• news.cision.com/
 • Fortum/
 • Fortumin tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsaus: Vahva tulos poikkeuksellisessa markkinaympäristössä

Fortumin tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsaus: Vahva tulos poikkeuksellisessa markkinaympäristössä

Report this content

FORTUM OYJ TAMMI–SYYSKUUN 2021 OSAVUOSIKATSAUS 12.11.2020 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin tammi–syyskuun 2021osavuosikatsauksesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä PDF-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Heinä–syyskuu 2021

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 574 (132) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 260 (-179) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli -3 105 (-1) miljoonaa euroa ja siihen vaikuttivat pääasiassa suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutokset, jota myyntivoittojen positiivinen vaikutus osittain kompensoi 
 • Vertailukelpoinen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 9 (19) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (-0,10)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,82 euroa (0,19).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2 274 (790) miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2021

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 2 401 (1 187) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 466 (416) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli -2 600 (1 141) miljoonaa euroa ja siihen vaikuttivat pääasiassa suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutokset, jota myyntivoittojen positiivinen vaikutus osittain kompensoi
 • Vertailukelpoinen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 127 (593) miljoonaa euroa. Vertailukausi sisältää Uniperin vuoden 2019 neljännen neljänneksen ja vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osuuden
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,22 euroa (0,99)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,12 euroa (1,62)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 3 394 (1 792) miljoonaa euroa
 • Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde viimeisen 12 kuukauden ajalta oli 0,6 eli selvästi alle tavoitetason (alle 2)
 • Fortum saattoi 2.7.2021 päätökseen Baltian kaukolämpöliiketoimintojensa myynnin. Kaupan kokonaisarvo oli noin 710 miljoonaa euroa
 • Fortum saattoi 20.9.2021 päätökseen 50 prosentin omistusosuutensa myynnin Stockholm Exergistä. Kaupan kokonaisarvo oli 2,9 miljardia euroa
 • S&P ja Fitch päivittivät luokitusnäkymät ”vakaiksi”, luokitus BBB pysyi ennallaan

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2021 noin 75 % hintaan 34 euroa/MWh, vuodelle 2022 noin 65 % hintaan 32 euroa/MWh ja vuodelle 2023 noin 40 % hintaan 31 euroa/MWh
 • Uniper-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2021 noin 85 % hintaan 25 euroa/MWh, vuodelle 2022 noin 85 % hintaan 22 euroa/MWh ja vuodelle 2023 noin 55 % hintaan 21 euroa/MWh
 • Investointien ilman yritysostoja odotetaan olevan noin 1 400 miljoonaa euroa vuonna 2021. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit

Tunnuslukuja*

milj. euroa III/2021 III/2020 I-III/2021 I-III/2020 2020 Edelliset 12kk
Raportoitu
Liikevaihto 23 700 14 049 62 322 27 736 49 015 83 601
Liikevoitto -3 105 -1 -2 600 1 141 1 599 -2 142
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 11 25 152 543 656 265
Kauden voitto -1 768 103 -1 117 1 444 1 855 -706
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) -721 174 -103 1 443 1 823 276
Tulos/osake, euroa -0,82 0,19 -0,12 1,62 2,05 0,31
Liiketoiminnan rahavirta 2 274 790 3 394 1 792 2 555 4 157
milj. euroa III/2021 III/2020 I-III/2021 I-III/2020 2020 Edelliset 12kk
Vertailukelpoinen
Käyttökate (EBITDA) 574 132 2 401 1 187 2 434 3 648
Liikevoitto 260 -179 1 466 416 1 344 2 394
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 9 19 127 593 656 190
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 170 -93 1 086 874 1 483 1 695
Tulos/osake, euroa 0,19 -0,10 1,22 0,99 1,67 1,90
milj. euroa 30.9.2021 31.12.2020 Edelliset 12kk
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa) 2 126 7 023
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa) 4 419 9 784
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate 2,9 0,6

* Uniper on yhdistelty tytäryhtiönä 31.3.2020 alkaen. Uniperin vaikutus 31.3.2020 asti esitettiin erässä Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo

"Kolmannella neljänneksellä toimintaympäristömme hallitsivat markkinoiden poikkeuksellinen dynamiikka ja ennätyksellisen korkealle nousseet hyödykkeiden hinnat. Termiinihinta maakaasutoimituksille Euroopassa (TTF hub) vuodelle 2022 oli syyskuun lopussa 270 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Korkeiden hintojen taustalla ovat muun muassa energiankulutusta maailmanlaajuisesti lisännyt talouden vahva elpyminen sekä Euroopan, Länsi-Venäjän ja Aasian kylmä alkuvuosi, mikä tyhjensi kaasuvarastot. Samaan aikaan Euroopan oma kaasuntuotanto supistuu, nesteytetyn maakaasun tuonti on ollut aiempia vuosia vähäisempää muun maailman korkean kysynnän vuoksi ja kaasun tuonti putkia pitkin on ollut riittämätöntä toimitusketjun katkosten seurauksena. Kaasunhintojen nousu talveksi heijastaa kireää tarjonnan ja kysynnän tasapainoa, mutta termiinihinnat viittaavat siihen, että olosuhteet ovat vähitellen normalisoitumassa.

Sähkönhinnat Manner-Euroopassa ja Isossa-Britanniassa seurasivat hyödykkeiden korkeita hintoja, erityisesti kaasun hintaa. Myös Pohjoismaissa sähkön spot-hinnat nousivat huomattavasti. Muutos oli seurausta Manner-Euroopan korkeista hinnoista, erittäin matalista vesivarastoista ja normaalia pienemmästä tuulivoimatuotannosta.

Olen tyytyväinen kykyymme vastata toimintaympäristön haasteisiin kolmannella neljänneksellä. Uniper-segmenttimme kaasun välitys- ja varastointiliiketoiminta (gas midstream business) teki merkittävän tulosparannuksen, minkä seurauksena Uniper päivitti tulosohjeistuksensa koko vuodelle 2021. Ottaen huomioon turbulentin markkinatilanteen edellyttämät poikkeuksellisen suuret likviditeetti- ja rahoitusvaatimukset, Uniper suoriutui hyvin osana suurta ja taloudellisesti vakaata konserniamme.

Merkittävimmät tekijät Generation-segmentin vertailukelpoisen liikevoiton selkeälle kasvulle olivat sähkönhintojen nousu ja sähköntuotannon kasvu, vaikka melko korkeat suojaustasot tasoittivatkin niiden vaikutusta jonkin verran. Russia-segmentin tulos parani talouden elpymisen ja vahvojen hyödykemarkkinoiden myötä. City Solutions -segmentissä lähes kaikissa liiketoiminta-alueilla tuloskehitys oli hyvää, kun taas Consumer Solutions -segmentin tulos heikkeni hieman kilpailun kiristyttyä Pohjoismaiden markkinoilla.

Olemme edistyneet hyvin strategiamme toteutuksessa ja taloudellisen asemamme vahvistamisessa. Raportointikaudella saimme päätökseen Baltian kaukolämpöliiketoimintamme myynnin, jossa kaupan kokonaisarvo oli noin 710 miljoonaa euroa, sekä 50 prosentin omistusosuutemme myynnin Stockholm Exergi Holding Ab:stä noin 2,9 miljardilla eurolla. Näiden myötä rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde oli 0,6 eli merkittävästi alle tavoitetason, joka on alle 2.

Asemamme Venäjän suurimpana tuulivoiman tuottajana vahvistui, kun Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahastolle myönnettiin oikeus tuottaa takuuhintaista (CSA, Capacity Supply Agreement) uutta tuulivoimaa viimeisimmässä huutokaupassa. Tämä laajensi tuuli- ja aurinkovoimaportfoliomme Venäjällä 3,4 gigawattiin.

Olemme myös jatkaneet hiilestä irtautumista luovuttamalla uusille omistajilleen Fortumin Russia-segmentin hiiltä käyttävän Argayashin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen sekä Uniperin osuuden Schkopaun voimalaitoksessa. Schkopaun myynnin jälkeen meillä ei ole enää ruskohiileen perustuvaa sähköntuotantoa Saksassa.

Viime viikkoina Glasgow on ollut kansainvälisen huomion keskipisteenä. YK:n ilmastopuitesopimuksen osapuolet ovat kokoontuneet COP26-ilmastokokoukseen keskustelemaan maailmanlaajuisista toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Odotukset ilmastotavoitteita, rahoitusta ja Pariisin sopimuksen sääntöjen viimeistelyä kohtaan ovat kasvaneet entisestään. Vaikka EU on Pariisin tavoitteiden mukaisesti sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, ovat energian korkeat hinnat ymmärrettävästi herättäneet paljon julkista keskustelua. Tämä ei kuitenkaan saisi johtaa toimiin, jotka hidastavat hiilestä irtautumista tai hankaloittavat neuvotteluja EU:n Fit for 55 -paketin toimeenpanosta. Sääntelykehyksen selkeyttäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta energiasektori voi tehdä tarvittavia investointeja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Hiilineutraalius edellyttää, että paljon päästävistä energialähteistä luovutaan nopeasti ja hallitusti, ja päästötöntä sähköntuotantoa kasvatetaan reippaasti. Tämä on välttämätöntä, jotta päästöjä saadaan tehokkaasti vähennettyä myös yhteiskunnan muilla sektoreilla. Jotta laaja dekarbonisaatio onnistuu Euroopassa, nykyisen päästöttömän sähköntuotannon tulisi jatkaa ja samalla uusien uusiutuvien energiainvestointien lupamenettelyjä tulisi nopeuttaa. Tämän syksyn markkinamyllerrys on myös korostanut maakaasun merkitystä energiamurroksessa sekä sitä, kuinka tärkeää on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja kustannuksista siirtymäkaudella. Fortumin strategiassa kaasulla ja ydinvoimalla on uusiutuvan energian rinnalla keskeinen rooli energiamurroksen mahdollistajina.

Pidämmekin ehdottoman tärkeänä, että myös ydinvoima ja kaasu sisällytetään EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmään, taksonomiaan. Kaikkia hiilidioksidipäästöttömiä teknologioita tulisi kohdella tasavertaisesti Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) tieteellisen analyysin mukaisesti, ja maakaasulla tulisi olla rooli siirtymävaiheessa. Ydinvoima on puhdas, turvallinen ja kilpailukykyinen ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Suomessa sen suhteellinen osuus sähköntuotannossa on nykyään kolmannes, ja sen osuuden oletetaan kasvavan edelleen. Arvioimme parhaillaan Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöiän pidentämistä ja pidämme ydinvoimaa keskeisenä hiilineutraalin maailman mahdollistajana.”

Espoo, 11.11.2021

Fortum Oyj
Hallitus

Webcast/puhelinkonferenssi

Webcast/puhelinkonferenssi median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään 12.11.2021 klo 11.00 osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse numerossa 09 8171 0310, PIN: 92145400#.

Lähetys on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Nora Hallberg, puh. 040 720 1775 Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors@fortum.com

Media: Pauliina Vuosio, puh. 050 453 2383

Tapahtumakalenteri 2022

Fortumin tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 julkaistaan 3.3.2022 noin klo 9.00

Fortum julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2022:

 • tammi–maaliskuun osavuosikatsaus 12.5.2022 noin klo 9.00
 • tammi–kesäkuun osavuosikatsaus 12.8.2022 noin klo 9.00
 • tammi–syyskuun osavuosikatsaus 10.11.2022 noin klo 9.00

Fortumin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021 julkaistaan viimeistään viikolla 10.

Uniper julkaisee vuoden 2021 vuosikertomuksensa 23.2.2022.

Uniper julkaisee osavuosikatsauksensa vuonna 2022 seuraavasti:

 • tammi–maaliskuun 2022 tulos 3.5.2022
 • tammi–kesäkuun 2022 tulos 2.8.2022
 • tammi–syyskuun 2022 tulos 3.11.2022

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Osavuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.com/sijoittajat.

Fortum

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 20 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 60 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia