Kyro Oyj Abp: Osavuosikatsaus 1-9/2003

 Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE     5.11.2003 klo 8.30
                                   
 Osavuosikatsaus 1-9/2003
 KYRON LIIKETOIMINTA JA TULOS VAHVASSA KASVUSSA
 
- Liikevaihto kasvoi 55%, oli 156,1 (100,7) Meur
- Liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi 38%, oli 14,7 (10,6) Meur
- Voitto ennen veroja kasvoi 36%, oli 13,0 (9,5) Meur
- Omavaraisuusaste oli 59,3 (76,7) %
- Tilauskanta nousi ja oli 82,9 (65,1) Meur
- Korkea tilauskanta ennakoi vahvaa viimeistä neljännestä

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

-Kyron strategiana on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Vuoden 2002
ja 2003 aikana kasvua on haettu yritysostoista, joiden myötä Glaston
Technologies -toimialan koneryhmästä on tullut lasinjalostuskoneiden
ykkönen maailmassa ja lasinjalostusryhmästä johtava arkkitehtuurilasien
kokonaistoimittaja Suomessa, sanoo toimitusjohtaja Pentti Yliheljo.

-Kyro-konsernin liikevaihto ja tulos ovat parantuneet yritysostojen,
uusien tuotteiden ja logistiikan tehostamisen myötä vuonna 2003
voimakkaasti. Tammikuussa ostetun Z. Bavellonin ja Tamglassin
kokonaistoimituksiin tähtäävä liiketoimintamalli on saanut erinomaisen
vastaanoton lasinjalostajilta.

-Glaston Technologiesin laajentuneet koneryhmä ja lasinjalostusryhmä
ovat molemmat kyenneet kasvattamaan volyymiaan ja vahvistamaan
markkinaosuuttaan tiukassa markkinatilanteessa. Toimialan
tilauskertymä ja tilauskanta kasvoivat kolmannella neljänneksellä
selvästi. Tämä yhdessä suotuisan energiamarkkinan kanssa antaa vankan
pohjan Kyron viimeisen neljänneksen ja koko vuoden hyvälle
tulokselle, Yliheljo arvioi.

KYRO-KONSERNIN RAKENNE

Kyron Turvalasiteknologiatoimiala on laajentunut yritysostojen myötä
Lasi- ja kiviteknologiatoimialaksi ja toimii nimellä Glaston
Technologies. Se sisältää globaalin lasinjalostuskoneiden
liiketoiminnan sekä Suomen ja lähialueiden markkinoihin keskittyvän
lasinjalostuksen. Kyron toinen toimiala on energia, jonka
toimialayhtiö on energiantuottaja Kyro Power Oy.


Vuosina 2002 ja 2003 hankituista uusista konserniyhtiöistä Uniglass
Engineering Oy on konsolidoitu Kyro-konserniin 1.5.2002 alkaen, Finton
Parvekejärjestelmät Oy 1.11.2002 alkaen sekä Z. Bavelloni, Glasto ja
Suomen Lämpölasi Oy 1.1.2003 alkaen.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kyro-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 55 %
edellisvuodesta 156,1 (100,7) miljoonaan euroon. Dollarin ja muiden
laskutusvaluuttojen heikkeneminen euroa vastaan on osaltaan vähentänyt
volyymikasvua.

Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi 38 % 14,7 (10,6)
miljoonaan euroon. Sen osuus liikevaihdosta oli 9,4 (10,5) %.
Liikevoitto liikearvopoistojen jälkeen kasvoi 17 % 12,3 (10,5)
miljoonaan euroon eli 7,9 (10,4) % liikevaihdosta. Liikearvopoistot
olivat 2,3 (0,2) miljoonaa euroa ja poistamaton liikearvo 55,2
miljoonaa euroa.

Nettorahoituserät olivat 0,6 (-0,9) miljoonaa euroa. Tämä sisältää
korko-, osinko- ja muita rahoitustuottoja 1,5 (2,4) miljoonaa euroa
sekä korko- ja muita rahoituskuluja 0,9 (3,3) miljoonaa euroa, joista
oli korkokuluja 0,3 (0,2) miljoonaa euroa, valuuttakurssitappioita 0,6
(0,4) miljoonaa euroa sekä arvopapereiden kurssitappioita ja muita
rahoituskuluja 0,0 (2,7) miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja kasvoi 37 % 13,0 (9,5) miljoonaan euroon.
Katsauskauden voitto verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 6,9
(6,2) miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohti oli 0,18 (0,16) euroa.
Konsernin tilauskanta oli 82,9 (65,1) miljoonaa euroa. Tilauskantaa
kasvatti Glaston Technologiesin hyvä kolmannen neljänneksen
tilauskertymä.

Kuva 1. Toimialojen liikevaihto, liikevoitto ennen konserniliikearvon
poistoa ja tilauskanta
             Liikevaihto  Liikevoitto**  Tilauskanta
            1-9/03 1-9/02* 1-9/03 1-9/02* 30.9/03 30.9/02*

              Me   Me    Me  Me    Me   Me

Glaston Technologies*  134,8  82,4   12,1  8,8   60,3  42,1
Energia          21,3  18,1    4,3  3,5   22,6  23,0
Emoyhtiö ja eliminoinnit  0,0  0,2   -1,7 -1,7
Konserni yht.      156,1 100,7   14,7 10,6   82,9  65,1

* Glaston Technologiesin vuoden 2002 vertailuluvut eivät sisällä
30.9.2002 jälkeen ostettuja yhtiöitä.

** Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste oli 59,3 (76,7) %.
Likvidit kassavarat ja sijoitusvarallisuus olivat 28,8 (46,3)
miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 35,2 (4,9) miljoonaa euroa.
Korollinen nettovelka oli 6,7 (-41,9) miljoonaa euroa. Gearing oli
4,9 (-33,9) %. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,44 (3,23) euroa.

INVESTOINNIT

Kyro-konsernin investoinnit olivat tammi-syyskuussa yhteensä 60,2
(2,0) miljoonaa euroa. Investointien pääosan muodostivat Z.
Bavellonin, Glasto-ryhmän ja Suomen Lämpölasi Oy:n osakkeiden
hankintamenot.

HENKILÖSTÖ

Kyro-konsernissa työskenteli tarkastelujakson lopussa 1 143 (491)
henkilöä. Henkilömäärää ovat kasvattaneet lähinnä yritysostot sekä
rekrytoinnit Tamglassin Kiinan ja Brasilian tehtaille. Ostettujen
yhtiöiden henkilömäärä oli 624.

Henkilömäärä         30.9.2003     30.9.2002*

Glaston Technologies       1 109        458
Energia               24        23
Emoyhtiö              10        10
Kyro-konserni          1 143        491

*Glaston Technologiesin vuoden 2002 vertailuluvut eivät sisällä
30.9.2002 jälkeen ostettujen yhtiöiden henkilöstöä.

OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Kyro Oyj Abp:n osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa yhteensä
1 576 206 kappaletta, eli 4,0 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
Kyro Oyj Abp:n osakkeen alin kurssi Helsingin Pörssissä oli 5,40
euroa ja ylin 7,50 euroa. Osakkeen keskikurssi oli tarkastelujaksolla
6,56 euroa.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS

Kyro Oyj Abp luovutti 4.9.2003 omia osakkeita 83 340 kappaletta
varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2003 antaman valtuutuksen
perusteella. Luovutetut osakkeet käytettiin 19.4.2002 ostetun
Uniglass Engineering Oy:n kauppasumman viimeisen maksuerän
vastikkeena. Osakkeiden arvo luovutuksessa oli kaupan osapuolten
välisellä sopimuksella 7,20 euroa/osake. Luovutettujen osakkeiden
määrä oli 0,2 % koko osakekannasta.

Kyro Oyj Abp:lla oli 30.9.2003 hallussaan omia osakkeita yhteensä
164 952 (1 483 830) kappaletta eli 0,4 (3,7) % koko osakekannasta.
1
GLASTON TECHNOLOGIES – LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TILAUSKANTA

Glaston Technologiesin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa
yritysostojen myötä 64 % edellisvuodesta ja oli 134,8 (82,4)
miljoonaa euroa. Kolmannelle neljännekselle ajoittuvat Tamglassin ja
Z. Bavellonin lomakaudet pienentävät toimitusvolyymeja muihin
neljänneksiin verrattuna. Dollarin ja muiden päävaluuttojen
vaikutusta kuvaa se, että toimialan liikevaihto olisi noin 10 %
korkeampi vuoden 2002 vertailujakson valuuttakursseilla.

Valuuttavaikutuksista huolimatta liikevoitto ennen liikearvopoistoja
kasvoi 37 % 12,1 (8,8) miljoonaan euroon. Sen osuus Glaston
Technologiesin liikevaihdosta oli 9,0 (10,7) %.

Tamglass-ryhmän ja Uniglass Engineeringin liikevaihto kasvoi hieman
viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Niiden kannattavuus parani
tarkastelujaksolla selvästi mm. uusien tuotteiden sekä logistiikan
tehostamisen ansiosta.

Bavelloni-ryhmän liikevaihto ja kannattavuus laskivat viime vuoden
tasolta, mikä johtui jo edellä mainitusta dollarin ja muiden
tärkeiden laskutusvaluuttojen heikkenemisestä euroa vastaan ja
kysynnän painottumisesta pienempiin peruskoneisiin. Bavellonin
tilausmäärät ovat kääntyneet kasvuun heinäkuusta alkaen.

Glaston Technologiesin tilauskanta oli hyvä 60,3 (42,1) miljoonaa
euroa. Tilauskanta kasvoi kesäkuun 54,0 miljoonan euron tasolta
Vitrum–messumenestyksen seurauksena.

GLASTON TECHNOLOGIES - KONEVALMISTUS

Glaston Technologiesin konevalmistukseen kuuluvat turvalasikoneiden
markkina- ja teknologiajohtaja Tamglass, lasin esikäsittelykoneiden ja
työkalujen johtava toimittaja Z. Bavelloni, jakeluyhtiöiden ryhmä
Glasto ja tasokarkaisukoneiden toimittaja Uniglass Engineering.

Tamglassin ja Z. Bavellonin synergiat

Z. Bavellonin ja Tamglassin synergiat ovat tuottaneet liiketoiminnan
ja markkinaosuuden kasvua sekä kustannussäästöjä. Tamglassin ja Z.
Bavellonin täyden palvelun kokonaistoimituksiin tähtäävä toimintamalli
(One-Stop-Shop) 2on saanut lasinjalostusteollisuudelta hyvän
vastaanoton.

Markkinat ja myynti
3
Lasiarkkitehtuurin suosio, turvalasisäännösten kehittyminen ja
ajoneuvojen lasipintojen suureneminen kasvattavat
lasinjalostusteollisuutta ja luovat pohjaa lasinjalostuskoneiden
liiketoiminnan pitkän aikavälin kasvulle.

Turvalasikoneiden kysyntä maailmassa oli kokonaisuutena hyvä
huolimatta Yhdysvaltain ja Keski-Euroopan heikosta investointi-
ilmapiiristä. Lasin esikäsittelykoneiden kysyntä on ollut kasvussa
kolmannesta neljänneksestä lähtien.

Tamglassin ja Z. Bavellonin myyntiorganisaatioiden välinen yhteistyö
on ollut tiivistä. Tämän myötä molemmat yhtiöt ovat saaneet uusia
asiakkaita toistensa asiakaskunnista.
45
Tuotanto ja tuotteet

Glaston Technologiesin konetehtaiden toiminta-aste oli
tarkastelujaksolla hyvällä tasolla. Tamglass ja Z. Bavelloni ovat
saaneet logistiikkayhteistyöstä kustannussäästöjä jo kolmannella
neljänneksellä.

Konetehtailla on hyvät valmiudet nostaa tuotantokapasiteettia
nopeasti kysynnän lähtiessä kasvuun.
6
Huoltopalvelut, varaosat ja työkalut

Glaston Technologiesin huoltosopimuskanta jatkaa kasvuaan. Varovainen
investointi-ilmapiiri heijastuu kuitenkin edelleen lisävarusteiden ja
uudistuspakettien myyntiin hidastaen osaltaan huoltoliiketoiminnan
kasvua.

Käytettyjen koneiden liiketoiminta painottuu vaihtokoneiden
vähäisestä tarjonnasta johtuen viimeiselle neljännekselle.7

Tamglass on kehittänyt uusia koneiden päivitys- ja
ohjausjärjestelmäpaketteja, joilla tehostetaan jo käytössä olevien
koneiden operointia. Lisäksi Tamglassin huoltoliiketoiminta vahvisti
kolmannella neljänneksellä maantieteellistä verkostoaan Puolan
huoltopisteellä.
 
GLASTON TECHNOLOGIES - LASINJALOSTUS

Tamglass Lasinjalostukseen kuuluvat turvalasivalmistaja Tamglass
Turvalasi, parvekejärjestelmävalmistaja Tamglass Finton sekä
eristyslasielementtivalmistaja Tamglass Lämpölasi.

Kolmen lasinjalostusyhtiön kokonaisuus on julkisivulasitusten täydellä
valikoimallaan johtava toimittaja suomalaiselle
rakennusteollisuudelle. Lisäksi lasinjalostuksella on tärkeä rooli
Glaston Technologiesin koneiden tuotekehityksessä ja
asiakaspresentaatioissa.

Tamglass Lasinjalostus on saanut synergiaetuja myös keskittämällä
hankintojaan. Merkittävimmät hyödyt on kuitenkin saatu myynnin
kasvusta. Kolmannen neljänneksen merkittävimpiä karkaistun
eristyslasin toimituksia olivat Helsingin Liiketalouden
ammattikorkeakoulun ja Helsingborgin Ikean rakennusprojektit sekä
linja-autokatosten ja junien lasitusprojektit. Tamglass Finton on
kasvattanut volyymiaan mm. parvekkeiden saneerausprojekteissa.

ENERGIA - KYRO POWER

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Kyro Powerin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 18 % ja oli 21,3
(18,1) miljoonaa euroa. Kasvua toi pörssisähkön hinnan nousu, joka
paransi myös liikevoittoa 21 % 4,3 (3,5) miljoonaan euroon.
Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 20,0 (19,4) %. Toimialan
tilauskanta oli 22,6 (23,0) miljoonaa euroa.

Sähkömarkkinoiden kehitys ja energiantuotanto

Sähkön hinta oli Suomessa tammi-syyskuussa keskimäärin noin 80 %
korkeampi kuin edellisvuonna. Sähkön markkinahinta säilyi kolmannella
neljänneksellä edelleen hyvänä pohjoismaisen heikon vesitilanteen
seurauksena. Kyro Power on voinut hyödyntää hyvän sähkön hinnan
ansiosta koko tuotantokapasiteettiaan ja tuottaa myös lauhdevoimaa,
mikä on nostanut energiantuotannon volyymia ja parantanut
kannattavuutta.

Sähkön hinta nousi kuuman ja kuivan kesän johdosta myös muualla
Euroopassa. Voimakkaat hinnanmuutokset korostavat pitkien
energiantoimitussopimusten tasaavaa vaikutusta Kyro Powerin
sopimusasiakkaille.

Vesivoimalan tuotantoa on tänä vuonna rajoittanut voimakkaasti heikko
vesitilanne myös Kyrösjärven vesistössä. Kaasuvoimalan turbiinille
tehtiin syyskuussa korjaushuolto.

Hämeenkyrön kaukolämpöverkon hankinta

Kyro Power osti Hämeenkyrön kunnan kaukolämpöverkon ja
kaukolämpötoiminta siirtyi 1.10.2003 Kyro Powerin tytäryhtiölle,
Hämeenkyrön Lämpö Oy:lle. Kyro Power on toimittanut jo aiemmin lämmön
Hämeenkyrön kaukolämpöverkkoon. Hankinta vahvistaa yhtiön
kaukolämpöliiketoimintaa.
 
LOPPUVUODEN NÄKYMÄTKyro-konsernin loppuvuoden tulosnäkymät ovat
hyvät.

Yritysostojen myötä vahvasti kasvava Glaston Technologiesin
liiketoiminta painottuu tänäkin vuonna loppuvuoteen.

Kyro Powerin liikevaihto ja liikevoitto kasvavat viime vuodesta.

Kyron liikevaihto kasvaa näin ollen voimakkaasti ja konsernin
kannattavuuden arvioidaan olevan hyvä vuonna 2003.
Helsingissä 5.11.2003

Hallitus
Lisätietoja Kyron osavuosikatsauksesta antavat Kyro-konsernin
toimitusjohtaja Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Veli Kronqvist,
puh.03-372 3111.Sijoittajasuhteet Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika
Nevalainen,
p. 0400-882 024   
Jakelu: Helsingin Pörssi,Keskeiset tiedotusvälineet

KYRO-KONSERNI 1-9/2003, TULOSLASKELMA JA TASE 
Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa              
			1-9/03			1-09/02*   1-12/02*

Liikevaihto   	 156,1      	100,7     144,3
Liiketoim. muut tuotot   0,8      	 0,1      0,9
Kulut			 137,4      	 86,3     121,1
Poistot ilman konserni-
liikearvon poistoja    4,9       	 3,9		 5,2
Liikevoitto ennen konserni-
liikearvon poistoa    14,7			 10,6      18,9 
% liikevaihdosta      9,4      	 10,5		13,1
Konserniliikearvon poisto 2,3       	 0,2		 0,2
Liikevoitto        12,3       	 10,5      18,7
% liikevaihdosta      7,9       	 10,4		13,0
Rahoitustuotot ja –kulut  0,6       	 -0,9     	-0,6
Voitto ennen veroja    13,0       	 9,5		18,1
Tuloverot         -5,2       	 -3,0      -5,7
Vähemmistöosuus      -0,8       	 -0,4     	-0,6
Tilikauden voitto     6,9       	 6,2		11,7

*Vuoden 2002 vertailuluvut eivät sisällä vertailujakson jälkeen
ostettuja yhtiöitä. 

Konsernin tase, milj.euroa

			30.9.03     	30.9.02    31.12.02

Pysyvät vastaavat	118,8      	 74,8     	73,6
Vaihtuvat vastaavat 
Vaihto-omaisuus     39,3     		 17,0     	15,7
Laskennallinen verosaat. 7,1       	 6,6     	 6,1
Rahoitusomaisuus     79,1      	 82,7		91,7
Vastaavaa        244,4      	181,0	    187,1

Oma pääoma       137,4      	132,2	    137,1
Vähemmistöosuus      1,8       	 0,5		 0,7
Pakollinen varaus     5,7
Vieras pääoma 
Korollinen vieraspääoma 35,2       	 4,9   	 3,7 
Koroton vieras pääoma	 55,5      	 36,5      38,7 
Laskennallinen verovelka 8,9			 7,0      6,9
Vastattavaa       244,4      	181,0	    187,1


Tunnusluvut      	1-9/03     		1-9/02*    1-12/02*

Tulos/osake, euroa    0,18      	 0,16     	0,31
Oma pääoma/osake, euroa 3,44      	 3,23     	3,36
Osakkeiden lukumäärä,
1000 kpl        39 675     	    39 675    39 675
Hallussa olevat omat
osakkeet, 1000 kpl    165     		1 484     1 484
Sijoit. pääoman tuotto,% 11,7      	 9,7      	13,6
Oman pääoman tuotto, %  7,7      	 6,8	    	 9,4
Omavaraisuusaste, %   59,3      	76,7	   	77,1
Gearing, %        4,9     	    -33,9      -40,5
Investoinnit, milj.euroa 60,2      	 2,0		 6,8
Henkilöstö kauden lopussa 1 143      	491		531
Henkilöstö keskimäärin  1 021      	508		536
Tilauskanta, milj. euroa 82,9      	65,1		67,4

Vastuusitoumukset, milj.euroa

Kiinnitykset       0,4			0,9       0,5
Muut omat vastuut    16,4      	6,3		7,8
Johdannaissopimukset
Kohde-etuuden arvo 
 Valuuttatermiinit	 31,6      	28,7      18,4
Käypä arvo 
 Valuuttatermiinit	 30,9      	27,4      17,5

Kassavirta, milj.euroa

Liiketoiminnan kassavirta
ennen veroja ja rah. eriä  12,3		 5,3      20,5
Rahoituserät         -0,6      	 1,0	    -0,5
Maksetut verot        -3,4        -3,7      -5,3
Liiketoiminnan rahavirta   8,3      	 2,7	    14,7

Investointien kassavirta   -1,3        -0,7      -1,1
Tytäryritysten hankinta   -70,7      	-0,8      -2,3
Investointien rahavirta   -72,0        -1,5      -3,4

Maksetut osingot       -5,9       -13,3     -13,3
Omien osakkeiden luovutus   8,0      	 0,7	    0,7
Nettovelan muutos      34,0      	-3,6      -2,2
Rahoituksen rahavirta    36,1       -16,2     -14,7

Rahavarojen muutos     -27,5       -15,0      -3,4

Luvut ovat tilintarkastamattomia

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO ENNEN KONSERNILIIKEARVON POISTOJA SEKÄ
TILAUSKANTA NELJÄNNEKSITTÄIN               

Liikevaihto
		1-3/02 4-6/02 7-9/02 10-12/02 1-3/03 4-6/03 	7-9/03
        	Me   Me   Me    Me   Me   Me	Me
Glaston
Technologies 	25,0  34,3  23,0   35,4  46,4  48,2  	40,2
Energia    	 6,5  5,7  6,0   8,2   8,0   6,8  	 6,5
Emoyhtiö,muu 
toiminta elim 	 0,1  0,0  0,0   0,0   0,0   0,0   -0,1 
Konserni yht  31,6  40,0  29,0   43,6  54,4  55,1  	46,6
      
Liikevoitto ennen konserniliikearvopoistoja/EBITA%

		1-3/02 4-6/02 7-9/02 10-12/02 1-3/03 4-6/03 	7-9/03
        	Me   Me   Me    Me   Me   Me   	Me
Glaston
Technologies 	 2,5  3,9  2,4   6,7   4,3   4,5   3,3
EBITA%    	10,0  11,5  10,3   18,9   9,3   9,3   8,3
Energia   	 1,3  1,1  1,1   2,0   1,7   1,5   1,1
EBITA%    	20,6  18,5  19,1   24,3  20,8  22,1  16,9
Emoyhtiö,muu
toiminta el. 	-0,5  -0,7  -0,6   -0,4  -0,8  -0,6  -0,4
Konserni yht. 	 3,4  4,3  2,9   8,3   5,2   5,4   4,0
EBITA%    	10,6  10,8  10,1   19,1   9,6   9,9   8,6

Tilauskanta       

		3/02  6/02  9/02  12/02  3/03  6/03	9/03
        Me   Me   Me    Me   Me   Me   	Me
Glaston
Technologies 	49,5  49,7  42,1   45,2  63,6  54,0  60,3
Energia   	23,6  23,0  23,0   22,2  22,0  22,2  22,6
Konserni yht.	73,1  72,7  65,1   67,4  85,6  76,2  82,9Tilaa