Glaston Oyj Abp: IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto Glastonissa

Report this content

Glaston Oyj Abp                             Pörssitiedote 26.3.2019                     klo 13.30

1.1.2019 voimaan astunut uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset-standardi käsittelee vuokrasopimusten määritelmää, kirjaamista, arvostamista sekä vuokrasopimuksista annettavia muita tilinpäätöstietoja. Standardin mukaan vuokralleottaja kirjaa taseeseen käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän sekä rahoitusvelan. Glaston soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia täysin takautuvasti 1.1.2019 alkaen. Tässä tiedotteessa on esitetty tietoa standardin käyttöönoton vaikutuksista yhtiön vuoden 2018 tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä vuoden 2018 oikaistut vertailutiedot neljänneksittäin.  

Standardin mukaan kaikki yli 12 kuukauden pituiset vuokrasopimukset esitetään vuokralle ottajan taseessa. Vuokralle ottaja kirjaa taseeseen käyttöoi­keusomaisuuserän perustuen sen oikeu­teen käyttää kyseistä omaisuuserää sekä omaisuuserän nykyarvoa vastaavan vuokrasopimusvelan perustuen velvollisuu­teen suorittaa vuokramaksuja. Vuokralleantajan raportointi säilyy ennallaan eli vuokrasopimukset jaetaan edelleen rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi sisältää alle 12 kk:n vuokrasopimuksia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia helpotuksia. Glaston ottaa käyttöön IFRS 16 -standardin sallimat helpotukset alle 12 kuukauden pituisiin vuokrasopimuksiin sekä arvoltaan vähäisiin omaisuuseriin ja jatkaa näiden käsittelyä muina vuokrasopimuksina.  

IFRS 16 -standardilla on merkittävä vaikutus tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä osaan tunnusluvuista. Standardin käyttöönotto kasvattaa käyttökatetta ja vertailukelpoista käyttökatetta sekä parantaa hieman liikevoittoa ja vertailukelpoista liikevoittoa, kun tuloslaskelmaan kirjattu vuokrakulu korvataan käyttöomaisuuserän poistoilla ja rahoituseriin kirjattavilla korkokuluilla. Lisäksi tuloveroihin kirjataan laskennallisen veron muutos. Konsernitaseen varoja kasvattaa kunkin vuokrasopimuksen alkamishetkelle laskettu käyttöomaisuuserä, joka poistetaan vuokrakauden aikana. Korollisen velan määrä kasvaa merkittävästi vuokravastuun diskontatulla määrällä.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan määrä lasketaan diskonttaamalla sopimuksen tulevat vähimmäisvuokrat. Diskonttokorkona tulee ensisijaisesti käyttää vuokrasopimuksen sisäistä korkokantaa, jos se on saatavilla. Sopimuksissa, joissa sisäistä korkokantaa ei ole määritetty diskonttokorkona käytetään lisäluoton korkoa, jonka osatekijät ovat valuuttakohtainen viitekorko, korkomarginaali sekä mahdollinen maa- ja valuuttariskilisä. Takautuvassa käyttöönotossa lisäluoton korko määritellään vuokrasopimuksen alkamishetkelle ja minimivuokrat diskontataan kunkin vuokrasopimuksen alkupäivästä lähtien.

Glastonilla on vuokrasopimuksia, jotka ennen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin voimaantuloa on luokiteltu muiksi vuokrasopimuksiksi ja kirjattu ajan kulumisen perusteella tuloslaskelmaan vuokrakuluksi. 1.1.2019 voimaan astuvan uuden vuokrasopimusstandardin mukaan osa näistä vuokrasopimuksista kirjataan taseeseen vuokrasopimuksen alkaessa vähimmäisvuokrien nykyarvoa vastaava vara ja velka, jolloin taseessa esitetyt varat ja velat kasvavat merkittävästi. Vuoden 2018 lopussa Glastonilla oli 12 kiinteistövuokrakohdetta, joiden vuokravastuu oli 11,4 milj. euroa, sekä lisäksi 0,3 milj. euroa muita vuokravastuita. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin perusteella taseeseen kirjattavien vuokrasopimusten sisältö eroaa voimassa olevasta taseen liitetiedoissa ilmoitettavasta vuokravastuuraportoinnista mm. lyhytaikaisia vuokrasopimuksia ja vähäarvoisia omaisuuseriä koskevien helpotusten osalta. Lisäksi syntyy ajoituseroa, kun konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa raportoitavat vuokravastuut sisältävät myös tulevaisuudessa voimaan astuvien sopimusten nimellisvastuun määrän, kun taas IFRS 16 -standardin mukaan vuokrasopimus kirjataan taseeseen sopimuksen alkamishetkellä.  

IFRS 16 -standardin mukaan oikaistussa taseessa 31.12.2018 konsernin käyttöoikeuteen perustuvien omaisuuserien määrä oli 8,0 milj. euroa ja vastaavan korollisen velan määrä 9,0 milj. euroa. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto kasvaa 5,7 milj. euroon (raportoitu 5,2), kun vuokrien sijaan liikevoittoa rasittavat poistot. Standardin mukaisesti lasketun korollisen velan korkokustannukset kirjataan tuloslaskelmaan, kasvattaen tammijoulukuu 2018 nettorahoituskuluja -1,2 milj. euroon (raportoitu -0,7). Vuoden 2018 oikaistu voitto on näin ollen 1,9 milj. euroa (raportoitu 2,0). Konsernin korollinen nettovelka kasvaa yhteensä 13,9 milj. euroon (raportoitu 4,9) ja nettovelkaantumisaste 38,2 %:in (raportoitu 13,1). Konsernin omavaraisuusaste laskee 44,4 %:in (raportoitu 50,3).

Oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018 ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot:
Glaston Oyj Abp
Päivi Lindqvist, talousjohtaja, puh. +358 10 500 500
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 5070


Glaston Oyj Abp lyhyesti 

Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit