KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 15.3.2005

KYRO OYJ ABP     PÖRSSITIEDOTE      15.3.2005 klo 18.00

KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 15.3.2005

Kyro Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2005 päätettiin
yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen uuden ehdotuksen 15.3.2005
mukaisesti 0,07 euroa osakkeelta eli yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 18.3.2005 Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinko maksetaan
29.3.2005.

Varsinainen yhtiökokous 15.3.2005 valitsi tilintarkastajaksi yksimielisesti KPMG
Oy Ab:n vastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nymanin.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamisessa tai muissa teollisissa järjestelyissä tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen mukaan hallitus voi hankkia omia osakkeita voitonjakokelpoisilla
varoilla enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta
osakkeiden hankintahetkellä. Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia omia
osakkeita päättämällään tavalla ja laajuudessa.

Omien osakkeiden hankkiminen toteutetaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko
kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa hallituksen päättämästä samasta hinnasta
tai lisäksi osakkeita voidaan hankkia arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken käypään arvoon.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen
omien osakkeiden luovuttamisesta. Omia osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamisessa tai muissa teollisissa järjestelyissä hallituksen päättämällä
tavalla ja laajuudessa. Osakkeita voidaan myös myydä Helsingin Pörssissä
julkisessa kaupankäynnissä.

Hallituksen hankkimat osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken
mukaiseen käypään arvoon. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2005 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Hallitukselle 17.3.2004 pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa annetut valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja
luovuttamiseen peruutettiin.

Uusi hallitus valitsi kokouksessaan 15.3.2005 puheenjohtajaksi Carl-Johan
Numelinin ja varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen. Tarkastusvaliokuntaan
valittiin uudelleen Lars Hammarén, Heikki Mairinoja ja Carl-Johan Numelin
(puheenjohtaja). Palkitsemisvaliokuntaan valittiin uudelleen Klaus Cawén,
Christer Sumelius ja Carl-Johan Numelin (puheenjohtaja).


Lisätiedot ja      Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Vesa Hopia
sijoittajasuhteet:   Puh. (03) 382 3111


Jakelu:         Helsingin Pörssi
            Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa