KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KYRO OYJ ABP     PÖRSSITIEDOTE      17.3.2004 klo 19.00

KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 17.3.2004

Kyro Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2004
päätettiin yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2003
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen
mukaisesti 0,15 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,15 euroa
osakkeelta, mikä on kokonaisuudessaan 11,9 miljoonaa euroa.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty täsmäytyspäivänä
22.3.2004 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasrekisteriin. Osinko maksetaan 29.3.2004.

Kyro Oyj Abp:n hallituksen jäsenmääräksi kolmivuotiskaudelle
päätettiin seitsemän jäsentä. Vanhasta hallituksesta valittiin
Lars Hammarén, Barbro Koljonen, Heikki Mairinoja, Carl-Johan
Numelin, Carl-Johan Rosenbröijer ja Christer Sumelius. Uutena
jäsenenä hallitukseen valittiin oikeustieteen kandidaatti Klaus
Cawén. Varsinainen yhtiökokous 17.3.2004 valitsi
tilintarkastajaksi yksimielisesti KPMG Wideri Oy Ab:n
vastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nymanin.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön
omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa
yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa
teollisissa järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen mukaan hallitus voi hankkia omia osakkeita
voitonjakokelpoisilla varoilla enintään osakemäärän, jonka
yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden
hankintahetkellä. Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia omia
osakkeita päättämällään tavalla ja laajuudessa.

Omien osakkeiden hankkiminen toteutetaan hallituksen päätöksen
mukaisesti joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla
ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa hallituksen päättämästä samasta hinnasta tai lisäksi
osakkeita voidaan hankkia arvopapereiden julkisessa
kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken
käypään arvoon.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Omia osakkeita
voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai
muissa teollisissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla
ja laajuudessa. Osakkeita voidaan myös myydä Helsingin Pörssissä
julkisessa kaupankäynnissä.

Hallituksen hankkimat osakkeet luovutetaan vähintään niiden
luovutushetken mukaiseen käypään arvoon. Osakkeet voidaan
luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2004 myöntämät valtuutukset omien
osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle
19.3.2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetut
valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
peruutettiin.

Uusi hallitus valitsi kokouksessaan 17.3.2004 puheenjohtajaksi
Carl-Johan Numelinin ja varapuheenjohtajaksi Christer
Sumeliuksen.


Lisätiedot:       Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Veli
Kronqvist
            Puh. (0400) 838 140

Sijoittajasuhteet:   Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika
Nevalainen,
            Puh. (0400) 882 024

Jakelu:         Helsingin Pörssi
            Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa