Glastonin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018: Koneliiketoiminnan tilauskanta kasvussa

Glaston Oyj Abp         PUOLIVUOSIKATSAUS                                    9.8.2018 klo 13.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi─kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

Glaston soveltaa uutta IFRS 15 -tuloutusstandardia täysin takautuvasti 1.1.2018 alkaen, ja siten puolivuosikatsaus 1.1..30.6.2018 raportoidaan sekä 2018 toteutuneiden että 2017 vertailulukujen osalta uuden standardin mukaisesti.

HUHTI–KESÄKUU 2018

 •  Saadut tilaukset olivat 25,4 (26,6) miljoonaa euroa.
 •  Liikevaihto oli 25,6 (28,9) miljoonaa euroa.
 •  Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,6 (2,2) miljoonaa euroa eli 6,1 (7,7) % liikevaihdosta.
 •  Liikevoitto oli 0,8 (1,3) miljoonaa euroa eli 3,1 (4,5) % liikevaihdosta.
 •  Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,8 (1,5) miljoonaa euroa eli 3,1 (5,1) % liikevaihdosta.

TAMMI–KESÄKUU 2018

 •  Saadut tilaukset olivat 52,0 (48,1) miljoonaa euroa.
 •  Tilauskanta 30.6.2018 oli 37,3 (36,1) miljoonaa euroa.
 •  Liikevaihto oli 50,3 (55,5) miljoonaa euroa.
 •  Vertailukelpoinen käyttökate oli 3,3 (4,1) miljoonaa euroa eli 6,6 (7,3) % liikevaihdosta.
 •  Liikevoitto oli 1,6 (2,4) miljoonaa euroa eli 3,2 (4,3) % liikevaihdosta.
 •  Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,8 (2,6) miljoonaa euroa eli 3,6 (4,6) % liikevaihdosta.
 •  Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 6,5 (9,5) %.
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,004 (0,008) euroa.
 •  Korolliset nettovelat olivat 8,2 (5,9) miljoonaa euroa.

NÄKYMÄT
Glastonin näkymät ovat säilyneet muuttumattomina. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti).

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:
”Toisella vuosineljänneksellä Glastonin koneliiketoiminnan tilauskertymä kehittyi positiivisesti. Tilaukset kasvoivat 9 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Glastonin tilauskertymä kokonaisuutena jäi kuitenkin 4 % alle edellisvuoden tason, sillä etenkin keväällä 2017 myyty Yhdysvaltojen ja Kanadan esikäsittelyliiketoiminnan poistuminen tilauksista heikensi huoltoliiketoiminnan tilausten kehitystä.

Toisen neljänneksen liikevaihto laski 12 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden vastaavasta jaksosta.Tähän vaikutti projektien pienempi määrä, koneliiketoiminnan alhaisempi kate ja viime vuonna myyty esikäsittelyliiketoiminta.

Kehittyvät Teknologiat -yksikkö on keskeisessä asemassa Glastonin kasvun rakentamisessa. Yksikön älylasin tuotantolinjaa kehittävä Heliotrope-hanke eteni suunnitellusti ja prototyyppilinja on testituotannossa. Tällä hetkellä arvioimme, että projektin edetessä aikataulussaan ensimmäisen pilottilinjan tilaus tapahtuisi keväällä 2019. Myös monet muut Kehittyvien Teknologioiden projekteista etenivät suotuisasti.

Älylasi on jalostetun lasin voimakkaimmin kasvava markkina. Lähivuosille ennustetaan noin 15 %:n kasvua vuosittain. Heliotrope-älylasin laatutavoitteet on asetettu korkealle, mutta lasin hinta tulee olemaan selvästi alhaisempi nyt markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna. Markkinapotentiaali on siis huomattava. Glastonilla on yksinoikeus toimittaa Heliotrope-tuotantolinjoja globaalisti.

