KUTSU GLASTON OYJ ABP:n YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Report this content

Glaston Oyj Abp             Pörssitiedote                 1.2.2019 klo 10.50

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26. helmikuuta 2019 klo 9.00 alkaen Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 8.30.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen ehdotus osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi sekä siihen liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa

Glaston Oyj Abp:n (jäljempänä ”Glaston” tai ”Yhtiö”) hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää Glastonin osakkeiden lukumäärän vähentämisestä osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset viisi Yhtiön osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on kiinnostuksen lisääminen Yhtiön osaketta kohtaan, osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen varojenjaon yhteydessä. Täten hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle on siksi Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan.

Hallitus ehdottaa, että osakkeiden yhdistäminen toteutetaan lunastamalla osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärä, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä oleva osakkeiden lukumäärä kertoimella 4/5, eli jokaista viittä olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan neljä osaketta. Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrä pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen.

Pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osat maksetaan kyseisille osakkeenomistajille rahana jäljempänä kuvatulla tavalla. Mikäli osakkeenomistaja omistaa vähemmän kuin viisi osaketta, lunastetaan osakkeenomistajalta kaikki Yhtiön osakkeet. Tällöin osakkeet myydään osakkeenomistajan lukuun ja myyntitulo tilitetään osakkeenomistajalle vastaavalla tavalla kuin pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osien myynnistä saadut varat. Muilta osin lunastus suoritetaan vastikkeetta.

Yhdistämisen yhteydessä vastikkeetta lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä lukuun ottamatta edellä mainittuja pyöristyksen seurauksena lunastettavia osakkeiden murto-osia. Ottaen huomioon jäljempänä kuvattu osakkeiden yhdistämistä edeltävä Yhtiön osakkeiden mitätöinti, vastikkeetta lunastettavien ja välittömästi mitätöitävien osakkeiden kokonaismäärä on yhtiökokouskutsun mukaisen tilanteen perusteella yhteensä enintään 154.906.508 osaketta lukuun ottamatta pyöristyksen vuoksi lunastettavia osakkeita.

Pyöristämisen seurauksena lunastettavien osakkeiden murto-osat kootaan yhteen ja myydään viivytyksettä Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämässä arvopaperipörssissä kyseisten osakkeenomistajien lukuun. Myynnistä saatavat varat maksetaan osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan vähentämällä kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrästä määrä, joka tulisi lunastettavaksi ilman pyöristystä. Varoille maksetaan korkoa lunastushetken ja varojen tilittämisen väliseltä ajalta korkolain (633/1982, muutoksineen) 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti.

Osakkeiden yhdistämispäivä, jonka perusteella määräytyy osakkeenomistajan oikeus pyöristämisen perusteella lunastettujen osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin, on 28.2.2019. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen yhdistämispäivänä. Osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät kaupparekisterissä viimeistään arviolta 1.3.2019. Kaupankäynti Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-tunnuksella arviolta 1.3.2019. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan niihin oikeutetuille osakkeenomistajille arviolta 8.3.2019. Tarvittaessa Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsingissä keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä yhdistämispäivän jälkeen.

Ennen osakkeiden yhdistämistä Yhtiö mitätöi tarvittaessa yhden tai useamman osakkeenomistajansa pyynnöstä tai suostumuksella sellaisen määrän osakkeitaan, että Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä on ennen yhdistämistä viidellä jaollinen. Tämän yhtiökokouskutsun päivämäärän mukaisen Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärän perusteella Yhtiö on päättänyt osakkeenomistajansa pyynnöstä yhden osakkeensa mitätöimisestä. Mainittu mitätöinti ja siitä johtuva Yhtiön kokonaisosakemäärän väheneminen tullaan ilmoittamaan rekisteröitäväksi viipymättä.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle samalla, että yhtiökokous päättää muuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2018 antamaa valtuutusta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että siinä huomioidaan osakkeiden yhdistäminen edellä mainitussa suhteessa niin, että valtuutus käsittäisi jatkossa yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön osakkeista osakkeiden yhdistämisen rekisteröimisen jälkeen.

Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

7. Yrityskaupan (määritelty alla) edellyttämät päätökset hallitukselle annettavista osakeantivaltuutuksista

Glaston on 25.1.2019 julkistetun pörssitiedotteensa mukaisesti allekirjoittanut sopimuksen sveitsiläisen Bystronic Maschinen AG:n ja saksalaisen Bystronic Lenhardt GmbH:n sekä näiden omistamien tytäryhtiöiden hankkimiseksi osakekaupoin Conzzeta AG:ltä ja Conzzeta Holding Deutschland AG:ltä 68 miljoonan euron yritysarvolla (”Yrityskauppa”). Yrityskaupan myötä Glaston vahvistaa asemaansa yhtenä lasinjalostusteknologiamarkkinoiden johtavista toimijoista ja laajentaa lasinjalostusteknologioiden tarjontaansa arkkitehtuuri-, ajoneuvo- ja näyttöteollisuuden markkinoilla. Yrityskaupan osittaiseksi rahoittamiseksi Yhtiö on neuvotellut eräiden nykyisten osakkeenomistajiensa kanssa noin 15.000.000 euron suuruisesta suunnatusta osakeannista (”Suunnattu osakeanti”) sekä noin 32.000.000 euron suuruisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti (”Merkintäetuoikeusanti”).

Yrityskauppa on ehdollinen muun muassa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämille tarvittaville osakeantivaltuutuksille sekä Yrityskaupan toteuttamisen edellyttämien viranomaislupien saamiselle. Yrityskauppa on kuvattu tarkemmin Yhtiön 25.1.2019 julkistamassa pörssitiedotteessa. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Suunnattu osakeanti on tarkoitus toteuttaa Yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä, ja Merkintäetuoikeusannin odotetaan alkavan vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen aikana.

Yrityskaupan toteuttamiseksi Yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään Suunnatusta osakeannista sekä, ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, Merkintäetuoikeusannista kuten alla asiakohdissa 7(a) – 7(b) on tarkemmin esitetty. Mainituissa asiakohdissa luetellut hallituksen ehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka hyväksyminen edellyttää kummankin yksittäisen asiakohdan hyväksymistä yhdellä päätöksellä.

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat AC Invest Eight B.V., Hymy Lahtinen Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, jotka edustavat yhteensä noin 43,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä (”Ankkuriosakkeenomistajat”), ovat tiettyjen edellytysten täyttyessä peruuttamattomasti sitoutuneet tukemaan esitettyjä ehdotuksia sekä merkitsemään osakkeita Suunnatussa osakeannissa ja, Ilmarista lukuun ottamatta, Merkintäetuoikeusannissa.

7(a) Hallituksen valtuuttaminen päättämään Suunnatusta osakeannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Suunnatun osakeannin johdosta Yhtiöön tulevat varat käytetään Yrityskaupan osittaiseen rahoittamiseen, minkä johdosta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Annettavat osakkeet suunnataan Ankkuriosakkeenomistajille heidän merkintäsitoumustensa mukaisessa suhteessa. Suunnatussa osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 38.000.000 kappaletta, joka vastaa noin 19,6 prosenttia Glastonin kaikista nykyisistä osakkeista, ja tulisi vastaamaan noin 16,4 prosenttia Glastonin kaikista osakkeista Suunnatun osakeannin toteutumisen jälkeen. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutuksen ehdotetussa enimmäismäärässä ei ole otettu huomioon yllä kohdassa 6 tarkoitetun osakkeiden yhdistämisen vaikutusta osakemäärään. Mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeiden yhdistämisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärä vähenee siten, että se koskee enintään 7.600.000 osaketta. Mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeiden yhdistämisen jossain muussa kuin yllä kohdassa 6 ehdotetussa suhteessa, Suunnattua osakeantia koskevaa valtuutusta muutetaan siten, että se vastaa osakemäärää, joka vastaa suunnilleen enintään 19,6 prosenttia osakkeiden kokonaislukumäärästä välittömästi osakkeiden yhdistämisen toteuduttua.

Osakekohtainen merkintähinta on 0,405 euroa, joka vastaa Glastonin osakkeen vaihdolla Nasdaq Helsingissä painotettua keskihintaa välittömästi Yrityskaupan julkistamista edeltävän viiden kaupankäyntipäivän ajalta. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli yhtiökokous hyväksyy osakkeiden yhdistämisen yllä kohdassa 6 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti tai mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeiden yhdistämisen jossain muussa kuin mainitussa kohdassa esitetyssä suhteessa, Suunnatun Osakeannin osakekohtaista merkintähintaa tarkistetaan vastaavasti. Hallitus päättää kaikista muista Suunnatun osakeannin ehdoista. Suunnatussa osakeannissa annettavien uusien osakkeiden rekisteröiminen on ehdollinen Yrityskaupan toteutumiselle.

Valtuutus on voimassa 31.12.2019 asti. Mikäli ylimääräinen yhtiökokous päättää hyväksyä ehdotetun valtuutuksen, se ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2018 hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta siten, kun se on muutettu edellä kohdassa 6.

Glaston tulee hakemaan Suunnatulla osakeannilla annettujen osakkeiden listaamista Nasdaq Helsingin pörssilistalle mahdollisimman pian Suunnatun osakeannin ja Yrityskaupan toteutumisen jälkeen.

7(b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään Merkintäetuoikeusannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti siten, että osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään Yhtiön osakkeita. Merkintäetuoikeusannin johdosta Yhtiöön tulevat varat käytetään Yrityskaupan osittaiseen rahoittamiseen.

Merkintäetuoikeusannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 230.000.000 kappaletta. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutuksen ehdotetussa enimmäismäärässä ei ole otettu huomioon yllä kohdassa 6 tarkoitetun osakkeiden yhdistämisen vaikutusta osakemäärään. Mikäli yhtiökokous hyväksyy osakkeiden yhdistämisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärä vähenee siten, että se koskee enintään 46.000.000 osaketta. Mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeiden yhdistämisen jossain muussa kuin yllä kohdassa 6 ehdotetussa suhteessa, Merkintäetuoikeusantia koskevaa valtuutusta muutetaan siten, että yllä oleva osakemäärä 230.000.000 jaetaan osakkeiden yhdistämisessä käytetyllä suhteella ja pyöristetään tarvittaessa alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää Merkintäetuoikeusannissa merkintäajan päätyttyä osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden nojalla merkitsemättä jääneiden osakkeiden allokoimisesta hallituksen määrittelemille osapuolille mahdollisessa toissijaisessa merkinnässä. Hallitus päättää kaikista muista Merkintäetuoikeusannin ehdoista, mukaan lukien merkintä- ja maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta sekä siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 30.4.2020 asti. Mikäli ylimääräinen yhtiökokous päättää hyväksyä ehdotetun valtuutuksen, se ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2018 hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta siten, kun se on muutettu edellä kohdassa 6, eikä osakeantivaltuutusta edellä kohdassa 7(a).

Glaston tulee hakemaan Merkintäetuoikeusannilla annettujen osakkeiden listaamista Nasdaq Helsingin pörssilistalle mahdollisimman pian Merkintäetuoikeusannin toteutumisen jälkeen Merkintäetuoikeusannin yhteydessä julkistettavan esitteen mukaisesti.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n (i) tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä konsernitilinpäätös vuodelta 2017, (ii) vuoden 2018 –kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus ja (iii) hallituksen selostus Q3 -osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 5.2.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.3.2019 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.2.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään 21.2.2019 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net
- sähköpostitse osoitteeseen agneta.selroos@glaston.net
- puhelimitse numeroon +358 10 500 6105 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00; tai
- kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.2.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21.2.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

4. Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 193.633.136 osaketta ja ääntä.

Helsingissä, helmikuun 1. päivänä 2019

GLASTON OYJ ABP

Hallitus

Lisätiedot:
Päivi Lindqvist, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 5070

Glaston Oyj Abp

Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

TÄRKEITÄ TIETOJA

Näitä materiaaleja ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1993 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Glastonin aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa merkintäoikeusannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tilaa