• news.cision.com/
 • Glaston Oyj/
 • Glaston tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 : Vahva neljäs neljännes – uudet tilaukset kasvoivat 13 %

Glaston tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 : Vahva neljäs neljännes – uudet tilaukset kasvoivat 13 %

Report this content

Glaston Oyj Abp         TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                                   14.2.2022 klo 13.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tilinpäätöstiedotteesta 2021. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net


LOKA–JOULUKUU 2021 LYHYESTI

 • Saadut tilaukset olivat 59,1 (52,1) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 52,6 (38,3) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen EBITA oli 3,5 (2,1) miljoonaa euroa eli 6,6 (5,4) % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 1,2 (-0,7) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli EUR 2,3 (0,9) miljoonaa euroa eli 4,4 (2,4) % liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,2 (-1,6) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,023 (0,001) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 5,5 (3,5) miljoonaa euroa.

TAMMI–JOULUKUU 2021 LYHYESTI

 • Saadut tilaukset olivat 216,2 (153,5) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 182,7 (170,1) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 (7,7) miljoonaa euroa eli 6,1 (4,6) % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 5,1 (-0,5) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 6,6 (3,2) miljoonaa euroa eli 3,6 (1,9) % liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,5 (-3,8) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,060 (0,013) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 19,3 (0,7) miljoonaa euroa.
 • Hallitus ehdottaa pääomanpalautusta 0,03 euroa osakkeelta.


GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022 

Vuonna 2021 Glastonin markkinoilla nähtiin jatkuvaa elpymistä ja voimakasta kasvua. Arvioimme positiivisen kehityksen jatkuvan vuonna 2022, mikä ennakoi sekä kone- että palveluliiketoiminnalle myönteistä kehitystä. Vuoden 2022 alussa tilauskantamme oli 48 % korkeampi edellisvuoteen verrattuna, mikä antaa vahvan lähtökohdan vuodelle 2022 ja tukee Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Vuonna 2022 Glaston keskittyy strategiansa toteuttamiseen, mikä johtaa kustannusten ja investointien kasvuun, mutta vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. COVID-19-pandemian ja toimitusketjun häiriöistä on tullut pidempiaikainen haaste, ja talouden kehitykseen sekä asiakkaiden investointeihin liittyy normaalia suurempi epävarmuus. 

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2021 tasosta. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 11,1 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ANDERS DAHLBLOM:

”Glastonin osalta vuosi 2021 päättyi hyvissä merkeissä. Markkinat jatkoivat vahvaa kasvuaan neljännellä neljänneksellä, ja kysyntä oli vahvaa kaikissa segmenteissä. Saadut tilaukset olivat yhteensä 59,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa 13 prosentin kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2020 vertailukaudella tilauskertymä oli jo pandemiaa edeltävällä tasolla pandemian vaikeuttamien neljännesten jälkeen. Näin ollen 13 prosentin kasvu tilauksissa kertoo markkinoiden ja Glastonin vahvuudesta. Koko vuoden saadut tilaukset kasvoivat erinomaisesti: Saadut tilaukset olivat yhteensä 216,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 41 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna, kaikkien segmenttien myötävaikuttaessa tulokseen.

Neljännen neljänneksen liikevaihto ja koko vuoden liikevaihto kasvoivat. Liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 37 % ja oli 52,6 (38,3) miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevaihdoksi kirjattiin 182,7 (170,1) miljoonaa euroa. Kaikki tuotealueet ylittivät edellisen vuoden tason. Huoltotoiminnalle kirjattiin 15 prosentin kasvu. Huolimatta toimitusketjun häiriöiden aiheuttamista lisähaasteista ja niihin liittyvistä hinnankorotuksista sekä edelleen käynnissä olevasta pandemiasta, voimme olla tyytyväisiä kannattavuuden paranemiseen. Vertailukelpoinen EBITA oli neljännellä neljänneksellä 3,5 miljoonaa euroa eli 6,6 % liikevaihdosta. Kasvua oli 68 % vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna.

Hyvästä tilauskertymästä voimme kiittää Glastonin työntekijöiden erinomaista työpanosta, houkuttelevaa tuotevalikoimaamme sekä strategiamme selkeyttämistä, mikä oli merkittävä liiketoiminnan kehityshanke vuonna 2021. Tällä hetkellä käynnissä on useita strategisia kehityshankkeita ja niissä on jo tapahtunut hyvää edistystä. Tarkoituksemme on myös viedä kestävän liiketoiminnan kehitys seuraavalle tasolle strategiakauden aikana, ja strategiaamme sisältyy nyt myös ei-taloudellisia strategisia tavoitteita. Työturvallisuus – yksi kestävän kehityksen painopistealueista – oli agendamme kärjessä koko vuoden. Olemme asettaneet konsernin laajuisen työturvallisuustavoitteen: nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA) vuoteen 2025 mennessä. Olen iloinen voidessani todeta, että olemme edistyneet erinomaisesti, sillä ensimmäisen vuoden aikana tapahtui vain viisi tapaturmaa, kun edellisenä vuonna niitä oli 14. Tapaturmataajuus (LTIFR) laski 3,3:een edellisvuoden 10,8:sta. Olemme sitoutuneet vähentämään suoria ja epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjämme (Scope 1 + 2) suhteessa liikevaihtoon 50 % vuoden 2020 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2021 kasvihuonekaasupäästöt laskivat 2 608 (2 777) hiilidioksiditonniin liikevaihdon ollessa 182,7 (170,1) miljoonaa euroa. Olemme jo ryhtyneet toimenpiteisiin vähentääksemme päästöjä merkittävästi vuonna 2022, kun tuotantolaitoksemme Suomessa ja Saksassa aloittivat uusiutuvan sähkön käytön tammikuussa 2022.

Olen erittäin ylpeä Glastonin tiimistä ja siitä, mitä saavutimme yhdessä vuonna 2021. Hyvä tuloksemme saavutettiin työskentelemällä yhtenä tiiminä ja täyttämällä lupauksemme asiakkaillemme. Haluan kiittää asiakkaitamme jatkuvasta luottamuksesta sekä kaikkia Glastonin työntekijöitä heidän panoksestaan.

Hyvään neljänteen neljännekseen päätyneen vuoden 2021 kehityksen ansiosta siirryimme vuoteen 2022 luottavaisin mielin. Odotamme positiivisen markkinakehityksen ja parantuneen asiakasaktiivisuuden jatkuvan.”

GLASTON-KONSERNIN AVAINLUVUT

M€ 10−12/2021 10−12/2020 1−12/2021 1−12/2020
Saadut tilaukset *) 59,1 52,1 216,2 153,5
Joista palvelutoimintaa 17,4 17,4 68,0 57,1
Joista palvelutoimintaa, % 29,5 % 33,4 % 31,4 % 37,2 %
Tilauskanta kauden lopussa 94,8 63.9 94,8 63,9
Liikevaihto 52,6 38.3 182,7 170,1
Joista palvelutoimintaa 17,6 17.1 66,8 58,1
Joista palvelutoimintaa, % 33,4 % 44.8 % 36,5 % 34,1 %
Käyttökate (EBITDA) 3,2 1.3 13,0 7,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -1,2 -1.6 -1,5 -3,8
Vertailukelpoinen EBITDA 4,4 2.9 14,5 11,3
Vertailukelpoinen EBITDA, % 8,3 % 7.6 % 7,9 % 6,7 %
Vertailukelpoinen EBITA 3,5 2.1 11,1 7,7
Vertailukelpoinen EBITA, % 6,6 % 5.4 % 6,1 % 4,6 %
Liiketulos (EBIT) 1,2 -0.7 5,1 -0,5
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 2,3 0.9 6,6 3,2
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), % 4,4 % 2.4 % 3,6 % 1,9 %
Tulos ennen veroja -1,0 -1.4 1,2 -3,3
Kauden tulos 0,1 -2.2 1.1 -5,5
Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,023 0,001 0,060 0,013
Rekisteröity osakeantioikaistu osakemäärä kauden lopussa  (1 000) 84290 84 290 84 290 84 290
Liiketoiminnan rahavirta 5,5  3,5  19,3  0,7 
Korollinen nettovelka kauden lopussa 18,3 33,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %, (annualisoitu) 2,8 % -0,4 %
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %, (annualisoitu) 6,1% 4,7 %
Omavaraisuusaste, % 42,3 % 41,2 %
Nettovelkaantumisaste, % 26,9 % 48,8 %
Henkilöstö kauden lopussa 750 723

*) Automotive & Display Technologies -tuotealueen 6−9/2021 saadut tilaukset on korjattu alaspäin 1,4 miljoonaa euroa. Tämä vaikuttaa myös segmenttien ja konsernin saatuihin tilauksiin sekä näiden kumulatiivisiin tietoihin tammi-kesäkuun 2021 ja tammi-syyskuun 2021 jaksoihin.

LÄHIAJAN KEHITYKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimitusketjun häiriöt muodostavat suurimman lyhyen aikavälin riskin Glastonin liiketoiminnalle. Näiden häiriöiden odotetaan jatkuvan vuonna 2022 ja yhtiön toimintaan sisältyy normaalia suurempia riskejä, jotka liittyvät raaka-aineiden ja komponenttien hintoihin ja saatavuuteen sekä logistiikkakulujen nousuun ja rahtien saatavuuteen. Merkittävät toimitusketjun häiriöt voivat vaikuttaa yhtiön suoritukseen.

Vaikka COVID-19-pandemian vaikutus on vähentynyt, merkittävää epävarmuutta liittyy yhä pandemian kestoon ja uusiin virusvariantteihin, jotka saattavat olla omikron-virusmuunnoksen lailla huomattavasti tarttuvampia. Rokotusohjelmien hitaus ja rokotteiden mahdollinen tehottomuus uusia ja nopeasti leviäviä variantteja vastaan vaikeuttaisivat tilannetta entisestään. Uudet sulut ja tiukemmat matkustusrajoitukset vaikuttavat erityisesti huoltotyöhön ja varaosaliiketoimintaan sekä koneiden asennuksiin. Vallitsevissa oloissa asiakkaiden sijoituskäyttäytymiseen liittyy normaalia suurempaa epävarmuutta.

Työvoimapula ja henkilöstön nopea vaihtuvuus ovat kasvava huolenaihe erityisesti Yhdysvalloissa. Glastonin kyky ylläpitää korkeaa työtyytyväisyyttä työntekijöidensä keskuudessa sekä houkutella uusia työntekijöitä korostuu entisestään.

Glastonin pitkän aikavälin strategiset ja operatiiviset riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yksityiskohtaisesti hallituksen toimintakertomuksessa.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Glastonin toimitusjohtaja Anders Dahlblom ja talousjohtaja Päivi Lindqvist esittelevät katsauksen julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle kello 15.00 suorassa englanninkielisessä webcastissa, johon pääsee seuraavan linkin kautta: https://glaston.videosync.fi/q4-2021-tulos/, joka löytyy myös yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.glaston.net.

Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätiedot: 
toimitusjohtaja Anders Dahlblom, puh. 010 500 500
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500

 

GLASTON OYJ ABP

Pia Posio
Viestintä-, markkinointi- ja IR-johtaja
Puh. 010 500 500Glaston lyhyesti
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net