Fondian uusi osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinohjelma

Report this content

Fondia Oyj

Yhtiötiedote                                                                                       

29.10.2021 klo 08.35

Fondia Oyj:n uusi osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinohjelma

Fondia Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta osakepohjaisesta sitouttamis- ja kannustinohjelmasta (”osakeohjelma”), jonka suunnittelun aloittamisesta yhtiö tiedotti 26.8.2021. Osakeohjelman tarkoituksena on edistää yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista sekä tarjota osallistujille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, ja tätä kautta kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa.

Osakeohjelma on suoriteperusteinen ja koostuu kolmen tilikauden mittaisista ansaintajaksoista. Hallitus päättää vuosittain uusien ansaintajaksojen alkamisesta sekä niiden ehdoista ja osallistujista. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2024.

Osakeohjelmassa osallistujilla on mahdollisuus ansaita Fondia Oyj:n osakkeita hallituksen asettamien yhtiön taloudelliseen ja strategiseen suoriutumiseen liittyvien ansaintakriteerien perusteella. Hallitus päättää kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit ja kunkin ansaintakriteerin tavoitetasot ansaintajakson alussa.

Hallitus valitsee erikseen osallistujat kullekin ansaintajaksolle. Tavoitteena on mahdollistaa henkilöstön laaja osallistuminen ohjelmaan, minkä vuoksi lähtökohtaisesti kahteen peräkkäiseen ansaintajaksoon ei voi osallistua. Ensimmäisellä ansaintajaksolla 2022—2024 kohderyhmään kuuluvat hallituksen erikseen nimeämät Fondia-konsernin työntekijät sekä konsernin johtoryhmän jäsenet, yhteensä noin 30 henkilöä. Hallitus voi järjestelmän ehtojen mukaisesti päättää ansaintajakson aikana uusien osallistujien ottamisesta mukaan järjestelmään. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ansaintajaksolla 2022–2024 palkkiot perustuvat ansaintajakson keskimääräiseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja osakkeen kokonaistuottoon (TSR). Palkkiot maksetaan osallistujille kokonaisuudessaan Fondia Oyj:n osakkeina. Mikäli vuoden 2022–2024 ansaintajakson ansaintakriteereille asetetut enimmäistavoitteet saavutetaan, ohjelman nojalla suoritettavien palkkioiden kokonaismäärä ensimmäisen ansaintajakson ajalta on arviolta yhteensä enintään 100 000 kappaletta Fondia Oyj:n osaketta vastaten arvoltaan 735 000 euroa, kun arvo lasketaan Fondian osakkeen syyskuun 2021 osakevaihdolla painotetun keskikurssin perusteella. Osakeohjelman mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen toukokuun 2025 loppuun mennessä. 

Hallitus on päättänyt, että konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava tai hankittava etukäteen Fondia Oyj:n osakkeita erikseen määritellyn määrän voidakseen osallistua osakeohjelman ensimmäiseen ansaintajaksoon. Evli Alexander Incentives Oy toimii yhtiön neuvonantajana ja hankkii johtoryhmän jäsenten lukuun osakkeita markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan 30.4.2022 mennessä. Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään neljännes osakeohjelman perusteella palkkiona saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen edellisen vuoden vuosipalkastaan. Tämä Fondia Oyj:n osakkeiden määrä on omistettava niin kauan kuin hänen jäsenyytensä johtoryhmässä jatkuu. Muille kuin johtoryhmän jäsenille ei ole asetettu etukäteisomistusvaatimuksia tai luovutusrajoituksia.

Fondia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Juha Sarsama, Hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 774 2099

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

Fondia lyhyesti

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 19,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 150 työntekijää.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.fondia.com/fi                

Tilaa