KYRO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004

Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE     12.8.2004 klo 8.30

KYRO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004
TILAUSKANTA KASVUSSA

- Liikevaihto oli 107,8 (109,5) Meur, vertailukelpoisilla
 valuuttakursseilla 112,8 Meur; vertailukelpoinen kasvu 3 %
- Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 9,2 (10,6) Meur
- Voitto ennen satunnaiseriä 8,8 (9,2) Meur, osuus
 liikevaihdosta 8,2 (8,4) %
- Tulos/osake 0,12 (0,12) euroa, oma pääoma/osake 3,24 (3,38) euroa
- Omavaraisuusaste 30.6.2004 oli 59,7 (57,3) %
- Glastonin tilaukset nostivat konsernin tilauskantaa maaliskuun
 lopusta 11 % 79,3 milj. euroon (31.3.04: 71,6 Meur)
- Lasinjalostuskoneiden huolto- ja työkalubusiness kasvoi
 edellisvuodesta 19 %

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

öKyron päätoimialan Glaston Technologiesin tilauskanta kasvoi toisella
neljänneksellä. Huoltoliiketoiminnan ja työkalujen kysynnän myötä tämä
vahvistaa odotuksiamme lasinjalostusteollisuuden markkinakäänteen
lähestymisestä. Kaukoidässä ja Amerikassa volyymit ovat jo kasvussa.

Keski-Euroopan suhdannevaihe ja lasinjalostuksen jälkisyklisyys
painottavat kysyntää tänä vuonna peruskoneisiin.ö

öGlastonin tarjouskanta ennakoi tilausvolyymien kehittyvän
myönteisesti myös loppuvuonna. Lasinjalosteiden pitkän aikavälin kasvu
ja uudet lasituotteet vaativat lasinjalostajilta entistä parempaa
tehokkuutta, mikä luo pohjaa vaativampien koneiden ja kokonais-
toimituksiin kuuluvien tuotepakettien kysynnälle.ö

öGlaston Technologies on lasikonealan johtava yritys, jonka
kokonaistoimitukset parantavat lasinjalostajien tuottavuutta. Synergia-
ja kehitysprojektimme etenevät suunnitelmien mukaisesti ja tuovat jo
nyt kustannussäästöjä. Kuluvana vuonna tehokkuuden nosto on
kompensoinut valuuttakurssien negatiivista vaikutusta
tuloskehitykseen. Jatkossa tavoittelemme suhteellisen kannattavuuden
parantamista.ö

KYRO-KONSERNIN RAKENNE

Päätoimiala Glaston Technologies käsittää globaalisti toimivan
lasikoneryhmän sekä Suomen ja lähialueiden markkinoihin keskittyvän
lasinjalostusryhmän. Lasikoneryhmä on johtava lasinjalostuskoneiden
toimittaja maailmassa ja lasinjalostusryhmä lasinjalostustuotteiden
johtava kokonaistoimittaja Suomessa.

Lasikoneryhmän tuotteita ovat lasin esikäsittelykoneet sekä arkki-
tehtuuri- ja autoteollisuuden turvalasikoneet. Ryhmään kuuluvat
turvalasikoneiden teknologia- ja markkinajohtaja Tamglass, taso-
karkaisukoneiden valmistaja Uniglass sekä lasin esikäsittely-koneiden
johtava toimittaja Bavelloni, joka valmistaa myös kiven-
jalostuskoneita. Lasinjalostusryhmän muodostavat Tamglass Lasin-
jalostuksen yksiköt, joiden tuotteita ovat turvalasit, parvekkeet ja
eristyslasit sekä niiden asennus.

Kyron toinen toimiala on energia, jolla toimivat Kyro Power Oy:n
sähköä ja lämpöä tuottavat voimalat.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kyron liikevaihto oli tarkastelujaksolla 107,8 (109,5) miljoonaa
euroa. Vuoden 2003 valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 112,8
miljoonaa euroa. Euro pysytteli vahvana muihin keskeisiin laskutus-
valuuttoihin nähden. Tämä leikkasi liikevaihdon ja kannattavuuden
kasvua. Euro oli tarkastelujaksolla US dollariin nähden 11 %
korkeammalla viime vuoden ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 9,2 (10,6) miljoonaa
euroa. Sen osuus liikevaihdosta oli 8,6 (9,7) %. Konsernin
liikearvopoistot olivat 1,5 (1,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto
niiden jälkeen oli 7,7 (9,0) miljoonaa euroa.

Nettorahoituserät olivat 1,1 (0,2) miljoonaa euroa. Tämä sisältää
korko-, osinko- ja muita rahoitustuottoja 2,2 (1,2) miljoonaa euroa
sekä korko- ja muita rahoituskuluja 1,1 (1,0) miljoonaa euroa.

Voitto ennen satunnaiseriä oli edellisvuoden tasolla eli 8,8 (9,2)
miljoonaa euroa. Sen osuus liikevaihdosta oli 8,2 (8,4) %. Tili-kauden
voitto oli 4,7 (4,6) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli
11,3 (12,6) %. Tulos/osake oli 0,12 (0,12) euroa ja oma pääoma/osake
3,24 (3,38) euroa.

Konsernin tilauskanta kasvoi ensimmäisen neljänneksen lopusta ja oli
30.6.2004 79,3 miljoonaa euroa (31.3.2004; 71,6 miljoonaa euroa,
30.6.2003; 76,2 miljoonaa euroa).

Kuva 1. Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, milj. euroa

            Liikevaihto   Liikevoitto*  Tilauskanta
           1-6/04 1-6/03 1-6/04 1-6/03  06/04  06/03

Glaston Technologies* 93,8  94,6   7,7  8,8   56,6  54,0
Energia        14,0  14,9   2,9  3,2   22,7  22,2
Emoyhtiö,muu
toiminta elim.             -1,4  -1,3
Konserni yht.     107,8  109,5   9,2  10,6   79,3  76,2

* Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoaRAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste 30.6.2004 oli 59,7
(57,3)%. Liiketoiminnan rahavirta oli tarkastelujaksolla 16,3 (14,3)
miljoonaa euroa. Likvidit kassavarat ja sijoitusvarallisuus olivat
30.6.2004 22,5 (30,4) miljoonaa euroa. Tarkastelujakson aikana
maksettiin perus- ja lisäosinkoina yhteensä 11,9 miljoonaa euroa, kun
edellisvuoden vastaavana ajanjaksona maksettiin vain perusosinkoja 5,9
miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma oli 28,4 (33,8) miljoonaa
euroa. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 4,6 (2,7) %.

INVESTOINNIT

Kyro-konsernin investoinnit olivat tarkastelujaksolla yhteensä 1,8
(61,5) miljoonaa euroa, jotka muodostuivat pääasiassa lasin-
jalostuksen kehitysinvestoinneista sekä ylläpitoinvestoinneista.

HENKILÖSTÖ

Kyro-konsernin palveluksessa oli tarkastelujakson päättyessä 1 173 (1
170) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 723 (729). Henkilömäärä
oli keskimäärin 1 140 (1 143). Henkilöstömäärä kasvoi Bavellonin
Brasilian yksikössä ja väheni Italiassa.

Kuva 2. Henkilömäärä 30.6.

               2004       2003

Glaston Technologies    1 139       1 134
Energia            23        26
Kyro Oyj Abp          11        10
Kyro-konserni        1 173       1 170

OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Kyro Oyj Abp:n osakkeita vaihdettiin tarkastelujaksolla yhteensä
3 470 557 (1 043 086) kappaletta, eli 8,7 % (2,6) osakkeiden
kokonaismäärästä. Kyro Oyj Abp:n osakkeen alin kurssi Helsingin
Pörssissä oli tarkastelujaksolla 7,19 euroa ja ylin 9,20.
Tarkastelujakson keskikurssi oli 7,81 euroa.

IFRS-TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖ

Kyro-konserni siirtyy vuoden 2005 alusta IFRS-standardin mukaiseen
tilinpäätöskäytäntöön. Vuoden 2004 tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
perustuvat nykyiseen tilinpäätöskäytäntöön, mutta yhtiössä kerätään
siirtymävaiheen aikana vertailutiedot vuodelle 2005.

GLASTON TECHNOLOGIES

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Glaston Technologiesin liikevaihto oli 93,8 (94,6) miljoonaa euroa.
Vuoden 2003 vertailujakson valuuttakursseilla toimialan liikevaihto
olisi ollut noin 5,0 miljoonaa euroa korkeampi. Liikevoitto ennen
liikearvopoistoja oli 7,7 (8,8) miljoonaa euroa ja sen osuus
liikevaihdosta oli 8,3 (9,3) %.

Lasikoneryhmän liikevaihto oli edellisvuoden tasoa ja liikevoitto
lähes edellisvuoden tasolla. Lasinjalostusryhmän liikevaihto ja
liikevoitto olivat viime vuoden tasolla.

Euron vahvuuden negatiivinen vaikutus kannattavuuteen oli suuri. Tämä
näkyy erityisesti Bavellonin esikäsittelykoneissa, joita on
valmistettu euroalueella, mutta myyty kasvavissa määrin sen
ulkopuolelle. Glastonin synergia- ja tehostamisprojektit ovat
kompensoineet osaltaan valuuttakurssien tulosvaikutusta. Myös
panostukset Bavellonin uuteen Brasilian tehtaaseen ja Glaston
Technologiesin jakeluverkoston vahvistamiseen vaikuttivat osaltaan
kannattavuuteen.

Glaston Technologiesin tilauskanta kasvoi maaliskuun lopusta 16 % ja
oli 30.6.2004 56,6 miljoonaa euroa (31.3.2004: 48,9 miljoonaa euroa,
30.6.2003: 54,0 miljoonaa euroa). Tarjouskanta on hyvällä tasolla.

Lasinjalostuskoneiden markkinat

Lasinjalostuskoneiden globaali kysyntä näyttää kasvun merkkejä. Lasin
esikäsittelykoneiden tilausvolyymi on jo kasvanut. Tässä
suhdannevaiheessa tilaukset painottuvat vielä peruskoneisiin.

Yhdysvalloissa kysyntä on ollut tänä vuonna kasvussa. Isossa-
Britanniassa, Italiassa ja Espanjassa sekä useilla Kaukoidän
markkinoilla lasinjalostuskoneiden kysyntä on hyvä. Etelä-Amerikassa
lasinjalostuskoneinvestoinnit keskittyvät edelleen Brasiliaan. Keski-
Euroopan markkinaa heikentää toistaiseksi suhdannevaihe ja siihen
liittyvät toimialajärjestelyt.

Glaston Technologies tehostaa ja täydentää alueellista asiakas-palvelu-
ja agenttiverkostoaan. Tamglass ja Bavelloni ovat avanneet yhdessä
uudet myynti- ja palveluyksiköt Shanghaihin ja Moskovaan sekä
yhdistäneet toimistoja Euroopassa ja Aasiassa. Keskittäminen ja uudet
yksiköt parantavat asiakaspalvelua ja One-Stop-Partner -konseptiin
perustuvien kokonaistoimitusten myyntiä sekä yksittäisten tuotteiden
ristiinmyyntiä.

Glaston Technologies osallistui toisella neljänneksellä lasialan
näyttelyihin Kiinassa, Brasiliassa ja Venäjällä. One-Stop-Partner -
konsepti sai näyttelyissä hyvän vastaanoton.

Bavellonin konevalmistuksen aloittaminen Brasiliassa on nostanut
yhtiön maan johtavaksi lasin esikäsittelykoneiden toimittajaksi. Myös
muilla tärkeillä markkina-alueilla Glaston Technologies on vahvistanut
asemaansa.

Konetuotanto

Konetehtaiden kapasiteetin käyttöaste oli hyvä. Tamglassin ja
Bavellonin viime vuonna aloittamasta osien ja komponenttien
yhteishankinnasta saadaan kustannussäästöjä. Brasiliassa Bavellonin
konevalmistus käynnistyi toisen neljänneksen lopulla.

Huoltopalvelut ja työkalut

Glaston Technologiesin huolto- ja työkalubusiness kasvoivat
euromääräisesti 19 % edellisvuodesta. Tämä viestii lasinjalostus-
koneiden lisääntyneestä käyttöasteesta. Myös käytettyjen koneiden
tarjonta ja myynti on selvästi piristynyt.

Koneiden lisävarusteiden ja parannuspakettien kysyntä on kasvanut,
sillä lasinjalostajat modernisoivat koneitaan mm. pinnoitettujen
lasien jalostukseen.

Bavellonin valmistamien lasin esikäsittelyyn tarkoitettujen työkalujen
tuotevalikoimaa on täydennetty ja myynti on valuuttakurssikehityksestä
huolimatta vahvassa kasvussa.

Lasinjalostus

Toimistorakentaminen oli Suomessa edelleen vähäistä, mutta korjaus- ja
asuinrakentaminen on vilkasta. Raakalasin ja lasituotteiden hinnat
ovat nousseet mm. korkean energian hinnan seurauksena.
Lasinjalostusryhmä on vahvistanut asemaansa arkkitehtuurilasitusten
kokonaistoimittajana, minkä seurauksena ryhmän toimitusvolyymit
kasvoivat toisella neljänneksellä.

Lasinjalostusryhmä on saanut huomattavia kokonaistoimitusprojekteja.
Tamglass Lasinjalostus toimittaa karkaistua eristyslasia mm. Bauhaus
Pirkkalaan ja Helsinginborgissa sijaitsevaan Scandic Hotelliin.
Lisäksi Puijon tornin lasitusprojekti saatiin päätökseen toisella
neljänneksellä.

Tamglass Lasinjalostus käynnisti uuden eristyslasilinjan vuoden alussa
ja jatkaa tuotannon tehostamista uusimalla lasin esikäsittelylinjoja
kolmannella neljänneksellä. Parveketuotannon alihankinta on alkanut
suunnitelmien mukaisesti.

ENERGIA

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Energiatoimialan liikevaihto oli tarkastelujaksolla 14,0 (14,9)
miljoonaa euroa. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 2,9 (3,2)
miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 20,9 (21,4) %.
Liikevaihdon ja kannattavuuden laskuun on vaikuttanut markkinasähkön
alhaisempi hintataso. Kyro Powerin tilauskanta (12 kuukautta) oli 22,7
(22,2) miljoonaa euroa.

Energiamarkkinoiden kehitys

Sähkön markkinahinta alkoi toukokuusta lähtien jälleen nousta. Sähkön
spot-keskihinta kohosi kesäkuussa alkuvuoden korkeimpaan arvoonsa.
Myös johdannaismarkkinoilla hinnan nousu jatkui.

Vuonna 2005 alkava päästökauppa vaikuttaa osaltaan sähkömarkkinoihin.
Päästökaupan alkaminen parantaa Kyro Powerin kaasu- ja vesivoimaloiden
kaltaisten ympäristöystävällisten voimalaitosten kilpailukykyä. Kyro
Powerin kaasu- ja vesivoimalat ovat käyneet häiriöittä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kyro-konsernin perusasetelmat kuluvalle vuodelle ovat hyvät.
Glaston Technologies on maailman markkinajohtaja kasvavalla
toimialalla. Kyro Powerin liiketoiminta on vakaata ja kannattavaa.

Glaston Technologiesin tilauskanta on kääntynyt kasvuun ja
tarjouskanta on hyvä.

Lasikoneryhmän johtava markkina-asema ja valmistuksen pohjaaminen
alihankintaan antavat valmiudet kasvun hyödyntämiseen.

Nykyinen euron kurssitaso ja Keski-Euroopan markkinan heikkous
vähentävät kuitenkin kuluvana vuonna Kyro-konsernin liikevaihdon ja
kannattavuuden kasvua. Liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan olevan
vuonna 2004 edellisvuoden tasolla.


Helsingissä 12.8.2004

Kyro Oyj Abp

Hallitus

Lisätietoja Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin
toimitusjohtaja Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Vesa Hopia puh. 03-
372 3111.

Sijoittaja-    Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen,
suhteet:     p. 0400-882 024, IR-sivut Internet-osoitteessa
         www.kyro.fi

Jakelu:      Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet

KYRO-KONSERNI 1-6/2004, TULOSLASKELMA JA TASE

Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa


                  1-6/04   1-6/03 1-12/2003


Liikevaihto             107,8   109,5   226,7
Liiketoim. muut tuotot        0,4    0,3    1,6
Kulut                95,6    95,9   198,6
Poistot ilman konserniliike-
arvon poistoja            3,4    3,2    6,8
Liikevoitto ennen konserni-
liikearvon poistoa          9,2    10,6    22,9
% liikevaihdosta           8,6    9,7    10,1
Konserniliikearvon poisto       1,5    1,6    3,1
Liikevoitto              7,7    9,0    19,8
 % liikevaihdosta          7,2    8,3    8,7
Rahoitustuotot ja –kulut       1,1    0,2    0,6
Voitto ennen satunnais-
eriä                 8,8    9,2    20,4
Tuloverot              -3,3    -4,1    -6,7
Vähemmistöosuus           -0,7    -0,5    -1,5
Tilikauden voitto           4,7    4,6    12,2


Konsernin tase, milj.euroa
                30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003

Pysyvät vastaavat          113,9   122,8    118,6
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus           39,0    39,1    32,2
 Laskennallinen verosaat.       8,2    7,8     8,3
 Rahoitusomaisuus          72,0    80,3    86,9
Vastaavaa              233,2   250,0    246,1

Oma pääoma             129,0   135,2    135,9

Vähemmistöosuus            3,0    1,6     2,2
Pakollinen varaus           5,6    5,3     5,6

Vieras pääoma
 Korollinen vieras pääoma      28,4    33,8    33,4
 Koroton vieras pääoma       59,9    65,4    60,6
 Laskennallinen verovelka      7,2    8,7     8,4
Vastattavaa             233,2   250,0    246,1


Rahavirta, milj. euroa
                  1-6/04   1-6/03   1-12/03
Liiketoiminnan rahavirta
ennen veroja ja rah.eriä       16,3    14,3    25,6
Rahoituserät             0,0    -0,4    -0,5
Maksetut verot            -5,9    -1,8    -5,5
Liiketoiminnan rahavirta       10,4    12,2    19,6

Investointien rahavirta       -1,5    -1,5    -5,3
Tytäryritysten hankinta        0,0   -72,1    -69,4
Investointien rahavirta       -1,5   -73,5    -74,7

Maksetut osingot          -12,0    -5,9    -11,7
Omien osakkeiden luovutus            7,4     8,0
Nettovelan muutos          -5,7    34,5    30,3
Rahoituksen rahavirta        -17,7    36,0    26,6

Rahavarojen muutos          -8,8   -25,4    -28,5


Tunnusluvut            1-6/04   1-6/03   1-12/03

Tulos/osake, euroa          0,12    0,12    0,31
Osakemäärä, 1000 kpl        39 675   39 675   39 675
Hallussa olevat omat
osakkeet,1000 kpl           165    248     165
Sijoit. pääoman tuotto, %      11,3    12,6    14,1
Oman pääoman tuotto, %        8,1    7,7    10,3
Omavaraisuusaste, %         59,7    57,3    58,6
Velkaantumisaste, %          4,6    2,7     3,2
Oma pääoma/osake, euroa       3,24    3,38    3,41
Investoinnit, milj. euroa       1,8    61,5    62,7
Henkilöstö keskimäärin       1 140   1 143    1 150
Henkilöstö kauden lopussa      1 173   1 170    1 127
josta Suomessa            450    441     421
Tilauskanta, milj. euroa       79,3    76,2    81,4

Vastuusitoumukset, milj.euroa  30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003

Yrityskiinnitykset          0,4    0,7     0,4
Muut omat vastuut          17,2    18,8    18,6
Johdannaissopimukset
Kohde-etuuden arvo
 Valuuttatermiinit          19,0    30,8    24,1
 Sähkötermiinit            1,8    2,6     2,7
Käypä arvo
 Valuuttatermiinit         19,1    30,7    22,7
 Sähkötermiinit           2,1    2,6     2,5

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO ENNEN KONSERNILIIKEARVON POISTOJA
SEKÄ TILAUSKANTA NELJÄNNEKSITTÄIN
                Liikevaihto
      1-3/03   4-6/03  7-9/03  10-12/03  1-3/04  4-6/04
        Me     Me    Me     Me    Me    Me
Glaston
Technologies 46,4    48,2   40,2    63,6   44,0   49,8
Energia    8,0    6,8    6,5     7,0   7,5   6,5
Emoyhtiö,muu
toiminta elim 0,0    0,0   -0,1     0,0   0,0   0,0
Konserni yht 54,4    55,1   46,6    70,6   51,5   56,3

           Liikevoitto ennen konserniliikearvo-
                poistoja/EBITA%
      1-3/03   4-6/03  7-9/03  10-12/03  1-3/04 4-6/04
        Me     Me    Me     Me    Me   Me

Glaston
Technologies 4,3     4,5    3,3    7,6   4,0   3,8
EBITA%    9,3     9,3    8,3    12,0   9,0   7,6
Energia    1,7     1,5    1,1    1,3   1,7   1,2
EBITA%    20,8    22,1   16,9    18,4   23,1  18,3
Emoyhtiö,muu
toiminta el. -0,8    -0,6   -0,4    -0,7   -0,8  -0,6
Konserni yht. 5,2     5,4    4,0    8,2   4,9   4,4
EBITA%    9,6     9,9    8,6    11,7   9,5   7,7


            Tilauskanta
      03/03    06/03  09/03   12/03  03/04  06/04
        Me      Me    Me     Me    Me   Me
Glaston
Technologies 63,6     54,0   60,3    58,8   48,9  56,6
Energia   22,0     22,2   22,6    22,6   22,7  22,7
Konserni yht.85,6     76,2   82,9    81,4   71,6  79,3


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tilaa