FONDIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiötiedote 

15.3.2018 klo 10.15

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään torstaina 15.3.2018 klo 9 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2018 alkaen.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti yli 43% yhtiön osakkeista ja äänistä edustavien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa,

hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa, ja

hallituksen muille jäsenille kullekin 1.500 euroa kuukaudessa.

Matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Yli 43 % yhtiön osakkeista ja äänistä edustavien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki, Joséphine Mickwitz ja Juha Sarsama ja uutena jäsenenä Lara Saulo. Hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Peter Åhman jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 400.000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10,2 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16.2.2017 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 300.000 osaketta, mikä vastaa noin 7,6% prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä monenkeskisessä kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16.2.2017 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.                 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.3.2018.

FONDIA OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Salla Vainio

puh. 020 7205 429

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

Fondia lyhyesti

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 17,5 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 120 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fondia on vuonna 2004 perustettu liikejuridiikan täyden palvelun yritys ja edelläkävijä uudenlaisten palvelumallien ja teknologian hyödyntämisessä alallaan. Fondia on ylpeästi erilainen lakipalveluyritys, jonka päätuotteena on ulkoistettu lakiosasto, Legal Department as a Service (LDaaS). Siinä, missä alan yritysten palvelut perinteisesti pohjautuvat tuntipohjaiseen laskutukseen, tarjoaa Fondia asiakkailleen valmiiksi paketoituja kiinteästi hinnoiteltuja palvelukonsepteja, joita asiakas voi hankkia tarpeen mukaan. Fondia on onnistunut luomaan asiakkailleen uudenlaisia tapoja hankkia lakipalveluja ja hyödyntämään palvelumalleissaan digitaalisia ympäristöjä. Fondialla on jo yli kaksisataa lakiosastokumppania ja yli 160 työntekijää. Fondian pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimipaikat myös seitsemässä muussa kaupungissa Suomessa sekä Tallinnassa, Vilnassa, Tukholmassa ja Göteborgissa.

Tilaa