KUTSU GLASTON OYJ ABP:n VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Report this content

Glaston Oyj Abp             Pörssitiedote                                      6.3.2019 klo 13.20

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4. huhtikuuta 2019 klo 15.00 alkaen Clarion Hotel Helsingissä, kokoustila Sonck, osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

 A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

   Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja  tilintarkastuskertomuksen esittäminen

   Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen


Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 14 294 804 euroa, josta tilikauden tappio on 24 344 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa 4.4.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2018 tappio lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 1 157 067 euroa, joka on yhtiökokouskutsun päivämäärän mukaisen yhtiön kokonaisosakemäärän perusteella noin 0,03 euroa osakkeelta.

Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 8.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 25.4.2019.


9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 46 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 34 500 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroa ja jäsenille 500 euroa.

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut, ja että kokouspalkkiota korotetaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksista Suomessa ja 1 500 euroa kokouksista ulkomailla ja muille jäsenille 500 euroa kokouksista Suomessa ja 1 000 euroa kokouksista ulkomailla. Hallituksen kokouksesta, joka pidetään per capsulam ehdotetaan maksettavaksi puolet normaalipalkkiosta. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitus päättää perustaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat. Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa. Kokouspalkkion lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi vuosipalkkiona 10 000 euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamisesta hallituksen jäsenille luovutaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

12.Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Teuvo Salminen, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Kai Mäenpää, Sarlotta Narjus ja Tero Telaranta valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Anu Hämäläinen on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Siten nimitystoimikunta suosittaa, että Teuvo Salminen jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Sebastian Bondestam hallituksen varapuheenjohtajana.

 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin.


15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2020 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei kuitenkaan kumoaisi yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 26.2.2019 hallitukselle myöntämiä osakeantivaltuutuksia 7.600.000 osakkeen ja 46.000.000 osakkeen antamiseksi kyseisen yhtiökokouksen päätöksestä tarkemmin ilmenevin tavoin.

16. Ylikurssirahaston alentaminen 

Hallitus ehdottaa, että Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous päättäisi, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaista sidottuun omaan pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä kaikki siellä olevat varat 25 269 825 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön ylikurssirahastoon on kertynyt merkittävä määrä varoja niin kutsutun vanhan osakeyhtiölain (734/1978) nojalla vuoteen 2004 asti tehtyjen kirjausten perusteella, ja erityisesti yhtiön pörssilistaukseen liittyneessä osakeannissa vuonna 1997, jolloin osakkeen senhetkisen nimellisarvon ylittävä osa uusien osakkeiden merkintähinnasta kirjattiin yhtiön ylikurssirahastoon.  

Nykyisen osakeyhtiölain mukaan osakkeen merkintähinta kirjataan joko osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä voimassa oleva laki tunne ylikurssirahastoa. Ylikurssirahasto kuuluu sidottuun omaan pääomaan, jonka käyttöä on rajoitettu. Ehdotetun alentamisen jälkeen varat kuuluisivat vapaaseen omaan pääomaan, mikä johtaisi joustavampaan pääomarakenteeseen ja siten mahdollistaisi yhtiön varojen tehokkaamman käytön. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Ylikurssirahaston alentamisen voimaantulo edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaisen velkojiensuojamenettelyn läpiviemistä.

Lisäksi ehdotetaan, että kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.

 17. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikatsaus on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.3.2019. Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.4.2019 alkaen.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1.    Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.3.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 1.4.2019 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

-       Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net;
-       sähköpostitse osoitteeseen agneta.selroos@glaston.net;
-       puhelimitse numeroon 010 500 6105 maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00; tai
-       kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2.             Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 1.4.2019 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.3.2018. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3.          Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

4.             Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 38 726 627 osaketta ja ääntä.

Helsingissä, maaliskuun 6. päivänä 2019

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:
Päivi Lindqvist, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 5070

Glaston Oyj Abp
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit