KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Glaston Oyj Abp             Pörssitiedote                                      10.3.2017 klo xx.00

Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4 huhtikuuta 2017 klo 15 alkaen Hotelli Scandic Marskissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 14.

A.Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1
Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen


Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 16 241 163 euroa, johon sisältyi tilikauden tappio 
-5 664 105 euroa.


Vuoden 2016 osakekohtainen vertailukelpoinen tulos oli 0,01 euroa. Osinkopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa tai pääomanpalautusta 3050 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta vertailukelpoisesta tuloksesta. Yhtiön panostaessa voimakkaasti uusien teknologioiden kehittämiseen ja vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen ollessa vain 0,01 euroa hallitus esittää, että osinkoa tai pääomanpalautusta ei jaeta vuodelta 2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20 000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroa ja jäsenille 500 euroa.

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamista hallituksen jäsenille.
Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

11. 
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdotta yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12.
Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valitaan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Sarlotta Narjus, Pekka Vauramo ja Anu Hämäläinen. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Kai Mäenpää.
Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glastonin internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net.

13.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen


Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin.

15.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, joka vastaa 10,3 % yhtiön osakemäärästä.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2018 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.


16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikatsaus, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.3.2017. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.4.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. 
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 30.3.2017 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net
sähköpostitse agneta.selroos@glaston.net
puhelimitse numeroon 010 500 6105; tai
kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.


2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 30.3.2017 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2017. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.


3.  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.


4. Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 193.708.336 osaketta ja ääntä.Helsingissä, maaliskuun 10. päivänä 2017
GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:
Päivi Lindqvist, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja


Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit