Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

GLASTON OYJ ABP    Pörssitiedote   17.3.2009 klo 18.00            

Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset             
                                         
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 17. maaliskuuta 2009 
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä 
myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 
1.1.-31.12.2008.                                

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,05 euroa   
osaketta kohden, yhteensä enintään noin 4,0 miljoonaa euroa. Osingonjaon    
täsmäytyspäivä on 20.3.2009. Osinko maksetaan 27.3.2009.            

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella      
toimikaudella Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan      
Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg. Hallituksen puheenjohtajan 
vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 40.000 eurossa ja varapuheenjohtajan  
vuosipalkkio 30.000 eurossa. Hallituksen muiden jäsenten palkkiot päätettiin  
myös pitää ennallaan 20.000 eurossa vuodessa.                  

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.   

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:            
-yhtiöjärjestyksen 2 §:ää siten, että yhtiön toimialasta poistetaan energian  
tuotanto;                                    
-yhtiöjärjestyksen 11 §:ää siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava     
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta;                   
-yhtiöjärjestyksen 12 §:ää siten, että ilmoittautumisen yhtiökokoukseen on   
tapahduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla    
aikaisintaan 10 päivää ennen yhtiökokousta.                   

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 7.000.000 yhtiön oman   
osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön     
pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena     
mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa   
järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista kannustinjärjestelmää, tai    
investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää   
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta   
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että   
uusia osakkeita voidaan antaa enintään 7.800.000 kappaletta ja yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 7.800.000 kappaletta kuitenkin siten, 
että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 
7.800.000 kappaletta.                              

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa 
joko maksua vastaan tai maksutta.                        

Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä    
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan  
etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai     
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai    
toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä. 

Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain, 
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon  
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.                   

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.    
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle valtuutuksen   
nojalla hankittujen tai hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla  
enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista.                    

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta 
omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman   
rahastoon.                                   

Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja 
luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa voimassa vuoden 2011
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.                 Lisätietoja:                                   
Toimitusjohtaja Mika Seitovirta                         
Puh. 010 500 500                                
                                         Lähettäjä:                                   
Glaston Oyj Abp                                 
Agneta Selroos                                 
IR- ja viestintäpäällikkö                            
Puh. 010 500 6105                                


Glaston Oyj Abp                                 

Glaston Oyj Abp on kasvava, kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on   
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa         
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa 
ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam    
Software lasialan ohjelmistoissa .                       

Glastonin oma lasinjalostusyksikkö, Tamglass Lasinjalostus, on Suomessa toimiva 
korkealaatuisten turvalasituotteiden valmistaja.                

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.   
www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit