KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 9.3.2016 klo 14.00

Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta 2016 klo 15 alkaen Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 14.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta  päättäminen

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 23 833 715 euroa, johon sisältyi tilikauden tappio 
-22 649 728 euroa. Hallitus ehdottaa 5.4.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2015 tappio lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 7.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 28.4.2016.Varojenjakoehdotuksen tekopäivänä pääomanpalautukseen oikeuttavia osakkeita on 192 919 754 kappaletta, jota vastaava pääomanpalautuksen kokonaismäärä on 1 929 198 euroa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20 000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroa ja jäsenille 500 euroa.

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamista hallituksen jäsenille. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Andreas Tallberg, Claus von Bonsdorff, Anu Hämäläinen, Kalle Reponen, Teuvo Salminen ja Pekka Vauramo valittaisiin uudelleen, ja että uudeksi jäseneksi valittaisiin arkkitehti, SAFA, Sarlotta Narjus.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glastonin internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 20 000 000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy. 

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2017 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.

16. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen perustaman osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta vastaamaan uuden hallinnointikoodin sisältöä. Lisäksi ehdotetaan, että jatkossa nimitystoimikunnan ehdotukseksi tulee mielipide, jota on kannattanut enemmistö toimikunnan jäsenistä. Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestykseksi on saatavilla yhtiön kotisivuilla.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikatsaus, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 15.3.2016. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.4.2016 alkaen.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 31.3.2016 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net
- sähköpostitse agneta.selroos@glaston.net
- puhelimitse numeroon 010 500 6105; tai
- kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 31.3.2016 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2016. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki. 

4.  Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 193.708.336 osaketta ja ääntä.

 

 

Helsingissä, maaliskuun 9. päivänä 2016

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

 

Lisätiedot:
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

 

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net
 

Tilaa

Liitteet & linkit