• news.cision.com/
  • Fondia/
  • Fondia keskeyttää listautumisannin merkintäajan moninkertaisen ylimerkinnän vuoksi ja on jättänyt listalleottohakemuksen First North -markkinapaikalle

Fondia keskeyttää listautumisannin merkintäajan moninkertaisen ylimerkinnän vuoksi ja on jättänyt listalleottohakemuksen First North -markkinapaikalle

Report this content

Fondia Oyj

Yhtiötiedote 24.3.2017 kello 16.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Fondia keskeyttää listautumisannin merkintäajan moninkertaisen ylimerkinnän vuoksi ja on jättänyt listalleottohakemuksen First North -markkinapaikalle

Fondia Oyj:n (”Fondia” tai ”Yhtiö”) suunnattu osakeanti ja -myynti (yhdessä ”Listautumisanti”) on ylimerkitty moninkertaisesti, ja Yhtiön hallitus on Listautumisannin ehtojen mukaisesti päättänyt keskeyttää instituutio- ja yleisöannin merkintäajan tänään 24.3.2017 klo 16.30 samanaikaisesti Henkilöstöannin merkintäajan päättymisen kanssa.

Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 390 000 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) ja nykyiset osakkeenomistajat Marianne Saarikko Janson ja Mårten Janson sitoutuivat myymään enintään 261 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet” ja yhdessä Antiosakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”). Listautumisannissa tarjottiin yhteensä enintään 651 000 Tarjottavaa Osaketta merkittäväksi ja ostettavaksi institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä Fondia-konsernin henkilöstölle Suomessa, Ruotsissa ja Virossa (”Henkilöstöanti”). Listautumisannin merkintäaika alkoi 20.3.2017.

Merkintäajan keskeyttäminen vaikuttaa Listautumisannin aikatauluun seuraavasti:

Yhtiön hallitus päättää arviolta maanantaina 27.3.2017 Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta, eli lopullisesta määrästä, lopullisen määrän jakautumisesta Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä sekä Listautumisannissa tehtyjen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Fondia tiedottaa Listautumisannin lopullisesta tuloksesta yhtiötiedotteella samana päivänä, eli arviolta 27.3.2017, jolloin myös hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä lähetetään sähköpostitse vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille. Mahdollisten hylättyjen sekä leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta, eli viimeistään maanantaina 3.4.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, johon merkinnät on maksettu, merkintämaksut palautetaan viimeistään seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa, eli viimeistään keskiviikkona 5.4.2017. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa.

Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset heille jaetut Tarjottavat Osakkeet pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään keskiviikkona 29.3.2017 kello 16.00. Yleisö- ja Henkilöstöannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Antiosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta maanantaina 3.4.2017 ja Instituutioannissa merkityiksi hyväksyt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta tiistaina 4.4.2017.

Fondia on tänään jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle (”First North”). Yhtiön osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa on arviolta 4.4.2017 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on FONDIA.

Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena Fondian hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy.

Fondia Oyj

HALLITUS                                                                                       

Lisätietoja:

Salla Vainio, toimitusjohtaja, puh. 020 7205 429

Marianne Saarikko Janson, kaupallinen johtaja, puh. 020 7205 401

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

Fondia Oyj lyhyesti:

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 noin 14,9 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 100 työntekijää. www.fondia.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Hongkongissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei tulla rekisteröimään eikä niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933 muutoksineen) mukaisesti eikä niitä saa tarjota Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut eikä tule antamaan valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Listautumisannista ei julkaista Esitedirektiivin mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Lisätietoja:

Salla Vainio, toimitusjohtaja, puh. 020 7205 429

Marianne Saarikko Janson, kaupallinen johtaja, puh. 020 7205 401

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

Tilaa