Vuoden 2003 1. neljänneksen tulos

Vuoden 2003 1. neljänneksen tulos * Liikevoitto 1. neljänneksellä 284 miljoonaa Ruotsin kruunua (-458) * Yhdistetty kulusuhde 105,0 % (111,3 %) * Toimintakulusuhde 27,4 % (30,9 %) * Vakuutusliikkeen tuotto 1,8 % * Sijoitustoiminnan nettotuotto 937 miljoonaa kruunua, käyvin arvoin 688 miljoonaa kruunua * Sijoitustuotto 1,0 % * Vakuutustoiminnan nettokassavirta 3 245 miljoonaa kruunua IF-KONSERNIN TULOS 1-3/2003 1-3/2002 1-12/2002 MSEK Vakuutusmaksutulo 15 878 14 602 38 136 Vakuutustekninen tulos 159 -318 321 Liikevoitto 284 -458 -2 080 Yhdistetty kulusuhde 105,0 % 111,3 % 106,1 % Konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin katsaus: "Vuoden 2002 alussa If-vahinkovakuutuskonserni käynnisti 24 kuukauden tervehdyttämisohjelman, joka toi merkittäviä parannuksia liiketoimintaan jo vuoden 2002 aikana. Konsernin vakuutustekninen tulos vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä oli 159 miljoonaa Ruotsin kruunua, jota voidaan pitää tyydyttävänä. Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen vakuutusteknisen tuloksen, ja toiminnan tervehdyttämisohjelma on edennyt suunnitellun mukaisesti ensimmäisellä neljänneksellä. Sijoitustoiminnassa alentuneet korot tasapainottivat osakemarkkinatappioita, mikä johti lähes normalisoituihin kokonaistuottoihin ja 284 miljoonan kruunun (-458 milj. kruunua) liikevoittoon. Vuodenaikavaihtelujen takia vuoden ensimmäinen neljännes on pohjoismaiselle vahinkovakuutukselle yleensä myös vaikein neljännes. Vuonna 2002 toteutetut toimenpiteeet johtivat yhdistetyn kulusuhteen alenemiseen edelleen kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jonka yhdistetty kulusuhde oli 105,0 prosenttia (111,3 %). Uudistamme ensimmäisen neljänneksen aikana noin 50 prosenttia yritys- ja suurasiakkaiden vakuutuskannoista ja noin 25 prosenttia henkilöasiakkaiden vakuutuskannasta. Siten kyseisellä vuosineljänneksellä toteutetut toimenpiteet ratkaisevat pitkälti seuraavan 12 kuukauden tuloksemme. Vahinkokehitys oli odotusten mukainen, ja markkinat tukivat maksukorotuksia, erityisesti Ruotsissa, jossa toteutettiin suurimmat maksukorotukset. Tervehdyttämisohjelman pääasialliset toimenpiteet vuonna 2002 muodostuivat kustannusten alentamisesta ja resurssien uudelleenohjaamisesta asiakaspalveluun. Näillä muutoksilla kyettiin saavuttamaan lyhytaikaiset taloudelliset tavoitteet ja rakentamaan edellytykset erinomaisten palvelujen kehittämiselle pitkällä tähtäimellä. Olemme jatkaneet kustannusten alentamista ensimmäisellä vuosineljänneksellä erityisesti hallinnollisia toimintoja keventämällä, neuvottelemalla uudelleen ohjelmisto- ja laitteistosopimuksia, muuttamalla edullisempiin toimitiloihin sekä alentamalla meklaripalkkiotasoja Ruotsin markkinoilla. Toimintakulusuhde aleni 27,4 prosenttiin (30,9 %). Jatkamme työtämme korvauskäsittelyn ja asiakaspalvelun parantamiseksi. Ensimmäisen neljänneksen aikana avasimme neljä uutta franchise- myyntipistettä Norjassa ja siirsimme lisäresursseja Suomen puhelinpalvelukeskuksiin vastataksemme puhelinpalveluiden kasvavaan kysyntään. Otimme vuoden alussa käyttöön uuden, konsernin koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän. Sen avulla varmistamme kannattavuustavoitteidemme yhdenmukaisen toteuttamisen. Ensimmäistä kertaa järjestelmä sitoo koko henkilöstön tulospalkkiot konsernin taloudelliseen tulokseen. Meklareiden merkitys tehdyissä vakuutusten uudistamisissa on edelleen kasvanut pohjoismaisilla markkinoilla. Nyt noin 36 prosenttia pohjoismaisista yritys- ja suurasiakkaidemme vakuutuksista tulee meklareiden kautta. Kaikilla pohjoismaisilla markkinoilla käydään keskusteluja meklaripalkkioiden nettohinnoittelusta, jossa asiakas maksaa palkkion suoraan meklarille. Tämä käytäntö on asiakkaalle selkeämpi ja se palkitsee meklaria korkealaatuisesta palvelusta. Osallistumme näihin keskusteluihin suurella mielenkiinnolla kaikkia osapuolia hyödyttävän tehokkaan käytännön aikaansaamiseksi. If-liikemerkki otettiin käyttöön Baltiassa vuoden alussa ja Suomessa maaliskuun alussa. Lanseeraus toteutettiin sisäisen tiedotuksen, mainonnan ja PR-toiminnan avulla. Liikemerkki on otettu markkinoilla hyvin vastaan, autettu tunnettuus Suomessa nousi 52 prosentista 75 prosenttiin ja spontaani tunnettuus 18 prosentista 32 prosenttiin. Lanseerauskampanja sai myös laajaa huomiota mediassa. Alan vakavaraisuuden ja sijoitustuottojen ollessa nyt ennätyksellisen alhaisella tasolla ydinliiketoiminnan tehokkuus on erittäin tärkeää, ja pohjoismaisen vahinkovakuutuksen on mukautettava toimintansa tilanteen mukaan. Jatkamme siksi laadukkaan toimintatavan ja vahvan konsernikulttuurin kehittämistä, joka markkinaolosuhteista riippumatta tuottaa erinomaisen vakuutusliikkeen tuloksen." Konsernin tulos Vakuutusmaksutuotot olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8 672 miljoonaa kruunua (7 753 milj. kruunua). Vakuutustekninen tulos oli 159 miljoonaa kruunua (-318 milj. kruunua). Korvauskulut olivat -7 344 miljoonaa kruunua (- 6 837 milj. kruunua) ja liikekulut -1 758 miljoonaa kruunua (-1 794 milj. kruunua). Liikevoitto ennen veroja oli 284 miljoonaa kruunua (-458 milj. kruunua). Riskisuhde oli 77,6 prosenttia (80,4 %) ja toimintakulusuhde 27,4 prosenttia (30,9 %). Yhdistetty kulusuhde oli 105,0 prosenttia (111,3 %). Konsernin avainluvut 1-3/2003 1-3/2002 1-12/2002 MSEK Vakuutusmaksutuotot 8 672 7 753 32 789 Korvauskulut -7 344 -6 837 -27 985 Liikekulut -1 758 -1 794 -6 815 Vakuutustekninen tulos 159 -318 321 Sijoitustoiminnan nettotuotto 937 624 690 Liikevoitto 284 -458 -2 080 Sijoitustoiminnan normalisoitu tuotto1) 785 933 3 477 Liikevoitto, sis. normalisoidut 132 -149 707 sijoitukset Riskisuhde2) 77,6 % 80,4 % 77,8 % Toimintakulusuhde3) 27,4 % 30,9 % 28,3 % Yhdistetty kulusuhde 105,0 % 111,3 % 106,1 % Vakuutusliikkeen tuotto4) 1,8 % -4,1 % 1,0 % Vahinkosuhde 84,7 % 88,2 % 85,3 % Liikekulusuhde 20,3 % 23,1 % 20,8 % 1) Virallisen tuloksen lisäksi If ilmoittaa sijoitusten normalisoituun tuottoon perustuvan liikevoiton sekä virallisiin sijoitustuottoihin perustuvan liikevoiton. Tätä menetelmää käytetään siksi, että osakesijoitukset on tuloslaskelmassa arvostettu markkina-arvoon, jolloin osakkeiden tuottojen lyhyen aikavälin heilahtelut vaikuttavat viralliseen liikevoittoon. Vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen sijoitusten normalisoitujen tuottojen laskenta perustuu Ifin käyttämään sijoitusjakaumaan, jolloin sijoitustuotto-oletus korkosijoituksille on 4,2 prosenttia, osakkeille 7,5 prosenttia ja muille sijoituksille 6,1 prosenttia. 2) Korvauskulut pl. korvausten hoitokulut suhteessa vakuutusmaksutuottoihin. 3) Liikekulut ja korvausten hoitokulut suhteessa vakuutusmaksutuottoihin. 4) Vakuutustekninen tulos suhteessa vakuutusmaksutuottoihin. Maakohtaiset tulokset ja muita tietoja Yhdistetty kulusuhde on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana parantunut merkittävästi sekä Ruotsissa että Tanskassa, ja Norjassa se on säilynyt vakaana. Suomessa yhdistetty kulusuhde nousi hieman verrattuna viime vuoteen, mutta säilyi kuitenkin alhaisella tasolla. Markkinoiden tukemat maksutarkistukset ovat vaikuttaneet tuloksiin myönteisesti kaikissa Pohjoismaissa. Ruotsissa toteutettiin huomattavimmat maksutarkistukset ja tuloskehitys oli myönteinen henkilövakuutuksissa tapahtuneen suotuisan vahinkokehityksen myötä. Kustannukset ovat alentuneet selvästi Norjassa, mutta suurvahinkojen tavanomaista suurempi määrä Yritysasiakkaat- liiketoiminta-alueella vaikutti negatiivisesti vahinkokehitykseen, ja ensimmäisen vuosineljänneksen tulos jäi viime vuoden tasolle. Suomen tulos säilyi vakaana, ja yhdistetty kulusuhde oli alhainen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tanskassa tulos on parantunut merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Tämä on huomattavien maksukorotusten, kustannusleikkausten ja alentuneen vahinkotiheyden ansiota. Lisätiedot maakohtaisista vakuutustoiminnan tuloksista löytyvät liitteestä. Maakohtaiset tulokset esitetään ilman Suurasiakkaat- liiketoiminta-aluetta, jota tarkastellaan vain pohjoismaisella tasolla. Liitteissä esitellään myös run-off -tulokset aikaisempien vuosien liiketoiminnasta ja vakuutustekninen vastuuvelka liiketoiminta- alueittain. Yhteydet Suomessa Anja Talasmo, puh. 010 514 4027 Lisätietoja Helena Dyrssen, puh: +46 8 788 23 35 Puhelinkonferenssi järjestetään 8.5.2003 klo16.00 Ruotsin aikaa. Lisätietoja sisältävä englanninkielinen kutsu sekä osavuosikatsaus ja liitteet ovat luettavissa kokonaisuudessaan englanniksi osoitteessa www.if-insurance.com. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00180/wkr0002.pdf

Yrityksestä

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, jolla on noin 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Ifissä on 6 900 työntekijää ja yhtiö kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa