Glaston Oyj Abp: IFRS 15 -tuloutustandardin mukaiset oikaistut tiedot vuodelta 2017

Glaston Oyj Abp                  Pörssitiedote                                           26.3.2018 klo 16.00

Glaston soveltaa uutta tuloutusstandardia ’IFRS 15 Tuotot asiakassopimuksista’ täysin takautuvasti 1.1.2018 alkaen ja on laatinut vuodelta 2017 oikaistun tuloslaskelman ja taseen. Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen 23.4.2018 julkistettava osavuosikatsaus raportoidaan sekä 2018 toteutuneiden että 2017 vertailulukujen osalta uuden standardin mukaisesti.

IFRS 15 standardi sisältää viisivaiheisen mallin asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen. Tuloutus kirjataan määrään, joka kuvas­taa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu luovuttamiaan tavaroita tai palve­luja vastaan. Liitetietovaatimukset laajenevat nykyisestä.  

Standardin osatuloutuksen ehtojen täyt­tyessä, Glaston tulouttaa asiakaskohtaisesti räätälöidyt lasinjalostuskonetoimitukset ajan kuluessa. Tuloutustapana Glaston tulee soveltamaan cost to cost -menetelmää, eli valmistumisasteena käytetään projektille kertyneiden kustannusten osuutta verrattuna arvioituihin kokonaiskustan­nuksiin. Tuloutus tapahtuu ajan myötä sitä mukaa kun kustannuksia kertyy ja kirjataan projektille. Aiemmin asiakaskohtaisesti räätälöidyt lasinjalostuskonetoimitukset tuloutettiin milestone-menetelmällä kahdessa milestonessa siten, että lasinjalostuskone tuloutettiin, kun konetoimitus lähti valmistavalta tehtaalta ja koneen asennusosuus, kun konetoimitus oli otettu asiakkaalla tuotantokäyttöön.

Osatuloutusta käytettäessä valmistusasteen mukainen tuloutus aikaistaa tuloutuksen aloitusta ja tuloutus jakaantuu nykyistä tasaisemmin koko projektin ajalle. Toimitushetkellä tuloutettu määrä on aiempaa pienempi. IFRS 15 -mukainen tuloutus hieman tasoittaa osatuloutusprojektien liikevaihdon neljänneksittäistä vaihtelua, koska tuloutus ei ole enää sidottu toimitusajankohtaan. Niissä asiakaskohtaisesti räätälöidyissä lasinjalostuskonetoimituksissa, joissa osatu­loutuksen ehdot eivät täyty, tuloutus tehdään, kun konetoimitus on otettu asiakkaalla tuo­tantokäyttöön. Vuonna 2017 tällaisia projekteja ei ollut. Tällä hetkellä neuvotteluissa on useampia projekteja, joihin osatuloutusta ei voi soveltaa, mikä viivästyttää niiden kerryttämää liikevaihtoa.

Taseessa siirtyminen IFRS 15 -mukaiseen tuloutukseen vähentää vaihto-omai­suuden keskeneräisten tuotteiden määrää, mutta lisää siirtosaamisia. Rahavirtaan muutoksella ei ole vaikutusta. Tilauskanta on aiempaan raportointitapaan verrattuna alhaisempi, koska tilaukset alkavat kerryttää liikevaihtoa aikaisemmin. Tästä syystä myös muutokset uusien tilausten määrässä vaikuttavat liikevaihtoon aiempaa nopeammin, tyypillisesti noin 2 -3 kuukaudessa.

Kullekin periodille tuloutettu liikevaihto perustuu käynnissä olevien projektien toteutuneisiin kustannuksiin suhteessa ennustettuihin kustannuksiin ja ennustettuun katteeseen. Jos projektin etenemiseen liittyvät kustannusennusteet muuttuvat, johtaa se valmistumisusasteen muutokseen.

Oikaistut tiedot vuodelta 2017 on esitetty alla. Oikaistuja lukuja ei ole tilintarkastettu.

Glaston-konserni
OIKAISTU JA RAPORTOITU LIIKEVAIHTO JA VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO VUODELTA 2017
Oikaistu Raportoitu
milj. euroa 1-12/2017 1-12/2017
Machines 68,8 69,3
Services 42,8 43,1
Muut ja sisäinen myynti -2,0 -2,0
Liikevaihto Glaston-konserni yhteensä 109,7 110,4
Vertailukelpoinen liikevoitto 5,0 5,4
Vertailukelpoinen liikevoitto-% 4,6 4,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,4 -0,4
Liikevoitto 4,6 5,0
Liikevoitto-% 4,2 4,5
 
OIKAISTU LIIKEVAIHTO
milj. euroa 1-12/2017 1-9/2017 1-6/2017 1-3/2017
Machines 68,8 49,6 34,4 16,0
Services 42,8 31,7 21,9 11,2
Muut ja sisäinen myynti -2,0 -1,3 -0,9 -0,6
Liikevaihto Glaston-konserni yhteensä 109,7 80,0 55,5 26,6
Vertailukelpoinen liikevoitto 5,0 3,6 2,6 1,1
Vertailukelpoinen liikevoitto-% 4,6 4,5 4,6 4,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,4 -0,2 -0,2 -
Liikevoitto 4,6 3,4 2,4 1,1
Liikevoitto-% 4,2 4,3 4,3 4,1
Myynti maantieteellisten alueiden mukaan, oikaistu
milj. euroa 1-12/2017
EMEA 51,5
Aasia 16,5
Amerikka 41,6
Yhteensä 109,7
 
LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / -TAPPIO JA TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 
Oikaistu
Liikevaihto
milj. euroa 10-12/2017 7-9/2017 4-6/2017 1-3/2017
Machines 19,2 15,2 18,4 16,0
Services 11,1 9,8 10,8 11,2
Muut ja eliminoinnit -0,6  -0,5 -0,3 -0,6
Liikevaihto Glaston-konserni yhteensä 29,7 24,5 28,9 26,6
Vertailukelpoinen liikevoitto 1,4 1,0 1,5 1,1
Vertailukelpoinen liikevoitto-% 4,8 4,1 5,1 4,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,2 -0,0 -0,2 -
Liikevoitto 1,2 1,0 1,3 1,1
Liikevoitto-% 4,1 4,1 4,5 4,1
 
Tilauskanta
milj. euroa 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017
Machines 30,6 32,3 31,3 35,5
Services 3,5 5,2 4,8 4,3
Yhteensä 34,1 37,5 36,1 39,8
 
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO
 
Oikaistu
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa 10-12/2017 7-9/2017 4-6/2017 1-3/2017
Rakennejärjestelyt -0,2 -0,0 -0,2 -
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,2 -0,0 -0,2 -
         
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 10-12/2017 7-9/2017 4-6/2017 1-3/2017
Liikevoitto 1,2 1,0 1,3 1,1
Vähennettynä
Poistot ja arvonalentumiset 0,7 0,8 0,7 0,8
Oikaisu: Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,2 0,0 0,2 -
Vertailukelpoinen käyttökate 2,2 1,8 2,2 1,8
% Liikevaihdosta 7,3 7,2 7,7 6,9
         
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 10-12/2017 7-9/2017 4-6/2017 1-3/2017
Liikevoitto 1,2 1,0 1,3 1,1
Vähennettynä
Oikaisu: Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,2 0,0 0,2 -
Vertailukelpoinen liikevoitto 1,4 1,0 1,5 1,1
% liikevaihdosta 4,8 4,1 5,1 4,1

Lisätietoja:
Päivi Lindqvist, talousjohtaja,Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

Glaston Oyj Abp
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net 

Tilaa

Liitteet & linkit