittaneet kertaluontoiset kulut, jotka olivat yhteensä 244 tuhatta euroa tilikaudella 2021. Kaikki kertaluontoiset kulut on kirjattu joulukuussa 2021 ja ne liittyvät toimitusjohtajan vaihdokseen. Tilikaudella 2020 ei kirjattu kertaluontoisia kuluja.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022 

Fondia odottaa vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

TOIMITUSJOHTAJA HARRI SAVOLAINEN:

Tilikaudelle 2021 meillä oli kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli palaaminen voimakkaan kasvun polulle ja toinen oli kansainvälisen liiketoiminnan saaminen kannattavaksi. Liikevaihto kasvoi 7,4 % vertailukauteen nähden, mihin emme ole kuitenkaan tyytyväisiä. Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi erinomaisesti 33,8 % vertailukaudesta, josta Ruotsin kasvu edusti valtaosaa kasvaen 32,3 % vertailukaudesta. Suomen liikevaihdon 1,9 % kasvu vertailukauteen nähden ei ollut riittävää tuloksellisesti. Suomen liiketoiminnan heikompaan kasvuun vaikutti henkilöstön suuri vaihtuvuus, riittämätön myynti ja osittain pandemian aiheuttama markkinaepävarmuus. Toisena tavoitteena ollut kansainvälisen liiketoiminnan kannattavaksi saaminen onnistui Ruotsin vahvan tulosvuoden ansiosta. Päätavoitteemme yhdessä tähtäsivät liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseen , jossa emme tilikaudella onnistuneet. Suomen liiketoiminnan heikko kasvu ja kulutaso vaikuttivat koko konsernin heikkoon vertailukelpoiseen liikevoittoprosenttiin, joka oli 3,0 % (6,5). Tilikauden loppu oli kuitenkin nousujohteinen ja selkeä käännekohta alkaneelle muutokselle.

Myynti oli tilikaudella tavoiteltua heikompaa, vaikka lakiosastopalvelun myynti kasvoi hyvin vertailukauteen nähden. Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa lakiosastopalvelun ja muiden tuotteistettujen jatkuvien palveluiden osuutta kaikilla markkina-alueilla ja sitä kautta myös kansainvälisen liiketoiminnan osuutta konsernin kokonaisliikevaihdosta.  Tässä onnistuimme tilikaudella hyvin. Konsernin liikevaihdosta kaikkien jatkuvien palveluiden osuus oli 48 % (45). Lakiosastoasiakkaiden ja muiden jatkuvien palveluiden piirissä olevien asiakkaiden kokonaislaskutuksen osuus oli 73 % (70) liikevaihdosta. Ruotsissa jatkuvan lakiosastopalvelun kysyntä kasvoi tilikaudella mainiosti ja liiketoiminnan kaikkien jatkuvien palveluiden osuus oli jo 36 % (28). Baltian liikevaihdosta kaikkien jatkuvien palveluiden osuus oli 17 % (19). Kansainvälisen liikevaihdon osuus kasvoi konsernin kokonaisliikevaihdosta ja oli tilikaudella 23 % (19).

Konsernin vertailukelpoista tulosta tilikaudella rasitti Suomen liiketoiminnan kasvaneet kulut. Kannattavuutta rasittivat lisäksi henkilövaihtuvuudesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ja maltillinen liikevaihtokehitys sekä kasvaneet henkilöstökulut.  

Tilikauden lopulla selkeytimme liiketoiminnan perustekemistä fokusoiden myyntiin, arvon tuottamiseen asiakkaille ja henkilöstöön. Myynnissä tunnistimme prosessin alkupäässä haasteita ja tehostimme toimintaa näiltä osin. Lisäksi ylläpidimme asiakastyössä fokusta lakiosastopalvelussa, jonka rinnalla tehostimme myös muiden jatkuvien palveluiden markkinointia ja myyntiä. Näitä palveluja ovat muun muassa Hallituksen sihteeripalvelut ja Tietosuojavastaavan tehtävät palveluna, jotka toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina. Jatkuvien palveluiden ohella panostimme myös projekti- ja toimeksiantoluonteisen liiketoiminnan kehittämiseen ja transaktioliiketoiminnan uudistamiseen. Transaktioliiketoimintaan rekrytoimme vuoden lopulla uusia kokeneita juristeja, jotka aloittavat alkuvuodesta 2022.

Tilikaudella Suomen liiketoiminnassa oli poikkeuksellista henkilöstöpoistumaa, johon onnistuimme reagoimaan nopeasti korvaavin rekrytoinnein. Henkilöstön suuri vaihtuvuus aiheutti ylimääräisiä kuluja ja sitoi resursseja asiakkuussiirtoihin, rekrytointiprosessiin sekä perehdyttämiseen. Samalla rekrytoidut työntekijät tarjosivat erinomaisen tuen alkaneelle muutokselle ja rekrytointeja jatketaan myös tarpeen mukaan. Fondian vetovoima työnantajana on pysynyt erinomaisena, mistä olemme tyytyväisiä. Tilikaudella rekrytoinnit mahdollistivat meille myös uuden ja asiakastoimeksiantoja tekevän Legal Tech ja Design –tiimin perustamisen.

Jatkoimme myös pitkän tähtäimen strategian toteuttamista toiminnan tehostamisessa ja paransimme organisaation keskimääräistä tuottavuutta tilikaudella 5,4 % vertailukauteen nähden. Panostimme tilikaudella myös osaamisen kehittämiseen ja työntekijäymmärryksen kasvattamiseen osana strategiaamme niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Nämä panostukset tuottivat tulosta ja saimme tunnustuksena työstä Future Workplaces -sertifikaatin. Kaikissa toimintamaissamme henkilöstötyytyväisyys nousi erinomaiselle tasolle. Tämän lisäksi henkilöstökyselyn hyvä eNPS-tulos 41 (19) tuki hyvin henkilöstömme verkostoihin perustuvaa rekrytointiamme.

Teknologiahanke eteni tilikaudella suunnitellusti. Hankkeen tavoitteena on tuottavuuden ja laskutusasteen tehostaminen sekä uuden liiketoiminnan mahdollistaminen. Tilikaudella toteutettiin uudet verkkosivut, MyFondia-palvelualustan arkkitehtuurisuunnittelu ja ensimmäisten uusien MyFondia-sovellusten kehittäminen. Sovellukset liittyvät myyntiin ja markkinointiin sekä toimintamalliin asiakkaidemme kanssa. Seuraavaksi teknologiahanke siirtyy kehittämään Virtuaalilakimies-palvelua. Hanke jatkaa myös MyFondian kehitystyötä keskittyen yhden digitaalisen palvelukanavan- ja kokemuksen luomiseen. Teknologiahanke on osittain Business Finlandin rahoittama ja osittain Fondian oma investointi.  

Jatkamme aloitettua muutosmatkaa keskittyen liiketoiminnan kannalta olennaisiin asioihin ja tekoihin: juridiseen asiakastyöhön, myyntiin, lisäarvon tuottamiseen asiakkaille ja henkilöstön hyvinvointiin. Lisäksi arvioimme tarkkaan myös muita mahdollisia kustannustehokkuutta lisääviä toimenpiteitä, kuitenkaan vaarantamatta asiakastyömme laatua tai hyvää asiakas- ja työntekijäkokemusta. Pyrimme pitämään liiketoimintamme suoraviivaisena ja helposti lähestyttävänä. Suhtaudumme luottavaisesti kasvuun ja kannattavuutemme parantumiseen kuluvalla tilikaudella.  

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Fondia julkistaa tilinpäätöksen tammi–joulukuulta 2021 torstaina 17.2.2022 klo 8.30. Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään samana päivänä klo 12.00 Fondian Helsingin toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu 11, Helsinki.

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen ennakkoon osoitteeseen ir@fondia.com. Katsauksen esittelee va. toimitusjohtaja Harri Savolainen. Esitystä voi myös seurata livestreamina osoitteessa https://fondia.videosync.fi/2021-tilinpaatostiedote.  

Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa https://services.fondia.com/sijoittajille.

Helsingissä 17.2.2022

Fondia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Va. toimitusjohtaja Harri Savolainen

puh. 040 502 1919

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

Fondia lyhyesti

Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 170 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Multimedia

Multimedia