• news.cision.com/
 • Fortum/
 • Fortumin pääomamarkkinapäivä: päivitetty strategia sekä uudet taloudelliset tavoitteet, hiilineutraaliuteen tähtäävät ilmastotavoitteet ja tavoite kasvattaa osinkoa

Fortumin pääomamarkkinapäivä: päivitetty strategia sekä uudet taloudelliset tavoitteet, hiilineutraaliuteen tähtäävät ilmastotavoitteet ja tavoite kasvattaa osinkoa

Report this content

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.12.2020 KLO 9.00

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkaistavat tiedot

 • Fortumin päivitetty strategia koko konsernille tähtää energiamurroksen vauhdittamiseen sekä kestävään tuloskehitykseen.
 • Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti Fortum aikoo olla kaikessa toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi konserni asettaa vaativat välitavoitteet.
 • Fortum on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa: vertailukelpoisen nettovelan ja käyttökatteen suhde alle 2x; uusien investointien vähimmäistuottovaatimukset sidottu ilmastovaikutuksiin.
 • Päivitetty osinkopolitiikka tähtää ajan myötä kasvavaan osinkoon. Fortumin hallituksella on tarkoitus ehdottaa 1,12 euron osinkoa/osake vuodelta 2020.
 • Konsernin investointien arvioidaan vuonna 2021 olevan noin 1 400 miljoonaa euroa. Arvio sisältää kunnossapitoinvestoinnit muttei mahdollisia yritysostoja.
 • Uniper-yhteistyöstä saatavat hyödyt arvioidaan olevan vuositasolla yli 50 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä ja kasvavat noin 100 miljoonaan euroon vuonna 2025.
 • Fortumin tavoitteena on kasvattaa hiilidioksidipäästötöntä tuotantoa. Tavoite käsittää 1,5-2 GW uutta maatuulivoima- ja aurinkovoimakapasiteettia vuoteen 2025 mennessä.
 • Fortum on tänään päättänyt käynnistää Consumer Solutions -liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arvioinnin. Liiketoiminnan myynti on yksi arvioitavista vaihtoehdoista.

Päivitetty strategia esitellään tänään iltapäivällä yksityiskohtaisemmin Fortumin pääomamarkkinapäivässä.

Fortum on käynyt läpi ison muutoksen: viimeisten kuuden vuoden aikana tehtyjen noin 11 miljardin euron investointien tuloksena konserni on nyt Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja ja merkittävä kaasuyhtiö. Muutoksen myötä Fortumilla on hyvät edellytykset hyödyntää energiamurroksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Jotta muutos kohti päästötöntä energiajärjestelmää onnistuu, on kestävän kehityksen mukainen toiminta, kohtuuhintaisen energian saatavuus ja toimitusvarmuus oltava tasapainossa. Tähän tarvitaan uusiutuvien energialähteiden lisäksi puhdasta kaasua sekä energian varastointi- ja joustoratkaisuja, jotka auttavat turvaamaan energian toimitusvarmuuden sekä vähentämään teollisuuden, liikenteen, lämmityksen ja jäähdytyksen hiilidioksidipäästöjä.

Päivitetty strategiamme antaa suunnan ja tavoitteet koko Fortum-konsernille, johon Uniper kuuluu yhtenä segmenteistämme. Siitä lähtien, kun aloitin toimitusjohtajana viime kesänä, olemme tehneet Uniperin kanssa läheistä yhteistyötä paitsi konsernistrategian linjaamiseksi, myös yhteistyömahdollisuuksien löytämiseksi. Rakennamme jatkossa liiketoimintaamme molempien yhtiöiden vahvuuksille. Tulevaisuuden kasvumme perustuu hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon ja puhtaaseen kaasuun, vähennämme määrätietoisesti oman toimintamme päästöjä sekä autamme asiakkaitamme ja yhteiskuntaa vähentämään päästöjä", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.

”Olen erityisen tyytyväinen, että suurena kansainvälisenä energiayhtiönä sitoudumme nyt vaativiin ilmastotavoitteisiin, Pariisin sopimukseen tavoitteiden mukaisesti, ja hiilijalanjälkemme määrätietoiseen pienentämiseen. Tavoitteenamme on hiilineutraaliuus kaikessa toiminnassamme viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja Euroopan tuotannossa viimeistään jo vuonna 2035. Välitavoitteenamme on puolittaa hiiltä käyttävä tuotantokapasiteettimme 2025 loppuun mennessä ja vähentää vuoteen 2030 mennessä Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjä yli 50 % viime vuoden tasosta”, Rauramo jatkaa.

Toiminnan tarkoitus ja strategiset prioriteetit

Osana strategiapäivitystä Fortum on määritellyt toimintansa tarkoituksen (korvaa aiemmat vision ja mission) seuraavasti:

Tehtävämme on edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tarjoamme asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Näin varmistamme nopean ja luotettavan siirtymän hiilineutraaliin talouteen.

"Haluamme edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan ja samalla tuottaa hyvää tulosta", Rauramo jatkaa. "Strategian toteutuksen alkuvaiheessa etusijalla on konsernin vahvan taloudellisen aseman varmistaminen. Vähitellen lisäämme investointeja puhtaaseen sähköntuotantoon ja kaasuun sekä ratkaisuihin infrastruktuuri- ja teollisuusasiakkaille."

Fortumin strategian neljä prioriteettia ovat:

Muutamme oman toimintamme hiilineutraaliksi

Fortumin pitkäaikainen tavoite on yhtiön oman toiminnan muuttaminen hiilineutraaliksi. Muutoksen nopeuttamiseksi olemme asettaneet toiminnallemme seuraavat vaativat ilmasto- ja ympäristötavoitteet:

 • Koko toiminta hiilineutraalia Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä (Scope 1, 2 ja 3 päästöt)
 • Euroopan tuotanto hiilineutraalia viimeistään vuoteen 2035 mennessä (Scope 1 ja 2)
 • Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjä pienennetään vähintään 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna (Scope 1 ja 2)
 • Biodiversiteettiä merkittävästi edistävien vapaaehtoisten toimenpiteiden määrä ≥12 vuonna 2021

Vuoden 2021 aikana Fortum aikoo asettaa tavoitteen epäsuorien, polttoainekaupasta loppukäyttäjille muodostuvien Scope 3 -päästöjen vähentämiselle (kategoria 11).

Fortumin hiilivoimakapasiteetti puolitetaan vuoden 2025 loppuun mennessä noin 5 gigawattiin (GW). Vähennystoimenpiteisiin sisältyvät mm. Uniperin aiemmin tänä vuonna ilmoittamat (ja tällä viikolla päivitetyt) kivihiilivoimaloiden sulkemiset Saksassa: 0,9 GW vuoden 2020 lopussa, 1,5 GW vuoden 2022 loppuun mennessä ja 0,5 GW vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi Isossa-Britanniassa suljetaan 2 GW Uniperin hiilivoimaa vuoden 2025 loppuun mennessä. Tavoite sisältää myös Fortumin aiemmin ilmoittaman sitoumuksen lopettaa hiilen käyttö Espoossa vuoteen 2025 mennessä.

Tämän viikon tiistaina Uniper tiedotti 0,9 gigawatin Heydenin hiilivoimalaitoksen sulkemisesta jo vuoden 2020 loppuun mennessä, mikä on 5 vuotta aikaisemmin kuin aiemmin oli tiedotettu. Tämä on merkittävä askel Uniperin kunnianhimoisessa suunnitelmassa irtautua hiilestä, ja se yksinään pienentää Fortum-konsernin hiileen perustuvaa kapasiteettia 8 prosenttia.

Kasvamme päästöttömässä sähköntuotannossa

Fortumin investointi Uniperiin kasvatti konsernin hiilidioksidipäästötöntä sähköntuotantoa 60 % ja teki meistä Euroopan kolmanneksi suurimman päästöttömän sähkön tuottajan. Jatkamme vesi- ja ydinvoimatoimintojemme kehittämistä ylläpitääksemme laitostemme erinomaista suorituskykyä.

Aiomme kasvattaa maatuuli- ja aurinkovoimatuotantoamme pääasiassa Euroopassa ja kehittää niistä merkittävän tulonlähteen. Tavoitteenamme on rakentaa 1,5-2 GW uutta kapasiteettia vuoteen 2025 mennessä. Voimalaitokset rakennetaan osittain omaan taseeseen ja osittain "rakenna–käytä–myy" -liiketoimintamallia (Build, Operate, Transfer, ns BOT-malli) hyödyntäen.

Tehostaaksemme strategisen prioriteetin toteuttamista, tavoitteenamme on muodostaa yhteiset tiimit, Fortumin ja Uniperin vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimoimiseksi Pohjoismaissa sekä aurinko- ja tuulivoiman kehittämiseksi Euroopassa.

Venäjällä siirrymme asteittain uusiutuvaan energiaan ja vähennämme ajan myötä fossiilisen energian painoa portfoliossamme.

Hyödynnämme vahvaa asemaamme kaasussa jotta mahdollistamme energiamurroksen

Uniperin kautta Fortumista on tullut myös kaasuyhtiö, jolla on merkittävä rooli kaasuun perustuvassa joustavassa sähköntuotannossa sekä kaasun toimittajana lämmityksen ja teollisuuden tarpeisiin. Kun hiilen käyttö Euroopassa vähenee, kaasuvoimalamme huolehtivat toimitusvarmuudesta ja sähköjärjestelmän joustavuudesta, mikä puolestaan mahdollistaa aurinko- ja tuulivoiman nopean kasvun. Tavoitteenamme on vähentää kaasuun perustuvan sähköntuotantomme päästöjä siirtymällä ajan myötä puhtaan kaasun käyttöön.

Kaasulla on tärkeä rooli monilla sähkömarkkinoiden ulkopuolisilla alueilla, ja haluamme jatkossakin olla kaasun luotettava toimittaja myös lämmityksen sekä teollisuuden tarpeisiin. Tavoitteenamme on kehittää kaasun toimitus- ja varastointiliiketoimintaa ja kasvattaa kahdenvälisten tukku- ja teollisuusasiakassopimusten osuutta. Pidemmällä aikavälillä maakaasun käyttö siirtyy puhtaaseen vetyyn ja synteettisiin kaasuihin. Vahva asemamme kaasun arvoketjussa sekä hiilidioksidipäästötön sähköntuotantomme luovat meille tulevaisuudessa hyvät edellytykset menestyä puhtaiden vetyratkaisujen tarjoajana.

Rakennamme kumppanuuksia teollisuus- ja infra-asiakkaiden kanssa

Fortum haluaa auttaa asiakkaitaan ja yhteiskuntia pienentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. Teollisuus- ja infraratkaisumme tähtäävät asiakkaan hiilidioksidipäästöjen ja muiden ympäristövaikutusten pienentämiseen. Niitä ovat esimerkiksi verkkoyhtiöiden tarvitsemat vakauspalvelut, jätteen energiahyötykäyttö sekä muut vähäpäästöiset teolliset ratkaisut.

Vetytalouden kehityksellä on keskeinen rooli Euroopan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, ja EU:n sekä monien jäsenvaltioiden tavoitteet tässä asiassa ovat erittäin kunnianhimoisia. Aiomme tarttua tilaisuuksiin ja kehittää vetyliiketoimintaamme sitä mukaa kun siitä tulee kaupallisesti kannattavaa. Hyödynnämme Uniperin edelläkävijyyttä vetyratkaisuissa, asemaamme Euroopan kolmanneksi suurimpana hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottajana, pitkäaikaisia asiakassuhteistamme sekä vahvaa osaamisestamme teknologian, energiakaupan, riskienhallinnan ja kaasun varastoinnin saroilla. Tavoitteenamme on muodostaa yhteinen Uniperin ja Fortumin osaajista koostuva, vetyliiketoimintaan keskittyvä tiimi.

Taloudelliset tavoitteet, osinkopolitiikka ja investoinnit vuonna 2021

Fortum on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikkansa. Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla ”BBB investment grade” on meille edelleen keskeistä. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2x
 • Uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC) ja vähintään
  • +100 korkopistettä ’vihreissä’ investoinneissa
  • +200 korkopistettä muissa investoinneissa

Fortumin päivitetty osinkopolitiikka on ”maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa”. Fortumin hallituksella on tarkoitus ehdottaa 1,12 euron osinkoa/osake vuodelta 2020, ja hallituksen tavoitteena on kasvattaa osinkoa tulevaisuudessa.

Fortum-konsernin (sis. Uniper) investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 1 400 miljoonaa euroa vuonna 2021. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit, joiden arvioidaan olevan noin 700 miljoonaa euroa.

”Päivitetyn strategiamme onnistunut toteuttaminen luo arvoa Fortumille, Uniperille ja kaikille sidosryhmillemme. Meille on tärkeää, että pystymme tulevaisuudessa kasvattamaan osinkoa samaan aikaan kun määrätietoisesti vähennämme toimintamme päästöjä kohti hiilineutraaliutta”, Rauramo sanoo.

Uniper-yhteistyön hyödyt

Konsernistrategian työstämisen rinnalla Fortum ja Uniper ovat kartoittaneet yhteistyömahdollisuuksia ja niistä saavutettavia hyötyjä. Positiivisen kassavaikutuksen arvioidaan nousevan konsernitasolla noin 100 miljoonaan euroon vuodessa. Tästä yli 50 miljoonaa euroa vuodessa arvioidaan saavutettavan vuoden 2023 loppuun mennessä ja täysimääräiset, vuositasolla noin 100 miljoonan euron hyödyt vuonna 2025. Yhteistyöllä luodaan arvoa molemmille yhtiöille ja niiden osakkeenomistajille.

Consumer Solutions -liiketoiminnan strateginen arviointi

Strategiansa mukaisesti Fortum arvioi jatkuvasti liiketoimintojansa ja on tänään päättänyt aloittaa Consumer Solutions -liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen tarkastelun, ja toimintojen myynti on yksi mahdollisista vaihtoehdoista. Alustavien arvioiden perusteella erilainen omistusrakenne voisi paremmin mahdollistaa tämän liiketoiminnan kasvun ja arvonluonnin jatkossa.

Consumer Solutionsin liiketoiminta kattaa sähkön ja kaasutuotteiden vähittäismyynnin Pohjoismaissa, Puolassa ja Espanjassa, mukaan lukien asiakaspalvelun ja laskutuksen. Fortum on Pohjoismaiden suurin sähkön vähittäismyyjä. Yhtiöllä on noin 2,4 miljoonaa asiakasta ja useita eri tuotemerkkejä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Espanjassa. Consumer Solutions tarjoaa sähkötuotteita ja niihin liittyviä palveluja sekä uusia digitaalisia kuluttajaratkaisuja.

Fortumin Consumer Solutions -segmentin sähkönmyynti vuonna 2019 oli 30,6 terawattituntia (TWh) ja kaasun myynti 4,1 TWh, ja sen vertailukelpoinen käyttökate oli 141 miljoonaa euroa. Segmentti työllistää noin 1 100 henkilöä.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150
Måns Holmberg, IR-päällikkö, puh. 044 518 1518

Media:
Fortum Newsdesk, 040 198 2843, newsdesk@fortum.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

 

Pääomamarkkinapäivä 2020

Fortum järjestää vuoden 2020 pääomamarkkinapäivän verkkolähetyksenä (webcast) tänään 3.12.2020 klo 13.00–16.30. Tilaisuus on ensisijaisesti tarkoitettu institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille, mutta on kaikkien vapaasti seurattavissa. Tilaisuus on englanninkielinen.

Linkki webcastiin on julkaistu Fortumin verkkosivuilla osoitteessa: www.fortum.com/cmd

Puhelinkonferenssi medialle

Fortum järjestää kansainväliselle medialle puhelinkonferenssin tänään torstaina 3.12. klo 17.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä Fortum-konsernin toimitusjohtajalle Markus Rauramolle ja Uniperin toimitusjohtajalle Andreas Schierenbeckille. Tilaisuus on englanninkielinen.

Voit osallistua soittamalla numeroon 09 2319 5437 ja antamalla operaattorille tapahtuman nimen: ”Fortum Group Strategy Update – Media Call”

Vastuuvapauslauseke

Päätöksiä konkreettisista toimenpiteistä tässä selostetuissa asioissa ei ole tehty, sillä Fortumin ja Uniperin tulee valmistella ja arvioida niitä edelleen. Fortum ja Uniper tulevat tekemään lopulliset päätökset kumpikin erikseen, ottaen huomioon kummankin yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien paras etu. Kaikkeen Fortumin ja Uniperin väliseen liiketoimintayhteistyöhön sovelletaan markkinaehtoisuusperiaatetta. Fortumin joulukuussa 2020 julkaisema päivitetty strategia perustuu Fortumin ja Uniperin osaltaan tekemään itsenäiseen arvioon. Fortum ja Uniper ovat kumpikin sitoutuneet konsernistrategiaan kyseisen yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien parhaiden etujen mukaisesti.

Fortum

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 19 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 69 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit