GLASTON TECHNOLOGIESIN KONETILAUKSET KASVANEET LÄHES KOLMANNEKSELLA

Kyro Oyj Abp       PÖRSSITIEDOTE      4.11.2005 klo 8.30

GLASTON TECHNOLOGIESIN KONETILAUKSET KASVANEET LÄHES KOLMANNEKSELLA

Tammi-syyskuun avainluvut

- Konsernin IFRS:n mukainen liikevaihto oli 184,1 (174,4) Meur ja -voitto
 17,1 (18,4) Meur
- Voitto ennen veroja 16,1 (19,4) Meur, osuus liikevaihdosta 8,7 % (11,1 %)
- Tulos/osake oli 0,13 (0,16) euroa
- Omavaraisuusaste oli 61,5 % (58 %),oma pääoma/osake 1,61 (1,58) euroa
- Uusia konetilauksia 1-9/2005 130,0 Meur (100,9), kasvua 29%
- Tilauskanta 15% korkeampi kuin edellisvuonna: 30.9. 142,4 (123,5) Meur
- Kyro tähtää kuluvana vuonna edellisvuotista parempaan liikevaihtoon ja
 tulokseen

Kyro-konsernin rakenne

Kyron toimialat ovat Glaston Technologies ja Energia. Päätoimiala Glaston
Technologies koostuu lasikoneryhmästä ja lasinjalostusryhmästä.

Lasikoneryhmä on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja. Lasikoneryhmän
tuotteita ovat lasin esikäsittelykoneet sekä arkkitehtuuri- ja autoteollisuuden
turvalasikoneet. Ryhmään kuuluvat turvalasikoneiden teknologia- ja
markkinajohtaja Tamglass, tasokarkaisukoneiden valmistaja Uniglass sekä lasin
esikäsittelykoneiden johtava toimittaja Z. Bavelloni, joka valmistaa myös
kivenjalostuskoneita.

Lasinjalostusryhmä keskittyy Suomen ja lähialueiden markkinoihin ja on
arkkitehtuurilasituotteiden johtava kokonaistoimittaja Suomessa. Sen Tamglass-
brändin alla myytävät tuotteet ovat turvalasit, eristyslasit, parvekelasit ja
kaiteet.

Kyron toinen toimiala on Energia, joka käsittää Kyro Power Oy:n sähköä ja
lämpöä tuottavat voimalat.

Liikevaihto ja tulos

Kyron liikevaihto tarkastelujaksolla oli 184,1 (174,4) miljoonaa euroa.
Konsernin liikevoitto oli 17,1 (18,4) miljoonaa euroa. Sen osuus liikevaihdosta
oli 9,3 (10,5) prosenttia. Vertailuvuoden liikevoitto oli poikkeuksellisen
korkea eräiden suurten projektien ajoituttua ensimmäiselle neljännekselle.

Vahvana pysyneen euron suora vaikutus kauden liikevaihtoon oli vähäinen.
Epäsuorasti vahva euro on vähentänyt tilauksia ja aiheuttanut hintapaineita ja
heikentää näin kannattavuutta euroalueen ulkopuolella. Tamglassin osalta eri
valuutta-alueille hajautettu konevalmistus kompensoi negatiivista
valuuttavaikutusta.

Alkuvuonna aloitettuja liiketoiminnan kehittämisen panostuksia on jatkettu.
Niihin lukeutuvat Glaston Technologiesin eri kehityshankkeet, konsernin
taloushallinnon palvelukeskuksen perustaminen ja IT-järjestelmien kehitys.
Hankkeet tähtäävät tulosparannuksiin tulevaisuudessa, mutta niiden kustannukset
ovat heikentäneet kauden tulosta merkittävästi.

Nettorahoituserät olivat -1,0* (1,0) miljoonaa euroa. Eroa selittää se, että
muihin rahoituseriin sisältyy konsernin sisäisten lainasaldojen
realisoitumattomia valuuttakurssitappioita 0,9 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden
2005 alusta otettiin käyttöön IAS39:n mukaiset rahoitusvarojen luokittelu- ja
arvostussäännökset, minkä johdosta siirtymähetkellä realisoitumattomat
rahoitusarvopapereiden arvonnousut 0,7 miljoonaa euroa veroilla oikaistuna
kirjattiin suoraan omaan pääomaan.

Nettorahoituserät sisältävät korko-, osinko- ja muita rahoitustuottoja 2,0
(2,5) miljoonaa euroa sekä korko- ja muita rahoituskuluja 3,0 (1,5) miljoonaa
euroa. Kyro realisoi tammi-syyskuussa jäljellä olleen sijoitussalkkunsa, josta
kaudelle kirjautui voittoa 0,4 miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja oli 16,1* (19,4) miljoonaa euroa. Sen osuus liikevaihdosta
oli 8,7* (11,1) prosenttia. Tilikauden voitto oli 10,6* (12,8) miljoonaa euroa.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,5* (17,2) prosenttia. Tulos/osake oli 0,13*
(0,16) euroa.

Konsernin tilauskanta 30.9. oli 142,4 (123,5) miljoonaa euroa.

*Luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden IAS39:n
käyttöönoton vuoksi.

Toimialojen liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, Me
                                      
            Liike-  Liike-  Liike- Liike-  Tilaus-  Tilaus-
            vaihto  vaihto  voitto voitto   kanta   kanta
Liikevaihto      1-9/05  1-9/04  1-9/05 1-9/04  30.9.05  30.9.04
Glaston Technologies  164,1  153,8   16,6  16,7   119,4   100,8
Energia         19,9   20,7    4,6   4,0   23,0   22,7
Emoyhtiö, muut      0,2   -0,1   -4,1  -2,3          
toiminta ja
eliminoinnit
Konserni yhteensä    184,1  174,4   17,1  18,4   142,4   123,5

Rahoitus

Likvidit kassavarat ja sijoitusvarallisuus olivat 5,3 (15,5) miljoonaa euroa.
Korollinen vieras pääoma oli 14,5 (30,6) miljoonaa euroa ja korollinen
nettovelka 9,2 (15,1) miljoonaa euroa. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan
(gearing) oli 7,2 (12,0) prosenttia. Oma pääoma/osake oli 1,61 (1,58) euroa.
Omavaraisuusaste oli 61,5 (58,0) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 12,2 (4,3) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Investoinnit olivat 7,8 (5,5) miljoonaa euroa. Tämä sisältää Lasinjalostuksen
uuden tuotantolinjan ja lasinjalostuskoneita, korvaus- ja ylläpitoinvestointeja
sekä 2,7 miljoonaa euroa IFRS:n mukaisia tuotekehitysaktivointeja.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli 30.9.2005 1 214 (1 193) henkilöä. Konsernin
henkilöstöstä työskenteli Suomessa 443 (430) ulkomailla 771 (763) henkilöä.
Henkilömäärä oli keskimäärin 1 208 (1 165). Henkilöstön määrä kasvoi
vertailujaksoon nähden, mutta laski toiseen neljännekseen nähden
kausityöntekijöiden työsuhteiden päätyttyä. Henkilöstömäärää on kasvattanut
lähinnä uusien tuotanto- ja myyntiyhtiöiden käynnistäminen.

Henkilömäärä 30.9.
               2005       2004
Glaston Technologies    1 183       1 161
Energia            23        22
Emoyhtiö            8        10
Kyro-konserni        1 214       1 193

Osakkeet ja kurssikehitys

Kyro Oyj Abp:n osakkeita vaihdettiin tarkastelujaksolla yhteensä
16 151 459 (8 454 842) kappaletta, eli 20,4 (10,6) prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä. Kyro Oyj Abp:n osakkeen kurssi Helsingin Pörssissä vaihteli
3,79 ja 4,60 euron välillä. Osakkeen keskikurssi oli 4,40 euroa.

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 15.3.2005 hallituksen hankkimaan ja
luovuttamaan yhtiön omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa teollisissa
järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksella hallitus voi hankkia omia osakkeita voitonjakokelpoisilla
varoilla enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia tai myydä
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken
käypään arvoon.

Varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2005 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Kyro Oyj Abp:llä oli aikaisempien valtuutusten perusteella aiemmin hankittuja
omia osakkeita 30.9.2005 yhteensä 329 904 (329 904). Heinä-syyskuussa ei
hankittu omia osakkeita.

Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Kyro-konserni siirtyi kansainvälisen tilinpäätöskäytännön, International
Financial Reporting Standards (IFRS), mukaiseen raportointiin vuoden 2005
alusta. Myös osavuosikatsaukset on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen. Tässä osavuosikatsauksessa on käytetty
vertailutietona vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja.

Merkittävimmät muutokset konsernin tulokseen ja taseeseen aiheutuvat
tuloutusperiaatteiden muutoksesta, tuotekehityskulujen aktivoimisesta,
tytäryhtiöiden optioiden kirjanpidollisesta käsittelystä sekä liikearvon
poistojen korvaamisesta vuosittaisilla arvonalentumistesteillä. Kyro-konsernin
esikäsittelylinja- ja turvalasikonetoimitukset tuloutetaan IFRS-standardin
mukaan, kun toimitus ja asennus on hyväksytysti vastaanotettu. Myynnin IFRS:n
mukainen tuloutuskäytäntö nostaa konsernin Glaston Technologies – toimialan
tilauskantaa. Aiempaan FAS:n mukaiseen tuloutuskäytäntöön verrattuna
turvalasikoneprojektit säilyvät tilauskannassa muutaman kuukauden ajanjakson
pitempään eli kunnes toimitukset on asennettu, testattu ja hyväksytty.

Kyro on julkaissut 6.4.2005 erillisen pörssitiedotteen IFRS:n siirtymisen
vaikutuksista tulokseen ja taseeseen.

Vuoden 2005 alusta käynnistyneen päästöoikeuskaupan tilinpäätöskäsittelyssä
noudatetaan IFRS-standardia, joka sallii päästökaupan kirjaamisen
hankintamenoon. Kyro-konserni noudattaa rahoitusvarojen luokittelu- ja
arvostussäännöksiä sekä valuutta- ja sähköjohdannaisten suojauslaskentaa IAS 32
ja IAS 39 –standardien mukaisesti 1.1.2005 alkaen. IAS 39 -standardin vaikutus
yhtiön omaan pääomaan oli siirtymishetkellä 1.1.2005 1,0 miljoonaa euroa.

Glaston Technologies
Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Glaston Technologiesin liikevaihto oli tarkastelujaksolla 164,1 (153,8)
miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 16,6 (16,7) miljoonaa euroa ja sen osuus
liikevaihdosta oli 10,1 (10,8) prosenttia. Glaston Technologiesin tilauskanta
laski hieman toiseen neljännekseen nähden, mutta nousi edellisvuotisesta ollen
30.9. 119,4 (100,8) miljoonaa euroa, kasvua 18,5 %.

Lasikoneryhmän liikevaihto on kauden aikana kasvanut edellisvuotisesta hyvien
toisen ja kolmannen neljänneksen ansiosta. Kannattavuus on ylittänyt hieman
edellisvuotisen huolimatta sen ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen
hyvästä kannattavuudesta. Vahvana pysynyt euro tuo hintapaineita sekä
asiakkaalle että myyjälle euroalueen ulkopuolella ja pudottaa näin sekä
volyymia että kannattavuutta.

Kannattavuuteen vaikuttivat myös useiden käynnissä olevien liiketoimintojen
kehityshankkeiden kustannukset. Kehityshankkeista merkittävimmät ovat koko
Glaston Technologiesin liiketoiminnan ja myynnin kehittäminen, Bavellonin
toiminnan ja kustannustehokkuuden parantaminen, Bavellonin Kiinan ja Brasilian
valmistuksen käynnistäminen sekä konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen
perustaminen ja IT-järjestelmäkehitys.

Lasinjalostusryhmän liikevaihto ylitti niukasti edellisvuoden tason, mutta
ryhmän kannattavuus oli kuitenkin edellisvuotta heikompi. Tämä johtui mm.
Tamglass Fintonin markkinaosuuden kasvattamiseen tähtäävistä
uudelleenjärjestelyistä ja tehostamistoimista sekä Lasinjalostuksen uusien
tuotantolinjojen käynnistyskuluista.

Lasikoneryhmä
Markkinat ja myynti

Turvalasikoneiden kysyntä vahvistui jälleen kolmannella neljänneksellä.
Esikäsittelykoneiden tilauskertymä on myös edellisvuotista korkeammalla
tasolla. Uusia arkkitehtuurilasikonetilauksia saatiin yli kolmannes enemmän
kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. Myös ajoneuvolasikoneiden kysyntä
jatkui edellisvuotista parempana.

Turvalasi- ja esikäsittelykoneiden kysyntä on hyvää erityisesti Pohjois-
Amerikassa, missä investointeja on tehty varsinkin korkean teknologian
arkkitehtuurilasikoneisiin aktiivisesti koko vuoden. Myös EMA-alueen (Eurooppa,
Lähi-itä, Afrikka) uudet tilaukset kasvoivat kolmannella neljänneksellä lähes
puolella edellisvuotiseen nähden. Keski-Euroopassa investoinnit virisivät
kaikilla Glaston Technologiesin tuotealueilla. Aasian markkinoilta uusia
tilauksia saatiin kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaa jaksoa
vähemmän, mutta koko vuoden uudet tilaukset ovat edellisvuotista korkeammalla
tasolla.

Yhteinen liiketoiminta- ja myyntiorganisaatio

Tamglassin ja Bavellonin strategiset liiketoiminta-alueet ja myyntiryhmät
yhdistettiin vuoden 2005 alussa. Tämä tukee Tamglassin ja Bavellonin
liiketoiminnan kehittämistä, One-Stop-Partner -konseptia sekä parantaa ja
tehostaa asiakaspalvelua. Yhdistetty myyntiorganisaatio on nyt toiminnassa
sunnitellusti taaten asiakkaille paremman palvelun. Yhdistämiseen liittyvä
organisaatiorakenteen vahvistaminen ja järjestelmien kehitys jatkuvat.

Tamglass ja Bavelloni osallistuivat syyskuussa yhdessä Glass Build America
–messuille. Lokakuussa Glaston Technologies osallistui näyttävästi vuoden
suurimpaan näyttelyyn, Vitrum 2005:een Milanossa. Näyttelyt olivat kaupallinen
menestys, ja niissä sovittiin kauppoja yhteensä noin 15 miljoonan euron
arvosta.

Tuotanto ja uudet tuotteet

Glaston Technologiesin konetehtaiden käyttöaste on tänä vuonna hyvällä tasolla.
Turvalasikoneiden toimitus- ja asennuskuorma on loppuvuonna poikkeuksellisen
suuri. Volyymivaihteluja tasapainottavat Glaston Technologiesin oma kokoonpano
ja vahva alihankintaverkosto neljässä eri maanosassa.

Bavelloni aloittaa tuotteidensa valmistuksen Kiinassa tänä syksynä. Glaston
Technologiesin uuden tehtaan toiminta käynnistyy Kiinassa vuoden 2006 alussa.
Sen valmistumisen myötä sekä Tamglassin että Bavellonin konetuotanto kasvaa ja
tuotevalikoima laajenee. Bavellonin uuden Brasilian yhtiön toiminta on
tavoitteen mukaista, joskin edelleen kehitysvaiheessa.

Glaston Technologies toi tarkastelujaksolla markkinoille tuoteuutuuksia, joilla
One-Stop-Partner –konsepti täydentyi. Tamglass lanseerasi Glass Build America-
ja Vitrum 2005 –messujen yhteydessä maailman nopeimman tasokarkaisukoneen
nimeltä Tamglass SonicTM. Bavellonin uutuus on automaattinen, integroitu
esikäsittelylinja. Siihen voi yhdistää niin korkean teknologian pinnoitetuille
laseille tarkoitetun Sonicin kuin kaikki muutkin Tamglassin tasokarkaisukoneet.
Linja ja koneet soveltuvat niin suurten arkkitehtuurilasien kuin pienempien
huonekalu- tai ikkunalasien esikäsittelyyn ja karkaisuun.

Huoltopalvelut ja työkalut

Turvalasikoneiden huoltosopimuskanta kasvoi tarkastelujaksolla ennätystahtia,
kaikkiaan 14 prosenttia vuoden alusta. Lisävarusteiden tilauskanta ja kysyntä
jatkavat hyvällä tasolla, kohdistuen edellisvuoteen verrattuna hieman
pienempiin varusteisiin ja päivityksiin.

Tarkastelujakson ennätyskorkeiden tilauskantojen johdosta asennuksiin varataan
loppuvuonna huomattavasti resursseja. Asennus- ja huoltoresursseja on
kasvatettu kysynnän mukaisesti.

Varaosamyynti oli tarkastelujaksolla suunnitellusti edellisvuotisen tasolla.
Varaosapalvelua on parannettu varastotasoa nostamalla.

Työkaluliiketoiminta investoi voimakkaasti valmistukseensa nopeuttaakseen
toimituksia ja parantaakseen globaalia saatavuutta. Myös työkalujen
myyntiresursseja vahvistetaan vastaamaan uutta valmistuskapasiteettia.

Lasinjalostusryhmä

Lasin käyttö rakentamisessa on edelleen kasvussa. Kiristyneestä kilpailusta
huolimatta Glaston Technologiesin Lasinjalostusryhmä pystyi
tarkastelujaksollakin kasvattamaan volyymiään, ja varsinkin
eristyslasitoimituksia tehtiin vilkkaasti. Lasinjalostus lanseerasi elokuussa
uuden parvekelasitusten Tamglass ProTM -kaidejärjestelmän.

Lasinjalostuksen merkittävimmät projektit olivat tarkastelujaksolla Turku
Science Parkin alueelle rakennetun Intelligaten karkaistut, silkkipainetut
julkisivulasit sekä Vantaan kauppakeskus Jumbon lasitukset.

Lasinjalostusryhmä jatkaa lasitusratkaisujen innovaatioita yhdessä
asiakkaidensa kanssa. Tarkastelujaksolla ryhmä kehitti venetoimittaja Marinon
kanssa lasitukset yhtiön uuteen venemalliin.

Energia
Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Kyro Powerin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 19,9 (20,7) miljoonaa euroa.
Liikevoitto nousi 4,6 (4,0) miljoonaan euroon huolimatta toisen neljänneksen
liikevaihtoa ja -voittoa merkittävästi laskeneesta metsäteollisuuden
työkiistasta. Kyro Powerin tilauskanta oli tarkastelujakson lopussa 23,0 (22,7)
miljoonan euron tasolla.

Energiamarkkinoiden kehitys

Kuluva vuosi viittaa siihen, että päästökauppa on mullistanut
energiamarkkinoiden sateisiin ja pohjoismaiseen vesitilanteeseen perustuvan
ennustettavuuden ja hinnoittelun.

Päästökaupan korkean hintatason vaikutukset näkyvät myös sähkön
markkinahinnassa. Sähkön hinta oli Suomessa heinä- ja elokuussa korkeammalla
kuin kertaakaan vuoden 1998 jälkeen, sillä päästöoikeuksien hinta kävi
heinäkuun alussa toistaiseksi korkeimmassa noteerauksessaan, lähes 30 eurossa
tonnilta. Sittemmin päästöoikeuksien hintataso on pysytellyt 20-23 eurossa.
Syyskuussa sähkön aluehinta Suomessa putosi liki 15 prosenttia elokuisesta,
mutta oli silti edellisvuosien syyskuisia hintoja korkeampi.

Hinnat ovat olleet edellisvuotisia ja vuoden 2005 toisen neljänneksen hintoja
korkeammalla myös sähkön johdannaismarkkinoilla.

Energian tuotanto

Kesäkuun lopussa päättyneen metsäteollisuuden työkiistan jälkeen Kyro Powerin
voimalaitokset ovat käyneet keskeytyksettä. Pohjoismainen vesitilanne on
syyskuun sateiden johdosta kääntynyt selvästi nousuun. Vesitilanne on ollut
yhtä hyvä viimeksi kesällä 2001.

Energialiiketoimintojen kehittäminen

Kyro Powerin Partner-projekti jatkuu konkreettisella tasolla. Kyro Power on
solminut 3.11.2005 aiesopimuksen vesivoimaliiketoimintansa myynnistä. Asiasta
on annettu tänään erillinen pörssitiedote.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kyro Powerin 3.11.2005 solmima aiesopimus vesivoimalan myynnistä.

Tulevaisuuden näkymät

Kyro-konsernin perusasetelmat vuodelle 2005 ovat hyvät. Sen tilaus- ja
tarjouskanta ovat korkealla tasolla.

Alan laajin asiakaspalveluverkosto, monipuolisin tuotevalikoima ja One-Stop-
Partner -konsepti luovat Glaston Technologiesille hyvät mahdollisuudet vastata
asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Glaston Technologies pyrkii
vahvistamaan asemaansa markkinoilla, tehostamaan toimintaansa ja hyödyntämään
synergioita.

Kyro tähtää edellisvuotista parempaan liikevaihtoon ja tulokseen. Glaston
Technologiesin loppuvuoden menestyksen ratkaisee joulukuun ennätyksellisen
korkean tilauskannan läpivienti, joka riippuu IFRS-järjestelmässä entistä
enemmän asiakkaiden valmiuksista ottaa tilaukset vastaan. Kyro Powerin
vesivoimalan myynnillä on toteutuessaan huomattava positiivinen tulosvaikutus.

Helsingissä 4.11.2005

Kyro Oyj Abp
Hallitus

Lisätietoja:
Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin toimitusjohtaja Pentti Yliheljo
ja talousjohtaja Vesa Hopia, puh. (03) 382 3111

Sijoittajasuhteet:
Kyro Oyj Abp, viestintäpäällikkö Emmi Watkins, p. (03) 382 3010, IR-sivut
internetosoitteessa www.kyro.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa   1-9/2005   1-9/2004   1-12/2004
                                      
Liikevaihto                 184,1    174,4     231,4
Liiketoiminnan muut tuotot          1,9     0,8      1,1
Liiketoiminnan kulut            162,5    150,5     203,6
Poistot                    6,4     6,3      8,4
Liikevoitto                 17,1     18,4     20,5
 % liikevaihdosta              9,3     10,5      8,8
Rahoitustuotot ja -kulut           -1,0     1,0      2,1
Voitto ennen veroja ja            16,1     19,4     22,5
vähemmistöosuutta
Tuloverot                  -5,5     -6,5     -7,9
Tilikauden voitto              10,5     12,9     14,7
                                      
Tilikauden voiton jakautuminen                       
Emoyhtiön omistajille            10,6     12,8     14,5
Vähemmistölle                -0,1     0,1      0,2
Tilikauden voitto              10,5     12,9     14,7
                                      
Tulos/osake, euroa              0,13     0,16     0,18
                                      
Konsernin tase, milj. euroa       30.9.2005  30.9.2004  31.12.2004
Varat                                    
Pitkäaikaiset varat             121,4    118,3     118,4
Vaihto-omaisuus               69,9     63,5     63,3
Myynti- ja muut saamiset           59,3     56,1     54,8
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti                     
kirjattavat varat               0,1              
Rahoitusarvopaperit                    10,3      5,3
Rahavarat                   5,2     5,1      6,2
Varat yhteensä               255,9    253,3     248,0
                                      
Oma pääoma ja velat                             
Oma pääoma                 127,3    124,7     121,6
Vähemmistöosuus                0,2     0,6      0,5
Oma pääoma yhteensä             127,5    125,2     122,2
Varaukset                   9,1     6,9      6,8
Pitkäaikainen korollinen vieras        0,7     1,2      0,7
pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma     10,4     8,9      8,3
Lyhytaikainen korollinen vieras       13,8     29,4     19,6
pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma     94,4     81,6     90,4
Oma pääoma ja velat yhteensä        255,9    253,3     248,0

Rahavirtalaskelma             1-9/2005  1-9/2004  1-12/2004
                                      
Liiketoiminnan rahavirta            12,2     4,3     15,7
Investointien rahavirta            -7,3    -4,4     -6,5
Rahoituksen nettorahavirta          -5,8    -15,5    -23,7
Rahavarojen muutos               -0,9    -15,6    -14,6
                                      
Tunnusluvut                                 
                                      
Osakemäärä 1000 kpl              79350    79350    79350
 - josta ulkona                79020    79020    79020
Sijoitetun pääoman tuotto, %          14,8    17,5     15,7
Oman pääoman tuotto, %             11,3    13,8     11,9
Omavaraisuusaste, %              61,5    58,0     59,3
Velkaantumisaste, %               7,2    12,0     7,1
Oma pääoma/osake, euroa            1,61    1,58     1,54
Investoinnit, milj. euroa            7,8     5,5     6,8
Henkilöstö kauden lopussa           1214    1193     1208
Henkilöstö keskimäärin             1208    1165     1175
Tilauskanta, milj. euroa           142,4    123,5    135,5

Vastuusitoumukset, milj. euroa      30.9.2005  30.9.2004  31.12.2004
                                 
Yrityskiinnitykset               0,2     0,4     0,4
Muut omat vastuut               15,0    14,1     14,8
                                 
Johdannaissopimukset                       
Kohde-etuuden arvo                        
   Valuuttatermiinit            16,1    14,5     17,6
   Sähkötermiinit              10,9     2,8     2,3
Käypä arvo                            
   Valuuttatermiinit                     
    Positiivinen käypä arvo         0,0     0,4     0,6
    Negatiivinen käypä arvo        -0,2     0,0     0,0
   Sähkötermiinit                       
    Positiivinen käypä arvo         0,0     0,1     0,5
    Negatiivinen käypä arvo        -1,9     0,0     0,0

Toimialojen                                 
liikevaihto,
liikevoitto ja
tilauskanta, Me
                                      
Liikevaihto      1-3/04  4-6/04 7-99/04 10-12/04 1-3/05 4-6/05 7-9/05

Glaston Technologies   52,8  53,9  47,1   49,3  50,7  60,6  52,8
Energia          7,5  6,5   6,7   7,7  8,0   5,1   6,8
Emoyhtiö, muut      0,0  0,0  -0,1   0,0  0,1   0,1   0,1
toiminta ja
eliminoinnit
Konserni yhteensä    60,3  60,4  53,7   57,0  58,7  65,8  59,6
                                      
Liikevoitto      1-3/04  4-6/04 7-99/04 10-12/04 1-3/05 4-6/05 7-9/05

Glaston Technologies   7,1  4,6   5,0   1,7  4,5   6,2   5,8
Liikevoitto-%      13,5  8,5  10,5   3,4  9,0  10,3  11,1
Energia          1,7  1,2   1,0   1,7  2,0   1,1   1,5
Liikevoitto-%      23,1  18,3  15,5   22,3  25,1  20,5  22,4
Emoyhtiö, muut      -0,8  -0,6  -0,8   -1,3  -1,4  -1,6  -1,1
toiminta ja
eliminoinnit
Konserni yhteensä     8,0  5,1   5,2   2,1  5,1   5,7   6,3
Liikevoitto-%      13,3  8,5   9,8   3,6  8,7   8,7  10,5
                                      
Tilauskanta       03/04 06/04  09/04  12/04 03/05  06/05  09/05
Glaston Technologies   93,5  97,6  100,8  111,0 114,5  122,1  119,4
Energia         22,7  22,7  22,7   24,5  24,6  23,2  23,0
Konserni yhteensä    116,2 120,3  123,5  135,5 139,1  145,3  142,4

Konsernin oman                           
pääoman
muutoslaskelma
                                  
milj. euroa     Osake-  Yli- Muunto  Käyvän Voitt0 Vähem- Yhteensä
           pääoma kurssi  erot  -arvon -varat mistön     
              rahasto     rahasto     osuus
                         
                
                                      
Oma pääoma 1.1.2005  12,7  25,3  0,0       83,6  0,5   122,2
IAS 39,                                   
Rahoitusinstrumenti
t, kirjaaminen
ja arvostus                   0,5   0,5       1,0
Muuntoeron muutos           1,5                1,5
Kirjaukset käyvän               -1,9           -1,9
arvon rahastoon
Osingonjako                      -5,5       -5,5
Muut muutokset                        -0,3   -0,3
Tilikauden voitto                   10,6  -0,1   10,5
Oma pääoma       12,7  25,3  1,5   -1,4  89,2  0,2   127,5
30.9.2005
                                  
milj. euroa     Osake-  Yli- Muunto  Käyvän Voitt0 Vähem- Yhteensä
           pääoma kurssi  erot  -arvon -varat mistön     
              rahasto     rahasto     osuus
                                  
Oma pääoma 1.1.2004   6,3  31,6  0,7       85,1  0,5   124,1
Muuntoeron muutos           0,1                0,1
Osingonjako                      -11,9      -11,9
Tilikauden voitto                   12,8  0,1   12,9
Oma pääoma       6,3  31,6  0,7       82,8  0,6   125,2
30.9.2004

Tilikauden voiton täsmäytyslaskelma               
milj. euroa                 7-9/2004  1-9/2004 1-12/2004
Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta    1,1    5,8    11,8
FAS:n mukaan
Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:                    
Tuloutusperiaatteen muutos            2,3    7,0    -0,6
Kiinteiden kulujen lukeminen vaihto-       0,1    -0,2    0,4
omaisuuteen,
Tuotekehityskulujen aktivointi          0,3    0,9    1,9
Liikearvon poiston peruutus           0,7    2,2    2,9
Työsuhde-etuudet                 0,1    -0,1    0,2
Osakeperusteiset maksut             -0,3    -0,6    -1,3
Vuokrasopimukset                 0,0    0,0    -0,1
Tuloverot                    -1,0    -2,3    -0,4
IFRS-oikaisut yhteensä              2,1    7,0    2,9
                                     
Tilikauden voitto IFRS:n mukaan         3,3    12,9    14,7
                                     
Tilikauden voiton jakautuminen                      
Emoyhtiön omistajille              3,3    12,8    14,5
Vähemmistölle                  0,0    0,1    0,2
                         3,2    12,9    14,7
                                     
Oman pääoman täsmäytyslaskelma, milj.    1.1.2004 30.9.2004 31.12.2004
euroa
Oma pääoma FAS:n mukaan            135,9   129,7   130,5
Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:                    
Tuloutusperiaatteen muutos           -21,5   -14,6   -20,8
Kiinteiden kulujen lukeminen vaihto-       2,8    2,2    1,7
omaisuuteen
Tuotekehityskulujen aktivointi          3,1    4,0    4,5
Liikearvon poiston peruutus                 2,2    2,9
Työsuhde-etuudet                 0,5    0,4    -0,2
Osakeperusteiset maksut             -0,2    -0,6      
Vuokrasopimukset                -0,1    -0,1    -0,1
Rahoitusinstrumentit              -1,2    -1,0    -1,0
Muut oikaisut                  0,1    0,1    0,1
Tuloverot                    4,4    2,3    3,9
IFRS-oikaisut yhteensä             -12,1    -5,0    -8,8
                                     
Emoyhtiön osakkeenomistajille         123,7   124,7   121,6
                                     
Vähemmistöosuudet FAS:in mukaan         2,2    3,2    4,1
IFRS-oikaisut                  -1,8    -2,7    -3,6
Vähemmistölle                  0,4    0,6    0,5
                                     
Oma pääoma IFRS:n mukaan            124,1   125,2   122,2
 
 Luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
 

Tilaa