KUTSU GLASTON OYJ ABP:n VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Glaston Oyj Abp             Pörssitiedote                             8.3.2018 klo 13.15

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 10. huhtikuuta 2018 klo 15 alkaen Rake-salissa osoitteessa Erottajankatu 4 C, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 16 247 313 euroa, josta tilikauden voitto on 6 150 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja.

Hallitus ehdottaa 10.4.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2017 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 26.4.2018.
 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20 000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroa ja jäsenille 500 euroa.

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan 15 prosentilla ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan siten palkkiona 46 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 34 500 euroa ja hallituksen muille jäsenille 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

 12.  Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Teuvo Salminen, Sarlotta Narjus, Anu Hämäläinen, Kai Mäenpää ja Tero Telaranta valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Antti Kaunonen ja Sebastian Bondestam valitaan hallitukseen uusina jäseninä.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Siten nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus valitsisi keskuudestaan puheenjohtajaksi Teuvo Salmisen ja varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin. 

13.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

 14.  Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin.

15.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön osakkeista.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2019 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.

16. 
Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen 

Hallitus ehdottaa, että Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että oikeudet kaikkiin sellaisiin Glaston Oyj Abp:n yhteistilille kirjattuihin osakkeisiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen päätöstä 10.4.2018 klo 16, on menetetty. Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet, kuten esimerkiksi vanhentumattomat osingot, menetettäisiin. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan päätöksen jälkeen yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Hallituksen ehdotuksen perusteella yhtiön hallituksen olisi mitätöitävä menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön haltuun tulevat omat osakkeet.

Yhteistilillä oli 30.1.2018 yhteensä 75 200 Glaston Oyj Abp:n osaketta, mikä vastaa 0,039 prosenttia Glaston Oyj Abp:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Edellä tarkoitetusta osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 31.5.2018.  

17.  Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikatsaus on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 20.3.2018. Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 24.4.2018 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1.    Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2018 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 5.4.2018 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

-       Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net;
-       sähköpostitse osoitteeseen agneta.selroos@glaston.net;
-       puhelimitse numeroon 010 500 6105 maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00; tai
-       kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2.             Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 5.4.2018 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2018. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 3.          Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

4.             Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 193 708 336 osaketta ja ääntä.

Helsingissä, maaliskuun 8. päivänä 2018

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:
Päivi Lindqvist, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja

Glaston Oyj Abp
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.netTilaa

Liitteet & linkit