GLASTONIN TECHNOLOGIESIN TILAUKSET JA TILAUSKANTA VAHVASSA KASVUSSA

Kyro Oyj Abp       PÖRSSITIEDOTE         17.8.2005 klo 15.00

GLASTONIN TECHNOLOGIESIN TILAUKSET JA TILAUSKANTA VAHVASSA KASVUSSA

- Konsernin IFRS:n mukainen liikevaihto oli 124,5 (120,7) Meur ja -voitto 10,8
(13,2) Meur
- Voitto ennen veroja 10,2 Meur, osuus liikevaihdosta 8,2 %
- Kuluvana vuonna konsernin liikevaihto ja -voitto painottuvat viime vuotta
enemmän loppuvuoteen
- Tulos/osake oli 0,08 (0,12) euroa
- Omavaraisuusaste oli 60,6 (57,4) %,oma pääoma/osake 1,56 (1,54) euroa
- Tilauskanta nousi uuteen neljännesennätykseen: 30.6. 145,3 (120,3) Meur
- Uudet konetilaukset 1-6/2005 91,4 Meur (64,9), kasvua 41 % edellisvuoteen
verrattuna
- Kyro tähtää kuluvana vuonna edellisvuotta parempaan liikevaihtoon ja tulokseen

Kyro-konsernin rakenne

Kyron toimialat ovat Glaston Technologies ja Energia. Päätoimiala Glaston
Technologies koostuu lasikoneryhmästä ja lasinjalostusryhmästä.

Lasikoneryhmä on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja. Lasikoneryhmän
tuotteita ovat lasin esikäsittelykoneet sekä arkkitehtuuri- ja autoteollisuuden
turvalasikoneet. Ryhmään kuuluvat turvalasikoneiden teknologia- ja
markkinajohtaja Tamglass, tasokarkaisukoneiden valmistaja Uniglass sekä lasin
esikäsittelykoneiden johtava toimittaja Z. Bavelloni, joka valmistaa myös
kivenjalostuskoneita.

Lasinjalostusryhmä keskittyy Suomen ja lähialueiden markkinoihin ja on
arkkitehtuurilasituotteiden johtava kokonaistoimittaja Suomessa. Sen Tamglass-
brändin alla myytävät tuotteet ovat turvalasit, eristyslasit, parvekelasit ja
kaiteet.

Kyron toinen toimiala on Energia, joka käsittää Kyro Power Oy:n sähköä ja lämpöä
tuottavat voimalat.

Liikevaihto ja tulos

Kyron liikevaihto tarkastelujaksolla oli 124,5 (120,7) miljoonaa euroa.
Konsernin liikevoitto oli 10,8 (13,2) miljoonaa euroa. Sen osuus liikevaihdosta
oli 8,7 (10,9) prosenttia. Vertailuvuonna 2004 IFRS:n mukainen liikevoitto oli
poikkeuksellisen korkea eräiden kannattavuudeltaan erityisen hyvien projektien
ajoituttua ensimmäiselle neljännekselle.

Euron vahvistumisen suora vaikutus liikevaihtoon oli vähäinen. Epäsuorasti vahva
euro on vähentänyt tilauksia ja aiheuttanut hintapaineita ja heikentää näin
kannattavuutta euroalueen ulkopuolella. Tamglassin osalta eri valuutta-alueille
hajautettu konevalmistus kompensoi kuitenkin valuuttavaikutusta. Kuluvana vuonna
konsernin liikevaihto ja liikevoitto painottuvat alkuvuotta sekä viime vuotta
enemmän loppuvuoteen.

Alkuvuoden aikana on panostettu poikkeuksellisen paljon liiketoiminnan
kehittämiseen. Hankkeet tähtäävät tulosparannuksiin tulevaisuudessa, mutta
tarkastelujaksolla niiden kustannukset heikensivät tulosta merkittävästi.
Suurimmat projektit ovat Glastonin liiketoiminnan- ja myynnin kehittäminen,
Bavellonin toiminnan ja kustannustehokkuuden parantaminen, tietojärjestelmien
kehittäminen sekä palvelukeskuksen rakentaminen konsernin taloushallintoon.

Nettorahoituserät olivat -0,6* (1,0) miljoonaa euroa. Eroa selittää se, että
muihin rahoituseriin sisältyy konsernin sisäisten lainasaldojen
realisoitumattomia valuuttakurssitappioita 0,8 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden
2005 alusta otettiin käyttöön IAS39 mukaiset rahoitusvarojen luokittelu- ja
arvostussäännökset, minkä johdosta siirtymähetkellä realisoitumattomat
rahoitusarvopapereiden arvonnousut 0,7 miljoonaa euroa veroilla oikaistuna
kirjattiin suoraan omaan pääomaan. Nettorahoituserät sisältävät korko-, osinko-
ja muita rahoitustuottoja 1,9 (2,2) miljoonaa euroa sekä korko- ja muita
rahoituskuluja 2,5 (1,1) miljoonaa euroa. Kauden aikana Kyro realisoi jäljellä
olleen sijoitussalkkunsa, josta kaudelle kirjautui voittoa 0,4 miljoonaa euroa. 

Voitto ennen veroja oli 10,2* (14,2) miljoonaa euroa. Sen osuus liikevaihdosta
oli 8,2* (11,8) prosenttia. Tilikauden voitto oli 6,6* (9,5) miljoonaa euroa.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,3* (19,1) prosenttia. Tulos/osake oli 0,08*
(0,12) euroa.

Konsernin tilauskanta 30.6. oli 145,3 (120,3) miljoonaa euroa.

*Luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden IAS39:n
käyttöönoton vuoksi.

Toimialojen liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, Me

             Liike-v Liike-v Liike-v Liike- Tilaus- Tilaus 
             aihto  aihto  oitto  voitto kanta  -kanta 
 Liikevaihto       1-6/05 1-6/04 1-6/05 1-6/04 1-6/05 1-6/04 
 Glaston Technologies  111,3  106,7  10,8  11,7  122,1  97,6  
 Energia         13,1  14,0  3,0   2,9  23,2  22,7  
 Emoyhtiö, muut toiminta 0,1   0,0   -3,0  -1,5         
 ja eliminoinnit                            
 Konserni yhteensä    124,5  120,7  10,8  13,2  145,3  120,3 

Rahoitus

Likvidit kassavarat ja sijoitusvarallisuus olivat 6,7 (22,5) miljoonaa euroa.
Korollinen vieras pääoma oli 15,8 (29,2) miljoonaa euroa ja korollinen nettovelka
8,6 (6,6) miljoonaa euroa. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 7,0
(5,4) prosenttia. Oma pääoma/osake oli 1,56 (1,54) euroa. Omavaraisuusaste oli
60,6 (57,4) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 10,6 (11,3) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Investoinnit olivat yhteensä 5,1 (2,7) miljoonaa euroa. Tämä sisältää aktivoituja
tuotekehitysmenoja 1,6 miljoonaa euroa, Lasinjalostuksen uuden tuotantolinjan ja
lasinjalostuskoneita sekä korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tarkastelujakson päättyessä 1 240 (1 173) henkilöä.
Konsernin henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 778 (723) henkilöä. Henkilömäärä
oli keskimäärin 1 210 (1 140). Henkilöstön määrä kasvoi sekä vertailujaksoon että
kuluvan vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden. Henkilöstömäärää kasvatti viime
vuoteen nähden lähinnä uusien tuotanto- ja myyntiyhtiöiden käynnistäminen.

Henkilömäärä 30.6.
               2005       2004
Glaston Technologies    1 207       1 139
Energia            23        23
Emoyhtiö            10        11
Kyro-konserni        1 240       1 173

Osakkeet ja kurssikehitys

Kyro Oyj Abp:n osakkeita vaihdettiin tarkastelujaksolla yhteensä
14 965 295 (6 941 114) kappaletta, eli 18,9 (8,7) prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä. Kyro Oyj Abp:n osakkeen alin kurssi Helsingin Pörssissä oli
3,79 euroa ja ylin 4,60. Osakkeen keskikurssi oli 4,41 euroa.

Muutoksia suurimpien osakkeenomistajien osuuksissa

Kyro-konsernin suurin omistaja GWS-konserni ilmoitti 16.5.2005 nostaneensa
omistusosuuttaan 21,2 prosentista 33,1 prosenttiin. Lars Hammarénin ilmoitti
16.5.2005 omistusosuutensa laskeneen 5,6 prosentista 0 prosenttiin.

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 15.3.2005 hallituksen hankkimaan ja
luovuttamaan yhtiön omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa teollisissa
järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksella hallitus voi hankkia omia osakkeita voitonjakokelpoisilla varoilla
enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta
osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia tai myydä julkisessa
kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken käypään arvoon.

Varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2005 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Kyro Oyj Abp:llä oli aikaisempien valtuutusten perusteella aiemmin hankittuja
omia osakkeita 30.6.2005 yhteensä 329 904 (329 904). Tarkastelujaksolla ei
hankittu omia osakkeita.

Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Kyro-konserni siirtyi kansainvälisen tilinpäätöskäytännön, International
Financial Reporting Standards (IFRS), mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alusta.
Myös osavuosikatsaukset on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita
noudattaen. Tässä osavuosikatsauksessa on käytetty vertailutietona vuoden 2004
IFRS:n mukaisia lukuja.

Merkittävimmät muutokset konsernin tulokseen ja taseeseen aiheutuvat
tuloutusperiaatteiden muutoksesta, tuotekehityskulujen aktivoimisesta,
tytäryhtiöiden optioiden kirjanpidollisesta käsittelystä sekä liikearvon
poistojen korvaamisesta vuosittaisilla arvonalentumistesteillä. Kyro-konsernin
esikäsittelylinja- ja turvalasikonetoimitukset tuloutetaan IFRS-standardin
mukaan, kun toimitus ja asennus on hyväksytysti vastaanotettu. Myynnin IFRS:n
mukainen tuloutuskäytäntö nostaa konsernin Glaston Technologies - toimialan
tilauskantaa. Aiempaan FAS:n mukaiseen tuloutuskäytäntöön verrattuna
turvalasikoneprojektit säilyvät tilauskannassa muutaman kuukauden ajanjakson
pitempään eli kunnes toimitukset on asennettu, testattu ja hyväksytty.

Kyro on julkaissut 6.4.2005 erillisen pörssitiedotteen IFRS:n siirtymisen
vaikutuksista tulokseen ja taseeseen.

Vuoden 2005 alusta käynnistyneen päästöoikeuskaupan tilinpäätöskäsittelyssä
noudatetaan IFRS-standardia, joka sallii päästökaupan kirjaamisen hankintamenoon.
Kyro-konserni noudattaa rahoitusvarojen luokittelu- ja arvostussäännöksiä sekä
valuutta- ja sähköjohdannaisten suojauslaskentaa IAS 32 ja IAS 39 -standardien
mukaisesti 1.1.2005 alkaen. IAS 39 -standardin vaikutus yhtiön omaan pääomaan oli
siirtymishetkellä 1.1.2005 1,0 miljoonaa euroa.

Glaston Technologies
Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Glaston Technologiesin liikevaihto oli tarkastelujaksolla 111,3 (106,7) miljoonaa
euroa. Liikevoitto oli 10,8 (11,7) miljoonaa euroa ja sen osuus liikevaihdosta
oli 9,7 (11,0) prosenttia. Glaston Technologiesin tilauskanta nousi edelleen ja
oli 30.6. 122,1 (97,6) miljoonaa euroa, kasvua 20 %. Tilauskanta 31.3.05 oli
114,5 (93,5) miljoonaa euroa.

Lasikoneryhmän kuuden kuukauden liikevaihto kasvoi hyvän toisen neljänneksen
ansiosta. Kannattavuus oli lähellä viime vuoden tasoa huolimatta vertailuvuoden
2004 ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen korkeasta kannattavuustasosta.
Euron vahvistumisen suora vaikutus liikevaihtoa vähentävänä oli
tarkastelujaksolla 1,1 miljoonaa euroa. Vahva euro tuo hintapaineita sekä
asiakkaalle että myyjälle euroalueen ulkopuolella ja pudottaa näin sekä volyymia
että kannattavuutta.

Kannattavuuteen vaikuttivat myös useiden käynnissä olevien liiketoimintojen
kehityshankkeiden kustannukset. Kehityshankkeista merkittävimmät ovat Glastonin
liiketoiminnan ja myynnin kehittäminen sekä Bavellonin toiminnan ja
kustannustehokkuuden parantaminen.

Kuluvana vuonna lasikoneryhmän liikevaihto ja kannattavuus painottuvat viime
vuotta enemmän loppuvuoteen.

Lasinjalostusryhmän liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Liikevaihto kasvoi
toisella neljänneksellä ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kannattavuus oli
kuitenkin edellisvuotta heikompi. Tämä johtui kilpailutilanteen kiristymisestä,
Tamglass Fintonin markkinaosuuden kasvattamiseen tähtäävistä
uudelleenjärjestelyistä ja tehostamistoimista sekä Lasinjalostuksen uusien
tuotantolinjojen käynnistyskuluista. Tilauskanta nousi edellisvuodesta ja oli
hyvällä tasolla.

Lasikoneryhmä
Markkinat ja myynti

Turvalasi- ja esikäsittelykoneiden kysyntä päämarkkina-alueilla vahvistui
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Arkkitehtuurilasikonetilauksia
saatiin selvästi enemmän kuin edellisvuonna. Ajoneuvolasikoneiden kysyntä jatkui
hyvänä. Esikäsittelykoneiden tilauskertymä oli myös jonkin verran edellisvuotta
korkeammalla tasolla.

Turvalasi- ja esikäsittelykoneiden kysyntä vahvistui erityisesti Pohjois-
Amerikassa. EMA-alueen (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) kysyntä on suunnilleen
edellisen vuoden tasoa. Positiivisena kuitenkin Keski-Euroopan kysynnän
viriäminen kaikilla Glastonin tuotealueilla. Aasian markkinat jatkoivat
positiivista kehitystään lukuun ottamatta Kiinaa, jossa kysyntä laski jonkin
verran vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Tamglass ja Bavelloni osallistuivat näkyvästi mm. huhtikuussa Shanghaissa China
Glass 2005-näyttelyyn ja kesäkuussa Moskovassa MirStekla-messuille. Näyttelyt
olivat Glastonille kaupallisesti onnistuneet.

Glass Processing Days

Kesäkuussa järjestettiin jo yhdeksäs Glass Processing Days -konferenssi
Tampereella. Tämä lasialan ammattilaisten johtava tapahtuma keräsi 850
osallistujaa 60 maasta. Konferenssin yhteydessä järjestettiin myös lasialan
näyttely, jossa 35 näytteilleasettajaa 11 maasta esitteli tuotteitaan ja
palveluitaan.

Ennen Tampereen konferenssia Tamglass ja Bavelloni järjestivät huhtikuussa
Shanghaissa Kiinassa, kuten vuonna 2004, paikallisen Glass Processing Days
-"tytärkonferenssin" China Glass -messujen yhteydessä.

Kumpikin konferenssi oli menestys lasialaa kehittävänä ja asiakassuhteita luovana
foorumina.

Yhteinen liiketoiminta- ja myyntiorganisaatio

Tamglassin ja Bavellonin strategiset liiketoiminta-alueet sekä myyntiryhmät
yhdistettiin vuoden 2005 alussa. Tämä tukee Tamglassin ja Bavellonin
liiketoiminnan kehittämistä, One-Stop-Partner-konseptia sekä parantaa ja tehostaa
asiakaspalvelua. Toisella neljänneksellä kehityspanostuksia jatkettiin.

Tuotanto ja uudet tuotteet

Glaston Technologiesin konetehtaiden käyttöaste oli kokonaisuutena hyvällä
tasolla. Loppuvuonna turvalasikoneiden toimitus- ja asennuskuorma on
poikkeuksellisen suuri.

Bavellonin uuden Brasilian yhtiön toiminta on edelleen kehitysvaiheessa. Glaston
Technologiesin Kiinan uusi tehdas on suunnitteluvaiheessa. Sen myötä Uuden
tehtaan myötä Tamglassin konetuotanto kasvaa ja tuotevalikoima laajenee. Lisäksi
Bavelloni tulee aloittamaan tuotteidensa valmistuksen Kiinassa.

Glastonin konevalmistus on joustavaa, koska se perustuu omaan kokoonpanoon ja
vahvaan alihankintaverkostoon.

Huoltopalvelut ja työkalut

Turvalasikoneiden huoltosopimuskanta kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla
ennätysvauhtia yli 10 prosenttia. Koneoptioiden tilauskanta säilyi hyvällä
tasolla. Korkean tilauskannan myötä asennus- ja koulutusprojektit sitovat tällä
hetkellä paljon after-sales resursseja.

Esikäsittelykoneiden huoltoliiketoiminta kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajasta.
Kasvu johtui pääosin hyvin sujuneesta varaosakaupasta. Työkaluliiketoiminnan
volyymi oli edellisvuoden tasolla.

Glastonin huoltoverkostoa laajennettiin edelleen avaamalla uudet toimipisteet
USA:han ja Viroon.

Lasinjalostusryhmä

Lasinjalostus panosti vahvasti tuotantonsa kehittämiseen. Tarkastelujaksolla
otettiin käyttöön uudet eristyslasi- ja hiomalinjat. Eristyslasilinja vahvistaa
merkittävästi lisääntyneiden rakennusprojektien toimituskykyä ja -kapasiteettia.
Parvekeliiketoiminnan asennuskapasiteettia on vahvistettu.

Lasinjalostus kehittää asiakkaidensa kanssa verkostomuotoista yhteistyötä, jolla
tähdätään uusiin ja tehokkaampiin asiakasratkaisuihin.
MSK Groupin ja Valtran kanssa meneillään olevassa projektissa tavoitteena on
luoda yhtenäiset toimintatavat, kehittää yhdessä uusia tuotteita ja parantaa
logistiikkaa.

Energia
Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 13,1 (14,0) miljoonaa euroa.
Toisen neljänneksen liikevaihtoa ja -voittoa laski merkittävästi
metsäteollisuuden työkiista, joka pysäytti pääasiakkaiden energiaostot
seitsemäksi viikoksi touko-kesäkuussa. Hyvän ensimmäisen neljänneksen ansiosta
liikevoitto nousi kuitenkin 3,0 (2,9) miljoonaan euroon.

Energiamarkkinoiden kehitys
 
Päästöoikeuksien hinta jatkoi nousuaan myös toisella neljänneksellä. Tähänastinen
huippu - 30 euroa hiilidioksiditonnilta - saavutettiin kesä-heinäkuun vaihteessa.
Hinta oli yli kolminkertainen ennen päästökaupan alkua tehtyihin ennusteisiin
verrattuna. Tarkastelujakson jälkeen hintataso on edelleen vaihdellut ja oli
elokuun puolivälissä noin 22 euroa/tonni.

Päästökaupan vaikutus näkyy myös sähkön markkinahinnoissa. Tarkastelujaksolla
sähkön hinta oli Pohjoismaiden paremmasta vesitilanteesta huolimatta
edellisvuosia selvästi korkeampi. Heinä-elokuussa sähkön hinta on edelleen
noussut.

Energian tuotanto
 
Kombivoimala seisoi tarkastelujaksolla seitsemän viikkoa edellä mainitun kiistan
vuoksi. Seisokkiaikaa voitiin hyödyntää tekemällä sen aikana pääosa
vuosihuolloista.

Energialiiketoimintojen kehittäminen

Kyro Powerin Partner-projekti jatkuu.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut raportoitavia tapahtumia.

Tulevaisuuden näkymät

Kyro-konsernin perusasetelmat vuodelle 2005 ovat hyvät. Sen tilaus- ja
tarjouskanta ovat korkealla tasolla.

Alan laajin asiakaspalveluverkosto, monipuolisin tuotevalikoima ja One-Stop-
Partner-konsepti luovat Glaston Technologiesille hyvät mahdollisuudet vastata
asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Glaston Technologies pyrkii vahvistamaan
asemaansa markkinoilla, tehostamaan toimintaansa ja hyödyntämään synergioita.

Kyro tähtää edellisvuotta parempaan liikevaihtoon ja tulokseen. Loppuvuoden
menestyksen ratkaisee vielä ison tilauskannan läpivienti, joka riippuu IFRS-
järjestelmässä entistä enemmän asiakkaiden valmiuksista ottaa tilaukset vastaan.

Helsingissä 17.8.2005

Kyro Oyj Abp

Hallitus

Lisätietoja:
Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin toimitusjohtaja Pentti Yliheljo ja
talousjohtaja Vesa Hopia, puh. (03) 382 3111.

Sijoittajasuhteet:
Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Vesa Hopia, p. (03) 382 3111, IR-sivut Internet-
osoitteessa www.kyro.fi.

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

KYRO-KONSERNI 1-6/2005, TULOSLASKELMA JA TASE

                   1-6/2005  1-6/2004  1-12/2004  
 Konsernin tuloslaskelma, milj.                     
 euroa                                 
 Liikevaihto             124,5   120,7    231,4    
 Liiketoiminnan muut tuotot     0,9    0,4     1,1     
 Liiketoiminnan kulut        110,4   103,8    203,6    
 Poistot               4,2    4,1     8,4     
 Liikevoitto             10,8    13,2    20,5    
  % liikevaihdosta         8,7    10,9    8,8     
 Rahoitustuotot ja -kulut      -0,6    1,0     2,1     
 Voitto ennen veroja ja       10,2    14,2    22,5    
 vähemmistöosuutta                           
 Tuloverot              -3,7    -4,6    -7,9    
 Tilikauden voitto          6,5    9,6     14,7    
                                    
 Tilikauden voiton jakautuminen                     
 Emoyhtiön omistajille        6,6    9,5     14,5    
 Vähemmistölle            -0,1    0,1     0,2     
 Tilikauden voitto          6,5    9,6     14,7    
                                    
 Tulos/osake, euroa         0,08    0,12    0,18    
                                    
 Konsernin tase, milj. euroa     30.6.2005 30.6.2004  31.12.2004 
 Varat                                 
 Pitkäaikaiset varat         121,4   118,7    118,4    
 Vaihto-omaisuus           65,5    63,1    63,3    
 Myynti- ja muut saamiset      54,2    52,4    54,8    
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti                   
 kirjattavat varat          0,1                
 Rahoitusarvopaperit              10,5    5,3     
 Rahavarat              6,5    12,0    6,2     
 Varat yhteensä           247,8   256,6    248,0    
                                    
 Oma pääoma ja velat                          
 Oma pääoma             123,0   121,7    121,6    
 Vähemmistöosuus           0,2    0,5     0,5     
 Oma pääoma yhteensä         123,2   122,1    122,2    
 Varaukset              8,4    6,3     6,8     
 Pitkäaikainen korollinen vieras   0,6    1,2     0,7     
 pääoma                                 
 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 8,6    9,0     8,3     
 Lyhytaikainen korollinen vieras   15,2    28,0    19,6    
 pääoma                                 
 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 91,7    90,0    90,4    
 Oma pääoma ja velat yhteensä    247,8   256,6    248,0    

 Rahavirtalaskelma                            
                   1-6/2005  1-6/2004  1-12/2004  
                                     
 Liiketoiminnan rahavirta       10,6    11,3    15,7    
 Investointien rahavirta       -5,5    -2,4    -6,5    
 Rahoituksen nettorahavirta      -4,5    -17,7    -23,7    
 Rahavarojen muutos          0,6    -8,8    -14,6    
                                     
 Tunnusluvut                               
                                     
 Osakemäärä 1000 kpl         79350   79350    79350    
 - josta ulkona           79020   79020    79020    
 Sijoitetun pääoman tuotto, %     15,3    19,1    11,7    
 Oman pääoman tuotto, %        10,6    15,6    11,9    
 Omavaraisuusaste, %         60,6    57,4    59,3    
 Velkaantumisaste, %         7,0    5,4     7,1     
 Oma pääoma/osake, euroa       1,56    1,54    1,54    
 Investoinnit, milj. euroa      5,1    2,7     6,8     
 Henkilöstö kauden lopussa      1240    1173    1208    
 Henkilöstö keskimäärin        1210    1140    1175    
 Tilauskanta, milj. euroa       145,3   120,3    135,5    

 Vastuusitoumukset, milj. euroa    30.6.2005 30.6.2004  31.12.2004 
                                     
 Yrityskiinnitykset          0,2    0,4     0,4     
 Muut omat vastuut          13,8    16,4    14,8    
                                     
 Johdannaissopimukset                          
 Kohde-etuuden arvo                           
    Valuuttatermiinit       16,4    19,0    17,6    
    Sähkötermiinit         10,6    1,8     2,3     
 Käypä arvo                               
    Valuuttatermiinit                         
     Positiivinen käypä arvo   0,1    0,1     0,6     
     Negatiivinen käypä arvo   -0,5    -0,2    0,0     
    Sähkötermiinit                          
     Positiivinen käypä arvo   0,0          0,5     
     Negatiivinen käypä arvo   -2,0    -0,3    0,0     

Toimialojen liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, Me

 Liikevaihto       1-3/04 4-6/04 7-9/04 10-12/04 1-3/05  4-6/05 
 Glaston         52,8  53,9  47,1  49,3   50,7   60,6  
 Energia         7,5  6,5  6,7  7,7   8,0   5,1  
 Emoyhtiö, muu toiminta 0,0  0,0  -0,1  0,0   0,1   0,1  
 ja eliminoinnit                            
 Konserni yhteensä    60,3  60,4  53,7  57,0   58,7   65,8  
                                    
 Liikevoitto       1-3/04 4-6/04 7-9/04 10-12/04 1-3/05  4-6/05 
 Glaston         7,1  4,6  5,0  1,7   4,5   6,2  
 Liikevoitto%      13,5  8,5  10,5  3,4   9,0   10,3  
 Energia         1,7  1,2  1,0  1,7   2,0   1,1  
 Liikevoitto%      23,1  18,3  15,5  22,3   25,1   20,5  
 Emoyhtiö, muu toiminta -0,8  -0,6  -0,8  -1,3   -1,4   -1,6  
 ja eliminoinnit                            
 Konserni yhteensä    8,0  5,1  5,2  2,1   5,1   5,7  
 Liikevoitto %      13,3  8,5  9,8  3,6   8,7   8,7  
                                    
 Tilauskanta       3/04  6/04  9/04  12/04  03/05  6/05  
 Glaston         93,5  97,6  100,8 111,0  114,5  122,1 
 Energia         22,7  22,7  22,7  24,5   24,6   23,2  
 Konserni yhteensä    116,2 120,3 123,5 135,5  139,1  145,3 

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

 milj. euroa  Osake- Yli-kur Muunto- Käyvän Voitto- Vähem-m Yhteensä 
        pääoma ssi-rah erot  arvon  varat  istön      
           asto      rahasto     osuus      
                                    
 Oma pääoma  12,7  25,3  0,0       83,6  0,5   122,2  
 1.1.2005                               
 IAS 39,               0,5   0,5       1,0   
 Rahoitus-inst                             
 rumentit,                               
 kirjaaminen                              
 ja arvostus                              
 Muuntoeron          1,4               1,4   
 muutos                                
 Kirjaukset              -2,1          -2,1   
 käyvän arvon                             
 rahastoon                               
 Osingonjako                 -5,5      -5,5   
 Muut                         -0,3  -0,3   
 muutokset                               
 Tilikauden                  6,6   -0,1  6,5   
 voitto                                
 Oma pääoma  12,7  25,3  1,4   -1,6  85,1  0,2   123,2  
 30.6.2005                               
                                    
 milj. euroa  Osake-     Muunto- Käyvän Voitto- Vähem-m Yhteensä 
        pääoma Yli-kur erot  arvon  varat  istön      
           ssi-rah     rahasto     osuus      
           asto                       
                                    
 Oma pääoma  6,3  31,6  0,7       85,1  0,4   124,1  
 1.1.2004                               
                                    
 Muuntoeron          0,2               0,2   
 muutos                                
 Osingonjako                 -11,9      -11,9  
 Tilikauden                  9,5   0,1   9,6   
 voitto                                
 Oma pääoma  6,3  31,6  0,8       82,8  0,5   122,1  
 30.6.2004                               
                                     
 Tilikauden voiton täsmäytyslaskelma                   
 milj. euroa              4-6/2004  1-6/2004  1-12/2004  
 Tilikauden voitto ennen        1,8    4,9    11,8    
 vähemmistöosuutta FAS:n mukaan                     
                                     
 Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:                   
 Tuloutusperiaatteen muutos      1,1    4,7    -0,6    
 Kiinteiden kulujen lukeminen     -0,2    -0,3    0,4     
 vaihto-omaisuuteen                           
 Tuotekehityskulujen aktivointi    0,3    0,6    1,9     
 Liikearvon poiston peruutus      0,7    1,5    2,9     
 Työsuhde-etuudet           0,0    -0,2    0,2     
 Osakeperusteiset maksut        0,2    -0,2    -1,3    
 Vuokrasopimukset           0,0    0,0    -0,1    
 Tuloverot               -0,4    -1,3    -0,4    
 IFRS-oikaisut yhteensä        1,7    4,9    2,9     
                                     
 Tilikauden voitto IFRS:n mukaan    3,5    9,6    14,7    
                                     
 Tilikauden voiton jakautuminen                     
 Emoyhtiön omistajille         3,5    9,5    14,5    
 Vähemmistölle             0,0    0,1    0,2     
                    3,5    9,6    14,7    
                                     
 Oman pääoman täsmäytyslaskelma                     
 milj.euroa              1.1.2004  30.6.2004 31.12.2004 
 Oma pääoma FAS:n mukaan        135,9   129,0   130,5    
                                     
 Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:                   
 Tuloutusperiaatteen muutos,      -21,5   -16,9   -20,8    
 Kiinteiden kulujen lukeminen     2,8    2,5    1,7     
 vaihto-omaisuuteen,                           
 Tuotekehityskulujen aktivointi    3,1    3,7    4,5     
 Liikearvon poiston peruutus           1,5    2,9     
 Työsuhde-etuudet           0,5    0,3    -0,2    
 Osakeperusteiset maksut        -0,2    -0,4          
 Vuokrasopimukset           -0,1    -0,1    -0,1    
 Rahoitusinstrumentit         -1,2    -1,2    -1,0    
 Muut oikaisut             0,1    0,1    0,1     
                    4,4    3,2    3,9     
 Tuloverot                                
 IFRS-oikaisut yhteensä        -12,1   -7,4    -8,8    
 emoyhtiön osakkeenomistajille     123,7   121,7   121,6    
                                     
 Vähemmistöosuudet FAS:in mukaan    2,2    3,0    4,1     
 IFRS-oikaisut             -1,8    -2,5    -3,6    
 Vähemmistölle             0,4    0,5    0,5     
                                     
 Oma pääoma IFRS:n mukaan       124,1   122,1   122,2    

Luvut ovat tilintarkastamattomia

Tilaa