Fortum ja Muhoksen kunta: Muhosjoen haaran pohjapatoa ei siirretä

Report this content

FORTUM OYJ LIIKETOIMINTATIEDOTE 24.10.2022
 

Fortumin ja Muhoksen kunnan yhteishankkeena toteutettu selvitys osoitti, että Muhosjoen itäisen haaran pohjapatoa ei ole syytä siirtää, sillä siirtäminen ei hyödyttäisi joen virkistys- tai vesiliikennekäyttöä, mutta saattaisi aiheuttaa haittaa rantatörmille.

Muhoksen kunnan, Fortum Power and Heat Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamassa OUMO-hankkeessa selvitettiin, miten Muhosjoen itäisen haaran pohjapato vaikuttaa joen liettymiseen ja olisiko sen mahdollisesta siirtämisestä hyötyä vesiliikenteelle. Lisäksi hankkeessa arvioitiin itäisen jokihaaran ruoppaustarvetta sekä nykytilanteessa että tilanteessa, jossa pohjapato siirretään.

Pyrkimyksenä oli parantaa veden vaihtuvuutta ja mahdollistaa vesiliikenne myös matalilla vedenkorkeuksilla joen itäisessä haarassa. Selvityksessä kuitenkin havaittiin, että uoman leveys ja syvyys ovat jo nykyisellään riittäviä veneilylle. Pohjapadon siirtäminen laskisi kesäisin vesisyvyyttä nykyisestä, pahimmillaan vain noin puoleen metriin, vaikka ruoppaukset toteutettaisiin. Jokihaaran veden vaihtuvuuteen ja liettymiseen pohjapadon siirtäminen vaikuttaisi positiivisesti.

 

Pohjapadon siirtäminen johtaisi suurempiin vedenkorkeuden vaihteluihin

Selvitys osoitti myös, että pohjapadon siirtäminen johtaisi suurempiin vedenkorkeuden vaihteluihin, ja tämä altistaisi rannat eroosiolle, kun taas nykyisellä paikallaan pohjapato suojaa rantoja lyhytaikaissäännöstelyn aiheuttamalta eroosiolta. Vedenkorkeuden aleneminen kasvattaisi rantatörmien sortumariskiä.

”Kannamme yhteisesti huolta Muhosjoen ja Oulujoen nykytilasta. Tässä selvitettiin mahdollisuudet Muhosjoen itäisen haaran pohjapadon siirrolle ja Muhosjoen pohjan ruoppaukselle siten, että veden vaihtuvuus ja laatu paranisi ja pohjapadon alapuolinen osa olisi veneellä kuljettavissa myös vähän veden aikaan. Selvityksen mukaan padon siirrosta aiheutuvat haitat ovat valitettavasti nykytilanteessa kuitenkin saatavia hyötyjä suuremmat”, toteaa Muhoksen kunnan tekninen johtaja Mikko Kari.

Selvitysten lopputuloksena Muhoksen kunta ja Fortum totesivat pohjapadon siirron kannattamattomaksi. Muhoksen kunta päätti myös, että pohjapadon säilyessä nykyisellä paikallaan ruoppaussuunnitelmaa ei ole aihetta tehdä, sillä uoman syvyys soveltuu jo nyt virkistyskäyttöön ja ruoppauksen kustannukset ovat korkeat.

”Tulimme Muhoksen kunnan kanssa yhteiseen johtopäätökseen, että pohjapadon säilyttäminen nykyisellä paikallaan on paras vaihtoehto joen monipuolista käyttöä ajatellen. Siirto edellyttäisi myös rantatörmien vahvistamista, jotta sortumilta vältytään”, sanoo Fortumin ympäristöpäällikkö Katri Hämäläinen.

OUMO-hankkeet ovat Oulunjoen moninaiskäytön puitesopimukseen perustuvia vapaaehtoishankkeita, joilla pyritään parantamaan vesistön tilaa ja lisäämään virkistyskäyttömahdollisuuksia voimakkaasti säännöstellyllä Oulujoen vesistöalueella. Fortum on OUMO-hankkeiden suurin rahoittaja, ja yhtiön tavoitteena on yhdistää joustava vesivoiman tuotanto, luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja vesistön virkistyskäyttö kestävällä tavalla.


 

Fortum Oyj
Viestintä 

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, Fortum, ympäristöpäällikkö, puh. 040 162 3901

Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tehtävämme on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja luotettavaa siirtymää hiilineutraaliin talouteen tarjoamalla asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja.  Fortumin ydinliiketoiminta on Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähkön tuotannosta, sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia