KUTSU GLASTON OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Report this content

Glaston Oyj Abp    Pörssitiedote   6.8.2020 klo 13.30

Glaston Oyj Abp:n hallitus on päättänyt kutsua yhtiön osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen käsittelemään uuden jäsenen valintaa yhtiön hallitukseen.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 4. syyskuuta 2020 klo 10.00 alkaen Glaston Oyj Abp:n tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, Helsinki.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C Ohjeita kokoukseen osallistujille.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tämän vuoksi ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä toimittamalla äänestysohjeet asiamiehelle ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä, yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevia ehdotuksia. Mainitut suurimmat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet osallistuvansa yhtiökokoukseen valtuuttamalla asiamiehekseen yhtiön osoittaman asiamiehen.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen                                        

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Klaus Ilmonen. Mikäli Klaus Ilmosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön viestintäpäällikkö Agneta Selroos. Mikäli Agneta Selroosilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat valtuuttaneet asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta, jossa on edustettuna yli yhteensä 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kahdeksan (8).

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön nimitystoimikunta, jossa on edustettuna yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Veli-Matti Reinikkala valittaisiin nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi uudeksi hallituksen jäseneksi vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Veli-Matti Reinikkala (s.1957), Executive Master of Business Administration, toimii Fortum Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n hallituksissa. Veli-Matti Reinikkala on vuosina 1993−2015 toiminut eri johtotehtävissä ABB-konsernissa muun muassa Sveitsissä, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Ennen siirtymistään ABB:lle Veli- Matti Reinikkala oli suomalaisten paperi- ja pakkausyritysten palveluksessa Suomessa, Iso-Britanniassa ja Kanadassa. Veli-Matti Reinikkala on Suomen kansalainen ja riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Veli-Matti Reinikkala on antanut suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaasta on saatavilla Glastonin internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehty nimitystoimikunnan ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net/fi/EGM-2020/. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.9.2020 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi ylimääräinen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta alla olevien ohjeiden mukaisesti.

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.8.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

  1. Ilmoittautuminen, asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta. Osakkeenomistajia pyydetään COVID19-pandemiasta johtuen käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Henrik Hautamäki tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Yhtiön nimeämän asiamiehen esittely ja yhteystiedot ovat saatavilla osoitteesta www.hannessnellman.com/people/all/henrik-hautamaeki/.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/EGM-2020/ viimeistään 12.8.2020, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan valtakirjassa olevien ohjeiden mukaisesti sähköpostitse osoitteeseen EGM2020@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, EGM 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki 12.8.2020 alkaen, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Valtakirjojen on kuitenkin oltava perillä viimeistään 28.8.2020 klo 16.00 mennessä.

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle edellä mainittuun määräaikaan mennessä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan ei tarvitse erikseen ilmoittautua yhtiökokoukseen.

Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta 12.8.2020–1.9.2020 välisenä aikana klo 16.00 mennessä postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, EGM 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen EGM2020@glaston.net. Asiamiesten toimittamien ennakkoäänten on oltava perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

Lisätietoja on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/EGM-2020/ tai puhelimitse numerosta 010 500 6105.

Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.8.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 1.9.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn omistajan puolesta.

Lisätietoja hallintarekisteröidyistä osakkeen omistajista on saatavilla myös yhtiön yllä mainituilla internetsivuilla.

  1. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen EGM2020@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, EGM 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki viimeistään 11.8.2020 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä vastaehdotusten tulee olla perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/EGM-2020/ viimeistään 12.8.2020.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen EGM2020@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, EGM 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki 19.8.2020 klo 16.00 asti, mihin mennessä näiden kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon osakeyhtiölain mukaiset vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/EGM-2020/ viimeistään 24.8.2020. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 84 289 911 osaketta ja 84 289 911 ääntä.

Helsingissä, elokuun 6. päivänä 2020

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:
Taina Tirkkonen, Lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP

Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 5070
 

Glaston Oyj Abp

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla yhdessätoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa