KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 16.3.2006

KYRO OYJ ABP      PÖRSSITIEDOTE      16.3.2006 klo 18.00

KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 16.3.2006

Kyro Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2006 päätettiin
yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainituista yhtiökokoukselle kuuluvista asioista.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2005 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 §:ää niin, että hallituksen
jäsenten lukumäärä on vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) ja toimikausi
on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,08 euroa
osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,09 euroa osakkeelta eli yhteensä 13,4 miljoonaa
euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 21.3.2006 merkittynä
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinko maksetaan
28.3.2006.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi yksimielisesti KPMG Oy Ab:n, vastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamisessa tai muissa teollisissa järjestelyissä tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen mukaan hallitus voi hankkia omia osakkeita voitonjakokelpoisilla
varoilla enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta
osakkeiden hankintahetkellä. Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia omia
osakkeita päättämällään tavalla ja laajuudessa.

Omien osakkeiden hankkiminen toteutetaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko
kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa hallituksen päättämästä samasta hinnasta
tai lisäksi osakkeita voidaan hankkia arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken käypään arvoon.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen
omien osakkeiden luovuttamisesta. Omia osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamisessa tai muissa teollisissa järjestelyissä hallituksen päättämällä
tavalla ja laajuudessa. Osakkeita voidaan myös myydä Helsingin Pörssissä
julkisessa kaupankäynnissä.

Hallituksen hankkimat osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken
mukaiseen käypään arvoon. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2006 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Carl-Johan Numelinin ja varapuheenjohtajaksi
Christer Sumelius. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin kauppatieteiden
maisteri ja diplomi-insinööri Claus von Bonsdorff, kauppatieteiden maisteri Jan
Hasselblatt sekä kauppatieteiden maisteri Andreas Tallberg.

Hallituksen jäsenet ovat 16.3.2006 alkaen Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Lars
Hammarén, Jan Hasselblatt, Heikki Mairinoja, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer
Sumelius sekä Andreas Tallberg.

Tarkastusvaliokuntaan valittiin Heikki Mairinoja, Carl-Johan Numelin
(puheenjohtaja) sekä Carl-Johan Rosenbröijer. Palkitsemisvaliokuntaan valittiin
Klaus Cawén, Carl-Johan Numelin (puheenjohtaja), Christer Sumelius sekä Andreas
Tallberg.

Lisätiedot ja      Kyro Oyj Abp, viestintäpäällikkö Emmi Watkins
sijoittajasuhteet:   Puh. 0400-903 260


Jakelu:         Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa