Kyro Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 11.5.2005

Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE     11.5.2005 klo 8.30

TILAUSKANTA ENNÄTYKSEEN

- Konsernin IFRS:n mukainen liikevaihto oli 58,7 (60,3) Meur ja -voitto 5,1
 (8,0) Meur 
- Voitto ennen veroja oli 5,2 Meur, osuus liikevaihdosta oli 8,9 %
- Kuluvana vuonna konsernin liikevaihto ja –voitto neljänneksittäin
 painottuvat viime vuotta enemmän loppuvuoteen
- Tulos/osake oli 0,04 (0,08) euroa 
- Omavaraisuusaste oli 59,4(53,8)%,oma pääoma/osake 1,52 (1,50) euroa
- Tilauskanta 31.3. oli 139,1 (116,2) Meur; 30.4. 148,1 (121,4) Meur
- Alkuvuoden tilauskertymä huomattavasti edellisvuotta korkeampi
- Glaston Technologies on tehnyt päätöksen Kiinan tehtaan laajennuksesta
- Kyro tähtää kuluvana vuonna edellisvuotta parempaan liikevaihtoon ja 
-tulokseen

KYRO-KONSERNIN RAKENNE 

Kyron toimialat ovat Glaston Technologies ja Energia. Päätoimiala Glaston 
Technologies koostuu lasikoneryhmästä ja lasinjalostusryhmästä.

Lasikoneryhmä on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja. Lasikoneryhmän
 tuotteita ovat lasin esikäsittelykoneet sekä arkkitehtuuri-ja autoteollisuuden 
turvalasikoneet. Ryhmään kuuluvat turvalasikoneiden teknologia- ja markkinajohtaja
 Tamglass, tasokarkaisukoneiden valmistaja Uniglass sekä lasin
esikäsittelykoneiden johtava toimittaja Z. Bavelloni, joka valmistaa myös 
kivenjalostuskoneita.

Tamglassin Lasinjalostusryhmä keskittyy Suomen ja lähialueiden markkinoihin ja on 
arkkitehtuurilasituotteiden johtava kokonaistoimittaja Suomessa. Sen tuotteita
 ovat turvalasit, eristyslasit, parvekelasit ja kaiteet. 

Kyron toinen toimiala on Energia, joka käsittää Kyro Power Oy:n sähköä
 ja lämpöä tuottavat voimalat.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kyron liikevaihto tarkastelujaksolla oli 58,7 (60,3) miljoonaa euroa. 
Konsernin liikevoitto oli 5,1 (8,0) miljoonaa euroa. Sen osuus liikevaihdosta
 oli 8,7(13,3)%. Euron vahvistumisen suora vaikutus liikevaihtoa vähentävänä 
tekijänä oli 0,6 miljoonaa euroa. Epäsuorasti vahva euro hidastaa paljon 
enemmän liikevaihdon kasvua korkeiden hintojen kautta. 
Tamglassin eri valuutta-alueille hajautettu konevalmistus on kompensoinut 
valuuttavaikutusta. Kuluvana vuonna konsernin liikevaihto ja –voitto 
neljänneksittäin painottuvat viime vuotta enemmän loppuvuoteen. 
 
Nettorahoituserät olivat 0,1* (0,7) miljoonaa euroa. Tämä sisältää 
korko-, osinko- ja muita rahoitustuottoja 1,2* (1,1) miljoonaa euroa sekä 
korko- ja muita rahoituskuluja 1,1 (0,4) miljoonaa euroa. Vuoden 2005 alusta
 otettiin käyttöön IAS 39:n mukaiset rahoitusvarojen luokittelu- ja
 arvostussäännökset, minkä johdosta siirtymähetkellä realisoitumattomat 
rahoitusarvopapereiden arvonnousut 0,7 miljoonaa euroa veroilla oikaistuna
 kirjattiin suoraan omaan pääomaan. 

Voitto ennen veroja oli 5,2* (8,8) miljoonaa euroa. Sen osuus liikevaihdosta 
oli 8,9* (14,6) prosenttia. Tilikauden voitto oli 3,4* (6,1) miljoonaa euroa.
 Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,2* % (23,4%). Tulos/osake oli 0,04* (0,08) 
euroa. 

Konsernin tilauskanta 31.3. oli 139,1 (116,2) miljoonaa euroa. 

* Luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden IAS39:n 
käyttöönoton vuoksi.

Kuva 1. Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, miljoonaa euroa
            Liikevaihto   Liikevoitto  Tilauskanta
           1-3/05 1-3/04 1-3/05 1-3/04  1-3/05 1-3/04

Glaston Technologies  50,7  52,8   4,5  7,1  114,5  93,5 
Energia         8,0   7,5   2,0  1,7   24,6  22,7
Emoyhtiö,muu toiminta 
ja eliminoinnit     0,1   0,0  -1,4  -0,8
Konserni yhteensä   58,7  60,3   5,1  8,0  139,1  116,2

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat ja sijoitusvarallisuus 
olivat 11,5 (24,0) miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma oli 23,7 (33,7) 
miljoonaa euroa ja korollinen nettovelka 12,2 (9,4) miljoonaa euroa. Netto-
velkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 10,1 (8,0) prosenttia. Oma 
pääoma/osake oli 1,52 (1,50) euroa. Omavaraisuusaste oli 59,4(53,8)%.

Liiketoiminnan rahavirta oli 3,1 (7,3) miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin
 5,5 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vertailujaksolla maksettiin osinkoja 11,8
 miljoonaa euroa: perusosinkoja 5,9 miljoonaa euroa ja lisäosinkoja 5,9 
miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Investoinnit olivat yhteensä 1,9 (1,0) miljoonaa euroa. Tämä sisältää aktivoituja 
tuotekehitysmenoja 0,9 milj. euroa ja Lasinjalostuksen uuden tuotantolinjan sekä 
korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli tarkastelujakson päättyessä 1 204 (1 126) henkilöä.
Konsernin henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 774 (701) henkilöä. Henkilömäärä
 oli keskimäärin 1 201 (1 128). 
Henkilöstömäärää ovat kasvattaneet vertailujaksoon nähden Bavellonin Brasilian
 tehtaan käynnistäminen, sekä Tamglassin ja Bavellonin yhteiset uudet 
myyntikonttorit Shanghaissa ja Moskovassa. Henkilöstön määrä oli maaliskuun 
lopussa vuoden 2004 lopun tasolla.

Kuva 2. Henkilömäärä 31.3.
               2005       2004
Glaston Technologies    1 170       1 092
Energia            23        24
Kyro Oyj Abp          11        10
Kyro-konserni        1 204       1 126

OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Kyro Oyj Abp:n osakkeita vaihdettiin tarkastelujaksolla yhteensä 
1 807 251 (5 278 504) kappaletta, eli 2,3 % (6,7 %) osakkeiden kokonaismäärästä.
 Kyro Oyj Abp:n osakkeen alin kurssi Helsingin Pörssissä oli 3,79 euroa ja ylin 
4,60. Osakkeen keskikurssi oli 4,38 euroa.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 15.3.2005 hallituksen hankkimaan ja 
luovuttamaan yhtiön omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa 
tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa teollisissa
 järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 
Valtuutuksella hallitus voi hankkia omia osakkeita voitonjakokelpoisilla 
varoilla enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 prosenttia yhtiön
 osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia
 tai myydä julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden 
hankintahetken käypään arvoon.

Varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2005 myöntämät valtuutukset omien 
osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden vuoden
 ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Kyro Oyj Abp:llä oli aikaisempien valtuutusten perusteella aiemmin 
hankittuja omia osakkeita 31.3.2005 yhteensä 329 904 (329 904). 
Tarkastelujaksolla ei hankittu omia osakkeita.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Hallitus valitsi kokouksessaan 15.3.2005 puheenjohtajaksi Carl-Johan 
Numelinin ja varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen. Tarkastusvaliokuntaan
 valittiin uudelleen Lars Hammarén, Heikki Mairinoja ja Carl-Johan 
Numelin (valiokunnan puheenjohtaja). 
Palkitsemisvaliokuntaan valittiin uudelleen Klaus Cawén,
Christer Sumelius ja Carl-Johan Numelin (valiokunnan puheenjohtaja).

Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, 
vastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN (IFRS)

Kyro-konserni siirtyi kansainvälisen tilinpäätöskäytännön, International 
Financial Reporting Standards (IFRS), mukaiseen raportointiin vuoden 2005
 alusta. Myös osavuosikatsaukset laaditaan IFRS:n säännösten mukaisesti. 
Tässä osavuosikatsauksessa on käytetty vertailutietona vuoden 2004 IFRS:n mukaisia
 lukuja.

Merkittävimmät muutokset konsernin tulokseen ja taseeseen aiheutuvat 
tuloutusperiaatteiden muutoksesta, tuotekehityskulujen aktivoimisesta,
 tytäryhtiöiden optioiden kirjanpidollisesta käsittelystä sekä 
liikearvon poistojen korvaamisesta vuosittaisilla arvonalentumistesteillä.
 Kyro-konsernin esikäsittely-linja- ja turvalasikonetoimitukset tuloutetaan 
IFRS-standardin mukaan, kun toimitus ja asennus on hyväksytysti vastaanotettu.
 Myynnin IFRS:n mukainen tuloutuskäytäntö nostaa konsernin Glaston Technologies
 - toimialan tilauskantaa. Aiempaan FAS:n mukaiseen tuloutuskäytäntöön
 verrattuna turvalasikoneprojektit säilyvät tilauskannassa muutaman kuukauden 
ajanjakson pitempään eli kunnes toimitukset on asennettu, testattu ja hyväksytty.

Kyro on julkaissut 6.4.2005 erillisen pörssitiedotteen IFRS:n siirtymisen 
vaikutuksista tulokseen ja taseeseen. 

Vuoden 2005 alusta käynnistyneen päästöoikeuskaupan tilinpäätöskäsittelyssä 
noudatetaan IFRS-standardia, joka sallii päästökaupan kirjaamisen hankintamenoon.
 Kyro-konserni noudattaa rahoitusvarojen luokittelu- ja arvostussäännöksiä
 sekä valuutta- ja sähköjohdannaisten suojauslaskentaa IAS 32 ja IAS 39 -standardien 
mukaisesti 1.1.2005 alkaen. IAS 39 –standardin vaikutus yhtiön omaan 
pääomaan oli siirtymishetkellä 1.1.2005 1,0 miljoonaa euroa.

GLASTON TECHNOLOGIES

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TILAUSKANTA

Glaston Technologiesin liikevaihto oli tarkastelujaksolla 50,7 (52,8) miljoonaa 
euroa. Liikevoitto oli 4,5 (7,1) miljoonaa euroa ja sen osuus liikevaihdosta 
oli 9,0 % (13,5 %). Glaston Technologiesin tilauskanta nousi ennätyskorkealle 
lasikoneryhmän hyvän tilauskertymän ansiosta ja oli 31.3. 114,5
 (93,5) miljoonaa euroa. Huhtikuussa saatiin tilauksia 21,5 milj.
 eurolla ja tilauskanta nousi edelleen 123,6 (98,7) milj. euroon.

Lasikoneryhmän liikevaihto ja kannattavuus laskivat jonkin verran 
vertailukaudesta. Euron vahvistumisen suora vaikutus liikevaihtoa vähentävänä 
tekijänä oli 0,6 miljoonaa euroa. Vahva euro vaikuttaa erityisesti 
esikäsittelykoneiden kauppaa vähentävästi. Vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen 
liikevaihto ja kannattavuus olivat poikkeuksellisen korkeat. Kuluvana vuonna
 Glaston Technologiesin liikevaihto ja –voitto neljänneksittäin 
painottuvat viime vuotta enemmän loppuvuoteen. 

Lasinjalostusryhmän liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta. 
Lasinjalostuksen tilauskanta on kuitenkin kasvanut edellisvuodesta.

LASIKONERYHMÄ
Markkinat ja myynti

Päämarkkina-alueiden kysyntä kehittyi positiivisesti sekä esikäsittely-
 että turvalasikoneiden osalta edellisvuoteen verrattuna.Saadut 
tilaukset keskittyivät vaativamman teknologian koneisiin. 
Arkkitehtuurilasikonetilauksia saatiin selvästi enemmän kuin 
Vertailujaksolla. Myös ajoneuvolasiteollisuuden kysyntä jatkoi viime
 vuoden lopulla alkanutta positiivista kehitystä. 

Lähi-idän markkinatilanne kehittyy suotuisasti. Pohjois-Amerikassa 
kysyntä pysyi edellisvuoden tasolla. Kiinan myynti on kasvussa ja suuntautuu
 kohti vaativamman teknologian koneita. Euroopassa suhdannevaihe,
 rajoittaa vielä lasinjalostuskoneiden kysynnän kasvua.

Tamglass ja Bavelloni osallistuivat Kiinassa huhtikuussa pidettyyn 
kansainväliseen China Glass 2005 -näyttelyyn, joka oli molemmille 
tuotelinjoille kaupallinen menestys. Tamglass lanseerasi näyttelyssä 
uusia koneita Kiinan markkinoille.
	
Yhteinen myyntiorganisaatio

Tamglassin ja Bavellonin myyntiryhmät sekä strategiset liiketoiminta-alueet
 yhdistettiin vuoden 2005 alussa. Tämä tukee Tamglassin ja Bavellonin 
liiketoiminnan kehittämistä, One-Stop-Partner-konseptia sekä parantaa 
ja tehostaa asiakaspalvelua.

Tuotanto ja uudet tuotteet

Glaston Technologiesin konetehtaiden käyttöaste oli kokonaisuutena hyvällä
 tasolla. Bavellonin Brasilian tehtaan tuotanto on edelleen käynnistysvaiheessa
 ja kasvaa tänä vuonna asteittain suunnitelmien mukaan. 
Kaikkien koneyhtiöiden valmistus on kapasiteetiltaan joustavaa 
ja perustuu omaan kokoonpanoon ja vahvaan
 alihankintaverkostoon. 

Glaston Technologies on tehnyt päätöksen uuden suuremman tehtaan 
rakentamisesta Kiinaan. Sen myötä Tamglassin konetuotanto kasvaa 
ja tuotevalikoima laajenee. Lisäksi Bavelloni tulee aloittamaan 
tuotteidensa valmistuksen Kiinassa.

Bavelloni on kehittänyt MAGNUMTM hiontakone- ja työkalusarjan suurten 
lasien kustannustehokkaaseen ja laadukkaaseen esikäsittelyyn.Tamglass 
jatkoi isojen karkaisukoneiden toimituksia, uusimpana maailman 
suurin low-E-lasien tasokarkaisukone ProE MAGNUMTM.

Huoltopalvelut

Varaosien ja koneoptioiden kysyntä vilkastui. Käytettyjen koneiden
 tilauskanta on hyvä ja tuloutuu pääasiassa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. 
Aktiivisen myyntityön ansiosta huoltosopimuskanta on 
jatkanut kasvuaan. Ensimmäiselle neljännekselle ajoittuivat myös Tamglass Reactor
 -tuotannon seurantapalvelun ensimmäiset asiakastoimitukset. 

Tamglassin ja Bavellonin yhteistä, alan kattavinta huoltoverkostoa 
kehitetään edelleen tavoitteena entistä parempi asiakaspalvelu. 

LASINJALOSTUSRYHMÄ

Tamglass Lasinjalostuksen tilauskanta oli vertailukauden lopussa hyvällä
 tasolla verrattuna viime vuoteen. Alkuvuoden liikevoittoa heikensivät 
Tamglass Fintonin uudelleenjärjestelyt ja tehostamistoimet.

Tamglass Lasinjalostus on saanut ja jo osittain toteuttanut suuria turvalasitoimituksia
 useisiin suurin rakennusprojekteihin, esimerkiksi Euroopan korkeimpaan puurakenteiseen
 toimistotaloon Espoossa. Muita merkittäviä toimituksia olivat muun muassa 
Kaari-talo Helsingissä, Scandic Hotel Tampereella ja useat Kampin keskuksen lasitukset 
Helsingissä.

ENERGIA

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Energiatoimialan liikevaihto oli 8,0 (7,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,0 (1,7) 
miljoonaa euroa eli 25,1 % (23,1 %) liikevaihdosta.

Kannattavuutta paransi metsäteollisuusasiakkaiden lisääntynyt kysyntä ja normaalia 
suurempi sateiden mahdollistama vesivoimatuotanto. 
Tilauskanta (12 kuukautta) oli 24,6 (22,7) miljoonaa euroa. 

Energiamarkkinoiden kehitys

Energiamarkkinoiden suurin muutos oli päästökaupan alkaminen vuoden 2005 alussa. 
Kyro Powerilla on riittävästi päästöoikeuksia toimintansa volyymiin nähden. 
Päästöoikeuksien hinnat olivat alkuvuodesta matalalla tasolla, mutta lähtivät 
nousuun helmikuussa. Maaliskuun lopulla hinnat olivat huipussaan, 
ollen 17 euroa/hiilidioksiditonni. Koska Kyro Power polttaa vähäpäästöistä maakaasua, 
sen hiilidioksidipäästöt ovat matalat verrattuna muihin fossiilisia polttoaineita 
käyttäviin laitoksiin. Tämä tuo Kyro Powerille merkittävää kilpailuetua. 

Alkuvuonna vesitilanne normalisoitui, mutta heikkeni maalis-huhtikuussa. Tämä yhdessä 
päästöoikeuksien hinnannousun kanssa käänsi sähkön hinnan nousuun.

Energialiiketoimintojen kehittäminen

Kyro Powerin Partner-projekti jatkuu.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Kyro-konsernin perusasetelmat vuodelle 2005 ovat hyvät. Sen tilaus- ja tarjouskanta
 ovat ennätystasolla. 

Alan laajin asiakaspalveluverkosto, monipuolisin tuotevalikoima ja
 One–Stop–Partner-konsepti, luovat Glaston Technologiesille hyvät mahdollisuudet 
vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Glaston 
Technologies pyrkii vahvistamaan asemaansa markkinoilla, tehostamaan toimintaansa
 ja hyödyntämään synergioita. 

Kyro tähtää edellisvuotta parempaan liikevaihtoon ja tulokseen. Euron vahvuus
 ja lasinjalostuskoneiden kysynnän heikkous Keski-Euroopassa ovat merkittävimmät 
riskitekijät, jotka voivat hidastaa Kyro–konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden
 kasvua alkaneella tilikaudella.

Helsingissä 11.5.2005

Kyro Oyj Abp

Hallitus

Lisätietoja Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin toimitusjohtaja Pentti
 Yliheljo ja talousjohtaja Vesa Hopia, puh. (03) 382 3111.

Sijoittaja-    Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Vesa Hopia,
suhteet:      p. (03) 382 3111, IR-sivut Internet-osoitteessa
          www.kyro.fi

Jakelu:      Helsingin Pörssi
          Keskeiset tiedotusvälineet

KYRO-KONSERNI 1-3/2005, TULOSLASKELMA JA TASE 

Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa 

                  1-3/05   1-3/04 1-12/2004

Liikevaihto             58,7    60,3   231,4
Liiketoiminnan muut tuotot      0,5    0,4    1,1
Liiketoiminnan kulut         52,1    50,6   203,6
Poistot                2,1    2,0    8,4
Liikevoitto              5,1    8,0    20,5
 % liikevaihdosta          8,7    13,3    8,8
Rahoitustuotot ja –kulut       0,1    0,7    2,1
Voitto ennen veroja ja 
vähemmistöosuutta           5,2    8,8    22,5
Tuloverot              -1,8    -2,7    -7,9
Vähemmistöosuus            0,0    0,0    -0,2
Tilikauden voitto           3,4    6,1    14,5

Tulos/osake, euroa	       0,04    0,08    0,18

Konsernin tase, milj.euroa
                31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004
Varat
Pitkäaikaiset varat         120,2   119,9    118,4
Vaihto-omaisuus           65,1    65,8    63,3
Myynti- ja muut saamiset       47,3    56,4    54,8
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat varat           6,3
Rahoitusarvopaperit               9,1     5,3
Rahavarat	           5,2    14,9     6,2
Varat yhteensä           244,1   266,2    248,0

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma             120,2   118,2    121,6
Vähemmistöosuus            0,6    0,5     0,5
Oma pääoma yhteensä         120,8   118,7    122,2
Varaukset               7,7    6,8     6,8
Pitkäaikainen korollinen 
vieras pääoma             0,6    1,9     0,7
Pitkäaikainen koroton 
vieras pääoma             7,9    9,7     8,3
Lyhytaikainen korollinen 
vieras pääoma            23,1    31,7    19,6
Lyhytaikainen koroton 
vieras pääoma            84,0    97,3    90,4
Oma pääoma ja velat yhteensä    244,1   266,2    248,0

Rahavirtalaskelma, milj. euroa 
                  1-3/05   1-3/04   1-12/04

Liiketoiminnan rahavirta       3,1    7,3    13,4
Investointien rahavirta       -1,7    -1,0    -4,2
Rahoituksen nettorahavirta      -2,5   -12,3    -23,7
Rahavarojen muutos          -1,0    -5,9    -14,6

Tunnusluvut            1-3/05   1-3/04   1-12/04

Osakemäärä, 1000 kpl        79 350   79 350   79 350
- josta ulkona, 1000 kpl      79 020   79 020   79 020
Sijoitetun pääoman tuotto, %     15,2    23,4    11,7
Oman pääoman tuotto, %        11,3    20,2    11,9
Omavaraisuusaste, %         59,4    53,8    59,3
Velkaantumisaste, %         10,1    8,0     7,1
Oma pääoma/osake, euroa       1,52    1,50    1,54
Investoinnit, milj. euroa       1,9    1,0     4,6
Henkilöstö keskimäärin       1 201   1 128    1 175
Henkilöstö kauden lopussa      1 204   1 126    1 208
Tilauskanta, milj. euroa      139,1   116,2    135,5

Vastuusitoumukset, milj.euroa
                31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004
Yrityskiinnitykset
Muut omat vastuut           0,4    0,5     0,4
Johdannaissopimukset         15,1    17,4    14,8
Kohde-etuuden arvo
 Valuuttatermiinit          13,4    23,5    17,6
 Sähkötermiinit            5,8    2,8     2,3
Käypä arvo 
 Valuuttatermiinit
   Positiivinen käypä arvo     0,0    0,4     0,6
   Negatiivinen käypä arvo     -0,3    -0,4     0,0
 Sähkötermiinit
   Positiivinen käypä arvo     0,1    0,1     0,5
   Negatiivinen käypä arvo     -0,4    -0,2     0,0
LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO SEKÄ TILAUSKANTA NELJÄNNEKSITTÄIN  
              Liikevaihto                  
                 2004           2005        
        1-3/04   4-6/04  7-9/04  10-12/04  1-3/05
          Me     Me    Me     Me    Me 
Glaston 
Technologies   52,8    53,9   47,1    49,3   50,7
Energia      7,5    6,5    6,7    7,7    8,0
Emoyhtiö,muu
toiminta elim.   0,0    0,0   -0,1    0,0    0,1
Konserni yht   60,3    60,4   53,7    57,0   58,7
            Liikevoitto ja liikevoittoprosentti        
                 2004           2005        
        1-3/04   4-6/04  7-9/04  10-12/04  1-3/05
          Me     Me    Me     Me    Me

Glaston 
Technologies    7,1    4,6    5,0    1,7    4,5
Liikevoitto%   13,5    8,5   10,5    3,4    9,0
Energia      1,7    1,2    1,0    1,7    2,0
Liikevoitto%   23,1    18,3   15,5    22,3   25,1
Emoyhtiö,muu
toiminta elim.  -0,8    -0,6   -0,8    -1,3   -1,4
Konserni yht.   8,0    5,1    5,2    2,1    5,1
Liikevoitto%   13,3    8,5    9,8    3,6    8,7

                 Tilauskanta        
         03/04   06/04   09/04   12/04   03/05
          Me     Me    Me     Me    Me 
Glaston 
Technologies   93,5    97,6   100,8   111,0   114,5
Energia      22,7    22,7   22,7    24,5   24,6
Konserni yht.  116,2   120,3   123,5   135,5   139,1

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, milj. euroa

                        Käyvän
           Osake- Ylikurssi- Muunto- arvon  Voitto-  Yht.
           pääoma rahasto  erot  rahasto varat
Oma pääoma 1.1.2005 12,7  25,3    0,0       83,6   121,6
IAS39,Rahoitusinstrumentit,
kirjaaminen ja arvostus            0,5   0,5    1,0
Muuntoeron muutos           0,5            0,5
Kirjaukset käyvän 
arvon rahastoon                -0,8        -0,8
Osingonjako                      -5,5   -5,5
Tilikauden voitto                    3,4    3,4
Oma pääoma 31.3.2005 12,7  25,3    0,5  -0,3   82,1   120,2

                        Käyvän
           Osake- Ylikurssi- Muunto- arvon  Voitto-  Yht.
           pääoma rahasto  erot  rahasto varat
Oma pääoma 1.1.2004 6,3  31,6    0,7       85,1   123,7
Muuntoeron muutos           0,2            0,2
Osingonjako                      -11,9   -11,9
Tilikauden voitto                    6,1    6,1
Oma pääoma 31.3.2004 6,3  31,6    0,8       79,3   118,2

Vertailuluvut
                  FAS           IFRS
Konsernin tuloslaskelma       03/04   Muutos    03/04
Milj. euroa

Liikevaihto             51,5    8,8     60,3
Liiketoiminnan muut tuotot      0,4           0,4
Liiketoiminnan kulut        45,4    5,3     50,6
Poistot ilman konserniliike-
arvon poistoa            1,7    0,4     2,0
Liikevoitto ennen 
konserniliikearvon poistoa      4,9    3,1     8,0
  prosentteina liikevaihdosta %   9,5          13,3
Konserniliikearvon poisto      0,8    -0,8     0,0
Liikevoitto             4,1    4,0     8,0
  prosentteina liikevaihdosta %   7,9          13,3
Rahoituserät             0,8    0,0     0,7
  Voitto ennen veroja        4,8    4,0     8,8
Tuloverot              -1,8    -0,8     -2,7
Vähemmistöosuus           0,0    0,0     0,0
  Tilikauden voitto         3,0    3,1     6,1
Tulos/osake, euroa         0,04    0,04     0,08

                  FAS           IFRS
Konsernitase, milj.euroa      31.3.2004 Muutos 31.3.2004
Varat
Pitkäaikaiset varat        116,2    3,7    119,9
Vaihto-omaisuus           38,4    27,4     65,8
Myynti- ja muut saamiset      64,1    -7,7     56,4
Rahoitusarvopaperit         9,1           9,1
Rahavarat              14,9          14,9
Taseen loppusumma         242,7    23,4    266,2

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma             127,1    -8,9    118,2
Vähemmistön osuus          2,3    -1,8     0,5
Oma pääoma yhteensä        129,4   -10,7    118,7
Varaukset              6,1    0,8     6,8
Pitkäaikainen korollinen 
vieras pääoma            1,4    0,5     1,9
Pitkäaikainen koroton 
vieras pääoma            8,6    1,1     9,7
Lyhytaikainen korollinen 
vieras pääoma            31,6    0,1     31,7
Lyhytaikainen koroton 
vieras pääoma            65,6    31,6     97,3
Taseen loppusumma         242,7    23,4    266,2
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tilaa