KYRO OYJ ABP: OSAVUOSIKATSAUS 1?9/2004

Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE     3.11.2004 klo 8.30

OSAVUOSIKATSAUS 1–9/2004
KYRO OYJ ABP:N TILAUSKANTA NOUSI ENNÄTYSTASOLLE

- Liikevaihto oli 154,1 (156,1) MEUR, vertailukelpoisilla
 valuuttakursseilla 159,7 MEUR, vertailukelpoinen kasvu 2,3 %
- Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 12,1 (14,7) MEUR
- Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 11,0 (13,0) MEUR, osuus
 liikevaihdosta 7,1 (8,3) %
- Rahoitusasema hyvä, omavaraisuusaste 60,5 (59,3) %
- Konsernin tilauskanta nousi ennätystasolle 87,4 (82,9) miljoonaan
 euroon
- Lokakuussa Glastonin konetilaukset nostivat tilauskantaa edelleen
 93,0 miljoonaan euroon
- Kyron hallitus esittää ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa/osake ja
 rahastoantia ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi

TOIMITUSJOHTAJA PENTTI YLIHELJON KOMMENTTI

”Glaston Technologiesin tilauskanta jatkoi kasvuaan ja on
ennätystasolla. Lasikonemarkkinat ovat nyt aktiivisia lähes
kaikkialla, vain Keski-Euroopan käänne on vielä epävarmaa.
Positiivisena kehityksenä on myös uusien tilauksien kohdistuminen
jälleen suurempiin ja vaativampiin erikoiskoneisiin sekä One-Stop-
Partner-konseptimme kokonaistoimituksiin.

Glaston Technologies tekee uusia panostuksia Etelä-Amerikassa,
Kiinassa ja Venäjällä sekä järjestelee ja tehostaa jakeluaan myös
muualla. Näiden satsausten kertaluonteiset kuluvaikutukset nousevat
tänä vuonna noin 2 miljoonaan euroon, ja tulokset näkyvät 2005 alkaen.
Euron vahvistumisen negatiiviset vaikutukset ovat suuremmat, mutta
olemme pystyneet kompensoimaan ne toimintojen tehostamisella ja
Tamglass-Bavellonin synergiaeduilla. Hyvän tilauskannan ja parantuneen
tehokkuuden myötä odotamme vahvaa viimeistä neljännestä.

Energialiiketoiminnan kehittämiseksi haemme yhteistyökumppania.
Tavoitteena on turvata Kyro Powerin kehitysedellytyksiä samalla, kun
jatkamme panostuksia Glaston Technologiesin tulevaisuuteen.”

KYRO-KONSERNIN RAKENNE

Päätoimiala Glaston Technologies käsittää globaalisti toimivan
lasikoneryhmän sekä Suomen ja lähialueiden markkinoihin keskittyvän
lasinjalostusryhmän.

Lasikoneryhmä on lasinjalostuskoneiden maailman markkinajohtaja ja
lasinjalostusryhmä on lasinjalostustuotteiden johtava
kokonaistoimittaja Suomessa.

Lasikoneryhmän tuotteita ovat lasin esikäsittelykoneet sekä
arkkitehtuuri- ja autoteollisuuden turvalasikoneet. Ryhmään kuuluvat
turvalasikoneiden teknologia- ja markkinajohtaja Tamglass,
tasokarkaisukoneiden valmistaja Uniglass sekä lasin
esikäsittelykoneiden johtava toimittaja Z. Bavelloni, joka valmistaa
myös kivenjalostuskoneita.

Lasinjalostusryhmän muodostavat Tamglass Lasinjalostuksen yksiköt,
joiden tuotteita ovat turvalasit, parvekkeet ja eristyslasit sekä
niiden asennus.

Kyron toinen toimiala on Energia, jolla toimivat Kyro Power Oy:n
sähköä ja lämpöä tuottavat voimalat.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kyron liikevaihto oli tarkastelujaksolla 154,1 (156,1) miljoonaa
euroa. Euron vahvuus muihin keskeisiin laskutusvaluuttoihin nähden
vaikutti liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Vertailukelpoisilla
valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 159,7 miljoonaa euroa eli
2,3 prosenttia edellisvuotta korkeampi.

Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 12,1 (14,7)
miljoonaa euroa. Sen osuus liikevaihdosta oli 7,9 (9,4) prosenttia.
Konsernin liikearvopoistot olivat 2,2 (2,3) miljoonaa euroa ja
liikevoitto niiden jälkeen 10,0 (12,3) miljoonaa euroa. Liikevoittoa
heikensi ennen kaikkea euron vahvuus. Lisäksi Glaston Technologiesin
panostukset Bavellonin Brasilian tehtaaseen sekä myynti- ja
jakeluverkostoon muodostivat yhteensä noin 1,5 miljoonan euron
kertaluonteisen erän.

Nettorahoituserät olivat 1,0 (0,6) miljoonaa euroa. Tämä sisältää
korko-, osinko- ja muita rahoitustuottoja 2,5 (1,5) miljoonaa euroa
sekä korko- ja muita rahoituskuluja 1,5 (0,9) miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 11,0 (13,0) miljoonaa
euroa. Sen osuus liikevaihdosta oli 7,1 (8,3) prosenttia. Tilikauden
voitto oli 5,8 (6,9) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli
9,5 (11,7) prosenttia. Tulos/osake oli 0,15 (0,18) euroa ja oma
pääoma/osake 3,26 (3,44) euroa.

Konsernin tilauskanta jatkoi kasvuaan tarkastelujaksolla ja oli 87,4
(82,9)miljoonaa euroa. Kasvua kesäkuun lopusta 10 %.

Tilauskanta lokakuun lopussa 93,0 miljoonaa euroa.

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, MEUR

            Liikevaihto   Liikevoitto*  Tilauskanta
           1-9/04 1-9/03 1-9/04 1-9/03  09/04 09/03

Glaston Technologies 133,6  134,8  10,4  12,1  64,7  60,3
Energia        20,6  21,3   4,0   4,3  22,7  22,6
Emoyhtiö,muu
toiminta ja elim.   -0,1   0,0  -2,2  -1,7
Konserni yht.     154,1  156,1  12,1  14,7  87,4  82,9

* Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa


RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste oli 60,5 (59,3)
prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli tarkastelujaksolla 1,9 (8,3)
miljoonaa euroa. Likvidit kassavarat ja sijoitusvarallisuus olivat
15,4 (28,8) miljoonaa euroa. Tarkastelujakson aikana maksettiin perus-
ja lisäosinkoina yhteensä 12,0 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden
vastaavana ajanjaksona maksettiin vain perusosinkoja 5,9 miljoonaa
euroa. Korollinen nettovelka oli 14,5 (6,7) miljoonaa euroa.
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 11,0 (4,9)
prosenttia. Oma pääoma/osake oli 3,26 (3,44) euroa.

INVESTOINNIT

Kyro-konsernin investoinnit olivat tarkastelujaksolla yhteensä 3,1
(60,2) miljoonaa euroa, jotka koostuivat pääosin lasinjalostuksen
uudesta tuotantolinjasta sekä ylläpitoinvestoinneista.

HENKILÖSTÖ

Kyro-konsernin palveluksessa oli tarkastelujakson päättyessä 1 193 (1
143) henkilöä, joista Suomen ulkopuolella työskenteli 764 (716).
Henkilömäärä oli keskimäärin 1 165 (1 143). Henkilömäärää nostivat
erityisesti Bavellonin tehtaan käynnistyminen Brasiliassa sekä
Tamglass-Bavellonin toimiston avaaminen Moskovassa.

Henkilöstö 30.9.

              2004       2003

Glaston Technologies    1 161       1 109
Energia            22        24
Kyro Oyj Abp         10        10
Kyro-konserni yhteensä   1 193       1 143


OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Kyro Oyj Abp:n osakkeita vaihdettiin tarkastelujaksolla yhteensä 4 227
421 kappaletta (1 576 206), eli 10,6 (4,0) prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä. Kyro Oyj Abp:n osakkeen alin kurssi Helsingin
Pörssissä oli 6,80 euroa ja ylin 9,20; keskikurssi oli 6,99 euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti kokouksessaan 17.3.2004 yhtiön
hallituksen hankkimaan omia osakkeita voitonjakokelpoisilla varoilla
enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön
osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Omien osakkeiden
hankintavaltuutus on voimassa yhden vuoden ajan varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiö ei ollut käyttänyt
valtuutusta 3.11.2004 mennessä.

Kyro Oyj Abp:lla oli 30.09.2004 hallussaan aikaisemmin hankittuja omia
osakkeita yhteensä 164 952 kappaletta eli 0,4 % koko osakekannasta.

KYRO OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Kyro Oyj Abp:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen, joka pidetään torstaina 25.11.2004 klo 16.00, joka
pidetään Marina Congress Centerissä Helsingissä. Hallitus ehdottaa
ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 maksetaan
ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa/osake. Lisäksi hallitus päätti
ehdottaa yhtiökokoukselle rahastoantia, jossa osakkeenomistajalla on
oikeus merkitä yksi uusi osake yhtä vanhaa osaketta kohti. Ehdotettu
rahastoanti kaksinkertaistaa yhtiön osakepääoman ja osakemäärän.

HALLINNOINTIKÄYTÄNTÖ

Kyro Oyj Abp noudattaa soveltuvilta osin Helsingin Pörssin 1.7.2004
voimaan astunutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmistä.

Kyro Oyj Abp:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan
ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Lars
Hammarén, Heikki Mairinoja ja Carl-Johan Numelin (pj.).
Palkitsemisvaliokunnan jäseniä ovat Klaus Cawén, Carl-Johan Numelin
(pj.) ja Christer Sumelius.

IFRS-TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖ

Kyro-konserni siirtyy vuonna 2005 IFRS-standardin mukaiseen
tilinpäätöskäytäntöön. Vuoden 2004 tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
perustuvat nykyiseen laskentakäytäntöön, mutta yhtiössä kerätään
siirtymävaiheen aikana vertailutiedot vuodelle 2005. Merkittävimmät
erot muodostuvat myynnin tuloutuskäytännön muutoksista ja
liikearvopoistojen korvaamisesta vuosittaisilla
arvonalentumistesteillä.

GLASTON TECHNOLOGIES

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TILAUSKANTA

Glaston Technologiesin liikevaihto oli tarkastelujaksolla 133,6
(134,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto olisi ollut 5,6 miljoonaa euroa
korkeampi vuoden 2003 vertailujakson valuuttakursseilla. Liikevoitto
ennen liikearvopoistoja oli 10,4 (12,1) miljoonaa euroa ja sen osuus
liikevaihdosta oli 7,8 (9,0) prosenttia. Vahva euro oli suurin
kannattavuutta heikentänyt tekijä. Kasvaneet panostukset
jakeluverkostoon ja Bavellonin uuteen Brasilian tehtaaseen aiheuttivat
kertaluonteisen kuluerän, joka oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi
panostukset tuotekehitykseen kasvoivat. Glaston Technologiesin
synergiahyödyt ja tehostamistoimenpiteet ovat kompensoineet
valuuttakurssien ja kertaluonteisten kustannusten tulosvaikutuksia.

Lasikoneryhmän tarkastelujakson liikevaihto ylsi edellisvuoden
tasolle, mutta kannattavuudessa jäätiin jonkin verran.
Lasinjalostusryhmässä oltiin lähellä edellisvuoden liikevaihto- ja
kannattavuustasoja.

Tilauskanta kasvoi toisen neljänneksen lopusta 14,3 prosenttia
ennätystasolle 64,7 miljoonaan euroon (30.6.2004 56,6). Lokakuussa
Glastonin konetilaukset olivat 17,6 miljoonaa euroa ja Glastonin
tilauskanta nousi 70,3 miljoonaan euroon.

LASIKONERYHMÄ

Markkinat ja myynti

Lasinjalostuskoneiden globaali kysyntä kehittyi tarkastelujaksolla
positiivisesti, mutta suhdannetilanteen ja Keski-Euroopan
toimialajärjestelyjen markkinavaikutukset painottivat kysyntää
peruskoneisiin. Tilaukset ovat elo-lokakuussa ylittäneet selvästi
edellisen vuoden ja kiinnostus on siirtynyt isompiin ja vaativampiin
koneisiin.

Merkittävää määrää ostopäätöksiä odotetaan jälleen marraskuun alun
Glasstec–messuilla Saksassa ja heti niiden jälkeen. Tamglass ja
Bavelloni esittelevät messuilla runsaasti uusia ja merkittäviä
tuotteita.

Bavellonin konevalmistus Brasiliassa on vielä panostus- ja
starttivaiheessa, mutta Bavelloni on jo noussut tämän tärkeän
markkinan markkinajohtajaksi uusien tilausten osalta. Ensimmäiset
Brasilian tehtaalla valmistetut koneet toimitettiin kuluvan vuoden
kolmannella neljänneksellä.

Tamglassin ja Bavellonin One–Stop–Partner-konseptin kone- ja
palvelukokonaisuuksia toimitettiin muun muassa Venäjälle ja
Kaukoitään. Alan ensimmäisenä tehdaskokonaisuuksien toimittajana
One–Stop–Partner-palvelumallilla on hyvät edellytykset markkinan
hyödyntämiseen ja sen kehittämiseen.

Tuotanto ja uudet tuotteet

Glaston Technologiesin konetehtaiden käyttöaste on hyvällä tasolla.
Turvalasikoneiden ja lasin esikäsittelykoneiden valmistuksen tehokas
alihankintaverkosto mahdollistaa kapasiteetin nopean nostamisen
kysynnän kehityksen mukaisesti.

Tamglassin ja Bavellonin osien ja komponenttien yhteishankinta on
tuottanut kustannussäästöjä.

Tamglassilla ja Bavellonilla on menossa aikaisempaa mittavampi ohjelma
uusien tuotteiden ja uuden teknologian kehittämiseksi.

Huoltopalvelut ja työkalut

Glaston Technologiesin huoltoliiketoiminnan reipas kasvu jatkui myös
kolmannella neljänneksellä, mikä edelleen vahvistaa tietoja alan
käyttöasteen kasvusta. Erityisesti optioiden ja käytettyjen koneiden
kysyntä samoin kuin huoltosopimuksiin perustuva toiminta jatkoivat
kasvuaan. Bavellonin valmistamien lasin hiontatyökalujen myynti on
myös kasvussa.

LASINJALOSTUS

Suomessa toimistorakentaminen oli edelleen vähäistä, mutta saneeraus-
ja asuinrakentaminen vireää. Lasinjalostusryhmän toimitusvolyymi oli
hieman edellisvuotta alhaisempi. Koko vuoden toimitusvolyymin
odotetaan kuitenkin nousevan edellisvuodesta.

Lasinjalostusryhmä on toimittanut mielenkiintoisia kokonaisprojekteja
vahvistaen edelleen asemaansa arkkitehtuurilasien
kokonaistoimittajana. Tamglass Lasinjalostus toimitti karkaistua
eristyslasia muun muassa Linköpingin Scandic Hotelliin ja Espoon
Tapiolan Uimahalliin. Lisäksi se toimitti ulkolasitukset sekä
sisälasituksia kahteen valmistuvaan loistoristeilijään.

Tamglass Lasinjalostus esitteli uuden parvekelasitusjärjestelmän ja
palolasituotevalikoiman FinnBuild-messuilla Helsingissä syyskuussa.
Uusi lasitusjärjestelmä saadaan tuotantoon vuoden viimeisellä
neljänneksellä.

ENERGIA

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Energiatoimialan liikevaihto oli tarkastelujaksolla 20,6 (21,3)
miljoonaa euroa. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 4,0 (4,3)
miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 19,2 (20,0)
prosenttia. Kyro Powerin tilauskanta (12 kuukautta) oli 22,7 (22,6)
miljoonaa euroa.

Energiamarkkinoiden kehitys

Sähkön markkinahinta laski loppukesästä Pohjoismaiden lisääntyneiden
vesivarojen johdosta. Syyskuun lopussa spot-keskihinta oli
edellisvuotta alhaisempi. Lokakuussa hinnat ovat lähteneet jälleen
nousuun. Myös Kyro Powerin vesivoiman tuotanto nousi kesän lopulla
normaalille tasolle. Syyskuussa kombilaitokselle tehty laaja
vuosihuolto vaikutti osaltaan tarkastelujakson tulokseen. Päästökaupan
alkaminen vuonna 2005 parantaa Kyro Powerin kaasu- ja vesivoimaloiden
kilpailukykyä.

Energialiiketoiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen

Lokakuun alussa käynnistettiin selvitystyö energialiiketoiminnan
vahvistamiseksi ja yhteistyökumppanin hakemiseksi Kyro Powerille.
Mahdolliseen yhteistyöhön saattaa sisältyä myös omistusjärjestelyjä.
Kyron tavoitteena on tällä hankkeella samanaikaisesti parantaa
energialiiketoimintansa toimintaedellytyksiä, palvelukykyä ja
kehitysnäkymiä sekä keskittää panostuksia Glaston Technologiesin
kehittämiseen.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Kyro-konsernin perusasetelmat loppuvuodelle ovat hyvät.

Glaston Technologies on maailman markkinajohtaja kasvavalla
toimialalla. Sen tilauskanta on edelleen noussut ja tarjouskanta on
hyvä. Kyro Powerin liiketoiminta on vakaata ja kannattavaa.

Glaston Technologiesin lasikoneryhmän johtava markkina-asema ja
tehostuva toiminta antavat valmiudet toimialan kasvun hyödyntämiseen.

Vahva euro ja Keski-Euroopan heikko kysyntä vähentävät Kyro-konsernin
liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua kuluvana vuonna. Liikevaihdon ja
tuloksen arvioidaan koko vuoden osalta olevan edellisvuoden tasoa.


Helsingissä 3.11.2004


Kyro Oyj Abp

Hallitus


Lisätietoja Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin
toimitusjohtaja Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Vesa Hopia, puh. 03-
372 3111.

Sijoittaja-    Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Vesa Hopia,
suhteet:     p. 040-841 5816, IR-sivut Internet-osoitteessa
         www.kyro.fi

Jakelu:      Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet

KYRO-KONSERNI 1-9/2004, TULOSLASKELMA JA TASE

Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa


                  1-9/04   1-9/03 1-12/2003


Liikevaihto             154,1   156,1   226,7
Liiketoim. muut tuotot        0,8    0,8    1,6
Kulut                137,7   137,4   198,6
Poistot ilman konserniliike-
arvon poistoja            5,1    4,9    6,8
Liikevoitto ennen konserni-
liikearvon poistoa          12,1    14,7    22,9
% liikevaihdosta           7,9    9,4    10,1
Konserniliikearvon poisto       2,2    2,3    3,1
Liikevoitto             10,0    12,3    19,8
 % liikevaihdosta          6,5    7,9    8,7
Rahoitustuotot ja –kulut       1,0    0,6    0,6
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta          11,0    13,0    20,4
Tuloverot              -4,2    -5,2    -6,7
Vähemmistöosuus           -1,0    -0,8    -1,5
Tilikauden voitto           5,8    6,9    12,2


Konsernin tase, milj.euroa
                30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003

Pysyvät vastaavat          112,6   118,8    118,6
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus           42,5    39,3    32,2
 Laskennallinen verosaat.       8,8    7,1     8,3
 Rahoitusomaisuus          70,3    79,1    86,9
Vastaavaa              234,2   244,4    246,1

Oma pääoma             129,7   137,4    135,9

Vähemmistöosuus            3,2    1,8     2,2
Pakollinen varaus           5,7    5,7     5,6

Vieras pääoma
 Korollinen vieras pääoma      30,1    35,2    33,4
 Koroton vieras pääoma       58,3    55,5    60,6
 Laskennallinen verovelka      7,1    8,9     8,4
Vastattavaa             234,2   244,4    246,1


Rahavirta, milj. euroa
                  1-9/04   1-9/03   1-12/03
Liiketoiminnan rahavirta
ennen veroja ja rah.eriä       9,9    12,3    25,6
Rahoituserät             -0,2    -0,6    -0,5
Maksetut verot            -7,8    -3,4    -5,5
Liiketoiminnan rahavirta       1,9    8,3     19,6

Investointien rahavirta       -2,0    -1,3    -5,3
Tytäryritysten hankinta        0,0   -70,7    -69,4
Investointien rahavirta       -2,0   -72,0    -74,7

Maksetut osingot          -12,0    -5,9    -11,7
Omien osakkeiden luovutus            8,0     8,0
Nettovelan muutos          -3,6    34,0    30,3
Rahoituksen rahavirta        -15,5    36,1    26,6

Rahavarojen muutos         -15,6   -27,5    -28,5


Tunnusluvut            1-9/04   1-9/03   1-12/03

Tulos/osake, euroa          0,15    0,18    0,31
Osakemäärä, 1000 kpl        39 675   39 675   39 675
Hallussa olevat omat
osakkeet,1000 kpl           165    165     165
Sijoit. pääoman tuotto, %       9,5    11,7    14,1
Oman pääoman tuotto, %        6,7    7,7    10,3
Omavaraisuusaste, %         60,5    59,3    58,6
Velkaantumisaste, %         11,0    4,9     3,2
Oma pääoma/osake, euroa       3,26    3,44    3,41
Investoinnit, milj. euroa       3,1    60,2    62,7
Henkilöstö keskimäärin       1 165   1 143    1 150
Henkilöstö kauden lopussa      1 193   1 143    1 127
josta Suomessa            430    427     421
Tilauskanta, milj. euroa       87,4    82,9    81,4

Vastuusitoumukset, milj.euroa  30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003

Yrityskiinnitykset          0,4    0,4     0,4
Muut omat vastuut          14,8    16,4    18,6
Johdannaissopimukset
Kohde-etuuden arvo
 Valuuttatermiinit          14,9    31,6    24,1
 Sähkötermiinit            2,9    3,3     2,7
Käypä arvo
 Valuuttatermiinit         14,5    30,9    22,7
 Sähkötermiinit           2,8    3,5     2,5

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO ENNEN KONSERNILIIKEARVON POISTOJA
SEKÄ TILAUSKANTA NELJÄNNEKSITTÄIN
                Liikevaihto
      1-3/03 4-6/03 7-9/03 10-12/03  1-3/04  4-6/04 7-9/04
        Me   Me   Me    Me    Me    Me   Me
Glaston
Technologies 46,4  48,2  40,2   63,6   44,0   49,8  39,7
Energia    8,0  6,8   6,5    7,0   7,5   6,5   6,7
Emoyhtiö,muu
toiminta elim 0,0  0,0  -0,1    0,0   0,0   0,0  -0,1
Konserni yht 54,4  55,1  46,6   70,6   51,5   56,3  46,3

           Liikevoitto ennen konserniliikearvo-
                poistoja/EBITA%
      1-3/03 4-6/03 7-9/03  10-12/03 1-3/04  4-6/04 7-9/04
        Me   Me   Me     Me   Me    Me   Me

Glaston
Technologies 4,3  4,5   3,3    7,6   4,0   3,8   2,7
EBITA%    9,3  9,3   8,3    12,0   9,0   7,6   6,8
Energia    1,7  1,5   1,1    1,3   1,7   1,2   1,0
EBITA%    20,8  22,1  16,9    18,4  23,1   18,3  15,5
Emoyhtiö,muu
toiminta el. -0,8  -0,6  -0,4    -0,7  -0,8   -0,6  -0,8
Konserni yht. 5,2  5,4   4,0    8,2   4,9   4,4   2,9
EBITA%    9,6  9,9   8,6    11,7   9,5   7,7   6,3


Tilauskanta
      03/03 06/03  09/03   12/03  03/04  06/04  09/04
        Me   Me   Me     Me   Me    Me   Me
Glaston
Technologies 63,6  54,0  60,3    58,8  48,9   56,6  64,7
Energia   22,0  22,2  22,6    22,6  22,7   22,7  22,7
Konserni yht.85,6  76,2  82,9    81,4  71,6   79,3  87,4


Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Tilaa