Syksyllä pidetään kahdet isot messut: GlassBuild America Yhdysvalloissa syyskuussa ja toimialamme päätapahtuma Glasstec Saksassa lokakuussa. Näissä tapahtumissa saamme hyvän käsityksen aktiviteetista markkinoilla sekä asiakkaiden investointihalukkuudesta. Messukonseptimme heijastaa toimintamme painopisteitä ja panostusta digitalisaatioon. Tulemme esittelemään esimerkiksi päivittäisissä live-striimauksissa Suomesta Saksaan uuden FC-tasokarkaisusarjan sekä iLooK-laadunmittauslaitteen uusien digitaalisten ratkaisujen ja koneälyn konkreettisia mahdollisuuksia ja hyötyjä karkaisussa sekä huoltopalveluissa. ProL-laminointilinjan uusia ratkaisuja esittelemme laajennetun todellisuuden keinoin.” AVAINLUVUT

oikaistu oikaistu
 30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017
Tilauskanta, milj. euroa 37,3 36,1 34,1
Saadut tilaukset, milj. euroa 52,0 48,1 103,7
Liikevaihto, milj. euroa 50,3 55,5 109,7
Käyttökate, (EBITDA), vertailukelpoinen, milj. euroa 3,3 4,1 8,0
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 6,6 7,3 7,3
Liikevoitto (EBIT), vertailukelpoinen, milj. euroa 1,8 2,6 5,0
Liikevoitto (EBIT), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 3,6 4,6 4,6
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 0,8 1,5 2,6
Osakekohtainen tulos, EUR 0,004 0,008 0,014
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -4,6 -6,0 0,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 6,5 9,5 9,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 0,9 1,0 2,3
Omavaraisuusaste, % 46,8 45,4 44,7
Velkaantumisaste, % 39,0 38,2 35,7


TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Vuoden toisella neljänneksellä lasinjalostusmarkkinat olivat kohtuullisen aktiiviset. EMEA-alueella koneiden kysyntä säilyi korkealla tasolla. Muutaman viime neljänneksen jatkunut vaisu kehitys Pohjois-Amerikassa kääntyi positiiviseen suuntaan raportointikauden loppupuolella. Aasian markkina-alueella aktiviteetti oli ensimmäistä vuosineljännestä matalammalla tasolla.

MACHINES
Koneliiketoiminnan markkinat olivat huhti─kesäkuussa melko vilkkaat. Varsinkin EMEA-alueella kysyntä jatkui vahvana. Myönteisintä kehitys oli Keski- ja Itä-Euroopassa. Turkissa liiran devalvointi aiheutti epävakautta ja investointipäätökset siirtyivät. Pohjois-Amerikan markkinoilla kysyntä piristyi selvästi toisen vuosineljänneksen loppua kohden, kun taas Etelä-Amerikan markkinoilla kysyntä pysyi vaimeana. Yhdysvaltojen ja Kanadan hyvästä markkina-aktiviteetista huolimatta asiakkaiden päätöksenteossa oli edelleen hitautta. Aasian osalta markkinat pysyivät kohtuullisen aktiivisina, mutta positiivinen markkinatunnelma osoitti hieman jäähtymisen merkkejä. 

Raportointikaudella saatiin uusissa tuotteissa muutama merkittävä avaus, esimerkkinä Yhdysvaltoihin myyty RC-tuoteperheeseen lanseerattava CBRC-tasokarkaisulinja. Koneen CB (Continuous Batch) -konsepti on yksi esimerkki Glastonin teknologiajohtajuudesta, ja konetta voidaan joustavasti käyttää sekä jatkuva- että erätoimisena.

KEHITTYVÄT TEKNOLOGIAT
Kehittyvät lasiteknologiat ja lisäarvoa tuovat lasituotteet, kuten älylasit, ovat vahvasti tulossa markkinoille. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi Glaston perusti Kehittyvät Teknologiat (Emerging Technologies) -yksikön alkuvuodesta 2017. Yksikkö tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kehittyvien lasiteknologioiden alueella.

Nanoteknologiayritys Heliotrope Technologies kehittää markkinoille uutta älylasiteknologiaa, ja Glaston toimii projektissa tuotelinjojen kehittäjänä. Toisella vuosineljänneksellä Heliotrope-prototyyppilinja oli testaustuotannossa ja linja toimi odotetusti. Raportointikaudella testit kohdistuivat erityisesti lasin kestävyys- ja ikääntymisominaisuuksiin. Lisäksi aloitettiin suuremman lasikoon testaukset. Tavoitteena on, että maksimikoon lasitestit tehdään viimeistään kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Elektrolyyttimateriaalin kehitys on edennyt hyvin ja älylasi on saavuttanut testeissä sille tähän asti asetetut tavoitteet. Pilottilinjan suunnittelu eteni päätösvaiheeseen ja sen toimittajakartoitukset ja tarjouskyselyt aloitettiin.

Glastonilla on yksinoikeus myydä Heliotrope-lasien tuotantolinjoja globaalisti. Mikäli Heliotrope-hankkeen loppuvaihe toteutuu aikataulussaan, ensimmäisen linjan tilaus tapahtuu kevään 2019 aikana. Heliotrope-linjat sisältävät sekä Glastonin omia että ulkopuolisten valmistajien laitteita. Linjojen kokonaishinta on Glastonin nykyisiä toimituksia huomattavasti suurempi, ja projektin koko voi olla 10–20 miljoonaa euroa.

Raportointikaudella neuvottelut uusista erikoisprojekteista ajoneuvo-, aurinkoenergia- ja ilmailuteollisuuteen jatkuivat.

SERVICES
Vuoden toisella neljänneksellä huoltoliiketoiminnan markkinat pysyivät edelleen suhteellisen rauhallisina. Myyntialueista Pohjois-Amerikka oli vahvin.

Huhti─kesäkuussa päivitystuotteiden kysyntä oli alhaisemmalla tasolla kuin erittäin hyvällä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, poikkeuksena Pohjois-Amerikka, jossa päivitystuotteiden kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Yhdysvaltoihin myytiin iso tasokarkaisukoneen modernisointipaketti, johon sisältyy uusi lämmitysosasto ja iLooK-online-laadunmittauslaitteisto. Varaosamyynti kasvoi ensimmäisen neljänneksen alhaiselta tasolta. Myös kenttähuollot olivat kasvussa ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Tätä hyvää kehitystä tuetaan lisäämällä huoltotyön henkilöresursseja. Työkalujen markkina pysyi haastavana, joskin Pohjois-Amerikassa nähtiin kesäkuussa muutos parempaan.

ProL-zone-laminointilinjan päivitystuotteen kysyntä jatkui hyvänä. Tuotetta myydään myös muihin kuin Glastonin laminointilinjoihin. Raportointikaudella päivitystuotetta myytiin Puolaan ja Isoon-Britanniaan, ja näissä asennus tehdään toisen valmistajan tuotteeseen.

Digitaalisten huoltopalveluiden käyttöönotto eteni, ja automaatiopäivitysten tarve oli nousussa.

NÄKYMÄT ENNALLAAN
Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla lasinjalostusmarkkinoiden aktiviteetti oli hyvä. Glastonin alkuvuoden tilauskertymä ylittää edellisvuoden tason, ja myönteisen markkinakehityksen arvioidaan jatkuvan. Maailmantalouden vahvat kasvuodotukset tukevat tätä näkemystä. Investointipäätöksiä mietitään edelleen pitkään, mikä voi aiheuttaa tilausten viivästymistä ja vaihtelua neljänneksittäiseen tilauskertymään.

Alkuvuoden tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018.Toiselle vuosipuoliskolle painottuvan tilausennusteen johdosta vuoden viimeisen neljänneksen liikevoiton arvioidaan olevan selvästi muita neljänneksiä parempi. Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti).

TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 9.8.2018 klo 15.00 yhtiön pääkonttorilla Lönnrotinkatu 11, Helsinki.Lisätietoja:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh 010 500 500

Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp
Konserniviestintä
Agneta Selroos
Puh. 010 500 6105 


Glaston Oyj Abp
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net
 

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset mediat, www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit