Glaston Oyj Abp julkistaa vuosineljänneksittäisiä pro forma -taloudellisia tietoja liittyen Bystronic glassin yritysostoon

Glaston Oyj Abp        Pörssitiedote             7.8.2019 klo 12.30

Glaston Oyj Abp julkistaa tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja vuoden 2018 kaikilta neljänneksiltä ja vuoden 2019 ensimmäiseltä neljännekseltä.

Pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty havainnollistamaan, miten Bystronic glass -yritysosto ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt olisi hypoteettisesti vaikuttanut yhtiön tulokseen mikäli se olisi toteutunut 1.1.2018. Pro forma -tiedot esitetään erikseen konsernitason ja segmenttien osalta.

Glaston sai 1.4.2019 päätökseen sveitsiläis-saksalaisen, korkealuokkaisia koneita, järjestelmiä ja palveluita lasinjalostukseen maailmanlaajuisesti tarjoavan Bystronic glass yritysoston. Bystronic glass on konsolidoitu osaksi Glaston Oyj Abp:ta 1.4.2019 lähtien, jonka jälkeen yhtiöllä on kaksi raportointisegmenttiä: Glaston ja Bystronic glass. Lisäksi Glaston raportoi 1.4.2019 alkaen liikevaihdon, tilauskertymän ja tilauskannan seuraavien tuotealueiden osalta: Heat Treatment Technologies, Bystronic Glass Technologies, Emerging Technologies (joka sisältää Glaston-segmentin Emerging Technologies -tuotealueen ja Bystronic glassin näyttöliiketoiminnan), Services (joka sisältää Glaston-segmentin lämpökäsittelykoneisiin liittyvät huoltopalvelut ja Bystronic glass -segmentin Palvelu- ja varaosaliiketoiminnan) ja Muut.

Lisätietoja tilintarkastamattomien pro forma -tietojen esittämisperusteista on saatavilla 29.5.2019 päivätystä Glastonin merkintäoikeusantiesitteestä. Esite on saatavissa Glastonin verkkosivuilta.

Alla olevissa taulukoissa esitetään konserni- ja segmenttitason tilintarkistamattomat pro forma -tiedot vuoden 2019 ensimmäiseltä neljännekseltä ja vuoden 2018 jokaiselta neljännekseltä.

Glaston soveltaa uutta IFRS 16 vuokrasopimusstandardia täysin takautuvasti 1.1.2019 alkaen ja on oikaissut vuoden 2018 vertailutiedot.

Glastonin puolivuotiskatsaus julkaistaan 8.8.2019 klo 13.

GLASTON- KONSERNI
GLASTON JA BYSTRONIC GLASS PRO FORMA 2018 VERTAILUTIEDOT

LYHENNETTY TULOSLASKELMA
milj. euroa 1-3/
2019
10-12/
2018
7-9/
2018
4-6/
2018
1-3/
2018
Liikevaihto 44,3 44,9 47,3 55,4 54,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,4 0,4 1,2 0,2
Kulut -41,8 -45,8 -43,4 -51,5 -49,6
Poistot ja arvonalentumiset -1,7 -1,8 -1,6 -1,6 -1,6
Käyttöoikeusomaisuuserän poistot -0,6 -0,6 -0,6 -0,7 -0,6
Liiketulos 0,8 -2,9 2,0 2,8 2,5
Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,7 -0,8 -0,6 -0,6
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
Tulos ennen veroja 0,3 -3,8 1,1 2,1 1,7
Tuloverot -0,7 0,7 -0,2 0,0 -0,8
Kauden voitto /tappio -0,3 -3,0 0,9 2,1 1,0
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä(1000)(1 51302 51302  51302  51302  51302
Osakekohtainen tulos, euroa  -0,005  -0,059     0,017  0,042  0,019

(1 1.3.2019 toteutettiin osakkeen käänteinen split. Osakeanti toteutettiin vuoden 2019 toisella kvartaalilla. Vertailukauden osakemäärä ja osakekurssi sekä näistä lasketut tunnusluvut on oikaistu vastaavasti.

Tilintarkastamaton Pro forma tuloslaskelma 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta

milj. euroa Glaston
IFRS
Bystronic glass
IFRS
Pro forma
oikaisu kauppa-
hinnan allokaa-
tio(2
Pro forma
oikaisu
Bystronic glassin
lainat
Pro forma
oikaisu rahoitus
kulut
 
Glaston
Pro
forma IFRS
 
Liikevaihto 101,1 100,7 201,8
Liiketoiminnan muut tuotot 2,2 0,3 2,6
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos
-1,7 7,3 -0,4 5,3
Valmistus omaan käyttöön 0,3 0,0 0,3
Materiaalit -49,2 -46,3 -95,5
Henkilöstökulut -23,4 -36,4 -59,7
Liiketoiminnan
muut kulut
-20,8 -20,3 -41,1
Poistot- ja arvonalentumiset -3,0 -1,2 -2,4 -6,6
Käyttöomaisuus-
erän poistot
-1,8 -0,7 -2,6
Liiketulos 3,8 3,3 -2,8 4,4
Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,3
Rahoituskulut -0,8 -0,4 0,2 -2,0 -3,0
Nettorahoituskulut -0,7 -0,2 0,2 -2,0 -2,7
Vuokrasopimusvelkojen rahoituskulut -0,5 -0,1 -0,6
Tilikauden
voitto/tappio
ennen veroja
2,6 3,0 -2,8 0,2 -2,0 1,1
Tuloverot -0,7 -0,6 0,6 0,4 -0,2
Tilikauden
voitto/tappio
1,9 2,5 -2,1 0,2 -1,6 0,9
 
Määräysvallattomille
omistajille kuuluva
osuus tilikauden tuloksesta
-0,2 -0,2
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus
tilikauden tuloksesta
2,1 2,5 -2,1 0,2 -1,6 1,0
Yhteensä 1,9 2,5 -2,1 0,2 -1,6 0,9


(2 29.5.2019 julkaistussa merkintäoikeusantiesitteessä alustava käyvän arvon kohdistusten kulut olivat 3,9 milj. euroa / vuosi. Käypiä arvoja on tarkennettu ja päivitetyt käyvän arvon kohdistusten kulut ovat 2,8 milj. euroa / vuosi.

ALUSTAVAT KÄYVÄN ARVON KOHDISTUKSET
Käyvän arvon kohdistukset
milj. euroa
Arvioitu taloudellinen
vaikutusaika
(vuotta) 
Poistot / vuosi
milj. euroa
Rakennukset 4,8 20 0,2
Maa-alueet 5,4 N/A -
Tuotemerkki 3,1 3 1,0
Asiakassuhteet 11,4 10 1,1
Vaihto-omaisuus 0,7 2 0,4
Yhteensä 25,4 2,8
Näihin liittyvä laskennallinen
verovelka
5,9


VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA), EBITA ja LIIKETULOS (EBIT)
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
milj. euroa 1-3/
2019
10-12/
2018
7-9/
2018
4-6/
2018
1-3/
2018
Rakennejärjestelyt -0,8 -1,8 -0,3 0,0 -0,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,8 -1,8 -0,3 0,0 -0,2
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)
milj. euroa 1-3/
2019
10-12/
2018
7-9/
2018
4-6/
2018
1-3/
 2018
Liiketulos(EBIT) 0,8 -2,9 2,0 2,8 2,5
Poistot ja arvonalentumiset 2,3 2,4 2,3 2,2 2,3
Käyttökate (EBITDA) 3,1 -0,5 4,3 5,0 4,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät   0,8 1,8 0,3 0,0 0,2
Vertailukelpopinen käyttökate (EBITDA) 3,9 1,3 4,6 5,0 5,0
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 8,8 % 2,9 % 9,8 % 9,1 % 9,1 %
Vertailukelpoinen EBITA
milj. euroa 1-3/
 2019

10-12/ 2018
7-9/
 2018
4-6/
 2018

1-3/ 2018
Liiketulos(EBIT) 0,8 -2,9 2,0 2,8 2,5
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja kauppahinnan allokaatio 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
EBITA 2,0 -1,7 3,2 4,0 3,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät   0,8 1,8 0,3 0,0 0,2
Vertailukelpoinen EBITA 2,8 0,1 3,5 4,0 3,9
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITA), % liikevaihdosta 6,4 % 0,2 % 7,5 % 7,2 % 7,1 %


Vertailukelpoinen Liiketulos EBIT
milj. euroa 1-3/
2019
10-12/
2018
7-9/
2018
4-6/
2018
1-3/
2018
Liiketulos(EBIT) 0,8 -2,9 2,0 2,8 2,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät   0,8 1,8 0,3 0,0 0,2
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 1,6 -1,1 2,4 2,8 2,7
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta 3,6 % -2,4 % 5,0 % 5,1 % 4,9 %

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

Glastonin raportoitavat segmentit ovat 1.4.2019 alkaen Glaston ja Bystronic glass.

Raportoitavat segmentit noudattavat konsernin tilinpäätöksen laatimis- ja arvostusperiaatteita. Segmenttien välisissä liiketoimissa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa. Raportoitava segmentti muodostuu toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty raportoitavaksi segmentiksi IFRS 8.12 kriteerien mukaisesti.

Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen sekä tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, kuten myös asiakastyyppi. Glastonin ja Bystronic glassin liiketoiminnat koostuvat lasinjalostuskoneiden valmistuksesta ja myynnistä sekä koneiden palvelutoiminnasta. Koneiden ja palveluiden välinen integraatioaste on korkea. Tuotekehitys sekä myynti ja jakelutoiminnot ovat yhteisiä ja palvelevat molempia liiketoimintoja. Asiakaskunta on yhtäläinen kuten myös markkinoiden kehitys, joka on sidoksissa maailmanmarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Myös tuotteiden jakelussa ja palvelujen tuottamisessa käytettävät menetelmät ovat samanlaiset.

GLASTON
milj. euroa 1-3/2019 10-12/2018 7-9/2018 4-6/2018 1-3/2018
Vertailukelpoinen EBITA 0,5 3,0 1,6 1,4 1,6
Vertailukelpoinen EBITA-% 2,5 % 10,9 % 6,8 % 5,4 % 6,3 %
Liikevaihto 20,8 27,8 23,0 25,6 24,8
Vertailukelpoinen liiketulos 0,0 2,6 1,1 0,9 1,1
Vertailukelpoinen liiketulos-% 0,2 % 9,2 % 4,7 % 3,6 % 4,4 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,8 -1,3 -0,3 -0,0 -0,2
Liiketulos -0,8 1,2 0,7 0,9 0,9
Liiketulos-% -3,8 % 4,5 % 3,2 % 3,6 % 3,8 %


BYSTRONIC GLASS
milj. euroa 1-3/2019 10-12/2018 7-9/2018 4-6/2018 1-3/2018
Vertailukelpoinen EBITA 2,3 -2,9 2,0 2,6 2,3
Vertailukelpoinen EBITA-% 9,8 % -17,2 % 8,1 % 8,7 % 7,8 %
Liikevaihto 23,6 17,1 24,4 29,8 29,4
Vertailukelpoinen liiketulos 1,6 -3,7 1,3 1,9 1,6
Vertailukelpoinen liiketulos-% 6,7 % -21,5 % 5,2 % 6,4 % 5,4 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - -0,5 - - -
Liiketulos 1,6 -4,2 1,3 1,9 1,6
Liiketulos-% 6,7 % -24,6 % 5,2 % 6,4 % 5,4 %


Myynti maantieteellisten alueiden mukaan
milj. euroa 1-3/2019 10-12/2018 7-9/2018 4-6/2018 1-3/2018
Amerikka 12,4 12,9 11,2 11,5 10,3
EMEA 22,9 24,2 29,4 30,7 27,9
APAC 9,0 7,7 6,7 13,2 16,0
Glaston-konserni yhteensä 44,3 44,9 47,3 55,4 54,2


Saadut tilaukset
milj. euroa 1-3/2019 10-12/2018 7-9/2018 4-6/2018 1-3/2018
Glaston 22,9 33,9 21,7 25,4 26,5
Bystronic glass 22,4 29,5 22,6 27,4 29,7
Glaston-konserni yhteensä 45,3 63,4 44,2 52,8 56,2


Tilauskanta
milj. euroa 31.3.2019 31.12.2018 30.9.2018 30.6.2018 31.3.2018
Glaston 42,8 38,2 36,3          37,3 36,0
Bystronic glass 61,4 61,7 48,1          49,7 52,7
Glaston-konserni yhteensä 104,2 99,9 84,5          87,0 88,8


Liikevaihto tuotealueittain
milj. euroa 1-3/2019 10-12/2018 7-9/2018 4-6/2018 1-3/2018
Heat Treatment Technologies          12,4          17,3          14,4          17,2          16,0
Bystronic Glass Technologies          13,6            7,2          17,0          20,8          19,9
Emerging Technologies            0,0 -0,0 -2,6            0,1            0,6
Services          17,2          17,9          16,1          14,3          15,5
Muut ja sisäinen myynti            1,1            2,5            2,5            3,1            2,2
Glaston-konserni yhteensä          44,3          44,9         47,3          55,4          54,2


Saadut tilaukset tuotealueittain
milj. euroa 1-3/2019 10-12/2018 7-9/2018 4-6/2018 1-3/2018
Heat Treatment Technologies 13,5 26,6 12,7 16,4 18,0
Bystronic Glass Technologies 12,4 19,4 12,2 18,1 20,5
Emerging Technologies 0,6 - - - -
Services 17,4 15,2 17,3 15,8 15,9
Muut 1,3 2,2 2,1 2,6 2,0
Glaston-konserni yhteensä 45,3 63,4 44,2 52,8 56,2
Tilauskanta tuotealueittain
milj. euroa 31.3.2019 31.12.2018 30.9.2018 30.6.2018 31.3.2018
Heat Treatment Technologies 38,9 35,2 30,6 32,5 31,1
Bystronic Glass Technologies 56,6 57,0 43,4 47,7 50,7
Emerging Technologies 5,6 5,1 5,1 2,5 3,0
Services 2,7 2,6 5,1 4,0 3,3
Muut 0,4 0,1 0,3 0,3 0,7
Glaston-konserni yhteensä 104,2 99,9 84,5 87,0 88,8

Lisätietoja:
Talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. + 358 10 500 500
IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja Joséphine Mickwitz, puh. +358 10 500 5070

Glaston Oyj Abp

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.  

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit